Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Юнацкевич П.И. Современные технологии управления коммерческими группами на рынке недвижимости: Учебная программа для руководителей риэлтерских групп....полностью>>
'Документ'
Игра занимает очень важное, если не сказать, центральное место в жизни дошкольника, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности, сре...полностью>>
'Документ'
В Томской области административная реформа активно реализуется с 2006 года по всем направлениям, предусмотренным Концепцией проведения административн...полностью>>
'Урок'
Сегодня мы с вами познакомимся с народной медициной башкир, какие лекарственные травы применялись, что они применяли в народном врачевании, узнаем чт...полностью>>

Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

зі спеціальності

8.03060102 “МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

КИЇВ – 2010

ЗМІСТ

Вступ

Модуль 1. Менеджмент

1.1.. Історія менеджменту

1.1.1 Розвиток управління у Стародавньому Світі

1.1.2 Розвиток управлінської думки нашої ери

1.1.3 Еволюція теорій управління

1.2. Основи менеджменту

1.2.1 Теоретичні та методологічні основи формування та розвитку менеджменту

1.2.2 Система організації менеджменту

1.2.3. Механізм забезпечення результатів управлінської діяльності та психологічні аспекти менеджменту.

1.3. Управління персоналом

1.3.1 Основи управління персоналом.

1.3.2 Процес управління персоналом організації.

Рекомендована література

Модуль 2. Операційний менеджмент

2.1 Операційна система організації та операційний менеджмент

2.2 Планування виробничих процесів на підприємстві

2.3 Організація та управління виробничої інфраструктурою підприємства

Рекомендована література

Модуль 3. Організація та управління інвестиціями

3.1 Теоретичні основи організації та управління інвестиціями.

3.2 Розробка та обґрунтування доцільності реальних інвестицій.

3.3 Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємств.

Рекомендована література

Модуль 4. Організація та управління інноваціями

4.1 Організація та управління нововведеннями

4.1.1 Концептуальні засади становлення і розвитку інноватики

4.1.2 Організація нововведень

4.1.3 Управління нововведеннями

4.2 Основи науково-технічної та інноваційної політики

4.2.1 Еволюція підходів економічної науки до визначення НТП, його природи та ролі в економічній системі

4.2.2 Загальні основи науково-технічного та інноваційного розвитку

4.2.3 Теоретичні основи діяльності держави у сфері розвитку науки, техніки, інновацій

Рекомендована література

Модуль 5. Стратегічне управління

5.1 Теоретичні основи стратегічного управління.

5.2. Практичні аспекти стратегічного управління.

5.3. Методи та моделі стратегічного управління.

Рекомендована література

Вступ

Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану підготовки бакалаврів з менеджменту організацій, спрямована перевірити рівень підготовки випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, висвітлює питання основних курсів навчального плану, вказує на вимоги до відповідей студентів.

Фахові випробування для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр” зі спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” включає такі дисципліни, як

 1. Історія менеджменту

 2. Основи менеджменту

 3. Управління персоналом

 4. Операційний менеджмент

 5. Організація та управління інвестиціями

 6. Організація та управління нововведеннями

 7. Основи науково-технічної та інноваційної політики

 8. Стратегічне управління

Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 8.050209 “Менеджмент інноваційної діяльності” є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної спеціальності шляхом оцінки знань та навичок абітурієнтів за напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне засвоєння навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” потребує від абітурієнта наявності базової вищої освіти з менеджменту, а також здібностей до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” має інтегрований характер і включає питання п’яти модулів:

Модуль 1. Менеджмент

Модуль 2. Операційний менеджмент

Модуль 3. Організація та управління інвестиціями

Модуль 4. Організація та управління інноваціями

Модуль 5. Стратегічне управління

Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2010-2011 навчальний рік».

Формою проведення вступного іспиту до магістратури зі спеціальності “Менеджмент інноваційної діяльності” є письмовий екзамен.

Модуль 1 Менеджмент

  1. . Історія менеджменту

1.1.1 Розвиток управління у Стародавньому Світі

Основні підходи до класифікації історії менеджменту. Періодизація в історії менеджменту. Становлення управління у первісному суспільстві. Розвиток управління у Стародавньому Єгипті, Стародавній Індії, Стародавньому Китаї, Стародавній Греції, Стародавньому Римі.

1.1.2 Розвиток управлінської думки нашої ери

Особливості розвитку східної управлінської думки нашої ери. Західноєвропейський внесок у науку і практику управління. Становлення і розвиток управлінської думки в Україні. Розвиток управлінської думки у Росії ХVІІ-ХVІІІ ст. Передумови становлення і формування теорії управління.

1.1.3 Еволюція теорій управління

Становлення і розвиток школи наукового менеджменту. Умови становлення і розвитку адміністративної школи менеджменту. Необхідність та передумови розвитку біхейвіористського напряму у теорії менеджменту. Становлення і розвиток кількісної школи менеджменту. Характерні ознаки теорії управління на сучасному етапі розвитку менеджменту – теорія гуру.

Рекомендована література

 1. М. Бунге: сучасний дискурс / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

 2. І. Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2009. – 862 с. – (Славетні постаті).

 3. Всеобщая история менеджмента: Учебное пособие / Под общей редакцией проф. И.И.Мазура. – М.: Издательский центр “ЕЛИМА”, 2006. – 784 с.

 4. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. – К.: Алеута, 2008. – 477 с.

 5. Історія економічних учень: Підручник у 2-х частинах – 3-те вид., перероб. і доп. / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. (Класичний університетський підручник).

 6. История менеджмента: Учеб. пособие / Под ред. Д.В.Валового М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

 7. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический проект, 2004.

 8. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – Киев:ВИРА-Р,2000.–336 с.

 9. Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності: Монографія / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті).

 10. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007. – 304 с.

 11. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 239 с.

  1. . Основи менеджменту

1.2.1 Теоретичні та методологічні основи формування та розвитку менеджменту

Місце і роль менеджменту в розвитку сучасного суспільства.

Підходи до визначення сутності та змісту понять “управління” і “менеджмент”. Ідентифікація понять в сучасних умовах розвитку соціальних систем.

Предмет науки управління. Поняття об’єкту та суб’єкту управління та особливості їх взаємодії (феномен управління).

Цілі та завдання менеджменту. Характерні риси та стадії менеджменту. Поняття економічного механізму менеджменту.

Види менеджменту та їх характеристика.

Історична періодизація менеджменту. Управлінські революції.

Теоретичні підходи до формування менеджменту (предтеча менеджменту). Еволюція управлінської думки.

Основні школи управління: школа наукового управління; “адміністративна” (класична) школа управління; школа “людських відносин” та поведінкових наук; математична школа управління (кількісний підхід, школа науки управління).

Сучасні концепції менеджменту.

Закони та закономірності управління: сутність та співвідношення. Закони організації. Принципи менеджменту.

Управлінська праця та її особливості. Поділ праці в управлінні та його види. Постать менеджера в управлінській діяльності. Типи та види менеджерів. Зміст праці менеджерів. Вимоги до менеджерів (еволюція). Нові проблеми організацій та формування перспективної моделі менеджера.

Критерії оцінки праці менеджерів.

1.2.2 Система організації менеджменту

Сутність та зміст поняття терміну “організація”. Роль організації в суспільстві. Основні ознаки організації.

Опис організації як об’єкту управління. Загальні критерії групування організацій. Підходи до модельного уявлення про організацію. Базові моделі організації, їх характеристика та особливості управління.

Життєвий цикл організації. Моделі життєвого циклу організації.

Теорії функціонування і розвитку організації.

Внутрішнє середовище організації та його змінні. Місія організації і фактори, що впливають на її формулювання. Цілі, їх угрупування й зміст. Сфери та напрями встановлення цілей. Вимоги до формулювання. Стадії встановлення та процес вироблення цілей. Класифікація цілей Взаємозв’язок внутрішніх змінних організації.

Характеристика зовнішнього середовища організації. Показники, що характеризують стан зовнішнього оточення організації.

Методи аналізу зовнішнього середовища організації. Сценарій-опис майбутніх подій Б. Карлоффа. Бальна експертна оцінка зовнішніх погроз і можливостей Мескона, Альберта та Хедоурі. Оцінка факторів зовнішнього середовища через невизначеність обставин Дж. Гелбрейта. Методика аналізу Болотова (вибір сфери діяльності, товару чи послуг; оцінка дій конкурентів, аналіз схеми підприємництва; аналіз загального оточення). Метод SWOT-аналізу. Метод СТЕП-аналізу.

Сутність та загальна характеристика організаційних структур управління Принципи побудови організаційних структур управління.

Еволюція та тенденції змін в розвитку структур управління.

Класифікація організаційних структур управління. Вибір та оцінка організаційних структур управління. Фактори, що визначають структуру управління виробництвом. Порядок формування структур управління. Критерії оцінки раціональності організаційних структур управління. Методи аналізу та оцінки організаційних структур.

Сутність поняття “функція” та її характерні риси. Місце категорії “функція” в системі управління. Підходи до класифікації функцій управління.

Сутність планування, його види та їх взаємозв‘язок.

Сутність та особливості функції організовування. Основні категорії організовування.

Мотивація (стимулювання) як функція менеджменту: поняття мотивації, основні категорії мотивації, сутність процесу мотивації, класифікація мотиваційних теорій.
Контроль як функція менеджменту: сутність та особливості контролювання в управлінні; цілі та завдання контролю; об‘єктивна зумовленість та необхідність контролю; основні властивості контролю та принципи його здійснення; види контролю та їх характеристика; процес контролю та етапи його здійснення; характеристики ефективного контролю.
1.2.3. Механізм забезпечення результатів управлінської діяльності та психологічні аспекти менеджменту
Методи менеджменту. Сутність методів управління та їх взаємозв”язок з управлінськими функціями. Класифікація методів управління.

Поняття фонду методів управління. Принципи формування проблемно-орієнтованого фонду методів управління та шляхи їх реалізації.

Комунікації в менеджменті. Поняття і загальна характеристика комунікацій. Види комунікацій. Комунікаційний процес та його елементи. Перепони та шляхи удосконалення міжособових та організаційних комунікацій.
Прийняття рішень в менеджменті. Сутність та класифікація управлінських рішень. Процес вироблення раціональних рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Керівництво і його основні категорії (лідерство, вплив, влада).

Види керівництва та стилі поведінки керівника. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва.

Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях. Етапи перебігу конфлікту. Модель виникнення конфлікту та управління ним. Методи управління конфліктом та їх характеристика.

Організаційні зміни та управління ними. Напрямки організаційних змін Причини опору змінам та способи їх подолання. Модель управління організаційними змінами Грейнера.

Природа стресів в організації. Фактори, які зумовлюють стреси. Види стресів. Управління стресовою ситуацією.

Ефективність сучасних систем управління. Особливості і основні риси японського менеджменту. Становлення та розвиток американський менеджменту. Німецька система “смертних гріхів” В.Хойєра. Концепція соціального ринкового господарства Л. Ерхарда (індикативне планування). Фінська модель керівництва. Особливості управління на французьких підприємствах. „Шведська модель соціалізма” Г. Мюрдаля в умовах ринкової економіки. Підходи до керівництва вітчизняних вчених-економістів.

рекомендована література

 1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: Бак, 2001. – 624 с.

 2. Классики менеджмента / Под ред. М. Уернера / Перекл. З англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревського. – СПб.: Питер, 2004 – 1168 с.

 3. Кредсов А.И. История учений менеджмента – К.: ВИРА – Р. 2000. – 336 с.

 4. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоритичні та прикладні засади менеджменту: Навч. посібник, - Н.: НУ «Львівська політехніка». 2003

 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Менеджмент. Конспект лекцій: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка", 2002. - 132с.

 6. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник.-К.: „Академвидав”, 2003. - 416с. (Альма-матер).

 7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ. - М.: Дело, 2002. - 702с.

 8. Шегда А.В. Менеджмент: підручник. – К.: Знання, КОО. – 2005. – 583 с .

 9. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 853 с.

  1. . Управління персоналом

1.3.1 Основи управління персоналом

Сучасні концепцiї управлiння персоналом. Система управління персоналом. Методи управління персоналом. Принципи та закономірності управління персоналом. Етапи розвитку трудового колективу. Структура персоналу організації. Мета, цілі, принципи кадрової політики підприємства. Типи кадрової політики. Кадрова стратегія: сутність, форми, види. Сучасні служби управління персоналом: їх структура та функції.

1.3.2 Процес управління персоналом організації

Кадрове планування та прогнозування. Джерела залучення персоналу. Маркетинг персоналу. Методи набору та відбору кандидатів на вакантні посади. Управління трудовою адаптацією. Поняття, види та методи оцінювання персоналу. Сутність та види атестації персоналу. Управління кар’єрою персоналу організації. Види, моделі кар’єри працівників та етапи її реалізації. Форми та методи навчання працівників в організації. Мотивація та стимулювання персоналу. Сутність вивільнення працівників та його види. Оцінка комплексної ефективності управління персоналом організації.

рекомендована література

 1. Кодекс законів України про працю. – Київ, 1998.

 2. Про зайнятість населення: Закон України // 3акони України. – Т1. – К., 1999 – С. 252–268.

 3. Про колективні договори і угоди: Закон України / Закони України. Т. 6. – К., 1996. – С. 5–11.

 4. Про оплату праці: Закон України // 3акони України. Т. 8. – К., 1997. – С.210–218.

 5. Про охорону праці: Закон України // 3акони України. – Т. 4. – К., 1996. С. 114–133.

 6. Коул, Джеральд. Управление персоналом в современных организациях/ Пер. с англ. Н.Г. Владимирова – М., 2004. – 352 с.

 7. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. - К., 2003. - 296с.

 8. Управление персоналом: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., доп. и перераб. -М.: ИНФРА-М, 2001. – 638 с.

 9. Управління персоналом: Навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 512 с.

 10. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

Модуль 2. Операційний менеджмент

2.1 Операційна система організації та операційний менеджмент

Сутність та зміст поняття „операційний менеджмент”. Цілі та завдання організації та управління операційними системами. Предмет, об‘єкти та суб‘єкти операційного менеджменту. Цикл (функції) операційного менеджменту. Операційні менеджери, їх функції та задачі. Операційна стратегія: сутність, етапи створення і реалізації. Операційна система як об‘єкт управління: сутність, характеристика складових, типи операційних систем. Операційний цикл підприємства. Поняття та класифікація виробничих процесів. Принципи організації виробничих процесів. Методи організації виробництва, їх порівняльна характеристика. Сутність конвеєрних потоків, їх ефективність та значення. Завдання і зміст оперативного управління операційною системою. Етапи оперативного управління. Організація диспетчерування на підприємстві. Закордонний досвід оперативного управління виробництвом та збутом.

2.2 Планування виробничих процесів на підприємстві

Проектування продукції та процесу виробництва. Сфера послуг та особливості проектування послуг. Поняття та основні розділи виробничої програми. Планування виробничих потужностей. Розробка асортиментної та інноваційної політики підприємства. Процес оновлення продукції на підприємстві. Обґрунтування управлінських рішень щодо виробництва продукції на основі методу аналізу беззбитковості. Математичні методи і моделі у плануванні виробничих процесів. Особливості організації переходу на випуск нової продукції та освоєння нового виробництва. Сутність та задачі підготовки виробництва. Використання функціонально-вартісного аналізу на етапі підготовки виробництва. Використання сітьових методів планування та управління виробництвом при підготовці виробництва, їх суть, значення.

Характеристика і організація трудових процесів. Види трудових процесів. Суть і положення організації праці, її завдання. Розподіл та кооперація праці. Робоче місце та його роль у трудовому процесі. Класифікація робочих місць. Суть і місце нормування в організації праці. Призначення, завдання та принципи нормування праці в сучасних умовах. Трудові норми та нормативи. Класифікація витрат робочого часу. Методи розрахунку обґрунтованих норм. Основи організації оплати праці.

2.3 Організація та управління виробничої інфраструктурою підприємства

Поняття інфраструктури підприємства, її місце та роль. Склад та завдання операційної інфраструктури. Принципи організації ефективного об­слуговування виробництва.

Сутність та завдання ремонтного господарства підприємства. Система планово-попереджувальних ремонтів та характеристика її складових. Організація підготовки та проведення ремонтних робіт. Характеристика методів організації ремонту. Розрахунок потреби в ремонтних матеріалах та чисельності персоналу ремонтного господарства. Енергогосподарство підприємства, його призначення, задачі та структура. Енергобаланс та основні напрями його оптимізації. Характеристика та структура транспортного господарства підприємства. Класифікація транспортних засобів. Вантажопотік та системи організації перевезень. Функції складського господарства підприємства. Поняття та класифікація складів.

Система управління матеріальними ресурсами підприємства. Управління процесом споживання матеріальних ресурсів. Управління виробничими запасами, їх види. Облік і оцінка матеріальних запасів. Характеристика витрат пов’язаних з і створенням і збереженням виробничих запасів. Системи управління запасами.

Поняття та актуальність якості у виробництві. Програма забезпечення якості. Система якості. Стандартизація та сертифікація. Характеристика показників оцінювання рівня якості продукції та послуг. Організація контролю якості на підприємстві. Ціна якості. Управління якістю продукції на підприємстві. Поняття конкурентоздатності продукції. Взаємозв’язок якості і конкурентоздатності.

рекомендована література

 1. Бай С. І., Іванова І. В., Микитенко Н. В. Операційний менеджмент. Практикум. - К. : КНТЕУ, 2004. - 188с.

 2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

 3. Гэлловей Л. Операционный менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. – 320 с.

 4. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент / Пер. с англ. – Минск.: Мир книги, 1995. – 453 с.

 5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 557с.

 6. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. – СПб.: “Специальная литература”, 1998.–366с.

 7. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб пособие для вузов.- М .: ПРИОР, 1998. – 384 с.

 8. Омельяненко Т. В., Задорожна Н. В. Операційний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. - 236с

 9. Організація виробництва: Навч. посіб. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

 10. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: підручник. – Львів: “Магнолія плюс”, 2004. – 400 с.

 11. Производственный менеджмент: Уч. для вузов / С.Д. Ильенкова, А.В. Бандурин, Г.Я. Горобцов и др.; под ред. С.Д. Ильенковой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 583с.

 12. Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Д., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент. - М. ; СПб. ; К. : Издательский дом "Вильямс", 2003. - 691 с

Модуль 3. Організація та управління інвестиціями

3.1 Теоретичні основи організації та управління інвестиціями.

Економічна сутність інвестицій, їх класифікація і роль у забезпеченні процесів розширеного відтворення підприємств. Зміст, мета, завдання та функції інвестиційної діяльності, організаційно-управлінські складові інвестування підприємств. Інвестиційна стратегія формування інвестиційних ресурсів, склад і структура джерел фінансового забезпечення технічного розвитку промислових підприємств. Мета і завдання інвестиційної політики держави, методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки. Передумови та особливості структурної кризи в Україні, наукові концепції структурної перебудови та подолання структурної кризи. Значення інвестиційного клімату в залученні капіталу інвесторів до промислових підприємств, позитивний і негативний впливи залучення іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта.

3.2 Розробка та обґрунтування доцільності реальних інвестицій.

Етапи інвестиційного проектування та структура ТЕО реальних інвестицій. Розрахункові схеми погашення довготермінового боргу підприємства, їх переваги та недоліки. Традиційний підхід та схема власного капіталу у розрахунках показників економічної ефективності інвестиційних проектів. Переваги та недоліки основних методів оцінювання економічної ефективності інвестицій підприємства. Лізинг як особлива форма фінансування інвестиційних проектів: визначення вартості фінансового лізингу як джерела засобів підприємства та розрахунок величини лізингових платежів за роками. Методи оцінювання ризику реальних інвестиційних проектів підприємств. Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами в умовах дефіциту фінансових ресурсів.

3.3 Аналіз ефективності фінансових інвестицій підприємств.

Поняття та економічна сутність вартості капіталу, моделі оцінювання вартості капіталу як джерела засобів фінансового забезпечення інвестиційних проектів підприємства. Стратегії формування портфеля фінансових інвестицій, методичний інструментарій оцінювання його дохідності та ризикованості. Оцінювання ефективності управління інвестиційним портфелем інституційного інвестора.

Рекомендована література

 1. Бланк И.А. Управление инвестициями предприятия.– К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 480 c.

 2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. В.В. Ковалева. – СПб.: Экономическая школа, 2000. – Т.1. – 497 с.

 3. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2004. – 720 с.

 4. Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств: Монографія. – К.: Знання, 2006. – 407 с.

 5. Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. пособие / Под ред. Д.А. Ендовицкого. –М.: Финансы и статистика, 2006. – 240 с.

 6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 376 с.

 7. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств. – К.: Знання–Прес, 2003. – 622 с.

 8. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика. Учебное пособие. Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. – К.: Нора-принт, 2000. – 367 с.

Модуль 4. Організація та управління інноваціями

4.1 Організація та управління нововведеннями

4.1.1 Концептуальні засади становлення і розвитку інноватики

Економічна роль нововведень та їх необхідність у ринковій економіці. Нововведення та інновація: спільне і відмінне. Класифікація нововведень.

Визначення інноваційного процесу та його складових. Причини і джерела інноваційних ідей. Чинники успішності та невдач нововведень. Взаємозв’язок понять «науково-технічна продукція», «наукомістка продукція», «науково-технічна послуга» та їх місце в інноваційному процесі. Еволюція моделей інноваційного процесу.

Інноваційний менеджмент та його складові. Система функцій інноваційного менеджменту. Формування цілей інноваційної діяльності. Планування інновацій. Організація інновацій та контроль. Методи інноваційного менеджменту.

4.1.2 Організація нововведень

Фактори, що впливають на організацію інноваційної діяльності на підприємстві, їх класифікація. Особливості організаційних структур управління в установах, що здійснюють інноваційну діяльність. Види організаційних структур установ даного типу.

Організаційні форми реалізації інноваційної діяльності. Формування інноваційних підрозділів. Форми малого інноваційного підприємництва. Міжфірмова науково-технічна кооперація. Іноземний досвід організації інноваційної діяльності. Моделі організацій, що здійснюють інноваційну діяльність.

4.1.3 Управління нововведеннями

Завдання і принципи планування інновацій. Система внутріфірмового планування інновацій. Методи внутріфірмового планування інновацій.

Сутність інноваційного потенціалу організації, його визначення. Підходи до оцінки інноваційного потенціалу.

Організація винахідницької діяльності. Стиль керівництва і формування інноваційної культури. Інноваційний клімат організації. Методи стимулювання творчої активності персоналу.

Склад і структура інноваційних витрат. Методи управління інноваційними витратами: передплановий аналіз, планування витрат та їх контроль. Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. Контрактні (договірні) ціни. Методи визначення ціни на науково-технічну продукцію.

Інноваційний проект: сутність, види, основні елементи та учасники. Сутність і принципи управління інноваці йним проектом. Етапи створення і реалізації інноваційного проекту. Оцінка ефективності інноваційного проекту.

рекомендована література

 1. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречна та ін.; Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. – К.: ВД«Професіонал»,2004.–960 с.

 2. Инновационный менеджмент: Справочное пособие / Под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели. — СПб.: Наука, 2007. — 560 с.

 3. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 4. Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій, третє видання / переклад з англ. та наукова редакція Андрощука Г.О., 2009. – 162 с.

 5. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Топоровська Л.Й., Зінкевич Д. К. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: навч. посібник для студ. базового напряму "Специфічні категорії" спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 144с.

 6. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К. : Академвидав, 2006. — 464с.

 7. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 853 с.

4.2 Основи науково-технічної та інноваційної політики

4.2.1 Еволюція підходів економічної науки до визначення НТП, його природи та ролі в економічній системі

Еволюція розвитку науки і техніки. Природа науково-технічного прогресу (НТП) та етапи науково-технічної революції (НТР). Погляди представників різних наукових шкіл на НТП та його роль в економічному розвитку суспільства.

Становлення і розвиток економічної теорії технологічних змін. Теорії циклічного економічного розвитку. Інноваційні теорії технологічних змін. Теорії технократичного суспільства. Сучасні концепції інноваційного розвитку.

4.2.2 Загальні основи науково-технічного та інноваційного розвитку

Інноваційний процес: сутність, стадії, етапи. Наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність. Види науково-технічної діяльності. Інновація як системне явище. Класифікація інновацій. Суб’єкти реалізації інновацій: підприємство, споживач, держава.

4.2.3 Теоретичні основи діяльності держави у сфері розвитку науки, техніки, інновацій

Необхідність і сутність діяльності держави у науково-технічній та інноваційній сферах. Державна науково-технічна та інноваційна політика. Методи державного впливу на розвиток науково-технічної та інноваційної сфер.

Фінансове забезпечення науково-технічного та інноваційного розвитку: джерела та показники.

Інноваційна інфраструктура: об’єкти, умови формування та особливості функціонування.

рекомендована література

 1. Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом: Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 343 с.

 2. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречна та ін.; Під ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. – К.: ВД«Професіонал»,2004.–960 с.

 3. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 400 с.

 4. Керівництво Осло. Рекомендації щодо збору та аналізу даних стосовно інновацій, третє видання / переклад з англ. та наукова редакція Андрощука Г.О., 2009. – 162 с.

 5. Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Топоровська Л.Й., Зінкевич Д. К. Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація: навч. посібник для студ. базового напряму "Специфічні категорії" спец. 8.000014 "Управління інноваційною діяльністю" / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2009. — 144с.

 6. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К. : Академвидав, 2006. — 464с.

 7. Черваньов Д. Менеджмент: Терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт: Підручник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001. – 853 с.

Модуль 5. Стратегічне управління

5.1 Теоретичні основи стратегічного управління.

Концепція стратегічного управління: сутність, структура, особливості та механізм здійснення. Стратегія та стратегічний набір: сутність, вимоги та підходи до формування. Стратегічна сегментація та оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання. Конкурентоспроможність товару та підприємства. Методи визначення кон­ку­рен­то­спро­мож­нос­ті організації. Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій.

5.2.Практичні аспекти стратегічного управління.

Сутність, загальна характеристика портфельного аналізу, його основні етапи та прийоми. Гіпотези матриці BCG та характеристика її основних положень. Переваги та основні недоліки матриці BCG. Модифікована матриця BCG: сутність, критерії та основні стратегічні альтернативи. Основні стратегічні альтернативи матриці «General Electric» – «McKincey» та межі її застосуван­ня. Розробка бізнес-стратегій та функціональних стратегій для стратегічних бізнес-одиниць на основі матриці «Shell» – DPM. Основні стратегічні рекомендації матриці Ансоффа, її переваги та недоліки. Тримірна схема Абеля. Характерні особливості PIMS-аналізу.

5.3. Методи та моделі стратегічного управління.

Поняття диверсифікації, мета, переваги та недоліки. Критерії для оцінювання можливостей диверсифікації.

Цілі, принципи, бар’єри та моделі стратегічного планування.

Сучасні методи та моделі стратегічного урпавління: система збалансованих показників, система показників відповідальності, піраміда МакНейра.

рекомендована література

 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

 2. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Гардарика, 1998. – 296 с.

 3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2001. - 288 с.

 4. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. Навч. пос. – К.: ДП “Експрес-Поліграф”, 2001. – 560 с.

 5. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

 6. Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 928 с.

 7. Шегда А.В. Менеджмент: підручник. – К.: Знання, КОО. – 2005.- 583 с.

 8. Шегда А.В. Стратегічне управління: Підручник. – К.: ВПЦ „Київський університет”. – 2009.- 304 с.

 9. Шершньова З.Є. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 2003. – 584 с.

 10. Шершньова З.Є., Оборська С.В., Ратушний Ю.М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с..

 11. Черваньов Д.М., Балан В.Г., Шингур М.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Стратегічне планування та управління» для студентів економічних спеціальностей денної, очно-заочної та заочної форм навчання. – К.: РВВ ІМФ, 2002. – 90 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет (2)

  Документ
  Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій", спрямована перевірити рівень підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет програм а вступних випробувань на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» зі спеціальності

  Документ
  Вступник до магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Облік і аудит” повинен мати теоретичні знання та практичні навички в області фундаментальних та прикладних
 3. Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

  Документ
  Курсова робота ефективна форма самостійної роботи студентів. Вона узагальнює підсумки у вивченні курсу “Державні фінанси”, “Державний фінансовий контроль”, “Казначейська справа”, “Фінансові системи зарубіжних країн” та передбачає
 4. Міністерство освіти України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Реферат на тему

  Реферат
  На XI ст. могутня колись Київська Русь вже перестала існувати як єдина і неподільна держава. Тепер вона була розділеною на маленькі ворогуючі між собою князівства і була втягнутою в міжусобні чвари між князями.
 5. Київський національний університет імені тараса шевченка (2)

  Документ
  Вступник до магістратури економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Банківська справа” повинен мати фундаментальні і спеціальні уміння та знання, які характеризують сформованість

Другие похожие документы..