Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования своей личности ...полностью>>
'Документ'
В феврале 2005 года бизнесмен из Флориды Джо Лопес (Joe Lopez) подал иск против Bank of America: неизвестные хакеры украли у американского предприним...полностью>>
'Методические рекомендации'
Преподавание математики в 2010-2011 учебном году в основной школе ведется в соответствии со следующими нормативными и распорядительными федеральными, ...полностью>>
'Документ'
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под но­мером выполняемого вами задания (А1—А27) поставьте знак "х" в клеточку, номер...полностью>>

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін мета

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24

Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін

МЕТА

1. Мета цього стандарту полягає у забезпеченні розкриття у фінансових звітах суб’єкта господарювання інформації, необхідної для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток суб’єкта господарювання, спричинених існуванням зв’язаних сторін, а також операціями сальдо заборгованості з ними.

Сфера застосування

2. Цей стандарт слід застосовувати при:

(a) визначенні стосунків і операцій між зв’язаними сторонами;

(б) визначенні сальдо заборгованості між суб’єктом господарювання та зв’язаними з ним сторонами;

(в) визначенні обставин, за яких необхідно розкривати інформацію згідно з пунктами (a) і (б);

(г) визначенні розкриття інформації, яке належить зробити за цими статтями.

3. Цей стандарт вимагає розкриття інформації щодо операцій і сальдо заборгованості між зв’язаними сторонами, сальдо заборгованості в окремих фінансових звітах материнського підприємства, контролюючого учасника або інвестора, поданих відповідно до вимог МСБО 27 Консолідовані і окремі фінансові звіти.

4. Операції між зв’язаними сторонами, і сальдо заборгованості з іншими суб’єктами господарювання, в групі слід розкривати у фінансових звітах суб’єкта господарювання. Внутрішньогрупові операції і сальдо заборгованості між зв’язаними сторонами вилучаються при складанні консолідованих фінансових звітів групи.

МЕТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗВ’ЯЗАНИХ СТОРІН

5. Стосунки зв’язаних сторін є звичайним явищем у торгівлі та бізнесі. Наприклад, суб’єкти господарювання часто здійснюють частину своєї діяльності через дочірні або асоційовані підприємства. За цих обставин здатність суб’єкта господарювання впливати на фінансову або операційну політику об’єкта інвестування забезпечується завдяки наявності контролю, спільного контролю або суттєвого впливу.

6. Стосунки зв’язаних сторін можуть впливати на прибуток або збиток та на фінансовий стан суб’єкта господарювання. Зв’язані сторони можуть вступати в операції, які не здійснюються незв’язаними сторонами. Наприклад, суб’єкт господарювання, який продає товари своєму материнському підприємству за собівартістю, може пропонувати їх іншим клієнтам на інших умовах. Крім того, операції між зв’язаними сторонами можуть не призводити до таких сум, які виникають в результаті операцій між незв’язаними сторонами.

7. Стосунки зв’язаних сторін можуть впливати на прибуток або збиток та на фінансовий стан суб’єкта господарювання, навіть якщо операції між зв’язаними сторонами не здійснюються. Сам факт існування стосунків може бути достатнім для впливу на операції суб’єкта господарювання, яке звітує, з іншими сторонами. Наприклад, дочірнє підприємство може припинити стосунки з торговим партнером після придбання материнським підприємством спорідненого дочірнього підприємства, яке працює в тій самій галузі, що й попередній партнер. І навпаки, одна сторона може утриматися від дій з причини значного впливу іншої сторони. Наприклад, дочірнє підприємство може отримати вказівку від свого материнського підприємства не займатися дослідженнями та розробками.

8. З цих причин знання про наявність операцій, сальдо заборгованості стосунків зв’язаних сторін можуть впливати на оцінку діяльності суб’єкта господарювання користувачами фінансових звітів, в тому числі і на оцінку ризиків та можливостей, що стоять перед тим чи іншим суб’єктом господарювання.

Визначення

9. Терміни, використовувані в цьому Стандарті, мають такі значення:

Зв’язана сторона. Сторона є зв’язаною зі суб’єктом господарювання, якщо:

а) сторона, прямо або непрямо, через одного або кількох посередників:

(i) контролює або перебуває під контролем, або ж перебуває під спільним контролем разом з суб’єктом господарювання (сюди входять материнські, дочірні підприємства та споріднені дочірні підприємства);

(ii) має частку участі в суб’єктові господарювання, яка надає їй суттєвий вплив на суб’єкт господарювання;

або

(iii) має спільний контроль над суб’єктом господарювання;

б) сторона є асоційованим підприємством (як визначено в МСБО 28 “Інвестиції в асоційовані підприємства”) суб’єкта господарювання;

в) сторона є спільним підприємством, в якому суб’єкт господарювання є контролюючим учасником (див. МСБО 31 “Частки в спільних підприємствах”);

г) сторона є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання або його материнського підприємства;

ґ) сторона є близьким родичем особи, зазначеної в а) або г);

(д) сторона є суб’єктом господарювання, що його контролює, спільно контролює або на який здійснює суттєвий вплив, чи має суттєвий відсоток голосів у такому суб’єктові господарювання, прямо або непрямо, особа, зазначена в г) або ґ),

або

д) сторона, яка є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників суб’єкта господарювання, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною суб’єкта господарювання.

Операція зі зв’язаною стороною - обмін ресурсів, послуг або зобов’язань між зв’язаними сторонами, незалежно від того, чи призначається ціна.

Близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу, чи знаходитися під її впливом, при здійсненні операцій з суб’єктом господарювання. Вони охоплюють:

а) шлюбного партнеру та дітей фізичної особи;

б) дітей шлюбного партнера фізичної особи;

в) утриманців особи або шлюбного партнера фізичної особи.

Компенсація Охоплює всі виплати працівникам, до яких застосовується МСФЗ 2 “Платіж на основі акцій ”. Виплати працівникам – це всі форми компенсації, сплаченої або що підлягає сплаті або наданої суб’єктом господарювання або за дорученням суб’єкта господарювання в обмін на послуги, надані суб’єктові господарювання. Вона також охоплює таку компенсацію, сплачену за дорученням материнським підприємством суб’єкта господарювання, що його стосується. Компенсація охоплює:

а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата працівникам та службовцям, внески на соціальне забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, участь у прибутках підприємства та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду), а також виплати (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів та безкоштовні чи субсидовані товари або послуги) для теперішніх працівників;

б) виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійних виплат, страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності;

в) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв або інші виплати за вислугу років, виплати у зв’язку з тривалою непрацездатністю, якщо вони не підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду, а також отримання частки прибутку, премії та відстрочена компенсація;

г) виплати при звільненні;

ґ) платіж на основі акцій.

Контроль - повноваження управляти фінансовою та операційними політиками іншого суб’єкта господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.

Спільний контроль Погоджений контрактом розподіл контролю за економічною діяльністю.

Провідний управлінський персонал - ті особи, які прямо або непрямо мають повноваження та є відповідальними за планування, керівництво та контроль діяльності суб’єкта господарювання, що звітує, зокрема будь-який директор (виконавчий чи інший) цього суб’єкта господарювання.

Суттєвий вплив - повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової та операційної політики суб’єкта господарювання, але не контроль такої політики. Суттєвий вплив можна набути шляхом володіннячасткою, згідно з статутом або угодою.

10. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин зв’язаних сторін увага має бути спрямована на суть цих відносин, а не лише на юридичну форму.

11. У контексті цього Стандарту наведене далі не розглядаються як зв’язані сторони:

а) два суб’єкти господарювання, які просто мають спільного директора, або іншого члена провідного управлінського персоналу незважаючи на параграфи 3 г) та 3 ґ) у визначенні зв’язаної сторони);.

б) два контролюючих учасника, які просто мають спільний контроль за діяльністю спільного підприємства;

і) особи, що надають фінансування;

іі) профспілки;

ііі) комунальні служби;

іv) державні установи та агентства,

у ході їхніх звичайних стосунків з суб’єктом господарювання (хоча вони можуть обмежувати свободу дії суб’єкта господарювання або брати участь у процесі прийняття рішень суб’єктом господарювання);

в) замовник, постачальник, суб’єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), дистриб’ютор, генеральний агент, з яким суб’єкт господарювання здійснює значний обсяг операцій винятково з причин економічної залежності.

Розкриття інформації

12. Відносини між материнським підприємством та його дочірніми підприємствами слід розкривати незалежно від наявності операцій між цими зв’язаними сторонами. Суб’єкт господарювання повинен розкривати назву материнського підприємства і кінцевої контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву. Якщо жодна з цих сторін не готує фінансові звіти, які підлягають оприлюдненню, слід зазначати назву наступного самого головного материнського підприємства, яке готує такі звіти.

13. Щоб користувач фінансових звітів зміг сформувати точку зору стосовно впливу відносин між зв’язаними сторонами на суб’єкт господарювання, доцільно розкривати відносини між зв’язаними сторонами там, де існує контроль, незалежно від наявності операцій між зв’язаними сторонами.

14. Визначення відносин зв’язаних сторін між материнським підприємством та їх дочірніми підприємствами слід розкривати додатково до вимог щодо розкриття інформації, що містяться у МСБО 27, МСБО 28 і МСБО 31, які вимагають наводити відповідний перелік і опис суттєвих інвестицій у дочірні, асоційовані та спільно контрольовані суб’єкти господарювання.

15. Якщо ні материнське підприємство а ні кінцева контролююча сторона не готують фінансові звіти, що підлягають оприлюдненню, суб’єкт господарювання повинен розкривати назву наступного материнського підприємства, яке готує такі звіти. Наступним головним материнським підприємством в такій групі є материнське підприємство, яке знаходиться на наступному щаблі безпосередньо за материнським підприємством, яке готує консолідовані фінансові звіти для оприлюднення.

16. Суб’єкт господарювання повинен розкривати інформацію щодо компенсації провідному управлінському персоналу, яка подається загальною сумою і окремо для кожної з наведених нижче категорій:

(a) короткострокові виплати працівникам;

(b) виплати по закінченні трудової діяльності;

(c) інші довгострокові виплати працівникам;

(d) виплати при звільненні; та

(e) платіж на основі акцій.

17. В разі здійснення операцій між зв’язаними сторонами суб’єкт господарювання повинен розкривати інформацію про характер відносин зв’язаних сторін, а також інформацію про здійснені операції і сальдо забогрованості, яка є необхідною для розуміння потенційного впливу цих відносин на фінансові звіти. Ці вимоги до розкриття інформації визначені додатково до вимог, наведених у параграфі 16 щодо розкриття інформації про компенсацію провідному управлінському персоналу. Розкриття інформації має, щонайменше, включати:

(a) суму операцій;

(б) суму сальдо заборгованості і:

(i) їх строки і умови, включаючи інформацію щодо наявності забезпечення і характеру відшкодування, яке буде надане при погашенні; і

(ii) детальну інформацію щодо будь-яких гарантій, наданих чи отриманих;

(в) резерв сумнівних боргів, пов’язаних з сумою сальдо забогрованості; та

(г) витрати, визнані протягом періоду відносно безнадійної або сумнівною заборгованістю зв’язаних сторін.

18. Інформацію, розкриття якої вимагає параграф 17, слід подавати окремо за кожною з наступних категорій:

(a) материнське підприємтсво;

(б) суб’єкти господарювання, які мають спільний контроль або суттєвий вплив на певний суб’єкт господарювання;

(в) дочірні підприємства;

(г) асоційовані підприємства;

(д) спільні підприємства, в яких даний суб’єкт господарювання виступає контролюючим учасником;

(ж) провідний управлінський персонал суб’єкта господарювання або його материнськеого підприємства; та

(з) інші зв’язані сторони.

19. Класифікація сум, дебіторської та кредиторської заборгованості зв’язаних сторін за різними категоріями, як це вимагається у параграфі 18, є продовженням вимог до розкриття інформації, визначених у МСБО 1 Подання фінансових звітів. Цей стандарт вимагає подавати інформацію у балансі або у примітках до фінансових звітів. Перелік категорій був розширений для забезпечення більш всеохоплюючого аналізу сальдо заборгованості зв’язаних сторін, і застосовується до операцій між зв’язаними сторонами.

20. Далі наводимо приклади операцій, які підлягають розкриттю, якщо вони здійснюються зі зв’язаною стороною:

(a) придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів);

(б) придбання або продаж нерухомості та інших активів;

(в) надання та отримання послуг;

(г) оренда ;

(д) передача досліджень та розробок;

(ж) передача за ліцензійними угодами;

(з) передача за фінансовими угодами (зокрема позики та внески власного капіталу в грошовій або в натуральній формі);

(і) надання гарантій або застави; та

(i) погашення зобов’язань від імені суб’єкта господарювання або суб’єктом господарювання від імені іншої сторони.

21. Розкриття інформації про те, що операції зі зв’язаними сторонами були здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами, здійснюється тільки за можливості обґрунтування таких умов.

22. Статті, подібні за характером, можуть розкриватися сукупно, крім випадків, коли окреме розкриття є необхідним для розуміння впливу операцій зв’язаних сторін на фінансові звіти суб’єкта господарювання, який їх подає.

Дата набрання чинності

23. Суб’єктові господарювання слід застосовувати цей Стандарт для річних періодів з 1 січня 2005 року, або пізніше. Застосування до цієї дати заохочується. Якщо суб’єкт господарювання застосовує цей Стандарт до періоду, що розпочався до 1 січня 2005 року, інформацію про це слід розкривати.

Вилучення МСБО 24 (переформатованого 1994)

24. Цей стандарт заміняє МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін (переформатований у 1994 році).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 Виплати працівникам Мета

  Документ
  Метою цього Стандарту є визначення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про виплати працівникам. Стандарт вимагає від суб’єкта господарювання визнавати таке:
 2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 Подання фінансових звітів Мета

  Документ
  1. Метою цього Стандарту є визначення основи подання фінансових звітів загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовими звітами суб’єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовими звітами інших
 3. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка Мета

  Документ
  1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових зобов'язань та деяких контрактів на придбання чи продаж нефінансових статей.
 4. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 Фінансові інструменти: подання

  Документ
  2. Мета цього Стандарту - встановити принципи подання фінансових інструментів як зобов'язань або власного капіталу і згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань.
 5. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 Інвестиційна нерухомість Мета

  Документ
  3. Цей Стандарт, серед іншого, слід застосовувати для оцінки часток інвестиційної нерухомості, відображеної у фінансових звітах орендарів, які утримуються за угодою про фінансову оренду, та оцінки інвестиційної нерухомості, відображеної

Другие похожие документы..