Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На протязі трьох останніх десятиліть однією з найбільших проблем вищих навчальних закладів (ВНЗ) України є нестача коштів для забезпечення нормальног...полностью>>
'Документ'
Молодая супружеская пара. В результате опасного кровотечения, после аборта, у женщины в 25 лет удалена матка. Супруги отказываются от приемного ребен...полностью>>
'Документ'
Проблема качества образования стоит сейчас остро. Отказ от единой государственной системы обучения, от многих давно устоявшихся традиций и введение н...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для специальности «Финансы и кредит» / Сост.: Мешкова С.В., Мешков В.А., Третьякова Е.А., Пон...полностью>>

Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Інформаційно-бібліографічний відділ

БІБЛІОТЕКА

НАУКОВІ ПРАЦІ

ВИКЛАДАЧІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Т.Г.ШЕВЧЕНКА.

Бібліографічний покажчик

(1997 - 2002рр.)

Чернігів, 2003

ВСТУП

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (1997–2002рр.) присвячений 90-річному ювілею Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка

В ньму представлено наукові роботи професорсько-викладацького складу університету за період 1997 – 2002 роки і є продовженням раніше виданих покажчиків.

В бібліографічному покажчику подано окремі видання та статті, опубліковані в наукових виданнях вузів, журналах та збірниках, тези доповідей та матеріали наукових конференцій.

Всі праці в бібліографічному покажчику розміщено за кафедрами, в межах кафедри за алфавітом прізвищ авторів. Відкривають покажчик роботи авторів загально університетських кафедр. Друковані праці авторів подаються в хронологічній послідовності.

Даний покажчик не претендує на повноту і точність в зв¢язку з тим, що деякі з авторів не змогли представити авторські примірники в наявності для бібліографічного опису.

Праці за 1996 рік, які не увійшли в попередній випуск включено в даний покажчик

Гол. ред. Н.Г.Костарчук

Відповідальні за випуск: В.О.Дятлов

Підготовка матеріалу до друку та комп’ютерниий набір Т.І. Тітова

КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА І ПОЛІТОЛОГІЇ

АКИМЕНКО ІРИНА МИКОЛАЇВНА

старший викладач

І.Петрункевич – український громадсько-політичний діяч кінця Х1Х-початку ХХ ст. // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998р. – К.,1998. – С.120-124. (Співавт. Шевченко В.М.)

Проблеми викладання українознавства у педагогічних вузах // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.71-74.

Чернігівський Свято-Троїцько Іллінський монастир (ХІІ - ХХ ст.): історія, господарська та культурна діяльність (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.49-54.

Чернігівський Свято-Троїцько-Іллінський монастир: історія та культура (ХУ11-ХХ ст.) // Вища школа: проблеми,пошуки,тенденції: Матеріали наук.-практ.конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.60-66.

Культурно-просвітницька діяльність Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 127-130.

Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: розвиток культури та освіти (друга половина ХУІІ-ХУІІІ ст.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.127-131.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Половець В.М.)

БОГАТИРЬОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ

доцент, кандидат юридичних наук

Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак.-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Кожуховська А.І.)

Кримінально- виконавче право: Навч. посіб. – Чернігів: Юрист, 1998. – 121 с.

Навчально-методичний комплекс з предмета «Кримінально-виконавче право» для студентів, курсантів, слухачів юридичних вузів та фак-тів. – Чернігів, 1998. – 26 с.

Основи держави і права: Навч. посіб. (в питаннях і відповідях). – Чернігів, 1999. – 132 с. (Співавт. Самофалов Л.,Усенко В.)

Воспитательно-профилактическая работа с осужденными, состоящими на учете инспекций исправительных работ: Учебное пособие. – Чернигов, 1999. – 89 с.

Кримінально-виконавче право: Навч. посіб. в структурно-логічних схемах. – Чернігів, 1999. – 48 с. (Співавт. Свинарьов В., Демченко Б.)

Роль соціальних норм у формуванні особистості // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. –Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.67-71.

Кримінально-процесуальне право: Метод. вказівки до семінарських занять та завдання для індивідуальної роботи для студ. спец.”Правознавство”. – Чернігів, 2000. – 20 с.

Юридична деонтологія: Навч. посіб. для студ. спец.“Правознавство” денної форми навчання. – Чернігів, 2000. – 79 с.

Методичні поради першокурснику (організація самостійної роботи). – Чернігів, 2000. – 19 с. (Співавт. Никифоров В.М.)

Підготовка фахівців для криминально-виконавчої системи в Україні // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.

Особливості підготовки фахівців для пенітеціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – С. 65-72. (Співавт.: Половець В.М.)

Порядок та організація виконання покарань у виді виправних робіт // Проблеми пенітеціарної теорії і практики: Щорічний бюл. Киівського ін-ту внутрішніх справ. – К., 2002. – Вип.7. – С. 54-59.

Проблеми особистості засудженого до покарань у виді виправних робіт // Кримінально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. “Соціально-психологічна робота з неповнолітніми в місцях позбавлення волі”. – Чернігів, 2002. – Вип.2. – С. 20-28.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу “Правознавство” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів) / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 25 с.

Виправні роботи як вид покарань: Кримінальні, криміналістичні та кримінально-виконавчі проблеми. – К.: МП “Леся”, 2002. – 139 с.

До питання про права і свободи людини // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 94-99.

ГОЛЕЦЬ ВІТАЛІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ

ассистент

Кооперативний рух в Північному Лівобережжі в період непу (1921-1927рр.) (до визначення проблеми) // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.93-98.

Кооперативні кадри Північного Лівобережжя в період непу (1921-1928) // Сіверян. літопис. – 2001. -№4. – С.76-78.

Кооперативне будівництво: використання історичного досвіду //Вісн. Харківського державного аграрного університету. – 2001. -№6. – С.187-189.

Кооперація на Чернігівщині в умовах непу (1921-1928рр.) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.75-84.

Кооперація на Сумщині в умовах непу // Матеріали IУ Сумської історико-краєзнавчої наукової конференції (14-15 грудня 2001р.). - Суми, 2001. – С.67-74.

Робітнича кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Сіверян. літопис. – 2002. - №1. – С. 38-46.

Сільськогосподарська кооперація у Північному Лівобережжі України (1921-1928 рр.) // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2002. – Вип.У. – С. 68-74.

Кредитна кооперція Північного Лівобережжя України // Вища школа: проблеми, пошуки,тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С. 135-144.

Криза сільського господартва: чи є вихід? // Літ. Чернігів. – 2002. - №3-4. – С.122-129.

Кооперативне будівництво в Північному Лівобережжі: використання історичного досвіду // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2002. – Вип.18. – С. 210-212.

Кооперативний рух в умовах непу (на матеріалах Черніг. обл.) 1921-1928 рр. // Там само. – С.185-194.

ГОНЧАР НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

старший викладач

Партійна структурованість суспільства України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару – Чернігів, 1999. –Вип.1. - С.35-46.

Українське суспільство у президентських виборах 1999 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип. 2. - С.46-54..

Політичні партії України та суспільство у парламентських виборах 2002 року // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.- метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.81-94.

Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Там само. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко В.К.)

Політичні партії як фактор демократизації суспільства (Європа - Україна) // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Київ, 29 травня 2002 р.). – К., 2002. – Т.2. – С.75-78.

КАПІТОВА СВІТЛАНА СЕМЕНІВНА

старший викладач

“Автобіографія” І.Шрага як джерело вивчення національно-визвольного руху в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.50-55. (Співавт.: Демченко Т.П.)

КОВАЛЕНКО МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Проблемы геополитики Украины в изучении курса “Политология”// Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.116-124.

Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Там само. – С.36-46. (Співавт.: Молочко В.К.)

Проблемы русско-украинских отношений периода Гетьманщины (1648-1663 гг.) в курсе истории Украины // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.41-50.

КОЖУХОВСЬКА АЛЛА ІВАНІВНА

ассистент

Основи права: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів ЧДПУ ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с. (Співавт.:Богатирьов І.Г.)

Філософія права // Вища школа: проблеми, пошуки, тенднції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.74-82.

Джерела та історіографія у вивченні педагогічної діяльності О.П.Довженка (1894-1956) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.66-75.

Педагогічна діяльність О.П.Довженка // Сіверян. літопис. – 2001. –№4. – С.62-68.

Історичні умови формування особистості вчителя О.П.Довженка // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.131-135.

МОЛОЧКО ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Особливості становлення багатопартійності в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.28-35.

Декларація про державний суверинитет – провісник незалежності України // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001.- Вип.2. – С.36-46. (Співавт.: Коваленко М.О.)

Законодавче поле діяльності політичних партій в Україні // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002.- Вип.3. – С. 72-81. (Співавт.:Молочко Н.О.)

ОСТРЯНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

доцент,кандидат історичних наук

Політологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 32 с.

Молодь у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.27-33.

Політологічні проблеми самоврядування як важливий компонент державотворення: історія та розвиток // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.21-28.

Конституційний статус демократичних інститутів місцевого самоврядування // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.29-36.

Сутність, організація та методика самостійної роботи студентів // Там само. – С.95-101.

Політологія: Плани семінарських занять і метод. рек. для студ.-заочників індустріально-педагогічного фак.-ту. – Чернігів, 2002. – 34 с.

Організація та методика сучасної лекції – творча робота викладача // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.28-36.

Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України ”(для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Половець В.М.)

Плани семінарських занять і методичні рекомендації з політології для студентів-заочників індустріально-педагогічного факультету. – Чернігів, 2002. – 16 с.

ПИРІГ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Нариси соціально - економічної історії Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. – К.: Стилос, 1998. – 183 с.

Політико - адміністративний устрій Чернігівщини за польської доби (1618-1648рр.) // Сіверян. літопис. – 1999. №4. – С.9-20.

Цехова організація ремесла на Чернігівщині у другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 1999. – №5. - С.155-164.

Торгівля спиртними напоями на Чернігівщині у другій половиніХУІІ століття // Сіверян. літопис. – 1999. - №3. – С.160-164.

Лівобережний похід Яна Казимира (1663-1664) // Сіверян. літопис. – 1999. - №5. – С.15-25.

Діяльність Чернігівського земства по поліпшенню родючості грунтів губернії у другій половині Х1Х - на початку ХХ століття // Сіверян. літопис. – 2000. - №5. – С.93-98. (Співавт.Гандиш А.)

Крону майбутнього формує коріння історії // Сіверян. літопис.2000. - №5. – С.155-156. (Співавт. Горкава Л.)

Чернігівщина у боротьбі з Річчю Посполитою в 1654 – 1655 рр.// Сіверян. літопис. – 2000. - №1. – С.11-16.

Шляхта Чернігівщини в другій половині ХУІІ століття // Київська старовина. – 2000. - №2. – С.143-145.

Діяльність Чернігівського губернського земства по сприянню сільському господарству у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Сіверян. літопис. – 2000. - №4.- С.119-132.

Історія України. Ч.1. Від найдавніших часів до кінця ХУІІ століття: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2001. – 31 с.

Цивільні і кримінальні справи Ніжинського магістрату 1651-1657 рр. // Сіверян. літопис. – 2001. - №4. – С.26-36.

Лісові промисли Чернігівщини в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.14-21.

Російські воєводи на Чернігівщині в другій половині ХУІІ ст. // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.21-29.

Черниговщина в торговых связях Украины, России и Белоруссии во второй половине ХУІІ века // Матеріали Четвертої Сумської обласної наукової історико - краєзнавчої конференції. – Суми, 2000. – С.100-103.

Історія України. Ч.2. ХІХ - ХХст.: Плани семінарських занять з метод. рек. для студ. природн. і гуманіт. спец. – Чернігів, 2002. – 43 с.

ПОЛОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

професор, доктор історичних наук

Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.) 07. 00.01-історія України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеню д-ра іст. наук. – К., 1997. – 44 с.

Українізація у світлі документів // Сіверян. літопис. – 1997. – №5. – С.115-117.

Плани семинарських занять з історії слов”ян (1900-1939): Метод.поради для студ. IУ курсу іст. фак-ту. – Чернігів, 1997. – 14 с.

Кооперативний рух і культура Лівобережної України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 1997. – Вип. 8. – С. 184-188.

Українізація на Чернігівщині в 20-30-ті роки // Архіви України. –1997. - №1. – С. 152-154.

Відродження української держави і кооперативний рух // 350-річчя української держави Богдана Хмельницького: Матеріали міжнар. наук. конф. 15-16 грудня 1998 р. – К., 1998. – С. 34-42.

Архівні фонди як джерело розвитку історичної науки // Збірник статей, виступів за документами державного архіву Чернігівської області. – Чернігів, 1998. – С.12-31.

Комплект навчально-методичних матеріалів з історії слов’ян (1901-1941) для студентів історичного факультету / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 28 с.

Кооперація та кооперативний рух (історико-теоретичний аспект) // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С. 219-296.

Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян. літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.

Українознавство: Навч. програма для студ. гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 20 с. (Співавт. : Акименко І.М.)

Домарксистські концепції кооперативного руху (історико-теоретичний аспект) // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 1999. – Вип.9. – С.253-267.

Висвітлення подій в Україні напередодні та на початку Великої Вітчизняної війни в сучасній навчально-методичній літературі учбових закладів // Матеріали науково-практичної конференції на тему: “Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. у навчально-методичній літературі навчальних закладів України”. – Чернігів, 1999. – С.4-11.

Кооперація і державна влада // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1999. – Вип.4. – С.25-35.

Чернігівські архівні джерела у висвітленні періоду Великої Вітчизняної війни в лекційному курсі «Історія України» // Сіверян.літопис. – 1999. - №6. – С.110-115.

Григорій Павлович Галаган (1819-1888) // Сіверян.літопис. – 1999. -№2. – С.63-71.- (Співавт. Тимошенко А.Г.)

Участь органів місцевого самоврядування у розвитку кооперативних форм кредитних відносин // Україна на порозі ХХІ століття: Актуальні питання історії. – К., 1999. – С.103-112. (Співавт. : Дмитренко О.М.)

Про організізаційно-методологічні засади діяльності кафедри українознавства та політології // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.5-21.

Історія України: Навч. програма для гуманіт. і природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1999. – 76 с.

Федір Михайлович Уманець: громадська та наукова діяльність (1841-1918 рр.) // Сіверян.літопис. – 2000. - №1. – С.97-122.

Історія словян: Курс лекцій. – Чернігів: Сіверян.думка, 2000. – 320с.

Кооперативний рух: історико-теоретичний аспект // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Сер.: Історичні науки. – К., 2000. – С.113-120.

Використання архівних фондів у висвітленні періоду визволення України від фашистських загарбників у лекційному курсі «Історія України» // Сторінки воєнної історії. – К., 2000. – Вип.4. – С. 46-53.

Історія створення і діяльності Сокиринської кредитної спілки: (До 130-річчя з дня заснування) // Сіверян.літопис. – 2001. - №3. – С.78-81.

Історіософія, її роль та місце в системі соціогуманітарних наук //Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.5-10.

Сучасний навчальний процес у вузі та взаємодія викладача і студента // Там само. – С.85-95.

Зародження кредитного руху на Чернігівщині // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій. – К., 2001. – С.11-18.

Дореволюційний досвід кооперативного будівництва в Україні та напрями його відродження // Міжнародна науково-практична конференція «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економиці України ХХІ століття»: Зб. наук. праць учасників конф. – К., 2001. – С.98-104.

Взаємодія викладача і курсанта у процесі навчання // Криминально-виконавча система в Україні: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.1. – С.11-15.

З історії Чернігівської кредитної кооперації // Сіверян.літопис. – 2001. - №6. – С.63-70.

Військово-політична ситуація на південних кордонах СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 2001. – Вип.5. – С. 44-55.

Історя кооперації Лівобережної України (1861-1917). – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.

З історії створення та діяльності кредитних спілок на Чернігівщині // Жінки Чернігівщини: історія і сучасність: Матеріали обл. наук.-практ. конф. (м.Чернігів, грудень 2000р.). – Чернігів, 2002. – С.44-50.

Чернігівська губернія у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ століття: соціально-економічний аспект // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.80-84.

Комплект навчально-методичних матеріалів з курсу «Українознавство» для студентів гуманітарних та природничих факультетів / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 44 с. (Співавт.: Акименко І.М.)

Програма з навчальної дисципліни “Основи конституційного права України” (для студентів гуманітарних і природничих факультетів). – Чернігів, 2002. – 13 с. (Співавт.: Острянко М.М.)

Скарбниця документальних пам’яток Чернігівщини // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С. 118-121.

Джерела з історії кооперативного руху Лівобережної України // Сіверян. літопис. – 2002. - №2. – С. 72-78.

Інноваційний підхід до організації учбового процесу у вищому навчальному закладі // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції. – Чернігів, 2002. – Вип. 3. – С. 6-19.

Два погляди на довідник // Архіви України. – 2002. - №1-3. – С. 277-280.

Особливості підготовки фахівців для пенітенціарної системи України // Вища шк. – 2002. - №2-3. – (Співавт.: І.Г.Богатирьов)

РЕДЬКО ОЛЬГА ФЕДОРІВНА

доцент, кандидат історичних наук

Соціологія: Навч. програма для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 36 с.

Методологічні проблеми курсу “Соціологія для студентів педагогічних вузів” // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.52-59.

Соціальні взаємодії прикордонних регіонів в умовах геополітичної трансформації // Сіверян. літопис. – 2000. - №2. – С.105-112. (Співавт. Гонта О.)

Соціологія: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 52с. (Співавт. Федоренко В.М.)

Основи конституційного права України: Метод. поради та плани семінарських занять для гуманіт. та природн. фак-тів Черніг. держ. пед. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 28 с.

Соціологія в Україні: сучасний стан // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.54-60.

Соціологія і проблеми регіональної політики України // Сіверян. літопис. – 2002. - №3. – С.63-69.

До питання про ціннісні та професійні орієнтації студентів // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.36-41.

СУПРУН ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА

ассистент

До питання про вивчення традиційної різдвяно-новорічної обрядовості в курсі “Українознавство” (на матеріалах Чернігівщини) // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ. конф. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.62-71.

ЯЦУН ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

доцент, кандидат історичних наук

Постіндустріальне суспільство: парадигма та перспективи // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип.1. – С.46-52.

Молодь Чернігівщини у відбудовний період (1921-1925 років) // Проблеми історичного і географічного країзнавства Чернігівщини.- Чернігів,1999. – Вип.4. – С.50-54.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
БУШАЙ МИХАЙЛО МАКАРОВИЧ

кандидат економічних наук, доцент

Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч.посіб. – Чернігів, 1998. – 144 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)

Історія економічних вчень: Опорний конспект лекцій: Навч. посіб. – Чернігів, 1999. – 143 с. (Співавт.Кирилюк Ю.В.)

Економічна теорія: Метод.рек. для студ. інституту післядипломної освіти. – Чернігів, 1999. – 30 с.
КАДЄТОВ СЕРГІЙ МИКИТОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки дипломних робіт (для студ. педуніверситету спец. “Економіка підпрємства”, “Трудове навчання і основи підприємництва”, “Математика і основи економіки”). – Чернігів, 2002. – 26 с. (Співавт.: Мех Л.М.)

КОВАЛЬ РУСЛАНА ВАСИЛІВНА

ассистент

Специфіка ринку міжнародних пластикових карток в Чернігівській області // Сучасні технології ведення бізнесу в Україні: Матеріали І Всеукраїнської конф. студ. і аспірантів (м.Київ, 25-27 квітня). – К., 2002. – С.180-181.

КОСТЮКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Самостійна робота студентів у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2001. – Вип.2. – С.129-131.

Роль реферату на семінарі у вивченні економічної теорії // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: Матеріали наук.-практ.семінару. – Чернігів, 2002. – Вип.3. – С.59-61.(Співавт.: Данилов С.В.)

ЛЕВКІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

доцент, кандидат економічних наук

Концептуальні засади економічної політики використання іноземного капіталу в комерційних банках України // Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України) : МатеріалиУІІ міжнар. наук.-теорет. конф. (25-26 листопада 1999 р.). – К., 1999. – Модуль 2, ч.1. – С.111-113.-  (Співавт. Омельченко О.В.)

Багатовекторність зовнішніх економічних зв”язків України: об”єктивна необхідність і реальні можливості // Там само. - С.5-8. (Співавт. Климко Г.)
Стратегія відносин України з міжнародними фінансовими організаціями // Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку: Матеріали першої Національної міжвузівської наук.-практ. конф. (29 листопада 1999р.,м. Київ). – Сімферополь, 2000. – С.89-90.

Новітні тенденції міжнародного руху капіталів // Економічна теорія: сучасна парадигма та еволюція на порозі ХХ1 століття. – К., 2000. – Ч.2. – С.40-41.

Стратегічні засади використання іноземного капіталу // Науковий вісник Івано-Франківського інституту менеджменту та економіки. Сер.: Економічні науки. – 2001. - №1. – С.55-58.
Основи економічної теорії: Посіб. для студ. вищих пед.навч. закладів III-IУ рівня акредитації. – Чернігів, 2000. – 80 с.

Основи економічної теорії: Зб.тестів. – Чернігів, 2001. – С.84 с.

Стан та перспективи інтеграції України в світовий інвестиційний простір // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2001. – Вип.6. – С.89-95.

Міжнародні інвестиції як чинник розвитку зовнішньої торгівлі в умовах глобалізації економіки // Економіка і управління. – 2001. – №2. – С.26-28.

Нові тенденції руху світових потоків капіталу // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. – К., 2001. – Вип. 13. – С.254-256.

Формування механізму регулювання міжнародногго обміну та інвестування в умовах глобалізації економіки // Формування торгівельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України): Матеріали 1Х міжнар.. наук.-теорет. конф. (25-26 жовтня 2001 р.). – К., 2001. – С.259-262.

Вплив науково-технічних і технологічних досягнень на інтенсифікацію міжнародного руху капіталів // Сіверян. літопис. – 2002. - №6. – С.199-207.

Становлення інституційних засад регулювання руху підприємницького капіталу // Міжнародна економіка: Зб. наук. праць. – К., 2002. – Вип.31. – С.32-36.

Глобалізація: сутність, стан і перспективи дослідження та аналіз трансформаційних процесів // Економіка управління. – 2002. - №2. – С.5-24. (Співавт.: Климко Г.Н., Леоненко П.М.)

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко. - 4-е вид., перероб. і доп.. – К.: Знання-Прес, 2002. – 615 с. (Співавт.: Климко Г.Н., Каніщенко Л.О., Пригода В.М. та інш.)

Динаміка та галузеве розміщення іноземного капіталу в країнах, що трансформуються (порівняльний аналіз) // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – К., 2002. – Вип.6 (13). – С.9-12.

Вплив руху фіктивного капіталу на реальний сектор світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип.38, ч.1. – С.43-46.

Обєктивні передумови створення механізмів регулювання міжнародних потоків капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2002. – Вип. 34, ч.1. – С.222-231.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека (1)

  Документ
  Україна славиться своїми зодчими спорудами. Щоправда історія України видалася важкою: її багато разів завойовували, а це досить сильно вплинуло на архітектуру країни.
 2. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Інформаційно-бібліографічний відділ бібліотека (2)

  Документ
  На сучасному етапі одним із головних завдань нашого суспільства є створення умов гідного життя літнім людям, які становлять нині п’яту частину населення України.
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 5. Довідково-бібліографічний відділ інноваційний розвиток Вищої освіти рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 р р.) Алчевськ 2009

  Документ
  Інноваційний розвиток вищої освіти : рекомендаційний бібліографічний покажчик (1997-2008 рр.) / упоряд. : Боровенська К.О., Сергєєва О.В. ; Наукова бібліотека ДонДТУ ; Довідково-бібліографічний відділ.

Другие похожие документы..