Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Открытое акционерное общество «Плоды Приазовья» преобразовано из Закрытого акционерного общества «Плоды Приазовья» в соответствии с Федеральным закон...полностью>>
'Документ'
Валютные операции являются объектом государственного и банковского наблюдения и контроля. В странах с частично конвертируемой валютой и ограничениями...полностью>>
'Рабочая программа'
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. Основные понятия, термины и определения. Составляющие категории «качество». Свойства и показатели качества проду...полностью>>
'Лекция'
Существенным фактором социализации является тип поселения, в котором живут нынешние дети, подростки, юноши, взрослые люди. Наиболее типичными поселен...полностью>>

Інститут регіональних досліджень нан україни у 2007 році

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАН УКРАЇНИ у 2007 році

Львів – 2008

Інститут регіональних досліджень НАН України у 2007 році: Інформаційне видання. – Львів, 2008. – 71 с.

Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2007 р.

Для економістів, науковців, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, а також всіх, хто цікавиться досягненнями науки України.

Відповідальний редактор: Кравців В.С., доктор економічних наук

Редакційна група: Демченко В.В., кандидат фізико-математичних наук

Кузик В.А.

Адреса Інституту: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Тел. (032)270-71-68, факс (032)270-71-58.

E-mail: irr@mail.lviv.ua.

Вступ

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України є провідною науковою установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і координаційного центру.

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:

 • проблем формування регіональної політики;

 • систем управління та еколого-економічного регулювання розвитку регіонів;

 • раціонального використання виробничого, трудового, природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;

 • ринкової інфраструктури і підприємництва;

 • зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного співробітництва;

 • розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;

 • методологічних та прикладних проблем моніторингу регіональних процесів.

Інститут також здійснює:

 • підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;

 • розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;

 • наукові експертизи;

 • організацію нарад, семінарів, конференцій;

 • надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.

При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук із спеціальностей: 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» та спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит».

В організаційній структурі Інституту функціонує 7 наукових підрозділів:

 • відділ регіональної соціально-економічної політики;

 • відділ регіональної екологічної політики;

 • відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону;

 • відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного спів­робітництва;

 • відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні;

 • відділ моніторингу регіонального розвитку;

 • відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку;

У 2007 році Інститут здійснював наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • регіональна політика і регіональна економіка. Просторовий розвиток і земельне планування;

 • прогнозування та сталий розвиток економіки;

 • промислова політика, науково-технічний та інновативно-інноваційний розвиток;

 • дослідження проблем підприємництва, ринкової інфраструктури, інвестиційних процесів регіонів, регіональної статистики.

І. Основні наукові досягнення Інституту
у 2007 році

Проведені протягом 2007 р. дослідження дозволили отримати ряд важливих теоретичних та прикладних результатів:

 • Poзроблено концепцію інтелектуально-інноваційного розвитку регіону, визначено фактори впливу на його особливості, динаміку та результативність.

 • Розроблено методику оцінки міжрегіональної асиметрії, визначено тенденції, особливості та соціогуманітарні чинники міжрегіональних взаємодій, що впливають на активізацію процесів внутрідержавної інтеграції.

 • Обґрунтовано концептуальну модель функціонування механізму економічного регулювання екологічної безпеки з врахуванням регіональної специфіки України в контексті її європейської інтеграції.

 • Розроблено теоретичні засади аналізу, оцінки та прогнозування трансформації територіально-галузевої структури господарського комплексу регіону. Досліджено особливості та інтенсивність трансформаційних процесів в Карпатському регіоні, їх вплив на територіально-галузеву структуру господарського комплексу та ефективність інвестицій в економіку регіону.

 • На основі методології просторової організації території визначено проблеми практичного та методологічного характеру щодо забезпечення просторового планування та містобудівної діяльності в Карпатському регіоні;

 • Обґрунтовано концептуальні основи моделювання задач просторового розвитку територіально-виробничих систем, які враховують вплив просторових чинників і забезпечують вибір ефективних стратегій розвитку, розроблено методичні підходи, методи оцінки їх конкурентоспроможності та економіко-математичні моделі розвитку.

 • Розроблено методичні підходи та методи оцінки ринкової та неринкової вартості суб’єктів господарювання. Обґрунтовано концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств на основі підвищення рівня їх капіталізації.

 • Обґрунтовано концептуальні положення щодо стратегічних відмінностей та адекватних механізмів забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання прикор­донної території. Визначено методологічні підходи щодо виявлення, формування та підтримки транскордонних кластерів.

 • Здійснені рейтингові оцінювання у вибраних секторах для України загалом і кожної з областей на основі розробленого методу розрахунку інтегрального індексу зростання результативності соціально-економічної діяльності в регіонах.

 • Обґрунтовані теоретико-методичні засади організації та проведення моніторингу діяльності промислових та аграрно-промислових територіальних систем регіону, сформована система показників для оцінки та аналізу їх діяльності.

В контексті науково-методичного забезпечення сталого розвитку та просторового планування регіонів у листопаді 2007 р. проведено Міжнародний науково-практичний семінар «Організаційні форми та методи просторового планування адміністративних районів України з врахуванням досвіду Німеччини». В рамках пілотного проекту у 2008 р. передбачається розробка та впровадження методів та організаційних форм просторового планування на прикладі групи гірських районів Львівщини.

II. Дані про тематику та обсяги НДР

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались Інститутом у 2007 році:

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування
(тис. грн.)

Ра­зом

В т. ч. завер­шено у звіт­ному році

Ра­зом

В т. ч. за ра­хунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

(із зазначенням назви кожної окремої програми та її замовника)

1.4. Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень

2.3. Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

2

1

66,0

66,0

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України

2

623,7

623,7

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

7

2

2415,5

2415,5

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

1

1

376,3

376,3

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що виконувалась за кошти вітчизняних замовників

12

10

179,5

5.2. Тематика, що виконувалась за кошти зарубіжних організацій та фондів

5.3. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

5.4. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

Загалом

24

15

3661,0

3481,5Скачать документ

Похожие документы:

 1. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2010 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2010 р.
 2. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2009 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2009 р.
 3. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2008 році

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2008 р.
 4. Інститут регіональних досліджень нан україни у 2006 році: Інформаційне видання

  Документ
  Видання містить інформацію про напрями та тематику досліджень, наукові публікації та основні результати діяльності Інституту регіональних досліджень Національної академії наук України у 2006р.
 5. Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень

  Документ
  Бєлєнький П.Ю., Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е. Конкурентність на транскордонних ринках. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 214 с.

Другие похожие документы..