Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
В данном мероприятии приняли участие специалисты органов муниципального управления образования РХ, педагоги дошкольных и общеобразовательных учрежден...полностью>>
'Рассказ'
учебник Л.А. Ефросинина «Литературное чтение», 3 класс; слайдовая презентация к уроку, ноутбук, проектор, экран, листы для рисования, краски, кисточк...полностью>>
'Программа'
Курс "этика бизнеса" нацелен на то, чтобы научить будущего специалиста правилам честного ведения дел. Мы хотим в стенах своего вуза воспиты...полностью>>
'Документ'
The use of mechanism of the programmatic-having a special purpose planning and financing of charges of budget within the framework of the educational...полностью>>

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • Назва модуля Методи кодування і криптографічного захисту

 • інформації

 • Код модуля ТК_6002_С01

 • Тип модуля обов’язковий

 • Семестр 7

 • Обсяг модуля загальна кількість годин – 162, кредитів ЄКТС – 4.5 аудиторних годин – 80 (лекцій 48, лабораторних 32, модульний контроль – 4)

 • Лектор к.т.н., доц. Коваль Б. В.

 • Результати навчання У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • ознайомитися з сучасними методами та засобами завадостійкого та ефективного кодування інформації при передачі її по цифрових мережах зв'язку.

 • Спосіб навчання аудиторне

 • Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі

пререквізити: Інформатика телекомунікаційних систем, ч.1. Інформатика телекомунікаційних систем, ч.2. Цифрова техніка та мікропроцесори. Мікрокомп’ютери та мікропроцесорні системи в телекомунікація.

 • кореквізити: –

 • Зміст навчальної модуля

 • Кодування інформації. Основні поняття та визначення. Класифікація кодів. Ненадлишкові коди. Надлишкові коди, що виявляють та виправляють помилки. Коректуючі властивості коду і кодова відстань. Виявлення помилок. Виправлення помилок. Коди Хемінга. Несистематичні коди. Коди Бергера. Блочні неподільні коди. Коди з постійною вагою. Коди Плоткіна (Адамара, Уолша) . Циклічні коди. Вибір породжуючого полінома. Обернені поліноми. Оцінка і вибір кодів.

 • Рекомендована література

 • Цымбал В. П. Задачник по теории информации и кодированию.-1976.

 • Кловский Д. Д., Шилкин В. А. Теория электрической связи: Сборник задач и упражнений. -1990.

 • Кларк Д., Кейн Д. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. - 1987.

 • Кодирование информации (двоичные коды). Справочник/Березюк Н. Т., Андрущенко А. Г., Мощицкий С. С. и др. - 1978.

 • Злотник Б. М. Помехоустойчивые коды в системах связи. - 1989.

 • Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки. - 1986.

 • Берлекэмп Э. Алгебраическая теория кодирования. -1971.

 • Финк Л. М. Теория передачи дискретных сообщений. - 1970.

 • Форми та методи навчання лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

 • Методи і критерії оцінювання

 • Поточний контроль 30% – письмові звіти з лабораторних робіт (10%), контрольні роботи та домашні завдання (20%)

 • Підсумковий контроль 70% – іспит (письмові тести та усне опитування)

 • Мова навчання українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (2)

  Документ
  - вміти аналізувати технологічність зварних конструкцій, розраховувати та вибирати оптимальну послідовність складально-зварювальних операцій, основні параметри зварювальних режимів,
 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (5)

  Документ
  ознайомитися з сучасними методами та способами розрахунку основних параметрів телекомунікаційних мереж та систем, навчитися проектувати системи пакетної та канальної комутації для цифрових телекомунікаційних мереж.
 3. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (3)

  Документ
  – знати методи побудови математичних моделей типових об'єктів (твердих тіл - металів) в процесі теплової обробки, а також методи вирішення найпростіших задач оптимізації виробництва і матеріалів;
 4. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (4)

  Документ
  – пререквізити: Вища математика, Алгоритмізація і програмування, Електропостачання, Тепловодогазопостачання, Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці.
 5. Результати навчання (цілі та завдання) модуля

  Документ
  Результати навчання (цілі та завдання) модуля: Набуття знань з основ систем сертифікації та акредитації, знати основні цілі та завдання сертифікації, вміти розробляти та оформляти всі нормативно-технічні документи з акредитації та

Другие похожие документы..