Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«Об итогах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации в 2011 году и перспективах развити...полностью>>
'Инструкция'
В целях совершенствования охраны и укрепления здоровья детей, улучшения качества и эффективности проведения профилактических осмотров детей дошкольно...полностью>>
'Документ'
2-й ведущий . Да и дни сейчас необыкновенные - Михайлов день (21 ноября) и Филипповки (27 ноября). Михайлов день испокон веков весело праздновали и с...полностью>>
'Доклад'
Министерства регионального развития Российской Федерации по вопросу «Гармонизация российской и европейской систем нормативных документов в строительс...полностью>>

Пвнз донецький університет економіки та права на правах рукопису забаренко юнона олександрівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

6. У роботі обґрунтовано, що структура податкового планування на підприємстві повинна будуватися, базуючись на двох критеріях: відображати податкове планування як цілеспрямовану діяльність, що складається з логічно обумовленої послідовності процедур, які визначають послідовність вирішення управлінських завдань, і представлених основними етапами податкового планування, а також забезпечувати інтеграційний взаємозв'язок ієрархічних рівнів управління і узгодженість завдань, що вирішуються в ході ухвалення управлінських рішень на кожному з рівнів – оперативному, тактичному, стратегічному.

7. У дисертаційному дослідженні розроблена і реалізована на ПЕВМ оптимізаційна економіко-математична модель механізму податкового планування на підприємстві, яку засновано на вивченні впливу рівня оподаткування на інвестиційну поведінку підприємства. Пропонована модель призначена для етапу створення інвестиційного проекту. Її метою є вивчення впливу податкової стратегії підприємства на зміну не масштабу, а структури інвестицій шляхом визначення такого співвідношення вкладень в основні чинники виробництва – капітал і працю, які б забезпечили при заданому обсязі первинних інвестицій і відсутністю можливості варіювання масштабами капіталовкладень і встановлюваними державою на макрорівні розмірами податкових ставок максимізацію його ринкової вартості, мінімізуючи при цьому суму сплачуваних підприємством податків і супутніх їм трансакційних податкових витрат.

Цільову функцію пропонованої моделі податкового планування на підприємстві представлено формулою (2.42):

,

де F  величина цільової функції моделі; NPVi – чиста приведена вартість інвестиційного проекту, яку скоректовано на суму додаткових трансакційних податкових витрат, які несе підприємство при здійсненні заходів щодо податкового планування і що знаходяться в безпосередній функціональній залежності від величини податкового тягаря.

8. Обґрунтовано введення в економіко-математичну модель, що дозволяє аналізувати ефективність економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві, трансакційного коефіцієнту. Цей показник, що вводиться вперше, за своєю економічною природою є агрегованим, оскільки дозволяє враховувати вплив і податкового тягаря, і додаткових трансакційних податкових витрат, які пов'язано з проведенням заходів щодо податкового планування, – витрат податкового адміністрування і витрат ризику податкових перевірок.

9. За підсумками проведених обчислювальних експериментів встановлено, що ефективність механізму податкового планування на підприємстві знаходиться в прямій залежності від його здатності регулювати фондоозброєність виробництва у напрямі збільшення частки капіталу в загальній структурі первинних інвестиційних вкладень. Обґрунтовано, що нарощування фондоозброєності повинне проводитися в межах досягнення деякого оптимального рівня податкового тягаря, при якому трансакційні податкові витрати, що виникають унаслідок проведення заходів щодо податкового планування, не перевищать розмірів можливих фінансових втрат.

10. Апробацію розробленої економіко-математичної моделі проведено шляхом дослідження її практичної застосовності для визначення найбільш ефективного з трьох запропонованих до включення до бюджету капіталовкладень проекту для одного з глиняних родовищ в Донецькій області. На підставі реалізації моделі податкового планування для кожного з даних проектів був визначений варіант, що забезпечує максимальну чисту приведену вартість, її значення, оптимальну величину фондоозброєності, розміри податкового тягаря і додаткових трансакційних податкових витрат.

11. Для радикального підвищення ефективності економічного механізму податкового планування господарюючих суб'єктів потрібні довгострокові заходи інституційного характеру, до яких відносяться: макроекономічне законодавче розмежування сфер ухилення від сплати податків і легальних способів уникнення оподаткування, у тому числі і податкового планування, на державному рівні; зменшення кількості контролюючих органів, доповнення існуючих методів адміністрування методами "стабільності норм" та "усунення суперечностей у податковому законодавстві"; обов'язковість правової регламентації меж податкового планування за допомогою вивчення можливості поповнення складу українського податкового законодавства за рахунок адаптації до вітчизняних економіко-правових реалій вживаних в більшості розвинених країн світу, а також в Європейському Союзі судових доктрин, що дозволяють встановити законність операцій; застосування на практиці разом з режимом “необмеженої податкової відповідальності” принципу презумпції оподатковуваності доходів платника, що вимагає надання йому додаткових гарантій і прав на захист від свавілля податкових органів; дослідження можливості включення в українське законодавство правила про “попередню ухвалу”, що дає можливість платникові заздалегідь оцінити як правомірність укладення цікавої для нього угоди, так і її податкові результати, і при необхідності оскаржити вирішення податкових органів в судово-адміністративному порядку; запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Абалкин Л.И. Что такое хозяйственный механизм? – М.: Мысль, 1980. – 79 с.

 2. Азаров Л. Аргументы для беседы с ГНАУ//Юридическая практика. – 2002. – 27 авг. (№35). – С. 1, 10-11.

 3. Азаров Л. Налоговое планирование: принципы и методы // Юриди-ческая практика. − 2003. – 6 мая (№ 18). − С. 1, 10-11.

 4. Азаров Л. Систематизація податкового планування на підприємстві // Юридичний журнал. – 2004. – № 12. – С.51-53.

 5. Ансоф Х. Методика проектирования организационных структур / Х. Ансоф, Р. Бранденбург // Внутрифирменное планирование в США; Под ред. В.И. Седова. – М.: Прогресс,1972.  С. 13-60.

 6. Апель А. Обналичивание и оффшорный бизнес в схемах. / А. Апель, В. Гунько, И. Соколов. – СПб.: Питер, 2002. – 192 с.

 7. Аткинсон Э.Б. Лекции по экономической теории государственного сектора: Учебник / Э.Б. Аткинсон, Дж.Э. Стиглиц / Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 832 с.

 8. Белопольская Т.В., Жерлицын Д.М. Имитационное моделирование процессов управления потоками обязательных платежей на предприятии / Т.В. Белопольская, Д.М. Жерлицын // Финансы, учет, банки: Сб. науч. тр. / Под общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, 2002. – Вып. 8, ч. 2. – С.88-96.

 9. Бир С. Корректировка плана корпорации // Внутрифирменное пла-нирование в США: Сб. науч. Работ: Пер. с англ.; Под ред. В.И. Седова.  М.: Прогресс, 1972.  С.61-87.

 10. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера. К.: Ника-Центр, 1998.  480 с.

 11. Бланк И.А. Управление прибылью.  К.: Ника-Центр :Эльга, 2002. – 749 с.

 12. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ./ Р. Брейли, С. Майерс.  М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 1997.  1120 с.

 13. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Ю. Бригхем, Л. Гапенски: Полный курс: В 2-х т./ Пер. с англ.В.А. Буровцева; Под ред. В.В. Ковалева.  СПб.: Экономическая школа, 2001. – Т.1. – 497 с.; Т.2. – 668 с.

 14. Брызгалин А.В. Налоговая оптимизация: принципы, методы, реко-мендации, арбитражная практика / А.В. Брызгалин, В.Р Берник., А.Н. Голов-кин. – Екатеринбург: Налоги и финансовое право, 2002. – 272 с.

 15. Букина Г.Н. Организация и методы налогового планирования // ЭКО. – 2002. – №7. – С.46-61.

 16. Бухвальд Е. Межбюджетные отношения в субъекте федерации: время ответственных преобразований / Е. Бухвальд, Н. Фролова // Федерализм: теория, практика, история. – 2003. – № 1(29). – С.173-200.

 17. Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С.36-39.

 18. Верстина Н.Г. Налоговое планирование как элемент финансовой политики реструктурируемого предприятия // Финансы. –2002. – № 4. – С.26-29.

 19. Виленский П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов : Теория и практика / П.Л. Виленский, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк. – М.: Дело, 2002. – 888 с.

 20. Винокуров Д. Оптимизация налогов: практический аспект // Налоги и бухгалтерский учет. – 2002. – №5. – С.2-47.

 21. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Юридический центр "Пресс", 2003. – 397 с.

 22. Вишневский В.П. Налогообложение предприятий в Украине.  Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998.  328 с.

 23. Вишневский В.П. Уход от уплаты налогов: теория и практика: Моногр. / В.П. Вишневский, А.С. Веткин / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2003. – 228 с.

 24. Вишневский В.П. Оценка влияния налогов на хозяйственную деятельность промышленных предприятий с помощью методов экономико-математического моделирования / В.П. Вишневский, С.Г. Стешенко. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1998. – 108 с.

 25. Вылкова Е. Налоговое планирование / Е. Вылкова., М. Романовский. – СПб: Питер, 2004. – 634 с.

 26. Галимзянов Р.Ф. Общие принципы минимизации налогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://.

 27. Галимзянов Р.Ф. Приказ об учетной политике предприятия как элемент минимизации налогов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// . 1999.

 28. Глущенко Я.І. Методика контролю результатів податкового планування підприємств // Торгівля і ринок України: Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип.19. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. Т. 2. – С.39-47.

 29. Глущенко Я.І. Податкове планування в системі управління підприємством: Автореф. дис. ...канд. екон. наук: 08.06.01 / Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского. – Донецьк, 2005. – 19 с.

 30. Глущенко Я.І. Податкове планування в системі управління підприємством: організаційний аспект // Вісник ДонНУЕТ: Тематичний збірник наукових праць. Вип.4 (36) – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С.64-71.

 31. Голубков Е.П. Системный анализ как методологическая основа принятия решений // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – № 4. – С.130-144.

 32. Гражданский кодекс Украины: Комментарий. – 2-е изд. – Х.: ООО "Одиссей", 2004. – Т.I. – 832 с.

 33. Гражданский кодекс Украины: Комментарий. – 2-е изд. – Х.: ООО "Одиссей", 2004. – Т.II. – 1024 с.

 34. Дадашев А.З. Налоговое планирование в организации / А.З. Дадашев, Л.С. Кирина. – М.: Книжный мир, 2004. – 168 с.

 35. Девликамова Г.В. Налоговый анализ как составная часть анализа хозяйственной деятельности предприятия // Финансы. – 2001. – № 8. – С.40-42.

 36. Деятельность ГНА Украины в 2007 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.sta.gov.ua.

 37. Джаарбеков С.М. Методы и схемы оптимизации налогообложения. – М.: МЦФЭР, 2005. – 814 с.

 38. Діяльність податкової служби України за 2003 рік: Статистичний щорічник / Державна податкова адміністрація України, Департамент адміністрування облікових показників та звітності. – К., 2004. – 199с.

 39. Діяльність податкової служби України за 2006 рік. Статистичний бюлетень / Державна податкова адміністрація України, Департамент обліку та звітності. – К., 2007. – 89 с.

 40. Економіка України за 2006 рік // Урядовий кур’єр. – 2007. – 26 січ. (№15). – С. 6-7.

 41. Еріс Л.М. Податкове планування як засіб збільшення фінансових ресурсів підприємств // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №2. – С.76-86.

 42. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 120 с.

 43. Елисеев А.В. Налоговое планирование. Минимизация налогообложения законными способами / А. Елисеев, Н. Пидлужный. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. – 221 с.

 44. Єлісєєв А.В. Податкове планування на підприємстві: Дис. ...канд. екон. наук: 08.06.01 / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 204 с.

 45. Єлісєєв А. Податкове планування як стратегія виживання // Податкове планування. – 2000. – №1. – С. 4–5.

 46. Єлісєєв А. Податкове планування та планування податкових платежів / А. Єлісєєв, А. Загородній // Податкове планування. – 2001. – №1. – С.7-8.

 47. Емельянов А.А. Имитационное моделирование экономических процессов / А.А. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума. – М : Финансы и статистика, 2005. – 364 с.

 48. Желудев А.В. Методологические основы налогового планирования на предприятии / А.В. Желудев, Я.И. Глущенко // Наукові праці Донецького Державного Технічного Університету. Серія: Економічна. – Донецьк, ДонДТУ, 2000. – Випуск 19. – С. 167-171.

 49. Жестков В.С. Правовые основы налогового планирования (на примере групп предприятий). – М.: Академический правовой ун-т, 2002. – 141с.

 50. Забаренко Ю.А. Анализ влияния трансакционных налоговых издержек на инвестиционную политику предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць: В 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 210, т. 1. – С.11-18.

 51. Забаренко Ю.А. Аналитические аспекты процесса совершенствования методологии налогового планирования на предприятии // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тез. доп. і виступів Всеукраїнської наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (12-14 квіт. 2005 р.). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2005. –С. 38-40.

 52. Забаренко Ю.А. Анализ экономического механизма налогового планирования на предприятии // Економіка: проблеми теорії та практики: : Зб. наук. праць: В 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 203, т. 2. – С.622-628.

 53. Забаренко Ю.А. Имитационное моделирование процессов управления налоговыми потоками предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць: В 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 209, т. 2. – С.568-574.

 54. Забаренко Ю.А. Концептуальные основы моделирования процессов налогового планирования на предприятии // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 січ. 2005 р.): У 2-х ч. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – Ч.1. – С. 109-111.

 55. Забаренко Ю.А. Концептуальные основы налогового планирования // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць: В 3-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 182, т. 1. – С.102-109.

 56. Забаренко Ю.А. Концептуальный подход к определению сущности налогового планирования // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практики та освіти: Зб. наук. праць. [За матеріалами VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12-13 груд. 2002 р.)]: У 2 ч. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – Ч.1 – С.111-113.

 57. Забаренко Ю.А. Методологические основы налогового планирования на предприятии // Матеріали Міжнар. наук.-практ. Конф. ”Розвиток економіки в трансформаційний період: глобальний та національний аспекти“ (Запоріжжя, 20 квіт.2005 р.). – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2005.– Т. IV. – С. 77-79.

 58. Забаренко Ю.А. Необходимость налогового планирования для предприятий, находящихся в процедуре банкротства // Банкротство – проблемы и пути решения. – Донецьк: Донецкая областная ассоциация специалистов по вопросам банкротства. – 2004. – №2. – С.31-36.

 59. Забаренко Ю.А. О необходимости и сущности налогового планирования // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 175. – С.63-72.

 60. Забаренко Ю.А. Оптимизационное моделирование процессов налогового планирования на предприятии // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ”Дні науки‘2005“ (15-27 квіт. 2005 р.). Т.14: Математичні методи в економіці. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 27-29.

 61. Забаренко Ю.А. Оптимизация процесса налогового планирования на предприятии с использованием экономико-математического моделирования // Економіка промисловості. – 2006. – №2 (33). – С. 124-131.

 62. Забаренко Ю.А. Основные направления совершенствования механизма налогового планирования на предприятии // Актуальні проблеми сучасності: Зб. наук. праць. За матеріалами Другої наук. конф. професорсько-викладацького складу Донецької філії Європейського університету (Донецьк, 12 квіт. 2007 р.) – Донецьк: Донец. філія Європейського університету, 2007. – Вип. 2. – С. 53-54.

 63. Забаренко Ю.А. Применение экономико-математического моделирования для построения механизма налогового планирования на предприятии // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць: В 5 т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 207, т. 4. – С. 955-961.

 64. Забаренко Ю.А. Принципы налогового планирования // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: Тез. доп. і виступів Всеукраїнської наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених (18-19 трав. 2004 р.). – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2004. – С.51-52.

 65. Забаренко Ю.А. Рекомендации по совершенствованию налогового планирования на предприятии // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. ”Обліково-аналітичні системи: глобальний та національний аспекти“ (16-17 трав. 2006 р.). – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – Ч.1. – С. 36-37.

 66. Забаренко Ю.А. Совершенствование механизма налогового планирования на предприятии // Вісник національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”: Зб. наук. праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ „ХПІ”. – 2004. – №9. – С.62-69.

 67. Забаренко Ю.О. Удосконалення механізму податкового планування на стадії вибору оптимального інвестиційного проекту на підприємстві // Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки: Матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (24 листоп. 2006 р.) – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С. 316-318.

 68. Забаренко Ю.А. Экономико-математическое моделирование механизма налогового планирования промышленного предприятия // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць: В 4-х т. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – Вип. 208, т. 1. – С.167-173.

 69. Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності: Моногр. / А.Г. Загородній, А.В. Єлисєєв. – Львів: Центр Бізнес-Сервісу, 2003. – 152 с.

 70. Закон України "Про обов’язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст.1770.

 71. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР // Податкове законодавство України. – К.: Парламентське вид., 1998. – С. 50-111. – (Б–ка офіційних видань).

 72. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р.№ 887-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 24. – Ст.272. – (Зі змін. та допов.).

 73. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 21. – Ст.156.

 74. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування" від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 8. – Ст.309.

 75. Закон України "Про систему оподаткування" в редакції Закону України від 18.02.1997р. № 77/97-ВР // Основи податкового законодавства. Збірка основних законодавчих актів. – Харків: ВД "ІНЖЕК", 2005. – С. 5-14. – (Зі змін. та допов.).

 76. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 22.02.2001 р. № 2272-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12. – Ст.481.

 77. Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономии. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 176 с.

 78. Звернення Президента України до Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України “При внутрішнє і зовнішнє становище України у 2003 році” // Економіст. – 2004. – № 3. – С.15-56; № 4. – С. 17-46.

 79. Зелль А. Бизнес-план: Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Пер. с нем. А.В. Игнатов, Е.Н. Станиславчик. – М.: Ось-89, 2001. – 238 с.

 80. Злобина Л.А. Оптимизация налогообложения экономического субъекта / Л.А. Злобина, М.М. Стажкова. – М.: Академический проект, 2003. – 234 с.

 81. Караваева И. Налоговые методы стимулирования производственных инвестиций // Вопросы экономики.  1994.  № 8.  С.95-101.

 82. Карпова В.В. Формування системи податкового планування на підприємстві: Дис. …канд. екон. наук: 08.06.01 / Харк. нац. екон. ун-т.  Харків, 2005. − 259с.

 83. Кашин В.А. "Рубль  Доллар" (как создать совместное предприятие). М.: Молодая Гвардия, 1989. 495с.

 84. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Под ред. Л.П. Куракова.  М.: Гелиос АРВ, 1999.  352 с.

 85. Кісельов А. Кілька корисних порад з мінімізації оподаткування // Податкове планування. – 2001. – № 4. – С. 19-23.

 86. Кобелев Н.Б. Основы имитационного моделирования сложных экономических систем. – М.: Дело, 2003. – 335 с.

 87. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

 88. Ковальчук К.Ф. Податковий менеджмент на промисловому підприємстві / К.Ф. Ковальчук, Т.М. Рева // Фінанси України. – 2001. – № 5. – С.87-94.

 89. Кожинов В.Я. Налоговое планирование и прогнозирование финансового результата деятельности предприятий. – М.: Экзамен, 2002. – 160 с.

 90. Кожинов В.Я. Налоговое планирование. Рекомендации бухгалтеру. Учеб.-метод. пособие. – М.: 1 Федеративная Книготорговая Компания, 1998. – 256 с.

 91. Колосов А.Ф. Система налогообложения и возможность использования льгот для снижения налоговых платежей // Экономика строительства.  1995.  № 11.  С.21-25.

 92. Комаха О. 8 принципів оптимізації оподаткування // Податкове планування. – 2001. – № 9. –С. 19-21.

 93. Конституція України: Закон України. Прийнятий на 5-й сесії ВР України 28 червня 1996 р. № 254к/96–ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141.

 94. Котляров Е.И. Анализ и планирование налогооблагаемой прибыли / Е.И. Котляров, В.А. Корнилова // Економіка промисловості. – 2002. – № 4(18). – С.155-160.

 95. Кремер Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Пушко / Под ред. Н.Ш.Кремера. − М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2002. − 311с.

 96. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341–III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

 97. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент: / А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

 98. Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси Украини. – 2004. – №2. – С.109-117.

 99. Лисенко В.В. Расследование уклонений от уплати налогов, совершенных должностными лицами предприятий, организаций, учреждений. – Х.: Консум, 1997. – 192 с.

 100. Лисенко В.В. Фиктивные фирмы (криминалистический анализ). – К.: Парламентское изд-во, 2002. – 112 с.

 101. Лист ДПАУ "Про Методичні вказівки з обчислення бази оподаткування" від 27.08.1999 р. № 13059/7/20-3012 // Бухгалтерія. Право-Податки-Консультації. – 1999. – № 47. – С. 5.

 102. Лист ДПАУ "Рекомендації по виявленню додаткових доходів за рахунок лібералізації тіньової економіки" від 27.08.1999 р. № 13059/7/20-3012 // Бухгалтерія. Право-Податки-Консультації. – 1999. – № 47. – С. 5.

 103. Лушникова М.В. Правовой режим налогового планирования. – Ярославль: Ярослав. гос. ун-т, 1999. – 103 с.

 104. Лысенко Ю.Г. Экономика и кибернетика предприятия: Совре-менные инструменты управления / Донецк. нац. ун-т. – Донецк: Юго-Восток, 2006. – 356 с.

 105. Марцулевич Л.М. Налоговое планирование в высших учебных заведениях: Препр.–СПб: Изд-во СПбУЭФ, 2000.–11 с.

 106. Маршалл А. Принципы политической экономии: Пер. с англ.  М.: Прогресс, 1984. – 351 с.

 107. Медведев А.Н. Как планировать налоговые платежи. М.:ИНФРА-М, 1996.192 с.

 108. Медведев А.Н. Оптимизация налогообложения в 2002 году.  М.: МЦФЭР, 2002.272 с.

 109. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент.  М.: Финансы и статистика, 1999.  352 с.

 110. Меркулова Т.В. Институт налога. – Харьков: Харьковский национальный университет ім. В.Н. Каразина, 2006. – 224 с.

 111. Меркулова Т.В. Институциональная сущность налога // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2005. – № 650. – С. 43-46.

 112. Меркулова Т.В. Трансакционные издержки налогообложения // Вестник национального технического университета „Харьковский политехнический институт”. Сборник научных работ. Серия: Технический прогресс и эффективность производства. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2006. – № 4. – С. 72-75.

 113. Меркулова Т.В. Эффект Лаффера в неоклассической теории и неоинституционализме // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31-1 (117). – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 207-212.

 114. Міжнародне оподаткування: Навч. посіб. / Ю.Г. Козак, С.А. Матвєєв, В.М. Сліп, Є.В. Локатарьова, Д.А. Верлан, М.С. Гаврилов. – К.: Центр навч. літ., 2003. – 550 с.

 115. Милль Дж.С. Основы политической экономии: Пер. с англ./ Общ. ред. А. Милейковского.  М.: Прогресс, 1981.  Т.3. – 445 с.

 116. Моделирование процесса принятия решений для выбора инвести-ционного портфеля / В.В. Гриб, Ю.Г. Лысенко, В.Л.Петренко, О.Н. Понома-ренко; НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: Б.и., 1998. – 27 с.

 117. Моделирование экономической динамики : Учеб. пособие / Т.С. Клебанова, Н.А. Дубовина, О.Ю. Полякова и др. – Харьков: ИНЖЭК, 2005. – 243 с.

 118. Модильяни Ф. Сколько стоит фирма / Ф. Модильяни, М. Миллер.  М.: Дело, 1999.  272 с.

 119. Мудрых В.В. Ответственность за нарушения налогового зако-нодательства: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 319 с.

 120. Муравьев В.В. Организация налогового планирования на предприятии // Аудит и финансовый анализ. – 2001. – №2. – С.3-102.

 121. Нагай И. Налоговые альтернативы: учимся жить цивилизовано // Юридическая практика. – 2003. – 6 мая (№ 18). – С.11.

 122. Наказ ДПАУ "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами" від 05.07.2002 р. № 312 // Бухгалтерія. Право-Податки-Консультації. – 2002. – № 36/1-2. – С. 9-41.

 123. Наказ ДПАУ "Щодо затвердження Методичних рекомендацій щодо розподілення платників податків по категоріям уваги" від 30.06.2006 р. № 373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nau.kiev.ua

 124. Налоги и налогообложение / Под ред. И.Г. Русаковой, В.А. Кашина.  М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. 495 с.

 125. Налоги и налогообложение. Учебник для вузов / Под ред. д.э.н., проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской.  СПб.: Питер, 2000.528 с.

 126. Налоговое право: Учебник / Под ред. С.Г. Пепеляева.М.: Юристъ, 2003.  591 с.

 127. Налоговые преступления и правонарушения. Кто и как их выяв-ляет и предупреждает / Под ред. В.Д. Ларичева. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – 202 с.

 128. Налоговый менеджмент: Учебник / А.Г. Поршнев, Д.Г. Черник, Б.И. Замятин и др.; Под ред. докт. экон. наук, проф., чл.-кор. РАН А.Г. Поршнева. –М.: ИНФРА-М, 2003. – 442 с.

 129. Налогообложение: теории, проблемы, решения/ В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н. Вишневская и др.; под общ. ред. В.П. Вишневского. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 130. Никитин С. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада / С. Никитин, А. Никитин, М. Степанова // Мировая экономика и международные отношения  2000.  № 11.  С.48-56.

 131. Основные макроэкономические показатели развития страны и выполнения бюджетных назначений органами государственной налоговой службы в январе – сентябре 2007 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:/ www.dpa.sta.gov.ua

 132. Основы налогового права. Учеб.-метод. пособие / Под ред. С.Г. Пепеляева.  М.: Инвест Фонд, 1995.  496 с.

 133. Основы прогнозирования и планирования в оргнизации / А.А. Лихачев, Н.А. Орехов, Е.В. Ерохина, Э.С. Мамбетшаев. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. – 303 с.

 134. Павленко Н. Налоговое планирование и роль юридической службы в этом процессе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http.:// . 1999.

 135. Паєнтко Т. Деякі аспекти оптимізації оподаткування корпоративних доходів // Економіст.  2004.  № 10.  С.37-39.

 136. Партин Г. Оптимізація інвестиційних проектів / Г. Партин, В. Прокопенко // Податкове планування.  2002.  № 5.  С.7-10.

 137. Пеппер Дж. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования.М.: ИНФРА-М, 1998.XII, 228 с.

 138. Підлужний М. Податкове планування як пошук оптимальних варіантів господарських операцій // Податкове планування. – 2000. – № 1. – С. 6-7.

 139. Попонова Н.А. Налоги с предприятий и методы их минимизации в западных странах // Финансы.  1999.  № 2. С. 2933.

 140. Принятие решений в управлении экономическими объектами: методы и модели: Моногр. / Я.Г. Берсуцкий, Н.Н. Лепа, А.Я. Берсуцкий и др. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк: ООО "Юго-Восток, ЛТД", 2002. – 276 с.

 141. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давіскіба та ін.; За заг.ред. докт. екон. наук, проф. Ю.Б. Іванова. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 240 с.

 142. Рагозин Б.А. Налоговое планирование на предприятиях и в организациях (оптимизация и минимизация налогообложения): В 3-х т.  М.: Аналітика-Пресс, 1997. – Т.1. – 432 с.

 143. Ребізант Р. Необхідність податкового планування // Податкове планування. – 2002. – №4. – С.7.

 144. Ребізант Р. 4 принципи податкової оптимізації // Податкове планування. – 2001. – № 5. – С.5.

 145. Рыбак В.В. Рыночная трансформация системы доходов местного самоуправления: теория и практика / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2000. – 279 с.

 146. Рябцев А.В. Моделирование оптимальной налоговой стратегии предприятия: Дис. …канд. экон. наук: 08.03.02 / Донец. нац. ун-т.  Донецк, 2003. – 168 с.

 147. Сайгина Т.Б., Глущенко Я.И. Налоговое планирование в системе управления предприятиями / Т.Б. Сайгина, Я.И. Глущенко // Наукові праці Донецького національного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2003. – Вип. 65. – С. 45-49.

 148. Самуэльсон Пол А., Нордхаус Вильям Д. Экономика: Учеб. посо-бие для экон. вузов / Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус; Пер. а англ.  15-е изд.  М.: Бином-КНОРУС, 1997.  800 с.

 149. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

 150. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення: Моногр. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454 с.

 151. Соловьев И.Н. Как избежать ошибок при налоговом планировании. – М.: Налоговый вестник, 2002. – 208 с.

 152. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка − К.: Консультант, 2004. − 631с.

 153. Статистичний щорічник України за 2006 рік / Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка − К.: Консультант, 2007. − 551с.

 154. Стейнер Дж. От стратегического планирования к текущим действиям // Внутрифирменное планирование в США: Сб. науч. работ: Пер. с англ.; Под ред. В.И. Седова.  М.: Прогресс, 1972.  С.111141.

 155. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. – 718 с.

 156. 120 философов: Жизнь. Судьба. Учение: В 2-х т. – Симферополь: Реноме, 1997. – 624 с. – (Анатомия мудрости).

 157. Студенцов В. Б. Налоговое регулирование капиталовложений в ведущих капиталистических странах и его реформа в 80-е годы // Известия АН СССР. Серия экономическая.  1988.  № 5.  С.131-143.

 158. Сутырин С.Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / С.Ф. Сутырин, А.И. Погорлецкий / Под ред. С.Ф. Сутырина. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, Изд-во "Полиус", 1998. – 577 с.

 159. Тихонов Д.М. Основы налогового планирования.  М.:ООО Фирма Инфограф, 1999.  192 с.

 160. Тихонов Д.Н. Основы налоговой безопасности. – М.: "Аналитика-Пресс", 2002. – 224 с.

 161. Тихонов Д. Налоговое планирование и минимизация налоговых рисков / Д. Тихонов, Л. Липник. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 253 с.

 162. Трояновский В.М. Математическое моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. – М.: РДЛ, 2002. – 252 с.

 163. Тупанчески Н.Р. Уклонение от уплати налогов в сравнительном праве / Под ред. проф. В.С. Комиссарова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 246 с.

 164. Федоров Б.Г. Англо-русский банковский и экономический словарь: 15000 терминов.  СПб.: ЛИМБУС ПРЕСС, 2000.  848 с.

 165. Финансовая деятельность и выполнение бюджета области (По материалам пресс-конференции председателя Донецкой облгосадминистрации В.И. Логвиненко) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http: www. ukrstat.gov.ua

 166. Фінансові результати діяльності підприємств України за січень-листопад 2007 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: www. ukrstat.gov.ua

 167. Финансовое планирование и контроль: Пер. с англ./Под ред. М.А. Поукока и А.Х. Тейлора.  М.:Инфра-М,1996. – 479 с.

 168. Финансы: Оксфордский толковый словарь: Англо-русский. – М.: Весь мир, 1997. – 496с.

 169. Фокин В.М. Налоговое регулирование / Под ред. С.Г.Пепеляева. – М.: Статут, 2004. – 76 с.

 170. Фомина О.А. Зарубежный опыт налогового планирования // Налоговый вестник.  1997.  № 5.  С.8286.

 171. Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории. – Спб.: Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. – 701 с.

 172. Ханкин Д.Э. Бизнес-прогнозирование / Д.Э. Ханкин, А.Д. Райтс, Д.У. Чичерин. – М. и др.: Вильямс, 2003. – 651 с.

 173. Ходов Л.Г. Налоги и налогообложение: Учеб. пособие / Л.Г. Ходов, В.В. Худолеев. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 174. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – 2-е изд. – Х.: ООО "Одиссей", 2005. – 896 с.

 175. Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций. – М.: Дело, 2001. – 255 с.

 176. Чудаков А.В. Формирование системы налогового менеджмента на промышленном предприятии: Дис. …канд. экон. наук: 08.00.10. – Екатеринбург, 2001. – 228 с.

 177. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.

 178. Экономико-математические методы и модели: Учеб. пособие / Под общ. ред. А.В. Кузнецова. – 2-е изд. – Мн.: БГЭУ, 2000. – 412 с.

 179. Экономико-математический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. – М.: Большая Рос. энцикл.: ИНФРА-М, 2003. – 687 с.

 180. Экономико-математическое моделирование / Под ред. И.Н. Дрогобыцкого. – М.: Экзамен, 2004. – 800 с.

 181. Экономическая кибернетика: Учебн. пособие / Ю.Г. Лысенко, П.В. Егоров, Г.С. Овечко и др.; Под ред. Ю.Г. Лысенко. – 2-е изд. – Донецк: Юго-Восток, 2003. – 514 с.

 182. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 576 с.

 183. Юткина Т.Ф. Налоговедение: от реформы к реформе. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 293 с.

 184. Hall R.E., Taylor J.B. Macroeconomics.  4 ed.  New York; London, cop., 1992.  637 р.

 185. Jones S. M. Principles of taxation for business and investment planning. – Boston etc.: Irwin.; Mc Craw-Hill, 1998.  477 p.

 186. Musgrave R.A The Theory of Public Finance.  New York, 1959.

 187. Pigou A.G. Study in Public Finance. 3rd (revised) ed. – London: Macmillian & Co LTD, 1962. – 285 p.

 188. Rosen H.S. Public finance.  3 ed.  Burr Ridge etc.:  Irwin, 1991.  657р.

 189. Slemrod J. and Shlomo Yitzhaki. Tax Avoidance, Evasion and Administration. – NBER Working Paper. – 2000. – № 7473. – 76 p.

 190. Viard A.D. The New Budget Outlook. Policymakers respond to the Surplus // Economic and Financial Rewiew of Federal Reserve Bank of Dallas. – 1999. – № 2.

 191. Zimmerman H. Experiences with German fiscal federalism: how to preserve the decentral content?// Fiscal federalism in the European Union.  New York, London: Routledge.  P.162-176.

Додаток А

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

"Якби податкове законодавство застосовувалося однаковим чином до кожної комерційної операції відносно кожного економічного суб'єкта (осіб) для кожного тимчасового періоду, воно було б абсолютно нейтральним, а тому незначущим в процесі ухвалення господарських рішень. Проте ми переконуємося знов і знов, що податок (на прибуток корпорацій) у жодному випадку не нейтральний по відношенню до господарських операцій. Податкова система рясніє правилами, що відносяться тільки до окремих господарських операцій, економічних суб'єктів або тимчасових інтервалів. І в кожному випадку, коли закон застосовується по-різному відносно певних сум прибутків або збитків від господарських операцій, виникає можливість податкового планування".Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

  Диплом
  Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.

Другие похожие документы..