Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Настоящий Закон определяет и регулирует правовые, экономические, научные и социальные основы отношений в области организации, эффективного использова...полностью>>
'Контрольные вопросы'
2. Какое влияние оказали на художественное творчество Бунина детские и отроческие годы, проведенные им на хуторе Бутырки, в поместье отца? Что вынес ...полностью>>
'Документ'
, именуемый далее Заказчик, в лице , действующего на основании Устава (Свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № от «__» г.), с одной стор...полностью>>
'Документ'
Замечательный, прекрасный город, со сложной архитектурой. Не сразу я в него влюбилась, постепенно, чувства нарастали тогда, когда, я к нему постепенно...полностью>>

Пвнз донецький університет економіки та права на правах рукопису забаренко юнона олександрівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Оптимальне співвідношення між частиною доходу, що залишається у підприємця, і його частиною, що вилучається, є предметом пошуку тактики і стратегії податкового планування, використання якого дозволяє, з одного боку, успішно розвиватися господарюючому суб'єктові в сучасних умовах, що динамічно змінюються, а з іншого боку – враховувати рівень суспільних інтересів, сприяти досягненню соціального прогресу.

Тому рекомендації по вдосконаленню економічного механізму податкового планування на підприємстві можна позначити наступним чином.

1. Основоположною аксіомою для підприємства-платника податків повинна стати ідея про неминучість, а головне, про розумність і практичну корисність для даного господарюючого суб'єкта сплати податкових платежів як одного з найважливіших інструментів підтримки соціального благополуччя в суспільстві. Оскільки підприємство є ланкою загальної макроекономічної системи, то рано чи пізно процеси, що відбуваються в цій системі, як позитивні, так і негативні, торкнуться і підприємства, знайшовши своє віддзеркалення у виробничому процесі і результатах діяльності підприємства. “Податки для того, хто їх платить, – ознака не рабства, а свободи”, – постулював А. Сміт. Несплата податків в законодавчо встановленому порядку є злочином проти держави, покарання за яке визначене, зокрема, статтями Кримінального кодексу України, які присвячено ухиленню від податків, відмиванню грошових коштів і майна, фіктивному підприємництву і банкрутству і так далі, положеннями Цивільного кодексу України про удавану угоду, уявну угоду, недійсну угоду і тому подібне. Крім того, фіскальні органи регулярно відстежують дії підприємців з метою ухвалення нормативних документів, що обмежують або забороняють використання найбільш відомих схем скорочення сплачуваних податкових сум. Державною податковою адміністрацією України розроблені "Методичні рекомендації щодо розподілення платників податків по категоріям уваги" [123], "Методичні вказівки з обчислення бази оподаткування" [101], "Рекомендації по виявленню додаткових доходів за рахунок лібералізації тіньової економіки" [102], "Схемі можливих ухилень від сплати податків", "Методичні рекомендації щодо визначення сум податкових зобов’язань за непрямими методами" [122], що дозволяють здійснювати макроекономічне податкове планування в Україні і нормативно контролювати фіскальні процеси перерозподілу макро- і мікрорівнями економіки.

2. Проте добросовісна сплата податків підприємствами не суперечить можливості використання господарюючими суб'єктами законодавчо наданих повноважень на захист власних майнових прав летимними способами, в області податкового права – на оптимізацію оподаткування за допомогою інструментарію (процедур і методів) податкового планування. У даний час сплата підприємством податку за стандартною встановленою законом ставкою є незвичайним і рідкісним явищем. Наділені правом власності економічні суб'єкти, які зацікавлені в капіталізації фінансових ресурсів, мають можливість використання одного з двох законодавчо допустимих варіантів податкової поведінки: обхід податків і податкове планування.

Обхід податків включає використання всіх переваг, що містяться в положеннях податкового законодавства, для скорочення податкових зобов'язань економічного суб'єкта, і заснований на знанні і умілому використанні пропусків, що існують в податковій структурі. Уміле уникнення податків є реальною можливістю для підприємства-платника податків скоротити розміри податкових відрахувань до бюджету. Проте законодавство в податковій сфері змінюється набагато швидше, ніж у будь-якій іншій галузі державного регулювання, і здійснювати управління податками тільки на основі законів і інструкцій, які можуть незабаром змінитися, буде недалекоглядно. Тому подібний напрям оптимізації податкового портфеля підприємства буде обмежений вузькопрактичною спрямованістю на вирішення виключно короткострокових управлінських завдань.

При управлінні серйозним стабільним бізнесом необхідно не просто скорочувати податки, використовуючи уникнення оподаткування (обхід податків), а використовувати механізм податкового планування, який відповідає загальній підприємницькій місії господарюючого суб'єкта.

Обхід податків є всього лише одним з напрямів податкового планування. Механізм податкового планування набагато багатогранніший і в перспективі для підприємства несумірно ефективніший, ніж уникнення податків. Податкове планування має мало загального з тривіальним звільненням від податків, яке засновано на гнучкому маніпулюванні вбудованих в законодавство податкових лазівок, оскільки у такому разі ефективність заходів щодо податкового планування нівелювалася б всякий раз, як тільки черговий нормативний пропуск був би знищений. Концепція податкового планування підприємства повинна базуватися не на аналізі законодавства, оскільки положення чергової інструкції можуть обґрунтувати лише короткострокові управлінські бізнес-рішення, а на розумінні податків як економічній категорії, на усвідомленні закладеній в них ідеї, що підтримує ухвалення певних стратегічних і тактичних рішень. При такому підході механізм податкового планування на підприємстві використовуватиметься не тільки в іпостасі інструменту скорочення податкових платежів в короткостроковій перспективі, а зможе реалізувати своє дійсне призначення – максимізувати ринкову вартість підприємства за допомогою оптимізації його податкового портфеля в контексті чинного податкового законодавства і стратегії розвитку підприємства.

Оскільки необхідність і можливість податкового планування закладені в самій природі податку, а саме, в його фактичній і теоретичною не-нейтральности по відношенню до ухвалюваних суб'єктами господарських рішень, то впровадження даної економічної конструкції в систему управління фінансово-господарською діяльністю підприємства платника податків і використання її як одна з основних функцій податкового менеджменту повинне стати необхідною умовою професійного підходу до організації бізнесу, найважливішою складовою частиною системи планування операційної діяльності підприємства і формування його ефективної податкової політики на майбутній період.

3. Побудова чіткої структури економічного механізму податкового планування на підприємстві повинна бути заснована на його здійсненні у ряді логічно обґрунтованих, неоднорідних по економічній суті, граючих особливу роль в процесі реалізації податкової політики на підприємстві етапів. Тому по критерію процедур, що визначають послідовність вирішення стратегічних, адміністративних і управлінських завдань структура податкового планування як процесу ухвалення рішень на підприємстві, повинна бути представлена такими етапами:

3.1. Визначення стратегічних цілей в області податкової політики.

3.2. Виявлення можливостей використання інструментарію податкового планування.

3.3. Поваріантний розгляд альтернативних рішень відносно використання окремих схем оподаткування.

3.4. Аналіз наслідків можливої реалізації намічених варіантів.

3.5. Вибір оптимального варіанту.

3.6. Оцінка ефективності обраного варіанту.

Запропонована структурна модель податкового планування на підприємстві об'єднує найважливіші етапи цього процесу в три основні підцикли – оперативний, тактичний і стратегічний.

4. Оскільки податкове планування є ітераційною діяльністю, яка направлена на досягнення короткострокових, середньострокових і довгострокових цілей, то формування структури економічного механізму податкового планування на підприємстві повинне відбуватися залежно від рівня ухвалення управлінських рішень – оперативного, тактичного і стратегічного (табл. 3.7).

5. Наступним кроком у напрямі рішення задачі побудови ефективного економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві повинна бути імітація його виробничої, інвестиційної і господарської діяльності у формі економіко-математичної моделі. Використання імітаційного моделювання для дослідження механізму податкового планування підприємства як економічної системи з великим об'ємом початкових даних і причинно-наслідкових зв'язків дає можливість відокремитися від безлічі другорядних чинників для виділення найбільш значущих аспектів проблеми. Використання гнучкого імітаційного методу рішення задачі побудови ефективного економічного механізму податкового планування є результативним на всіх управлінських рівнях – від поточного до стратегічного, оскільки надає широкі перспективи для проведення експериментів з складними системами, а також виявлення їх специфічних закономірностей.

6. Оскільки податкове планування на підприємстві є похідним управлінських рішень, які пов'язані, в першу чергу, з його інвестиційною діяльністю, то імітаційне моделювання механізму податкового планування доцільно засновувати на вивченні дії рівня оподаткування на інвестиційну поведінку підприємства.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

Подібні доктрини можуть доповнити або узагальнити статті Кримінального кодексу України, які присвячено ухиленню від податків (ст.212), легалізації (відмиванню) грошових коштів і майна (ст.209), фіктивному підприємництву (ст.205),фіктивному банкрутству (ст.218) і так далі, статтю Господарського кодексу України про недійсність господарського зобов'язання (ст.207), положення Цивільного кодексу України про недійсну угоду (ст.215), “нестатутну угоду” (ст.227), фіктивну угоду (ст.234), удавану угоду (ст.235).

10. При реформуванні податкового законодавства в умовах трансформації української економіки в продуктивну систему ринкового капіталізму необхідно використовувати інституційну політику, яка буде спрямована на створення більш ефективної системи господарювання шляхом зниження трансакційних податкових витрат або зменшення інституційних перешкод при реалізації попиту на працю або використання капіталу. В умовах відсутності або недостатності інновацій в виробничих технологіях, низького рівня продуктивності процесу виробництва, заснованої на технічному прогресі, подібні інституційні заходи здатні бути більш дієвими та дешевшими для відродження української економіки, ніж економічна політика, яка оперує кількісними інструментами.

В сфері бюджетно-податкових відносин варто розглянути доцільність скасування неефективних (затратних) податків і зборів, витрати на адміністрування яких є значними порівняно з доходами бюджету, що формуються за рахунок їх справляння.

11. Зменшення кількості контролюючих органів з одночасним створенням єдиних правил контролю за нарахуванням та сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), а також доповнення існуючих методів адміністрування методами "стабільності норм" та "усунення суперечностей у податковому законодавстві". У результаті впровадження методу стабільності норм платник податків одержить гарантії того, що зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та механізмів адміністрування будуть внесені завчасно до початку періоду дії нових правил та ставок. Метод усунення суперечностей у податковому законодавстві повинен забезпечити однакове розуміння податкових норм платниками податків та адміністраторами. Офіційне тлумачення норм податкового законодавства здійснюється виключно Конституційним Судом України. Тлумачення норм податкового законодавства іншими органами державної влади повинне бути заборонено.

12. Планування операцій, що дозволяють мінімізувати податкові наслідки для її учасників, підприємству доцільно здійснювати з урахуванням того, як згодом податкові органи розцінюватимуть дану операцію і які можливі правові, зокрема, податкові наслідки визнання їх недійсними. Для цього можливе включення в українське законодавство правила про “попередню ухвалу”, яке успішно використовується у ряді країн, зокрема в Швеції. Суть даного правила полягає в тому, що податкова адміністрація може направити платникові податків на його прохання попередню ухвалу про податкові наслідки операцій, які він припускає укласти в майбутньому. Подібні “податкові прогнози” можна оскаржити в судово-адміністративному порядку. При цьому сама попередня ухвала для платника податків не обов'язкова (він має право відмовитися від укладення угоди, змінити її умови і тому подібне), тоді як для податкових органів воно набуває обов'язкового характеру у випадку, якщо платник податків реалізує намічені плани. Подібна процедура дає можливість платникові заздалегідь оцінити як правомірність укладення угоди, що цікавить його, так і її податкові результати.

13. З метою стимулювання інвестиційної діяльності підприємств доцільно запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток для всіх суб'єктів господарювання, що здійснюють кваліфіковане інвестування інноваційного спрямування. Податковий кредит доречно надавати у формі зменшення податкових зобов'язань з податку на прибуток в обсязі, еквівалентному частці витрат поточного податкового періоду, що були спрямовані на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів.

Висновки до розділу 3

1. Проаналізовано вплив показників, що визначають інвестиційні рішення підприємства. Серія проведених з використанням розробленої моделі імітаційних експериментів дозволила однозначно підтвердити на концептуальному рівні залежність величини чистого грошового потоку на підприємстві, що генерується планованим інвестиційним проектом, від співвідношення між обсягами виробничих ресурсів – капіталом і працею – в загальній структурі первинних капітальних вкладень, а також від показників трансакційних податкових витрат ведення фінансово-господарської діяльності.

Вивчення впливу фондоозброєності на чисту приведену вартість проекту, яке досліджувалось ізольовано (при kt = 0), приводить до висновку про подвійність поведінки цільової функції моделі. На первинному етапі нарощування фондоозброєності викликає зростання значень цільової функції. Проте після досягнення критичної точки максимуму подальше збільшення фондоозброєності приводить до скорочення податкових зобов'язань підприємства, а також і величини чистої приведеної вартості. Оскільки метою податкового планування є не скорочення податкових зобов'язань суб'єкта, а збільшення чистої приведеної вартості проекту, то подальше нарощування капіталоємкості виробництва є неможливим, оскільки приведе підприємство до кризового фінансового стану.

Кожен рівень фондоозброєності визначає величину податкового тягаря підприємства (ТВ) для кожного варіанту експерименту і відповідне цій величині значення трансакційного коефіцієнту (kt) відповідно до отриманої залежності (3.2). Проведені в рамках запропонованої моделі податкового планування дослідження залежності додаткових трансакційних податкових витрат підприємства, які пов'язані із здійсненням заходів щодо податкового планування, від податкового тягаря дозволили прийти до наступного висновку: оптимальним для підприємства буде таке поєднання безпосередніх і супутніх їм додаткових трансакційних податкових витрат, при якому зміна податкового тягаря не викличе надмірного зростання трансакційного коефіцієнту, а фактори витрат ризику податкових перевірок і ризику податкового адміністрування будуть взаємоврівноважені.

Серія обчислювальних експериментальних розрахунків, які було здійснено при незмінному обсязі первинних інвестицій з використанням варіаційного ряду фондоозброєності, що задає певні рівні податкового тягаря для кожного періоду експерименту і відповідні цим рівням значення трансакційного коефіцієнту, дозволила підтвердити загальний характер поведінки цільової функції. Проте, на відміну від результатів першого етапу моделювання, коли оптимізація цільової функції проводилася виключно на основі рівня фондоозброєності, без урахування трансакційних податкових витрат, при моделюванні сукупного впливу чинників на поведінку функції її максимум виявляється зміщеним вниз. Це викликано корекцією величини чистого грошового потоку при розрахунку чистої приведеної вартості як цільового критерію моделі на суму трансакційних податкових витрат. Подібний підхід дозволяє з більшим ступенем об'єктивності оцінити рівень добробуту підприємства, оскільки трансакційний коефіцієнт, що вводиться, по своїй економічній природі є показником, в якому вже врахований вплив не тільки податкового тягаря як показника безпосередніх податкових витрат, але і супутніх податкових витрат адміністрування і перевірок.

Здійснювана на підставі запропонованої економіко-математичної моделі оптимізація заходів податкового планування припускає якісно інший підхід до організації бізнесу, який засновано на уточненій концепції чистої приведеної вартості підприємства, коли до звичайних критеріїв побудови бізнесу додається і постійно враховується критерій мінімізації податків.

2. Організаційно-економічний механізм реалізації запропонованої моделі може бути представлено керівництвом підприємства, яке з урахуванням загальної місії підприємства визначає пріоритетні для нього напрями розвитку і інвестування засобів, фінансовими службами, що аналізують ефективність включення інвестиційного проекту до бюджету капіталовкладень і виробничою інфраструктурою (конструкторсько-технологічними службами, відділами маркетингу і так далі).

3. Практичне застосування розробленої економіко-математичної моделі механізму податкового планування вироблене для розрахунку чистої приведеної вартості по трьом альтернативним інвестиційним проектам будівництва кар'єру, які запропоновано до впровадження на ділянці родовища вогнетривких глин і первинних каолинов Донецької області, і визначення оптимального з проектів.

Проведені дослідження ефективності впровадження запропонованих інвестиційних проектів за допомогою економіко-математичної моделі податкового планування дозволили визначити оптимальний варіант вкладення засобів в розвиток виробництва, що забезпечує максимальне значення чистої приведеної вартості, оптимальні величини фондоозброєності, податкового тягаря і додаткових трансакційних податкових витрат.

4. Для радикального підвищення ефективності економічного механізму податкового планування господарюючих суб'єктів необхідно приймати довгострокові заходи інституційного характеру, такі як макроекономічне законодавче розмежування сфер ухилення від сплати податків і легальних способів уникнення оподаткування, у тому числі і податкового планування, зменшення кількості контролюючих органів, доповнення існуючих методів адміністрування методами "стабільності норм" та "усунення суперечностей у податковому законодавстві", розгляд можливості поповнення складу українського податкового законодавства за рахунок вживаних в більшості розвинених країн світу судових норм (доктрин), правил про “попередню ухвалу”, запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту з податку на прибуток підприємств і тому подібне, адаптуючи дані юридичні норми до вітчизняних економіко-правових реалій.

Результати дослідження автора по третьому розділу опубліковані в [50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68].

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі виконано теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення актуальної наукової задачі вдосконалення економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві.

У загальному вигляді результати проведеного дослідження полягають в розвитку теоретичних основ, розробці і обґрунтуванні методичних підходів і практичних рекомендацій по вдосконаленню економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві.

Основні наукові й прикладні висновки зводяться до наступного:

 1. Податкові аспекти ринкового перетворення економіки України полягають не тільки в макроекономічному інституційному реформуванні системи оподаткування і податкової політики держави, але і в підвищенні ефективності управління податковими потоками на рівні самого підприємства шляхом використання в його фінансовій діяльності заходів податкової оптимізації, теоретичні і методологічні основи яких визначає податкове планування. Податкове планування діє як базовий інструмент ефективного функціонування підприємства трояким чином: по-перше, є сполучною ланкою між різними стадіями і комплексами єдиної системи загальноекономічного планування підприємства, як тактичного, так і стратегічного; по-друге, виступає одній з найважливіших функцій податкового менеджменту на підприємстві, виявляючись в умовах вартісного підходу до організації бізнесу одним з основних інструментів максимізації ринкової вартості підприємства за допомогою генерування необхідного грошового потоку; по-третє, будучи елементом фінансовій, а саме, податкової політики промислового підприємства, надає глибоку дію на інвестиційну політику як на макро-, так і на мікроекономічному рівні.

Роль податкового планування в економіці сучасного підприємства як одного з найбільш важливих елементів податкового менеджменту і найбільш цінних інструментів податкової і інвестиційної політики, місце податкового планування в процесі управління фінансово-господарською діяльністю підприємства обумовлюють необхідність наукового дослідження економічного механізму цього процесу на промисловому підприємстві, базисним аспектом якого в умовах дефіциту для більшості українських підприємств зовнішніх джерел фінансування проектів повинне стати вивчення впливу податкової політики підприємства на структуру капіталу, який використовується підприємством.

Економічний механізм податкового планування в дисертації представлено як складова частина загального економічного механізму підприємства, що є сукупністю організаційно-економічних форм планування, фінансово-економічних методів і інструментів регулювання і оптимізації податкових потоків підприємства в поточному і перспективному періодах для досягнення поставлених цілей. Запропонована в роботі структура економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві включає цілісну систему взаємодіючих і взаємообумовлених елементів, з яких дослідженню підлягали склад і структура процесу податкового планування, зміст його основних етапів, основні рівні процесу ухвалення управлінських рішень відносно податкової оптимізації, цільові критерії оптимізаційних заходів, методи і інструменти їх досягнення.

2. Уточнено економічну сутність податкового планування як ітераційній діяльності, що спрямована на вдосконалення процесу управління підприємством і полягає у впорядкуванні його фінансово-господарської діяльності відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства в контексті чинного податкового законодавства. При такому підході основною метою податкового планування визначена максимізація ринкової вартості підприємства за допомогою оптимізації його податкового портфеля.

3. Доведено, що для теоретичного обґрунтування сутності податкового планування, формування наукової методології його організації чинник використання недоліків податкового законодавства як основи податкового планування є суб'єктивним і вторинним. У дійсності необхідність і можливість податкового планування базується на первинних, об'єктивних економічних передумовах, які можна виділити, принаймні, в три аспекти: сутнісний (мікроекономічний), територіальний і макроекономічний. Сутнісний (мікроекономічний) аспект обумовлений економічною природою податку, а саме, його теоретичною і фактичною не-нейтральністю. Територіальний аспект податкового планування виходить з Олсонівського принципу фіскальної рівноваги і двох основних теорем економіки добробуту: доцільність державного планування є передумовою доцільності планування на рівні господарюючих суб'єктів, а управління податками винне буде найбільш ефективним на тому рівні, на якому проводяться доходи, що є джерелами податків. Макроекономічний аспект побудовано на кейнсіанському підході, що обґрунтовує необхідність макроекономічного податкового планування на рівні держави. Проте оскільки кожен господарський агент є частиною економічної системи держави, остільки загальні положення про податкове планування в цілому зумовлюють необхідність і можливість податкового планування на рівні окремих підприємств, зокрема з урахуванням загальногосподарських наслідків схвалюваних ними рішень.

4. Виходячи з економічної сутності податкового планування, виявлення об'єктивних основ, на яких базується дана економічна категорія, в якості принципів податкового планування запропоновано наступні основні положення: принцип цільової спрямованості, принцип легальності, принцип організаційної ієрархічності, принцип безперервності, принцип синхронізації, принцип гнучкості, принцип альтернативності, принцип ефективності.

Дослідження економічної сутності податкового планування, теоретичне обґрунтування його принципів є базисною умовою формування наукової методології організації податкового планування і розробки ефективного економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві.

5. На основі аналізу світового досвіду застосування методів оптимізації податкового планування в діяльності українських промислових підприємств визначено корисним використовувати відповідно до специфіки національного законодавства скорочення податкових ставок до ефективних, використовуючи для цього податкові пільги двох основних видів один направлено на загальне стимулювання виробничої і комерційної діяльності, відноситься, перш за все, до оподаткування прибутку і включає прискорену амортизацію, знижки на інвестиції і НДДКР, податковий кредит, відрахування до резервних фондів, інший  на вирішення певних соціальних завдань і розповсюджується в основному на прямі і непрямі податки, які сплачуються кінцевими споживачами. Безумовно, подібні різновиди податкових пільг повинно бути законодавчо захищено. При такому підході податкові ставки стають ендогенними, а отже, залежними від індивідуальних рішень відносно трансакцій.Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

  Диплом
  Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.

Другие похожие документы..