Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Об утверждении Правил формирования, размещения и расходования резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных сл...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), принятым и введенным в действие п...полностью>>
'Документ'
Тема консерватизма на протяжении последних десяти лет разрабатывается достаточно активно в отечественной историографии. Имеет смысл даже говорить о св...полностью>>
'Документ'
Хозяйка «Литлгрин Хаус» мисс Арунделл умерла первого мая. Сама смерть в маленьком городке Маркет Бейсинг, где она жила с шестнадцатилетнего возраста, ...полностью>>

Пвнз донецький університет економіки та права на правах рукопису забаренко юнона олександрівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки до розділу 2

1. Запропоновано структуру податкового планування на промисловому підприємстві на підставі розгляду видів управлінської діяльності по плануванню податків виходячи з двох позицій: за критерієм процедур, що визначають послідовність вирішення завдань, і за критерієм типів завдань, що вирішуються в ході ухвалення управлінських рішень. По першому критерію обґрунтована доцільність градації діяльності по податковому плануванню як процесу ухвалення рішень на ряд етапів: встановлення цілей діяльності підприємства; діагноз проблем і можливостей підприємства, удосконалення його цілей; виявлення альтернатив; аналіз наслідків; вибір; програмування; оцінка ефективності; визначення тенденцій. Відповідно до другого критерію запропонована структура податкового планування об'єднує найважливіші етапи цього процесу в три основні підцикли – оперативний, тактичний і стратегічний.

2. Побудова економічного механізму податкового планування на підприємстві повинна починатися з визначення його стратегічних орієнтирів в області оподаткування. Основною метою стратегічного податкового планування на підприємстві є збільшення добробуту його власників за допомогою оптимізації податкового портфеля. Оскільки стратегічне податкове планування є підлеглій похідній довгострокових управлінських рішень у сфері загальної економічної стратегії розвитку підприємства, які зв'язані, перш за все, з інвестиційною діяльністю, то моделювання механізму податкового планування запропоновано засновувати на вивченні дії рівня оподаткування на інвестиційний вибір підприємства.

Розроблену оптимізаційну модель призначено для етапу створення інвестиційного проекту. Її метою є вивчення впливу податкової стратегії підприємства на зміну не масштабу, а структури інвестицій шляхом визначення такого співвідношення вкладень в основні фактори виробництва – капітал і праця, які б забезпечили при заданому обсязі первинних інвестицій і відсутністю можливості варіювання масштабами капіталовкладень і встановлюваними державою на макрорівні розмірами податкових ставок максимізацію його ринкової вартості, мінімізуючи при цьому суму сплачуваних підприємством податків і супутніх їм трансакційних податкових витрат.

3. Обґрунтовано введення в економіко-математичну модель, що дозволяє аналізувати ефективність економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві, трансакційного коефіцієнта. Цей показник, що вводиться вперше, за своєю економічною природою є агрегованим, оскільки дозволяє враховувати вплив і податкового тягаря, і додаткових трансакційних податкових витрат, які пов'язано з проведенням заходів щодо податкового планування, – витрат податкового адміністрування і витрат риски податкових перевірок.

4. Цільова функція пропонованої моделі податкового планування на підприємстві представлена формулою (2.42):

,

де ЦФi  величина цільової функції моделі;

NPVi – чиста приведена вартість інвестиційного проекту, яку скоректовано на суму додаткових трансакційних податкових витрат, які несе підприємство при здійсненні заходів щодо податкового планування і що знаходяться в безпосередній функціональній залежності від величини податкового тягаря.

Результати дослідження автора по другому розділу опубліковані в [51, 55, 57, 58, 66].

РОЗДІЛ 3

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА СТАДІЇ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Вплив чинників, що визначають інвестиційні рішення підприємства

 1. Початкові дані, що є необхідними для побудови моделі податкового планування підприємства, засновано на показниках господарської діяльності промисловості України в 2003 та 2006 роках, які опубліковані в Статистичних щорічниках України за 2003 та 2006 роки [152, 153] та представлено в табл.3.1.

Таблиця 3.1

Початкові дані і розрахункові показники базисної періоду побудови моделі механізму податкового планування на промисловому підприємстві

Показник

Величина

Найменування

Умовне

позначення

Одиниця

вимірювання

2003 р.

2006 р.

1

2

3

4

5

Первинні інвестиційні вкладення в проект

I0

млн.грн.

23378,82

77734,62

Інвестиції в основний капітал

К*0

млн.грн.

9511,00

45239,00

Інвестиції в трудові ресурси

L0

тис.чол.

479,74

636,53

Фондоозброєність

m

млн.грн./

тис.чол..

19,83

71,07

Інвестиції в оборотний капітал

К**0

млн.грн.

6087,04

9047,80

Співвідношення між інвестиціями в оборотний і основний капітал

л

долі одиниці

0,12

0,20

Продовження табл. 3.1

1

2

3

4

5

Коефіцієнт еластичності обсягу виробництва за витратами капіталу

б

долі одиниці

0,5

0,5

Коефіцієнт еластичності виробництва щодо витрат праці

в

долі одиниці

0,5

0,5

Обсяг виробництва

Y*0

млн.грн.

63568,59

83167,29

Технологічний виробничий параметр

А

долі одиниці

734,86

447,40

Ціна праці

w

грн./месяц

591

1212,00

Фонд оплати праці

w L0

млн.грн./год

3402,32

9257,69

Ставка податку на зарплату (відрахування на соціальні заходи)

фw

долі одиниці

0,37

0,36

Ставка ПДВ

фVAT

долі одиниці

0,2

0,2

Ставка податку на прибуток

фI

долі одиниці

0,3

0,25

Норма амортизації

d

долі одиниці

0,1

0,1

Амортизаційні відрахування

Dt0

млн.грн.

951,10

4523,90

Норма дисконтування проекту

r

долі одиниці

0,07

0,09

Матеріальні витрати

MZ0

млн.грн.

9561,79

21586,04

Прибуток

P0

млн.грн.

50232,76

50009,01

Податкові зобов'язання

TL0

млн.грн.

25922,80

21611,12

Знов створена вартість

Y*0 -MZ0 -Dt0

млн.грн.

53055,70

57057,35

Податковий тягар

TB0

долі одиниці

0,4886

0,3788

Трансакційний коефіцієнт

kt0

долі одиниці

0,2706

0,2910

Сукупний грошовий потік

D0

млн.грн.

51576,30

71193,51

Чистий грошовий потік

ДD0

млн.грн.

32863,33

38741,96

Чиста приведена вартість

NPV0

млн.грн.

32863,33

38741,96

При цьому необхідно мати на увазі, що вибір базисного року, інформація за який використовувалася як початкові дані, не має принципового значення, оскільки для розробленої моделі важливі не стільки абсолютні значення тих або інших показників, скільки їх відносні величини (фондоозброєність, податковий тягар, трансакційний податковий коефіцієнт), які для такого інерційного об'єкту, як промисловість України, змінюються повільними темпами. Крім того, слід підкреслити, що модель призначена не для прогнозування розвитку промисловості, а для дослідження того, яким чином, не маючи можливості впливати на екзогенні показники макроекономічного рівня (розміри податкових ставок і інші системи оподаткування держави, що становлять), так організувати мікроекономічний механізм податкового планування усередині підприємства, щоб швидше і ефективніше реагувати на будь-яке екзогенне введення зовнішніх даних, яким би він не був.

Дослідження моделі на основі двох базових періодів зроблено з ціллю виключення випадковості отриманих результатів та підтвердження їх в динаміці. Вибір саме означених річних періодів обґрунтований, з одного боку, відносною економічною стабільністю після політичних змін. З другого боку, зміна політичної ситуації в 2006 році в порівнянні з 2003 роком відобразилася і на економічному курсі. В податкової сфері це відбилося в змінюванні розміру ставки податку на прибуток підприємств, норм амортизаційних відрахувань та ін. Тому опробування моделі податкового планування для показників 2006 року не є механічним копіюванням результатів 2003 року, а також дає можливість підтвердити правильність зроблених висновків.

Як інвестиції в основний капітал узято дані про приріст основних засобів в цілому по промисловості відповідно в 2003 р. і 2006 р. в порівнянні з попередніми 2002 і 2005 рр. у фактичних цінах. Капітальні вкладення в трудові ресурси виражено через показник кількості найнятих робітників в промисловості, який визначено за допомогою показників приросту фонду оплати праці 2003 і 2006 рр. в порівнянні з 2002 і 2005 рр. і середньорічної заробітної плати одного найнятого робітника в 2003 і 2006 рр.

Показник фондоозброєності виробництва m розрахований на підставі формули (2.29) і визначає значення обсягу основних фондів, що доводяться на одного працівника в базисному періоді.

При використанні даних про інвестиції в оборотний капітал у формуванні початкових показників моделі було враховано первинне допущення про те, що продукція, що випускається підприємством, повністю реалізується протягом звітного періоду, залишків незавершеного виробництва і дебіторської заборгованості немає. Таким чином, оборотні кошти досліджуваного підприємства представлено товарно-матеріальними цінностями, які обчислено виходячи із статистично визначеного процентного вмісту товарно-матеріальних цінностей в структурі оборотних коштів в промисловості, а показник інвестицій в оборотний капітал представлено приростом товарно-матеріальних цінностей в промисловості в 2003 і 2006 рр. в порівнянні з відповідно 2002 і 2006 рр.

Вартісне співвідношення між вкладеними в проект оборотними і основними фондами л визначене по формулі (2.24) і є фіксованим впродовж терміну дії проекту.

Показники еластичності обсягу виробництва за витратами капіталу (б) і праці (в=1-б) задано ендогенно на основі особливостей виробничого процесу на підприємстві і масштабів виробництва на рівні 0,5, який є константним протягом періоду дослідження.

Вартість продукції Y0*, що випускається підприємством за базисний період, визначено на рівні статистичних даних про загальний обсяг виробництва промислової продукції відповідно за 2003 і 2006 рр. і задає значення виробничої функції, на підставі якого формульно обчислюється параметр А і фіксується на отриманому рівні, оскільки задається особливостями технології виробництва на підприємстві.

За ціну праці w0 прийнято середньомісячний розмір номінальної заробітної плати найнятих робітників в промисловості, який згідно однієї з початкових передумов моделі є постійним. На основі даних про заробітну плату і кількісті найнятих робітників в промисловості визначено річний розмір фонду оплати праці w L0.

Ставки податків з підприємства (на заробітну плату, ПДВ, на прибуток) визначено на підставі податкового законодавства України 2003 і 2006 рр. і є незмінними впродовж всього терміну дії проекту.

Суму первинних інвестицій в проект розраховано по формулі (2.27) і зафіксовано на отриманому рівні.

Норму амортизаційних відрахувань прийнято виходячи з припущення про застосування методу рівномірного нарахування амортизації протягом всього терміну проекту, який в даній моделі складе 10 років, і відповідно рівна 0,1 (10 %).

Норму дисконтування проекту припущено рівній річній банківській ставці і відповідно до даних НБУ прийнято на рівні 7% (0,07) в 2003 р. і 9% (0,09) в 2006 р., вона є постійною величиною для всього терміну проекту.

Матеріальні витрати визначено відповідно до статистичних даних про їх питому вагу в загальному обсязі витрат на виробництво і прийнято постійними на весь період дії проекту.

Прибуток, податкові зобов'язання, податковий тягар, трансакційний коефіцієнт, знов створена вартість, сукупний і чистий грошові потоки, чиста приведена вартість проекту визначаються по формулах (2.23 – 2.42). Їх початкові значення приведені в таблиці 3.1.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

  Диплом
  Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.

Другие похожие документы..