Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Мы с вами на каждом уроке говорим, что люди постоянно обмениваются между собой информацией – устными сообщениями, письмами, передают друг другу знания...полностью>>
'Документ'
Доктор психол. наук, профессор, декан факультета психологии Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова, заслуженный работник высше...полностью>>
'Документ'
Болезни почек представляют собой многочисленную и разнообразную как в клиническом, так и в морфологическом проявлении группу болезней, классификация к...полностью>>
'Документ'
Данный ресурсный проект школьной библиотеки направлен на развитие краеведческого библиотечного фонда, создание фонда медиаресурсов по краеведению, ра...полностью>>

Пвнз донецький університет економіки та права на правах рукопису забаренко юнона олександрівна

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки до розділу 1

1. Виявлено роль податкового планування, яке діє як базовий інструмент ефективного функціонування підприємства трояким чином: служить сполучною ланкою між різними стадіями і комплексами єдиної системи загальноекономічного тактичного і стратегічного планування, виступає одній з найважливіших функцій податкового менеджменту, є елементом податкової і інвестиційної політики промислового підприємства.

2. Економічний механізм податкового планування представлено як складова частина загального економічного механізму підприємства, що є сукупністю організаційно-економічних форм планування, фінансово-економічних методів і інструментів регулювання і оптимізації податкових потоків підприємства в поточному і перспективному періодах для досягнення поставлених цілей.

В умовах дефіциту зовнішніх джерел фінансування проектів для більшості українських підприємств, базисним аспектом дослідження економічного механізму податкового планування на промисловому підприємстві повинне стати вивчення вплив податкової політики підприємства на структуру використовуваного ним капіталу.

 1. Проведено аналіз систем поглядів на визначення сутності податкового планування, який дозволив виявити відмінності в концептуальних підходах до його дефініції: при першому підході мова йде тільки про плановий розрахунок сум податкових платежів, тоді як другий краще відображає економічну сутність податкового планування як одного із способів підвищення ефективності управління підприємством. Відмітною ознакою виділених підходів виступає їх цільова спрямованість: планування податкових платежів направлене на обчислення сум окремих податків і загальної суми обов'язкових платежів на плановий період, метою ж податкового планування є досягнення прийнятного рівня прибутку з урахуванням фактора ризику за допомогою оптимізації податків.

У роботі визначено економічну сутність податкового планування як ітераційній діяльності, яка спрямована на вдосконалення процесу управління підприємством і полягає у впорядкуванні його фінансово-господарської діяльності відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства в контексті чинного податкового законодавства. При такому підході основною метою податкового планування є максимізація ринкової вартості підприємства за допомогою оптимізації його податкового портфеля.

 1. Дослідження теоретичних основ податкового планування дозволило спростувати широко поширену і практично єдину в науковій і спеціальній літературі точку зору про те, що необхідність податкового планування на підприємстві спочатку обумовлена чинним законодавством. Доведено, що необхідність і можливість податкового планування базується на первинних, об'єктивних економічних передумовах, в якості котрих можна виділити, принаймні, три аспекти: сутнісний (мікроекономічний), територіальний і макроекономічний. Сутнісний (мікроекономічний) аспект обумовлений економічною природою податку, а саме, його теоретичною і фактичною ні-нейтральністю. Територіальний аспект податкового планування виходить з Олсоновського принципу фіскальної рівноваги і двох основних теорем економіки добробуту: доцільність державного планування є передумовою ще більшої доцільності планування на рівні господарюючих суб'єктів, а управління податками повинне проводитися і буде найбільш ефективним на тому рівні, на якому створюються доходи, які служать джерелами податків. Макроекономічний аспект побудовано на кейнсіанському підході, що обґрунтовує необхідність макроекономічного податкового планування на рівні держави. Але оскільки кожен господарський агент є частиною економічної системи держави, остільки загальні положення про податкове планування в цілому зумовлюють необхідність і можливість податкового планування також на рівні окремих підприємств, зокрема з урахуванням загальногосподарських наслідків прийнятих ними рішень.

 2. Виділено і запропоновано до використання такі основні принципи податкового планування: принцип цільової спрямованості, принцип легальності, принцип організаційної ієрархічності, принцип безперервності, принцип синхронізації, принцип гнучкості, принцип альтернативності, принцип ефективності.

6. Проаналізовано світовий досвід використання методів оптимізації податкового планування в діяльності підприємств, який свідчить про те, що податкове планування є одним з найважливіших компонентів внутрішнього фінансового планування підприємств в розвинених зарубіжних державах.

Оцінка можливостей застосування методів податкового планування у вітчизняній практиці шляхом їх адаптації до особливостей організації фінансово-господарської діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання і національного законодавства дозволить удосконалювати економічний механізм цього процесу при ухваленні управлінських рішень на українських промислових підприємствах.

Результати дослідження автора за першим розділом опубліковано в [55, 56, 58, 59, 64, 129].

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ДІЮЧОГО ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Структура механізму податкового планування промислового підприємства

Згідно загальної теорії управління процес загальногосподарського планування на підприємстві полягає в послідовній розробці і ухваленні цільових установок кількісного і якісного характеру і визначенні шляхів найбільш ефективного їх досягнення. Податкове планування є складовою частиною загальногосподарського планування підприємства, і тому як цілеспрямована діяльність також є заздалегідь наміченою системою заходів, що передбачає певний порядок, логічну послідовність і терміни виконання робіт.

Виходячи із змістовно-процесуальних позицій податкове планування реалізується в ряд послідовних, неоднорідних за своєю суттю і покликаних грати особливу роль в процесі планування етапів. Градація діяльності по податковому плануванню виходячи із специфічних особливостей окремих процедур, логічній узгодженості, обґрунтованості і послідовності дій на певні укрупнені стадії дозволяє в якнайповнішій мірі досліджувати конструкцію даної економічної категорії, виявити місце податкового планування в системі загальноекономічного планування діяльності підприємства, вивчити методологічні, функціональні і директивні зв'язки податкового планування з іншими видами управлінської діяльності, а також визначити чітку організаційну структуру цього процесу, додати послідовність його операціям і здійснювати контроль над реалізацією ухвалених управлінських рішень.

Вітчизняні і зарубіжні учені [3, 11, 25, 45, 49, 103, 107, 125, 132, 142, 159, 160, 173] неодноразово вивчали питання виділення окремих стадій процесу податкового планування на промисловому підприємстві, застосовуючи різні підходи до визначення його структурних елементів. Проте, єдність думки щодо поетапної градації податкового планування серед фахівців, що займаються даними проблемами, відсутня. Аналіз систем поглядів експертів на зміст процесу податкового планування може бути узагальнений в трьох підходах до виділення його етапів.

При першому підході, якого дотримується, зокрема, Бланк І.О., процес податкового планування на підприємстві роздільний на наступні стадії 11, с. 282:

 1. Визначення основних видів податків, що сплачуються підприємством в процесі здійснення операційної діяльності за рахунок різних джерел.

 2. Розрахунок средневзвешенных ставок сплати податків за рахунок різних джерел.

 3. Розрахунок планових сум податків, що сплачуються за рахунок різних джерел.

 4. Розрахунок загальної планової суми податків, що сплачуються в процесі здійснення операційної діяльності.

 5. Розробка податкового календаря.

Подібна точка зору на структурний склад процесу податкового планування описує логічну послідовність дій з розрахунку планової суми податкових відрахувань підприємства на майбутній період. Проте такий підхід не відображає сутності податкового планування як економічної категорії, оскільки не передбачає етапу податкової оптимізації, що є відмінною рисою податкового планування від інших функцій і інструментів податкового менеджменту і його цільовим критерієм.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

Процес стратегічного податкового планування на підприємстві повинен містити в собі наступні етапи:

 1. Дослідження факторів зовнішнього податкового середовища і податкової політики держави.

Таке дослідження включає обов'язковий огляд проектів нормативно-правових актів і прогноз можливого розвитку подій, огляд і прогноз звичаїв ділового обороту і судової практики, вивчення економіко-правових умов діяльності підприємства з урахуванням сучасного полягання податкового поля і можливої їх зміни в майбутньому періоді.

 1. Визначення стратегічних цілей діяльності підприємства в області податкового планування і загального періоду формування податкової стратегії.

Оскільки першочерговою метою ухвалення податкових рішень є максимізація ринкової вартості підприємства [13; 185, p.49], остільки головною метою діяльності підприємства у сфері стратегічного податкового планування є підвищення рівня добробуту власників підприємства і збільшення рентабельності виробництва за рахунок зниження податкових витрат.

Період формування стратегії підприємства в області оподаткування визначається тривалістю періоду формування загальної стратегії розвитку підприємства і не може його перевищувати. Тривалість такого періоду залежить як від передбаченості розвитку економіки в цілому, державної податкової політики, кон'юнктури окремих сегментів фінансових ринків, так і від галузевої приналежності підприємства, його масштабів, стадії виробничого циклу і так далі

 1. Розробка системи організаційно-економічних і економіко-правових заходів щодо забезпечення реалізації податкової стратегії.

Цей етап передбачає:

складання прогнозів податкових зобов'язань підприємства, зокрема при настанні форс-мажорних обставин;

розробку варіантів схем фінансових, документарних і товарно-матеріальних потоків;

складання мережевого графіка відповідності використання податкових, фінансових і комерційних зобов'язань організації.

 1. Оцінка ефективності розробленої податкової політики.

Оскільки стратегічне податкове планування є підлеглій похідній довгострокових управлінських рішень у сфері загальної економічної стратегії розвитку підприємства, які зв'язані, перш за все, з інвестиційною діяльністю, то для оцінки ефективності податкової політики підприємства буде обґрунтованим використання показників і методів оцінки інвестиційних проектів.

При ухваленні інвестиційних рішень найчастіше використовують показник чистих грошових потоків (net cash flows), який є різницею між грошовими надходженнями від реалізації інвестиційного проекту за певний часовий період і пов'язаними з ним витратами. Максимізація вартості фірми вимагає, щоб ціна всіх використовуваних чинників виробництва і елементів витрат, які створюють негативні грошові потоки, була мінімізована. Проте витрати є необхідним компонентом будь-якої господарської операції і побічно сприяють її прибутковості. І якщо певна стаття витрат є виправданою, то необхідно не элиминировать її, а оптимально скоротити пов'язаний з нею негативний грошовий потік. Враховуючи, що податки є необхідними негативними грошовими потоками, то вони можуть дуже суттєво впливати на оцінку цих грошових потоків. У багатьох випадках вплив податків може стати вирішальним в тому, відбудеться проект чи ні. Тому облік податкової складової є необхідною (одним з головних) умовою при виборі методу оцінки проекту капітальних вкладень.

В даний час для оцінки ефективності інвестиційних проектів використовуються спеціальні методи, серед яких:

 1. Методи, що не враховують зміну вартості в часі.

 2. Методи, які засновано на дисконтуванні грошових потоків.

Перша група методів заснована на використанні таких критеріїв, як

термін окупності (Payback Period, PP), дисконтований термін окупності (Discount Payback Period, DPP), облікова прибутковість, або коефіцієнт ефективності інвестицій (Accounting Rate of Return, ARR) [13, Т1, с. 211-239]:

а) терміном окупності (PP) є період, який потрібен для повного відшкодування спочатку зроблених інвестицій за рахунок чистих грошових надходжень від реалізації проекту, і розраховується за формулою:

, (2.17)

де I – загальна сума чистих інвестицій в проект;

CF – річна сума чистих грошових надходжень.

б) дисконтований термін окупності (DPP) є модифікацією критерію PP і визначається по аналогічному алгоритму, але на основі грошового потоку, дисконтованого за ціною капіталу:

, (2.18)

де DCF – грошовий потік, дисконтований за ціною капіталу.

Обидва критерії (PP і DPP) ігнорують вплив елементів грошового потоку, що знаходяться за межами терміну окупності.

в) облікова прибутковість, або коефіцієнт ефективності інвестицій (ARR), є показником, який більшою мірою засновано на показнику чистого прибутку, а не грошового потоку:

, (2.19)

де ANE – середньорічний очікуваний чистий прибуток (визначається як різниця між прибутком від реалізації і податком на прибуток).

Проте критерії PP, DPP і ARR (формули 2.17–2.19) ігнорують тимчасову вартість грошей, тому не дають достовірної інформації про внесок проекту в нарощування ринкової вартості підприємства і можуть привести до некоректних рішень в області інвестиційної політики.

Тому ефективнішим методом управління рухом грошових коштів, у тому числі і для податкових цілей, представляється дисконтування руху засобів по всіх напрямах платежів. Погашення податкових зобов'язань  це могутній потік грошових коштів, безпосередньо визначуваний фінансовим станом підприємства. В зв'язку з цим колосального значення набуває завдання управління грошовим потоком підприємства в цілому. Концепція швидкості потоку грошових коштів, тобто швидкості, з якою грошові ресурси стають доступними, є визначальним чинником при будь-якій поточній і очікуваній фінансовій стабільності підприємства. Аналіз результатів управління грошовими потоками в минулому звітному періоді дозволяє орієнтуватися при виборі податкової політики підприємства.

Методи управління потоком грошових коштів засновано на доцільності практичних дій. Вони дозволяють виявляти фінансові наслідки від вибору підприємством альтернативних схем оподаткування і врахувати поточні коректування податкового законодавства протягом звітного періоду. При цьому ухвалення рішень залежить від дії двох чинників:

розподілу в часі термінів погашення всіх (в т.ч. податкових) боргових зобов'язань і надходження виручки на рахунок підприємства;

невизначеності цих потоків.

Для обліку цих чинників використовуються методи планування потоків грошових коштів (методи дисконтування). Аналіз ефективності інвестиційних проектів на основі методів дисконтування грошових потоків ґрунтується на обчисленні суми справжньої (поточної, приведеної) вартості майбутніх чистих грошових надходжень і їх порівнянні з сумою чистих інвестицій або суми майбутньої вартості чистих інвестицій – з майбутньою вартістю чистих грошових надходжень.

Аналіз засновано на використанні таких основних критеріїв, як чистий приведений ефект, або чиста приведена вартість (Net Present Value, NPV), внутрішня прибутковість (Internal Rate of Return, IRR), індекс рентабельності (Profitability Index, PI), або дохід на одиницю витрат [13, Т1, с. 211-239]:

а) чиста приведена вартість проекту, або чистий приведений ефект, (NPV) визначається підсумовуванням дисконтованих елементів грошового потоку за ціною капіталу проекту:

, (2.20)

де CFt – очікувана притока (відтік) грошових коштів за період t;

k – ціна капіталу проекту.

Для визначення NPV інвестиційного проекту майбутні грошові надходження дисконтують за допомогою дисконтної ставки, тобто розраховується приведена, або поточна, вартість кожного грошового потоку, яку дисконтовано за ціною капіталу даного проекту. Якщо NPV = 0, то проект забезпечує підприємству необхідний прибуток і його слід реалізувати. Якщо NPV = 0, то необхідний прибуток не забезпечується і проект повинно бути знехтувано.

б) внутрішня прибутковість (IRR) визначається як ставка дисконтування, що зрівнює приведені вартості очікуваних надходжень за проектом і зроблені інвестиції (PV (притоки) = PV (інвестиції)), або:

, (2.21)

IRR характеризує очікувану прибутковість проекту. Ухвалення проекту, в якому IRR більше ціни капіталу, підвищує добробут власників підприємства, тобто максимізує його ринкову вартість.

в) індекс рентабельності (PI), або дохід, на одиницю витрат визначається по наступній формулі:

, (2.22)

де СIFt  очікувана притока грошових коштів, або дохід;

COFt  очікуваний відтік грошових коштів, або витрати.

Критерії NPV, IRR і PI (формули 2.20–2.22) математично взаємозв'язані, тобто приводять до однакових результатів при аналізі незалежних проектів: якщо NPV0,то IRRk и його PI1. Проте NPV, IRR, PI можуть дати суперечливі відповіді для альтернативних проектів. У цій ситуації переважно використання критерію NPV. Причому критерії NPV, PI і IRR переважно критерію PP.

Критерій NPV показує приріст добробуту власників підприємства, що генерується проектом, і припускає, що грошові кошти, що поступають, будуть реінвестовані за ціною капіталу фірми, тоді як, зокрема, IRR припускає реінвестування по ставці, рівною IRR проекту. А оскільки реінвестування за ціною капіталу є більш обґрунтованим, критерій NPV переважно IRR, є кращою характеристикою віддачі на вкладений капітал і показує, наскільки збільшується вартість фірми в результаті реалізації проекту.

Всі вищенаведені критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів засновано на аналізі величин пов'язаних з проектом грошових потоків (CF). Тому найважливішим етапом в процесі ухвалення інвестиційних рішень є оцінка прогнозованого грошового потоку. Податки є необхідними негативними грошовими потоками, а тому можуть надавати вельми значну дію на оцінку очікуваних грошових потоків. У багатьох випадках вплив податків може стати визначальним в розрахунку ефективності планованої інвестиційної діяльності підприємства. Тому методику аналізу процесів стратегічного податкового планування доцільно засновувати на використанні показників податкового тягаря, які розраховуються на етапі дослідження ефективності тактичного податкового планування, і використовувати дані показники для оцінки можливості отримання невід’ємних результатів чистої приведеної вартості довгострокових проектів підприємства.

2.3. Оптимізація механізму податкового планування на підприємстві з використанням методів економіко-математичного моделювання

Основною стратегічною метою податкового планування як ітераційній діяльності, яка спрямована на вдосконалення процесу управління підприємством і полягає у впорядкуванні його фінансово-господарської діяльності відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства в контексті чинного податкового законодавства, є максимізація ринкової вартості підприємства за допомогою оптимізації його податкового портфеля.

Одним з найбільш ефективних способів досягнення даної мети може стати імітація його виробничої, інвестиційної і господарської діяльності у вигляді економіко-математичної моделі, що дозволяє визначити вплив рівня оподаткування на інвестиційну поведінку підприємства і на підставі виявлених закономірностей оптимізувати управління його податковими потоками. Застосування імітаційного моделювання для аналізу механізму податкового планування підприємства як економічної системи із значною кількістю початкової інформації і причинно-наслідкових зв'язків дає можливість абстрагуватися від безлічі другорядних чинників і виділити найбільш суттєві аспекти проблеми. Імітація є надзвичайно гнучким і цінним методом вирішення завдань, ефективним у використанні на всіх рівнях планування – від стратегічного до поточного оперативного планування, оскільки надає широкий круг можливостей для проведення експериментів з складними системами, а також виявлення їх специфічних закономірностей.

В рамках даного дослідження передбачається за допомогою економіко-математичних методів змоделювати діяльність деякого промислового підприємства. Вибір саме підприємства промисловості, а не сфери послуг обґрунтовано наступним міркуванням. Значний розвиток сфери послуг в багатьох процвітаючих країнах пояснюється не тим, що її як самостійний бізнес вважають за краще розвивати підприємці, а нищепереліченими причинами:

а) високий рівень реального сектора економіки, і в першу чергу промисловості, яка вимагає все більшого обсягу якісних послуг в різних областях, забезпечує попит на інфраструктурні галузі, внаслідок чого сектор послуг з ролі в економіці стає сумірним з реальним сектором;

б) висока продуктивність праці в промисловості, коли створювана промислово-виробничим персоналом додана вартість виявляється достатньою і для погашення обов'язкових витрат, і для оплати підприємством великого обсягу якісних послуг. Тому інтенсивний розвиток сектора послуг є етапом розвитку економіки, що наступає після того, як реальний сектор економіки досягає високого рівня, в першу чергу по продуктивності праці;

в) головним надійним джерелом засобів для розвитку промислових підприємств в Україні може і повинен стати власний прибуток підприємства, що залишається в його розпорядженні після оподаткування. Доходи від сировинних галузей ненадійні, оскільки можуть сильно залежати від політичної кон'юнктури і непередбачуваних тенденцій світового ринку. Зовнішні інвестиції проводяться в набагато менших об'ємах, чим цього вимагає нормальний розвиток промисловості.

По цих причинах центр дослідницьких інтересів представлений підприємствами промисловості.

У спеціалізованій економічній літературі, яку присвячено проблемам податкового планування, дослідження механізму даної економічної конструкції базується на описі всього різноманіття вживаних на практиці схем і методів податкової оптимізації, тоді як спроби створення адекватних моделей податкового планування на рівні суб'єктів господарювання відбито в нечисленних наукових публікаціях окремих учених-дослідників.

Так, в дисертаційній роботі Рябцева А.В. паралельно представлено дві моделі, що припускають облік впливу податків на результати фінансово-господарської діяльності промислового підприємства [146]. Перша з них – модель планування сум податкових платежів – описана системою дванадцяти диференціальних рівнянь, які задають прогноз валових доходів, витрат і прибутку підприємства, і що дозволяють, на думку автора, визначити суми податкових платежів на кінець кожного звітного періоду, а також сформувати набір управлінських дій з метою мінімізації обсягу податкових платежів в поточному періоді. У другій моделі – моделі управління грошовими потоками – автором вирішується завдання зменшення податкових платежів за рахунок скорочення тих грошових потоків, які є базою оподаткування. Дана модель має на меті спрогнозувати величину відрахувань в розрізі двох видів податків – ПДВ і податку на прибуток, а також мінімізувати податкове навантаження протягом одного фінансового року шляхом покриття всіх податкових зобов'язань підприємства за кожен місяць. Обидві моделі динамічного програмування, що запропоновано Рябцевим А.В., є, по суті, не моделями податкового планування, в яких була б відбита податкова стратегія підприємства в довгостроковій перспективі, цілеспрямована на оптимізацію податкових платежів, а моделями планування податкових платежів на короткостроковий період, що забезпечують правильність розрахунків сум сплачуваних податків і своєчасність їх погашення.Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Рішення вченої ради Університету менеджменту освіти про результати виконання теми

  Диплом
  Заслухавши та обговоривши інформацію Бондарчук О. І., доктора психологічних наук, професора, наукового керівника творчого колективу, який виконує дослідження теми «Формування психологічної компетентності керівників закладів освіти
 4. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 5. Товариство бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство зведений каталог нових надходжень до провідних бібліотек Харкова за 2008 рік Харків 2009

  Документ
  Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографо-знавство [Текст] : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2008 р. / Харк. держ. наук б-ка ім.

Другие похожие документы..