Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
о проведении научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава «Диверсификация кооперативной деятельности в период системного к...полностью>>
'Документ'
Прошу заключить договор добровольного медицинского страхования на условиях страхования от риска возникновения обстоятельств, требующих оказания медици...полностью>>
'Документ'
Палочки ботулизма выделяют в кишеч­нике человека токсин, который, всасываясь, вызывает нервно-паралитические расстройства: нарушения зрения, мышечную...полностью>>
'Документ'
В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики образование сегодня рассматривается как основа инновационного развития экономик...полностью>>

Області, міста від" " р

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зареєстровано
ухвалою виконкому
____________________________
(назва районної Ради)

 

Ради народних депутатів
______________________
(області, міста)

від"___" _______________ ___р.

N _________________________

Голова виконкому

___________________________

(П. І. Б.)

Затверджено засновником
(засновниками)
Директор

_______________________________
(назва підприємства,

_______________________________
організації-засновника)

 

СТАТУТ
___________________________________________________________
(повна назва малого підприємства)

 

1. Загальні положення

1.1. Мале _________________________________________________________________________

(повна назва малого підприємства із зазначенням

________________________________________________________________________________________

виду діяльності)

__________________________________________________________________ надалі - "Підприємство",

(скорочена назва)

створено за ухвалою ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(повна назва засновників юридичних осіб, громадян із зазначенням

________________________________________________________________________________________

чи є це підприємство заново створеним або виділеним зі складу діючого)

далі - "Засновники" або "Засновник", зареєстроване ухвалою виконкому ____________________________

(назва Ради)

районної Ради народних депутатів від "___" _______________ ___ р. N ______ і здійснює свою діяльність згідно з Конституцією і законами України "Про господарські товариства", "Про підприємства", "Про систему оподаткування", діючих нормативних актів і цього Статуту.

1.2. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий і інші рахунки в установі банків, печатку зі своєю назвою, кутовий штамп, бланки, товарний знак і інші реквізити.

1.3. Підприємство працює на принципах повного господарського розрахунку, самофінансування і самоврядування.

1.4. Держава, її органи, засновники (засновник) не несуть відповідальності за зобов'язаннями підприємства. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів, засновників (засновника), а також інших підприємств, організацій, установ.

1.5. Юридична адреса підприємства: _____________________________________________________

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

 

2. Завдання і функції підприємства

2.1. Головним завданням підприємства є (одним реченням викласти ГОЛОВНЕ завдання підприємства, яке визначається при створенні підприємства)

2.2. Для виконання свого головного завдання підприємство
забезпечує: ________________________________________________________________________________

(у цьому пункті необхідно викласти основні функції підприємства, якими воно забезпечує

__________________________________________________________________________________________

виконання головного завдання)

2.3. Підприємство має право створювати (засновувати) у своєму складі філії, цехи, майстерні і інші структурні одиниці і підрозділи, у тому числі ті, що мають статус юридичної особи.

2.4. Підприємство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з діючим законодавством у обсязі своїх завдань і функцій, за винятком деяких видів, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України, брати участь у створенні спільних підприємств і об'єднань із закордонними організаціями і фірмами.

 

3. Майно підприємства

3.1. Майно підприємства складають його основні фонди і обігові кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається у його незалежному балансі і належить йому за правом власності або повного господарського володіння, користування і розпорядження.

3.2. Джерелами формування майна підприємства є:

- статутний фонд, що його передають підприємству засновники (засновник), у порядку і обсязі, визначених установчим договором;

- доходи, отримані підприємством від господарської діяльності;

- кредити банків і інших кредиторів;

- пайові внески і вклади;

- доходи від реалізації акцій і інших цінних паперів;

- безвідплатні внески і пожертви організацій, установ, закордонних фірм, громадян;

- інші джерела, не заборонені діючим законодавством.

Підприємство може повністю або частково викупити орендоване майно. Умови, порядок і термін викупу визначаються відповідним договором. Викуп орендованого майна може бути здійснено або у формі одноразової сплати, або у формі кількох внесків.

3.3. Кошти підприємства використовуються для:

- організації, розвитку і розширення виробничої діяльності;

- оплати труда працівників підприємства;

- передання постійним членам трудового колективу частини чистого прибутку підприємства для створення їх особистих вкладів;

- участі у роботі сумісних підприємств;

- придбання акцій і інших цінних паперів;

- розв'язання питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя і здоров'я працівників.

3.4. Підприємство має право на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, у тому числі за рахунок частини лімітів на матеріально-технічні ресурси, що розподіляються централізовано, порядком, визначеним установчим договором.

3.5. Підприємство як самостійний товаровиробник може виступати на ринку цінних паперів і випускати для мобілізації додаткових фінансових ресурсів акції, здійснювати цільові позики.

3.6. Норматив відрахувань підприємства до місцевого бюджету встановлюється у відповідності до діючого законодавства виконкомом районної Ради народних депутатів, яка зареєструвала підприємство.

3.7. Фонди підприємства створюються згідно з діючим законодавством і використовуються ним незалежно. Кошти, не використані цього року, переносяться на наступний рік і вилученню не підлягають.

За необхідності підприємство самостійно утворює свій резервний фонд за рахунок госпрозрахункового прибутку.

3.8. Порядок оподаткування підприємства визначено Законом України "Про систему оподаткування".

 

4. Управління підприємством

4.1. Управління підприємством здійснюється на принципах широкої демократії і активної участі його працівників у розв'язанні питань діяльності підприємства, а також поєднанням прав трудового колективу і власника майна підприємства для господарського використання.

4.2. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу підприємства є його загальні збори, які скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

4.3. Загальні збори трудового колективу:

- розв'язують питання відносно викупу майна;

- розв'язують за необхідністю питання, пов'язані з укладанням колективного договору з адміністрацією підприємства;

- обирають (відкликають) своїх представників до ради (правління) підприємства, заслуховують звіти з їх діяльності.

4.4. Права з розв'язання завдань управління підприємством засновниками делегуються раді (правлінню) підприємства, яка складається з однакового числа представників власників майна - засновників підприємства, що ними призначаються, і тих, що їх обирає його трудовий колектив. Термін повноважень ради (правління) підприємства - п'ять років.

Рада (правління) підприємства розв'язує віднесені до її компетенції питання на своїх засіданнях. Втручання ради (правління) до оперативно-розпорядчої діяльності адміністрації не допускається.

Засідання ради (правління) підприємства скликається за необхідністю, але не рідше, ніж двічі на рік.

4.5. Рада (правління) підприємства вважається правомочною для розгляду винесених на її засідання питань, якщо в засіданні беруть участь не менше двох третин її складу, а ухвали з розглянутих питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше двох третин членів ради (правління), що присутні на засіданні.

4.6. Рада (правління) підприємства:

- визначає загальні напрями економічного і соціального розвитку підприємства;

- визначає порядок розподілу прибутку, обсяги відрахувань до фондів підприємства і засновникам;

- розв'язує питання про зміни порядку внесення і обсягів статутного фонду;

- приймає ухвали про випуск або придбання цінних паперів;

- розв'язує питання про створення або припинення діяльності філій і інших відокремлених підрозділів підприємства;

- розглядає конфліктні ситуації, що виникають між адміністрацією підприємства і його трудовим колективом, вживає заходів до їх розв'язання;

- призначає директора підприємства;

- розв'язує питання про нових засновників підприємства;

- обирає голову ради (правління) і затверджує ревізійну комісію.

4.7. Директор підприємства призначається радою (правлінням) підприємства на термін своїх повноважень і затверджується засновниками (засновником).

4.8. Директор підприємства:

- самостійно розв'язує усі питання діяльності підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції загальних зборів і ради (правління) підприємства;

- без доручення діє від імені підприємства, є представником його інтересів в усіх підприємствах, організаціях і органах;

- розпоряджається майном підприємства, укладає договори, видає доручення;

- відкриває в установах банків розрахунковий і інші рахунки підприємства;

- затверджує штат підприємства, видає накази, у тому числі про прийняття на роботу і звільнення з роботи, дає вказівки, що є обов'язковими для всіх працівників підприємства.

4.9. Ревізійна комісія є підзвітною раді (правлінню) підприємства і контролює дотримання Статуту підприємства, відповідність його діяльності законодавству. Ревізійна комісія виконує ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Результати ревізій підлягають поданню засновникові у вигляді копій.

4.10. Підрозділи підприємства очолюються їх керівниками, призначеними директором підприємства. Головний бухгалтер підприємства призначається на посаду і звільняється від неї відповідно до встановленого порядку.

4.11. Функціональні обов'язки і компетенції заступників директора, керівників служб визначаються відповідними положеннями, а також службовими інструкціями, затвердженими директором підприємства.

 

5. Організація і оплата праці

5.1. Підприємство здійснює організацію праці, заходи із забезпечення трудової і виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання правил санітарії і техніки безпеки згідно з діючим законодавством.

5.2. Підприємство самостійно визначає загальну кількість працівників, їх професійний і кваліфікаційний склад, необхідність залучення тимчасових працівників і сумісників.

5.3. Трудові доходи працівників підприємства визначаються відповідно до особистого трудового внеску кожного до кінцевого результату роботи підприємства, визначеними їм на підставі діючого законодавства формами оплати праці, регулюються податками і не обмежуються максимальними обсягами.

5.4. Частина чистого прибутку підприємства у розмірах і порядку, визначених його радою (правлінням), передається у власність членів трудового колективу, яка створює його внесок. На суму внеску членові трудового колективу можуть бути видані акції і інші цінні папери. Частина внеску (вартість акції), а також проценти (дивіденди) за акціями, облігаціями і іншими цінними паперами може виплачуватися членові трудового колективу щорічно після підведення підсумків фінансового року в обсязі, визначеному радою (правлінням) підприємства.

5.5. Підприємство гарантує своїм працівникам проведення заходів із соціального забезпечення відповідно до закону, створення сприятливих умов праці; прискорення розвитку матеріальної бази соціальної сфери (в тому числі житлового будівництва), створення умов для здорового побуту, відпочинку працівників і їх сімей, надання своїм працівникам додаткових соціальних пільг у межах зароблених коштів.

 

6. Звіт, звітність і контроль

6.1. Підприємство виконує оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде усталену статистичну звітність.

6.2. Комплексна ревізія фінансово-господарської діяльності підприємства може відбуватися з ініціативи засновників (засновника) і не частіше одного разу на рік.

6.3. Фінансовий рік підприємства встановлюється з 1 січня до 31 грудня календарного року. Перший фінансовий рік закінчується 31 грудня року початку діяльності підприємства.

 

7. Зовнішньоекономічна діяльність малого підприємства

7.1. З метою забезпечення виконання статутних завдань мале підприємство здійснює на основі валютної самооплатності експортно-імпортні операції безпосередньо або на договірній основі через посередництво інших зовнішньоекономічних організацій.

7.2. Мале підприємство може імпортувати за рахунок власних або займаних коштів сировину, матеріали, комплектуючі вироби, машини та устаткування, запасні частини, інші товари і послуги, необхідні для технічного переозброєння, розширення або реконструкції виробництва, охорони навколишнього середовища, виконання науково-дослідних робіт або для інших цілей, передбачених діючим законодавством.

7.3. Мале підприємство набуває права учасників зовнішньоекономічної діяльності і може здійснювати цю діяльність після реєстрації у Міністерстві зовнішньоекономічних зв'язків або через його уповноважених на місцях.

7.4. Мале підприємство за рахунок власних валютних коштів може відряджати спеціалістів і інших працівників для участі в переговорах з науково-технічних, виробничих, комерційних питань на міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом і здійснювати іншу діяльність згідно з законодавчими актами і цим Статутом.

7.5. Мале підприємство може виступати як учасник спільного підприємства при дотриманні вимог про порядок створення і діяльності цих підприємств на території країни.

7.6. Для розв'язання питань розвитку виробництва товарів народного споживання і інших завдань з дозволу Кабінету Міністрів України або у порядку, що ним визначений, мале підприємство може здійснювати безвалютні товарообмінні угоди, оформлені єдиним договором (бартерні угоди).

7.7. Мале підприємство може налагоджувати безпосередні виробничі і науково-технічні зв'язки з підприємствами і організаціями зарубіжних країн, а також здійснювати узбережну і прикордонну торгівлю згідно з правилами, установленими для таких видів діяльності.

 

8. Реорганізація і припинення діяльності підприємства

8.1. Реорганізація або припинення діяльності підприємства виконується з ухвали засновників, які відповідно до діючого законодавства затверджують Статут малого підприємства, вносять до нього зміни і доповнення виконкому районної Ради народних депутатів, що зареєструвала підприємство, або за постановою суду або арбітражу.

8.2. Підприємство ліквідується у випадках:

- визнання його банкрутом;

- невиконання умов, передбачених законодавством і його Статутом;

- з інших підстав, що передбачаються законодавчими актами.

8.3. У випадку ліквідації Підприємства його майно і фінансові кошти після розрахунків з бюджетом і іншими кредиторами, виплати вартості вкладів працівникам підприємства (їх спадкоємцям) розподіляються поміж засновників і акціонерів пропорційно до їх паю у майні підприємства.

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Особенности построения технологических процессов обработки заготовок на станках с чпу

  Документ
  Серийное и мелкосерийное производства выпускают до 75-80 % общей продукции машиностроения, характеризуются большими затратами рабочего времени на выполнение вспомогательных операций.
 2. Чпу станок это передовое оборудование, которое работает по заранее загруженной в него программе. Станок работает сам, и нет необходимости ему в чём-то помогать, пока выполняется программа (машинный файл)

  Программа
  ЧПУ станок - это передовое оборудование, которое работает по заранее загруженной в него программе. Станок работает сам, и нет необходимости ему в чём-то помогать, пока выполняется программа (машинный файл).
 3. И условии, что положение частей станка в рабочем состоянии во внутригабаритном пространстве, увязано с частями обрабатываемых локомотивов и моторвогонных секций

  Документ
  Станок колесофрезерный специальный модели КЖ20ТФ1 предназначен для выполнения фрезерных работ по ремонту (восстановлению) профиля (поверхности круга катания) одновременно двух бандажей колесных пар подвижного состава железнодорожного
 4. Пи щодо виконання заходів з мінімізації негативного впливу економічно-фінансової кризи на економіку міста, затверджених рішенням ХХХІХ сесії міської ради від 25

  Документ
  Враховуючи результати проведеної спільної роботи міської влади, великих промислових підприємств, підприємств малого та середнього бізнесу, комунальних підприємств та організацій, антикризової групи щодо виконання заходів з мінімізації
 5. Програма використання інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування міста Рівного на 2010-2012 роки «Електронне місто Рівне»

  Документ
  Програма використання інформаційних технологій в діяльності органів місцевого самоврядування міста Рівного на 2010-2012 «Електронне місто Рівне» (далі по тексту "Програма") розроблена на основі Законів України "Про

Другие похожие документы..