Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
а также другие международные документы, касающиеся защиты прав и благополучия молодых людей, принимая во внимание также Стандартные минимальные прави...полностью>>
'Документ'
На первом этапе разработчик (администратор базы данных), объединяя частные представления о содержимом базы данных, полученные в результате опроса пол...полностью>>
'Урок'
(Почтальон Печкин – из сказки Э.Успенского «Трое из Простоквашино», Винни – Пух из сказочной повести Алана Милна «Винни – Пух и все-все-все», Попугай ...полностью>>
'Документ'
Born in Tibet 1966, autobiography, story of escaping from Tibet.Meditation in Action 1969Mudra 1972Cutting Through Spiritual Materialism 1973The Dawn...полностью>>

Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни для спеціалістів спеціальності 060100 "Правознавство" спеціалізації "Земельне І екологічне право"

Главная > Практикум
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного і екологічного права

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

Навчально-методичний комплекс: Програма, Робоча навчальна програма та практикум з дисципліни

для спеціалістів спеціальності 6.060100 "Правознавство"

спеціалізації “Земельне і екологічне право”

Київ-2009

Програма, Робоча навчальна програма та завдання із дисципліни “Павове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” (“Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян”).

Укладач: доц., к. ю. н. Краснова М. В.

Лектор: доц., к. ю. н. Краснова М. В.

Викладач: доц., к. ю. н. Краснова М. В.

Рецензент: доц., к.ю.н. Позняк Е. В.

Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного і екологічного права

Протокол № 14

від „30” червня 2009 р.

Погоджено

з науково-методичною комісією

юридичного факультету

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

«____» ______________ 200__р.

___________________________

Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

д.ю.н.Гриценко І.С.___________

I. ПЕРЕДМОВА

Навчальна дисципліна „Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” викладається спеціалістам I року навчання юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання - 144 години, з них лекцій - 36 год., практичних - 36 год., самостійної роботи - 72 год. Форма підсумкового контролю: іспит – у 1 семестрі.

Мета і завдання навчальної дисципліни

Курс „Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” спрямований на поглиблення засвоєних при вивченні нормативних курсів “Екологічне право” та “Право екологічної безпеки” спеціалістами спеціалізації “Земельне і екологічне право” теоретичних та практичних знань щодо різнобічних аспектів права екологічної безпеки як галузі права і навчальної дисципліни, реалізації та захисту конституційних екологічних прав на безпечне для життя та здоров’я довкілля та на відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди, інших екологічних прав громадян, формування у них практичних вмінь та навичок застосування відповідного законодавства у реальній практиці правозахисної, правозастосовчої, наукової та іншої діяльності фахівців правничого профілю.

Вивчення цієї дисципліни передбачає засвоєння системоутворюючих аспектів цієї галузі права, дозволяє поглиблено розуміти вирішення проблем, пов’язаних зі створенням механізму правового забезпечення екологічної безпеки як складової національної і транснаціональної (глобальної) безпеки, як гарантії безпечного сталого соціально-економічного розвитку суспільства і держави, гарантії реалізації та захисту екологічних прав громадян, закладає основу для використання спеціалістами одержаних знань у процесі подальшого навчання, а також для формування у них навичок застосування норм екологічного законодавства на практиці при розробці та забезпеченні юридичного супроводу виважених рішень у галузі охорони довкілля, реалізації екологічних прав громадян.

Предмет навчальної дисципліни

Предметом цієї дисципліни є норми Конституції України, міжнародних договорів, належним чином імплементованих Україною, чинного національного законодавства, які регулюють суспільні еколого-правові відносини у галузі забезпечення екологічної безпеки, реалізації та захисту екологічних прав громадян, новаційні досягнення еколого-правової науки, міжнародний досвід та правозастосовча практика у цій сфері.

Вимоги до знань та вмінь

Спеціаліст повинен знати: положення Конституції України, систему та зміст міжнародного законодавства та законодавства України, здатних регулювати відносини у галузі забезпечення екологічної безпеки, реалізації та захисту екологічних прав громадян, в тому числі положення Законів України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про основи національної безпеки України”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про відходи”, “Про пестициди і агрохімікати”, “Про об’єкти підвищеної небезпеки”, “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про екологічний аудит”, ”Про екологічну експертизу”, “Про інформацію”, Про захист населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” та інших, підзаконних актів – Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інших центральних органів виконавчої влади, які врегульовують еколого-правові відносини у зазначеній сфері, а також матеріали судової практики.

Спеціаліст повинен вміти: застосовувати одержані знання для практичної характеристики правових явищ і категорій у галузі забезпечення екологічної безпеки, реалізації та захисту екологічних прав громадян; правильно застосовувати правові норми у цій сфері при самостійному вирішенні практичних завдань; правильно визначати правовий механізм забезпечення екологічної безпеки у сферах господарювання, які визначені законодавством як екологічно небезпечні, включаючи механізм охорони і захисту екологічних прав громадян.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки

Навчальна дисципліна “Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за спеціальністю „Правознавство” напряму підготовки „Право” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу, викладається у 1 семестрі 1 року навчання спеціалізації “Земельне і екологічне право”.

Для успішного засвоєння знань за цією програмою спеціалістами необхідна наявність у них основ знань з правознавства, розуміння основних правових понять і категорій, наявність основ знань з окремих галузей права - конституційного, адміністративного, господарського, цивільного та інших, а також екологічного права та права екологічної безпеки.

II. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

Система оцінювання знань студентів за курсом “Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян” включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань – іспит у 1 семестрі. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальна кількість балів, яку має можливість набрати студент за кожний змістовий модуль, складає 30, 30 та 40 балів відповідно. Підсумкова оцінка (іспит) визначається як сума балів, набраних студентом за кожний змістовий модуль.

Порядок розрахунку підсумкової оцінки за 1 семестр

Змістовий

модуль 1

Змістовий

модуль 2

Іспит

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

30 балів

30 балів

40 балів

100 (30 + 30+ 40) балів

1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Види поточного контролю обираються викладачем, який читає спецкурс та у відповідності з даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути опитування, контрольні роботи, тести, колоквіуми, наукові повідомлення тощо.

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях, активність при обговоренні питань, систематичність роботи на заняттях, результати виконання домашніх завдань, практичних завдань (казусів), експрес-контролю у формі тестів та колоквіумів, письмових контрольних робіт, в тому числі модульних підсумкових, результати виконання індивідуальних завдань.

Співвідношення складових оцінювання при поточному контролі

у кожному змістовному модулі:

Форми контролю знань при поточному контролі

Оцінка ( у балах)

усна відповідь

до 2 балів

доповнення відповіді

до 1 балу

експрес-опитування

до 2 балів

самостійна робота

до 2 балів

тестування

до 3 балів

індивідуальні завдання

(в т.ч. реферат, есе )

до 5 балів

модульна

контрольна робота

до 15 балів

2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Модульний контроль (сума балів за кожний змістовий модуль - ЗМ) проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення ЗМ1 та ЗМ2. Модульний контроль проводиться на підставі оцінок поточного контролю та результатів модульних контрольних робіт, виконанням яких завершується вивчення матеріалу по ЗМ1 та ЗМ2. Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.

Підсумкова кількість балів за змістові модулі виставляється як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс оцінка за модульну контрольну роботу, при її наявності.

3. ПІДСУМКОВИЙ СЕМЕСТРОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий семестровий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з даної дисципліни визначається як сума (проста) оцінок за заліковими модулями. Іспит у 1 семестрі (оцінка за результатами змістових модулів) зараховується, якщо студент набрав суму балів, яка не менше встановленого мінімуму залікових балів, а саме:

100-бальна шкала

Оцінка за національною шкалою

90-100

85-89

75-84

65-74

60-74

відмінно

добре

задовільно

1-59

не задовільно

Приклад розрахунку підсумкової оцінки знань студента

за результатами вивчення курсу “Правове забезпечення екологічної безпеки та здійснення екологічних прав громадян”

ЗМ 1

ЗМ 2

Іспит

Зазагальна оцінка

Поточні оцінки,

у балах

15

15

30 (ЗМ 1) + 30 (ЗМ 2)

+ 40 (Іспит) = 100

Оцінка за модульну контрольну роботу

у балах

15

15

Всього, у балах

30

30

40

III. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ теми

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Змістовний модуль 1. Правове забезпечення екологічної безпеки

1

Науково-правові засади забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

2

Законодавство у галузі екологічної безпеки

1

1

2

3

Право екологічної безпеки – комплексна галузь екологічного права

2

2

4

4

Право громадян на екологічну безпеки

2

2

2

5

Організаційно-правові форми забезпечення екологічної безпеки

2

2

4

6

Правові засади забезпечення екологічної безпеки у процесі здійснення господарської та іншої діяльності

4

2

6

7

Правовий режим екологічно небезпечних територій та об’єктів

1

2

2

8

Правовий статус громадян, потерпілих

від наслідків прояву екологічної небезпеки

1

2

4

9

Юридична відповідальність як

гарантія забезпечення екологічної небезпеки

2

2

4

10

Міжнародно-правове забезпечення глобальної

екологічної безпеки (Міжнародне право екологічної безпеки)

1

1

4

Модульна контрольна робота

1

Змістовний модуль 2. Проблеми реалізації та захисту екологічних прав громадян

11

Поняття екологічних прав громадян та правових засад їх здійснення

2

2

4

12

Місце екологічних прав у системі конституційних прав

1

1

4

13

Підстави виникнення, зміни та припинення екологічних прав громадян

1

2

2

14

Поняття гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

15

Класифікація гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

1

1

2

16

Юридичні засади гарантій реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

17

Правова організація реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

18

Процесуально-правове забезпечення екологічних прав громадян

2

2

4

19

Правове стимулювання в системі забезпечення екологічних прав громадян

2

1

2

20

Способи захисту екологічних прав громадян

1

1

2

21

Відповідальність як засіб реалізації та захисту екологічних прав громадян

2

2

4

Модульна контрольна робота

1

Всього 144

36

36

72Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 3. Практикум для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Затверджено

  Практикум
  Укладачі: д.ю.н., проф. Носік В.В., д.ю.н., проф. Балюк Г.І., к.ю.н, доц. Ковальчук Т.Г., к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М., к.ю.н., доц. Краснова М.В., к.
 4. Практикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" освітню-кваліфікаційний рівень "бакалавр права"

  Практикум
  Група народних депутатів України звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 91 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ).
 5. Практикум для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

  Практикум
  Верховна Рада АРК (далі – ВР АРК) звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки відповідності Конституції України положень ст. 143 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) щодо примусового припинення права власності на

Другие похожие документы..