Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Четверть века назад Генеральным конструкторам П.О.Сухим была одобрена идея создания легкого самолета-штурмовика (ЛСШ) и дано указание на проведение р...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Защита состоится 14 июля 2011 года в __ часов на заседании диссертационного совета ДМ 520.011.01 в Институте экономической политики им. Е.Т.Гайдара по...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
З-78 История зарубежной социологии: учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей / сост. Т.Н. Зозуля, Г.Т. Артыкбаева – Павлодар : К...полностью>>
'Литература'
По выше приведенным графикам видно, что уровень флуктуирующей составляющей реверберации на 5-10 дБ ниже уровня стационарной составляющей. Таким образ...полностью>>

Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Державний комітет України із земельних ресурсів

Проект «Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру»

Навчальний модуль

«Охорона та використання земель»

методичний посібник

Кривов Володимир Миколайович


доктор сільськогосподарських наук, доцент, Київ, 2010

ЗМІСТ

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3

РОБОЧА ПРОГРАМА 5

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ 7

ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 8

Семінарські заняття 8

Практичні заняття 8

Самостійна робота 8

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 9

ЛІТЕРАТУРА 10

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ 17

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 36

Тема 1. Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель 36

1.1. Земельно-ресурсний потенціал України. Передумови раціонального використання земель різного призначення 36

1.2. Роль і місце програмно-цільового підходу в реалізації державної політики щодо використання та охорони земель 41

1.3. Принципи охорони земель та їх раціонального використання 48

1.4. Порядок розроблення програм використання та охорони земель 50

Тема 2. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування 59

2.1. Теоретичні основи розподілу земель за цільовим призначенням 59

2.2. Проблеми встановлення цільового призначення земельних ділянок 60

2.3. Сучасний класифікатор цільового призначення земельних ділянок 66

2.4. Підходи до диференційованого (роздільного) використання земель 81

2.5. Теоретико-методологічні підходи до зонування земель 84

Тема 3. Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях 95

2.1. Прогнозування використання земель на національному рівні 95

3.2. Проект загальнодержавної програми використання та охорони земель України 98

3.3. Складання тематичних регіональних схем використання і охорони земельних ресурсів, розроблення протиерозійних басейнових схем 109

3.4. Планування організації охорони земель на локальному рівні 116

3.5. Фінансування заходів щодо охорони земель 127

Тема 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель 129

4.1. Оцінка продуктивного потенціалу сільськогосподарського землекористування 129

4.2. Порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель 132

4.3. Визначення втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених погіршенням якості земель 137

Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144

5.1. Проблеми щодо реформування земельних відносин та управліннями землекористуванням в сучасних умовах 144

5.2. Сутність еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 147

5.3. Основні заходи і прийоми, що входять до складу протиерозійних комплексів. Класифікація типів, підтипів, різновидностей схилів 152

5.4. Нормативи і правила контурної організації території 163

5.5. Формування водоохоронних зон 169

Тема 6. Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін 171

6.1. Організаційно-правові проблеми розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 171

6.2. Формування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зонах України 181

6.3. Організація використання кормових угідь 187

Тема 7. Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель 192

7.1. Методичні засади проектування екомережі як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів 192

7.2. Наукові підходи щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів 198

7.3. Класифікація порушених земель для рекультивації 203

7.4. Землювання малопродуктивних земель 221

Тема 8. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення 227

8.1. Нормативно-правові передумови формування обмежень у використанні земель 227

8.2. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель 231

8.3. Класифікація режимоутворюючих об’єктів 239

Тема 9. Технічна регламентації у галузі охорони земель 243

9.1. Сучасний стан нормування у галузі охорони земель в Україні 243

9.2. Проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів 247

9.3. Перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин 254

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 1. Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель

У темі показується, що унікальний земельно-ресурсний потенціал України обумовлює її особливе місце серед інших європейських країн. В той же час, сучасне землекористування в Україні носить відбиток колишніх радянських екстенсивних методів господарювання: землеємність вітчизняної промисловості є однією із найвищих у Європі; аграрна сфера залишається осередком неринкових методів управління землекористуванням, законодавчих обмежень права приватної власності; значна кількість проблем спостерігається у питаннях збереження територій, які виконують важливі екосистемні функції тощо. Розглядаються питання ролі і місця програмно-цільового підходу в реалізації державної політики щодо використання та охорони земель. наводяться принципи охорони земель та їх раціонального використання. Подаються підходи щодо порядку розроблення загальнодержавної та регіональних програм використання та охорони земель.

Тема 2. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

У темі розглядаються теоретичні основи розподілу земель за цільовим призначенням. Визначаються сучасні проблеми встановлення цільового призначення земельних ділянок. Подається сучасний класифікатор цільового призначення земельних ділянок. Показується, що раціональне використання земельних ресурсів ґрунтується, перш за все, на підходах до їх диференційованого (роздільного) використання, що обумовлює необхідність зонування земель, тобто поділу земель на ареали різного порядку з встановленими допустимими видами їх використання та певними обмеженнями. Розглядаються теоретико-методологічні підходи до зонування земель, а також підходи до формування для кожної з виділених зон правового, природоохоронного та землевпорядного регламентів.

Тема 3. Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях

Розглядаються проблеми прогнозування використання земель на національному рівні. Наводяться підходи до складання загальнодержавної програми використання та охорони земель в Україні. Розглядаються засади складання тематичних регіональних схем використання і охорони земельних ресурсів, розроблення протиерозійних басейнових схем. Подаються підходи щодо планування організації охорони земель на локальному рівні шляхом складання проектної документації щодо протиерозійних заходів окремого вододілу або землекористування. Розкриваються принципи фінансування заходів щодо охорони земель.

Тема 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель

У темі розглянуто підходи до оцінки продуктивного потенціалу сільськогосподарського землекористування. Наводиться порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель. Подаються нормативно-правові передумови формування економічної відповідальності власників землі та землекористувачів за погіршення якості земель. Запропоновано підходи до визначення втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених погіршенням якості земель

Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення

У темі коротко розглядається проблеми щодо реформування земельних відносин та управліннями землекористуванням в сучасних умовах. Подаються основні заходи і прийоми, що входять до складу протиерозійних комплексів. Аналізується розповсюдження еродованих ґрунтів на схилах різної крутизни і втрата ґрунту на них, подається класифікація типів, підтипів, різновидностей схилів. Розглядаються нормативи і правила контурної організації території. Визначаються підходи до формування водоохоронних зон.

Тема 6. Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін

Наводяться організаційно-правові проблеми розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Пояснюються підходи щодо формування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

Тема 7. Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель

Розглядаються методичні засади проектування екомережі, як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів. Подаються основні наукові підходи щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів. Наводиться класифікація порушених земель для рекультивації. Розглядаються методичні підходи щодо розроблення робочих проектів землеустрою щодо землювання малопродуктивних земель.

Тема 8. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення

Розглянуто питання формування обмежень у використанні земель. наводяться класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель, а також класифікація режимоутворюючих об’єктів.

Тема 9. Технічна регламентації у галузі охорони земель

Розглядається сучасний стан нормування у галузі охорони земель в Україні. Наводиться проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Розглядається необхідний перелік галузевих стандартів у галузях землеустрою, охорони та оцінки земель, що мають бути розроблені для створення такої системи. Викладаються перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин.

РОБОЧА ПРОГРАМА

Тема 1. Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель

1.1. Земельно-ресурсний потенціал України. Передумови раціонального використання земель різного призначення.

1.2. Роль і місце програмно-цільового підходу в реалізації державної політики щодо використання та охорони земель.

1.3. Принципи охорони земель та їх раціонального використання.

1.4. Порядок розроблення програм використання та охорони земель.

Тема 2. Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

2.1. Теоретичні основи розподілу земель за цільовим призначенням.

2.2. Проблеми встановлення цільового призначення земельних ділянок.

2.3. Сучасний класифікатор цільового призначення земельних ділянок.

2.4. Підходи до диференційованого (роздільного) використання земель.

2.5. Теоретико-методологічні підходи до зонування земель.

Тема 3. Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях

3.1. Прогнозування використання земель на національному рівні.

3.2. Проект загальнодержавної програми використання та охорони земель України.

3.3. Складання тематичних регіональних схем використання і охорони земельних ресурсів, розроблення протиерозійних басейнових схем.

3.4. Планування організації охорони земель на локальному рівні.

3.5. Фінансування заходів щодо охорони земель.

Тема 4. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель

4.1. Оцінка продуктивного потенціалу сільськогосподарського землекористування.

4.2. Порядок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель.

4.3. Визначення втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених погіршенням якості земель.

Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення

5.1. Проблеми щодо реформування земельних відносин та управліннями землекористуванням в сучасних умовах.

5.2. Сутність еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення

5.3. Основні заходи і прийоми, що входять до складу протиерозійних комплексів. Класифікація типів, підтипів, різновидностей схилів.

5.4. Нормативи і правила контурної організації території.

5.5. Формування водоохоронних зон.

Тема 6. Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін

6.1. Організаційно-правові проблеми розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

6.2. Формування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зонах України.

6.3. Організація використання кормових угідь.

Тема 7. Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель

7.1. Методичні засади проектування екомережі як головного інструменту збереження та відтворення природних ландшафтів.

7.2. Наукові підходи щодо відновлення та підвищення родючості ґрунтів.

7.3. Класифікація порушених земель для рекультивації.

7.4. Землювання малопродуктивних земель.

Тема 8. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення

8.1. Нормативно-правові передумови формування обмежень у використанні земель.

8.2. Класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель.

8.3. Класифікація режимоутворюючих об’єктів.

Тема 9. Технічна регламентації у галузі охорони земель

9.1. Сучасний стан нормування у галузі охорони земель в Україні.

9.2. Проблематика створення системи галузевої стандартизації спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

9.3. Перспективи технічної регламентації у сфері земельних відносин.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЮ

(послідовність проведення занять та погодинне їх розбиття)

Найменування тем модуля

Кількість годин

Всього

лекц.

семін.

практ.

сам.

1

Реалізація земельної політики щодо використання та охорони земель

3

2

1

2

Наукове обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

4

2

2

3

Прогнозування, планування і організація раціонального використання та охорони земель на національному, державному та локальному рівнях

4

2

2

4

Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земель

4

2

2

5

Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення

6

2

4

6

Удосконалення структури і розміщення земельних угідь, посівних площ, систем сівозмін, сінокосо- і пасовищезмін

4

2

2

7

Розробка та здійснення заходів для збереження природних ландшафтів, відновлення та підвищення родючості ґрунтів, рекультивація порушених земель і землювання малопродуктивних земель

4

2

2

8

Класифікація обмежень і обтяжень у використанні та охороні земель, а також порядок їх встановлення

4

2

2

9

Технічна регламентації у галузі охорони земель

3

2

1

 

Всього

36

18

4

10

4

ОПИС СЕМІНАРСЬКОЇ, ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

В рамках навчального модуля не передбачається індивідуальної роботи.

Семінарські заняття плануються після тем 1, 2 та 9, практичні заняття плануються після тем 4, 5, 6 та 7, на самостійну роботу відводиться час після вивчення тем 3 та 8.

Семінарські заняття

Тема 1. (2 години) Передумови раціонального використання земель різного призначення.

Тема 2. (2 години) Теоретико-методологічні підходи до зонування земель.

Тема 9. (1 година). Галузева стандартизація у галузі охорони земель.

Практичні заняття

Тема 4. (1 година) Визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при вилученні земельної ділянки.

Тема 5. (1 година) Визначення складу протиерозійних заходів та контурна організація території.

Тема 6. (2 години) Проектування оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозміні.

Тема 7. (2 години) Методичні засади проектування екомережі.

Самостійна робота

Тема 3. (2 години). Прогнозування використання земель на національному та регіональному рівнях.

Тема 8. (2 години). Класифікація обмежень і обтяжень у використанні земель.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма навчального модуля 4 Робоча програма 5

  Конспект
  В темі досліджено основні цілі у державній кадровій політиці, завдання, поставлені у Стратегії реформування системи державної служби в Україні. Розглянуті питання мистецтва керування установою, оперативного планування роботи установи,
 2. Програма навчального модуля 3 Робоча програма 4

  Конспект
  Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, декан юридичного факультету Національного аграрного університету,
 3. Програма навчальної дисципліни робоча програма навчальної дисципліни кваліфкаційні вимоги до студентів тематичний план навчальної дисципліни

  Документ
  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ) з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / Укл.
 4. Програма допомоги з запобігання торгівлі та зловживанню наркотиками в білорусі, україні та молодові (бумад ). Базова інформація

  Документ
  Європейська Спільнота приділяє все більше уваги підтримці верховенства закону та його ефективного застосування, надаючи допомогу новим незалежним державам через Програму ТАСІС.
 5. Програма політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» від успіху людини до успіху країни!

  Документ
  Ми об’єднуємося заради перетворення України. Для цього ми пропонуємо запровадити якісно новий тип відносин між державою та громадянином. Ці відносини повинні базуватися на визнанні самодостатності та незалежності громадянина, а не

Другие похожие документы..