Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Эффективность использования электропередач и вставок постоянного тока в ЕЭС СССР. Зейлигер А.Н., Кощеев Л.А., Шмелькин Б.М. – Преобразовательная техн...полностью>>
'Программа'
Сегодня работодатели предпочитают МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, имеющих международные сертификаты, подтверждающие знания в области международного финансового...полностью>>
'Темы рефератов'
И. Тютчев, А.А. Фет - по выбору абитуриента) «Война и мир» Л.Н. Толстого как роман – эпопея Тема интеллигенции в рассказах А....полностью>>
'Публичный отчет'
- обучение учителей с целью формирования у них информационной компьютерной технологической компетентности по всем направлениям образовательного процес...полностью>>

Робоча програма учбової дисципліни «менеджмент» для економічних спеціальностей всіх форм навчання Донецьк 2011

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Донецький національний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Робоча програма

учбової дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

для економічних спеціальностей

всіх форм навчання

Донецьк 2011

Рецензенти: Гришина І.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДонНУ

Логачова О.В. к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДонНУ

Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.

Зав. кафедри менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.

Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії,

протокол № ____ від __________2011 р.

Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.

Зміст

1. ВСТУП.......................................................................................................

4

1.1. Опис навчального курсу…………………………………………

4

1.2. Рівень..............................................................................................

5

1.3. Методика викладання, форми і методи навчання......................

7

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.............................

9

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ......................

13

4. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ .........................................……………………….........

20

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.......................................................

22

6. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ...........................................................

24

7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ...............

49

8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ...............................

52

9. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМО ДІАГНОСТИКИ...............

59

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ...............................

63

1. ВСТУП

1.1. Опис навчального курсу

Ринкові реформи в економіці України набувають все більшої сили, формуючи нові соціальні відносини, в тому числі, і в сфері управління. Сучасна система управління найбільш адекватно відображає менеджмент, як науку та практику управлінської діяльності. Нині потребу в менеджменті відчувають всі сфери життєдіяльності суспільства, тому не дивно, що зростає число навчальних закладів, де вивчають теорію менеджменту, і кількість людей, що нею цікавляться. Управління людьми є основою і найважливішою частиною повсякденної діяльності керівника. Тому знання основних положень теорії менеджменту стане йому, як фахівцю управління, у пригоді, давши змогу підтвердити ефективність та результативність своїх організаційних зусиль.

Навчальну дисципліну «Менеджмент» віднесено до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю – «Менеджмент організацій». Вона є невід’ємною частиною циклу економічних дисциплін, необхідних робітникам економічних підрозділів підприємств незалежно від форми власності та організаційно-правової форми господарювання. Робоча програма навчальної дисципліни розроблена у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра, розробленої Науково-методичною комісією з «Економіки і підприємництва» МОН України. Враховано рекомендації положень декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Мета навчальної дисципліни – надання студентам знань про основні категорії та закономірності управління та формування умінь, навичок ефективного використання сучасних управлінських методів та прийомів.

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:

усвідомлення студентами сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування і розвитку систем управління;

отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління;

розвиток і закріплення навичок використання ефективних прийомів, способів та інструментів управління;

створення бази для вивчення спеціальних управлінських дисциплін.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних концепцій та методологічних засад управління підприємством та організацією.

1.2. Рівень

Основою для вивчення модуля «Менеджмент» є модулі «Економічна теорія», «Історія економіки та економічної думки».

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни студенти повинні до його початку опанувати знаннями та навичками в галузі загальної економічної теорії, мікроекономіки, вміти простежувати вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища на основні економічних показників роботи підприємства.

У свою чергу знання з даної дисципліни забезпечують успішне засвоєння таких навчальна дисциплін, як «Стратегічне управління», «Управління проектами», «Економічна діагностика», «Управління потенціалом підприємства», а також виконання курсових робіт та магістерських робіт.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні

знати:

сфери, види та функції менеджменту;

класичні теорії та підходи в менеджменті, сучасні напрямки теорії менеджменту;

сучасну парадигму менеджменту;

види організацій, цілі їх діяльності та критерії успіху, характеристики організацій;

професійні та психологічні вимоги до менеджерів;

рівні управління в організації;

ролі менеджера в організації та його здібності;

етапи прийняття управлінських рішень;

сутність та зміст комунікаційного процесу;

сутність планування та основні елементи системи планування;

сутність мотивації, процесуальні та змістовні теорії мотивації.

Інструменти управлінського контролю;

стилі управління;

психологічні аспекти управлінської діяльності;

критерії ефективності організації.

вміти (сформувати та розвинути компетенції):

управлінська компетенція:

визначати загальні та конкретні функції менеджменту в організації;

визначати етапи прийняття раціональних рішень та враховувати фактори впливу під час вирішення організаційних проблем;

застосовувати аналітичні, статистичні, теоретико-ігрові методи прийняття рішень;

застосовувати ефективні управлінські дії в організації;

здійснювати аналіз та оцінку зовнішнього середовища в організації;

володіти методами управлінського контролю поведінки робітників;

використовувати теорії та концепції лідерства під час здійснення управлінського впливу;

здійснювати оцінку організаційної ефективності;

визначати результативність та ефективність менеджменту.

Комунікаційна компетенція:

використовувати засоби вдосконалення організаційних комунікацій;

формувати стратегії підвищення ефективності комунікацій в організації;

вести конструктивні переговори;

використовувати техніки швидкого встановлення ділового контакту;

управляти комунікативною компетентністю персоналу організації при проведенні переговорів, ділових зустрічей та презентацій;

інтерактивна компетенція:

встановлювати ефективний зворотний зв’язок;

використовувати методи оцінки виконавців;

володіти стратегіями взаємодії з особами, організовувати командну роботу;

управляти міжособистісними та діловими конфліктами;

інформаційна компетенція:

визначати зовнішнє та внутрішнє середовище організації, середовище прямого та непрямого впливу;

регулювати інформаційні потоки;

здійснювати збір, аналіз, обробку, використання інформації для діагностики ситуації, прогнозування тенденцій, організації ефективної взаємодії людей, прийняття управлінських і функціональних рішень, генерування нових ідей і напрямів.

1.3. Методика викладання, форми й методи навчання

При викладанні дисципліни передбачено застосування активних і інтерактивних методів навчання – ділових ігор, тренінгів, семінарів в активній формі, розгляд кейсів. Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але і високою ефективністю учбового процесу, який виявляється в: високій мотивації студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості студентів; виробленню здатності ухвалювати самостійні рішення; виробленню здібності до колективних рішень; виробленню здібності до соціальної інтеграції; придбанні навичок вирішення конфліктів; розвитку здібності до компромісів.

Таблиця 1

Методики активізації процесу навчання у викладанні дисципліни

Методика активізації

Вид заняття, де застосовується

1

2

Проблемні лекції – спрямовані на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються.

При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система питань в ході лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.

Викладення лекційного матеріалу за темами.

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності.

Використовуються при викладанні лекційного матеріалу.

Робота в малих групах – використовується з метою активізації роботи студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших. Використання цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.

Проведення практичних занять за темами:

Модуль 1. Теми: 1, 6, 7.

Модуль 2. Теми: 8, 10, 11, 12, 14.

Закінчення табл. 1

1

2

Семінари-дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Проведення семінарських занять

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) – дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Проведення практичних занять за темами:

Модуль 1. Теми: 4, 5, 7.

Модуль 2. Теми: 10, 11, 12, 13.

Мозкові атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб висловити як найбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Проведення практичного заняття за темою 8 (модуль 2)

Ознайомлювальні або початкові ігри – частіше за все 75абл.75сттовуються на початку занять для створення робочої атмосфери, «настройки» учасників на групову роботу.

Проведення перших практичних занять

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, 75абл.75страції нових товарів і послуг.

Презентація результатів розгляду кейсів на практичних заняттях за темами.

Дидактичні ігриметод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування ) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками, який реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли вони змушені самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.

Модуль 1. Теми: 3, 4, 6.

Модуль 2. Теми: 9, 11, 12, 13, 14.

Рольові ігри (інсценізації ) – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.

Проведення практичного заняття за темою 11 (модуль 2).

Модерація це метод, який допомагає групам розглядати теми, проблеми, задачі зосереджуючись на змісті цілеспрямовано і ефективно при самостійній участі кожного у вільній колегіальній атмосфері. Модерація як спосіб проведення обговорення, швидко призводить до конкретних результатів, дає можливість всім присутнім брати участь в процесі вироблення рішень, відчуваючи при цьому свою повну відповідальність за результат.

Проведення практичного заняття за темою 3 (модуль 1).

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об’єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками. Тематичний план дисципліни «Менеджмент» складається з двох модулів (табл..2).

Таблиця 2

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Індивідуальна

робота

Самостійна робота

1

2

3

4

5

Модуль 1. Елементи організацій та процесу управління

Тема 1. Поняття та сутність менеджменту

2

2

3

Тема 2. Еволюція управлінської думки

2

2

3

Тема 3. Організація як об’єкт управління

2

2

3

Тема 4. Менеджер в організації

2

2

3

Тема 5. Процес прийняття управлінських рішень

4

4

2

4

Тема 6. Комунікації

4

4

2

4

Модуль 2. Функції та особливості психології управлінської діяльності

Тема 7. Планування в організації

2

2

6

2

Тема 8. Організація як функція управління

2

2

5

3

Тема 9. Основи теорії мотивації

2

2

6

2

Закінчення табл. 2

1

2

3

4

5

Тема 10. Схема і процес контролю

2

2

4

3

Тема 11. Керівництво: влада та управлінський вплив

2

2

6

3

Тема 12. Психологія управлінської діяльності

2

2

4

3

Тема 13. Лідерство

2

2

6

3

Тема 14. Ефективність діяльності організації

2

2

4

3

Тема 15. Ефективність управління

4

4

3

Всього

36

36

45

45Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма учбової дисципліни «теорія управління» для спеціальності 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування» Донецьк 2011

  Документ
  Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління.
 2. Робоча програма з дисципліни «інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій» (галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»)

  Документ
  Важливою проблемою сучасної української економіки є формування конкуренто­спроможної системи господарювання, заснованої на масштаб­но­му впровадже­нні інновацій в практичну діяльність вітчизняних підприємств.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «стратегічний менеджмент» для спеціальності 050200 «Менеджмент організацій» (всіх форм навчання)

  Документ
  На вивчення курсу «Стратегічний менеджмент» відведено 80 годин – 1,5 кредита в 8 семестрі. Курс складається з 2 змістовних модулів. На тиждень доводиться 3 години: 2 години – лекції, 1 година – практичні заняття.
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих
 5. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «актуальні проблеми управління» для спеціальності «Менеджмент організацій І адміністрування» (всіх форм навчання)

  Методичні рекомендації
  На вивчення курсу «Актуальні проблеми управління» відведено 144 години – 4 кредити у 9 семестрі. Курс складається з 2-х модулів. На 1 тиждень: 2 години практичних занять.

Другие похожие документы..