Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
Необходимы огромные творческие усилия, чтобы от абстрактного представления перейти к конкретному проекту. В данном случае это трехкомнатная квартира,...полностью>>
'Статья'
Настоящий Кодекс регулирует правовые отношения в экологической сфере: в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения гарантий эк...полностью>>
'Документ'
6. Встановіть відповідність між повідомленням про помилки в комірці MS Office Excel XP та її коментарем, вписавши правильний варіант у другий стовпчи...полностью>>
'Документ'
Влагалищные патологические выделения явля­ются наиболее распространенным симптомом, который встречается примерно у 1/3 гинекологических больных. Из­в...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Географічний факультет

European Credit Transfer System

ECTS - Інформаційний пакет

2010/2011

Напрям підготовки 0306 Менеджмент

Чернівці – 2010

Зміст

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Структура та організація факультету

Адреса

Контактні телефони

Деканат

Кафедри

Кафедра географії та менеджменту туризму

Кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту

Кафедра фізичної географії та раціонального природокористування

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування

Кафедра географії України та регіоналістики

Кафедра геодезії, картографії та геоінформатики

Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті

I курс

ІІ курс

ІІІ курс

IV курс

V курс

Координатор від факультету та його заступники

Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Умови для навчання

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті

СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА

Напряму підготовки 6.030601, 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»

бакалавр з економіки, менеджер-економіст, магістр з менеджменту

Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій природоохоронної діяльності, керівників природоохоронних підрозділів підприємств виробничої сфери, керівників природоохоронних інспекцій, економістів невиробничої сфери; керівників туристичного підприємства, керівників готельного господарства, директорів оздоровчого, спортивного, туристського комплексів, керівників туристичних груп, керівників туристичних агентств тощо. Фахівець повинен мати ґрунтовні економічні знання, добре орієнтуватися у вищеназваних галузях, тому програма підготовки включає наступні блоки: нормативно-гуманітарні дисципліни, фундаментальні економічні дисципліни, професійно-орієнтовані дисципліни. Значна кількість годин відведена на практику.

СТРУКТУРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Спеціалізація «Менеджмент природоохоронної діяльності»

Назва дисципліни

Шифр дисципл.

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Історія України

ГУ.11

0

81

2,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

79

2,5

Вища математика

П3 1.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

142

5

Основи охорони праці

ПП 13

0

54

1,5

Основи екології та економіка природокористування

С5.1

В

270

7,5

РПС

С5.5

В

162

4,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

1 курс, 2 семестр

Культурологія

ГУ.2

0

54

1,5

Українська мова (за проф. спрямув.)

ГУ.10

0

54

1,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

65

1,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

38

1

Математичне програмування

ПЗ 1.2

0

54

1,5

Теорія ймовірності та математична статистика

ПЗ 1.3

0

108

3

Основи економічної теорії

ПЗ 4.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

130

3,5

Концепції сучасного природокористування

С5.2

В

81

2,5

Географія природокористування

С5.3

В

81

2,5

Природно-ресурсні кадастри

С5.8

В

108

3

Навчальна економічна практика

162

5,5

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

66

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Філософія

Г1.3

О

108

3

Мікроекономіка

Ф2.12

О

162

5,5

Загальна теорія статистики

Ф2.51

О

108

3

Міжнародна економіка

Ф2.10

О

108

3

Історія економічних вчень

Ф2.14

О

135

4

Організація природоохоронної діяльності

В4.3

В

216

6

2 курс, 4 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

69

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

38

1

Правознавство

Г1.5

О

81

3

Макроекономіка

Ф2.13

О

162

4,5

Економічна статистика

Ф2.52

О

108

3

Теорія бухгалтерського обліку

Ф2.53

О

108

3

Економіка підприємств

Ф2.8

О

108

3

Екологічні основи природокористування

П3.9

В

108

3

Розміщення продуктивних сил

П3.10

В

108

3

Навчальна економічна практика

162

5,5

3 курс, 5 семестр

Релігієзнавство

Г1.4

О

54

1,5

Психологія

Г1.6

О

54

1,5

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Теорія фінансів

Ф2.61

О

81

3

Теорія грошей

Ф2.62

О

81

3

Інвестування

Ф2.7

О

81

3

Теоретичні основи маркетингу

Ф2.9

О

108

3

Основи менеджменту

П3.11

В

135

4

Історія економіки України

С5.4

В

135

4

Картографія та картокреслення

С5.5

В

135

4

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Економетрія

Ф2.3

О

81

2,5

Теорія економічного аналізу

Ф2.54

О

108

3

Теорія кредиту

Ф2.63

О

81

2,5

Страхування

Ф2.64

О

81

2,5

Геоінформаційні технології в менеджменті

П3.2

В

108

3

Інноваційна діяльність в галузі природоохоронної діяльності

П3.4

В

108

3

Економіка природокористування

П3.7

В

108

3

Географія ПРП України

С5.2

В

270

7,5

Виробнича практика

162

5,5

4 курс, 7 семестр

Політологія

Г1.8

О

108

3

Фінанси підприємств

Ф2.65

О

81

2,5

Управління персоналом

П3.12

О

108

3

Ресурсний менеджмент

П3.5

О

108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О

108

3

Економічна і соціальна екологія

В5.6

В

216

6

Лісова таксація

В4.6

В

162

4,5

Техніка і технологія галузі

В4.5

В

243

6

4 курс, 8 семестр

Соціологія

Г1.7

О

54

1,5

Безпека життєдіяльності

Г1.9

О

54

1,5

Господарське право

Ф2.11

О

81

2.5

Стратегічне планування та управління

П3.13

О

108

3

Основи біотехнології

П3.8

О

108

3

Планування природоохоронної діяльності підприємств

П3.3

О

81

2,5

Ресурсний менеджмент

П3.5

О

108

3

Менеджмент природоохоронної діяльності

П3.6

О

108

3

Системний аналіз природоохоронної діяльності

С5.3

В

135

3,5

Основи охорони праці

С5.7

В

27

0,75

Виробнича практика

162

5,5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

огу1

О

81

3

Стратегічний менеджмент

опп 1

О

81

3

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

3

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

3

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

3

Цивільна оборона

ВНЗ

В

54

2

Історія економічної думки в Україні

ВНЗ11

В

108

3

Природно-ресурсний контроль і моніторинг

ВНЗ12

В

135

5

Геоінформаційні системи у природоохоронному менеджменті

ВНЗ14

В

108

3

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

ОПП2

О

54

1,5

АРМ менеджжера

ОПП5

О

72

2

Корпоративне управління

ОПП6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

ВНЗ1

В

36

1

Оцінка ПРП

ВНЗ13

В

108

3,0

Система місцевого природно-ресурсного управління

ВНЗ15

В

108

3,0

Регіональна політика сталого розвитку в Україні

ВНЗ16

В

108

3,0

Дипломна робота

10

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

ОПП1

О

81

2,5

Стратегічний менеджмент

ОПП1

О

81

2,5

Інвестиційний менеджмент

ОПП2

О

81

2,5

Інноваційний менеджмент

ОПП3

О

81

2,5

Менеджмент організацій

ОПП4

О

108

3,0

Методика викладання у ВШ та Болонський процес

МОПП7

О

108

3

Методологія та організація наукових досліджень

МОПП8

О

54

1,5

Цивільна оборона

ВНЗ

В

54

1,5

Педагогіка та психологія ВШ

ВНЗ11

В

108

3

Менеджмент екологічних коридорів

ВС15

В

162

5,5

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

ОПП2

О

54

1,5

Основи управлінського консультування

ОПП5

О

54

1,5

Корпоративне управління

ОПП6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

ВНЗ1

В

36

1

Механізм та інструменти стимулювання природоохоронної діяльності

ВНЗ12

В

81

2,5

Менеджмент організацій природоохоронної діяльності

ВНЗ13

В

81

2,5

Регіональна політика сталого розвитку в Україні

ВС14

В

54

1,5

Природно-ресурсне районування та прогнозування розвитку регіону

ВС16

В

54

1,5

Асистентська практика

6

Магістерська робота із захистом в ДЕК

10

Менеджмент туристичної індустрії

Назва дисципліни

Шифр дисципл.

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр Менеджмент тур.індустрії

Історія України

ГУ.11

0

81

3

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

79

2,5

Вища математика

П3 1.1

0

108

3,5

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

142

5

Основи охорони праці

ПП 13

0

54

1,5

Основи туризмознавства

В4.1

В

270

7,5

Організація транспортних послуг в туризмі

С5.6

В

135

4,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

1 курс, 2 семестр

Культурологія

ГУ.2

0

54

1,5

Українська мова (за проф. спрямув.)

ГУ.10

0

54

1,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

65

1,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

Математичне програмування

ПЗ 1.2

0

54

1,5

Теорія ймовірності та математична статистика

ПЗ 1.3

0

108

3

Основи економічної теорії

ПЗ 4.1

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

130

3,5

Основи екскурсознавства

В4.2

В

81

2,5

Організація оздоровчо-спортивного туризму

В4.3

В

81

2,5

Сільський зелений туризм

С5.7

В

108

3

Навчальна туристична практика

162

5,5

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

66

2

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Філософія

Г1.3

О

108

3

Мікроекономіка

Ф2.12

О

162

5,5

Загальна теорія статистики

Ф2.51

О

108

3

Міжнародна економіка

Ф2.10

О

108

3

Історія економічних вчень

Ф2.14

О

135

4

Готельне господарство

П3.09

В

108

3

Туризм і краєзнавство

В4.4

В

135

4

2 курс, 4 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

69

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

38

1

Правознавство

Г1.5

О

81

3

Макроекономіка

Ф2.13

О

162

4,5

Економічна статистика

Ф2.52

О

108

3

Теорія бухгалтерського обліку

Ф2.53

О

108

3

Економіка підприємств

Ф2.8

О

108

3

Готельний сервіс

П3.10

В

108

3

Географія туризму в Україні

В4.5

В

135

4

Навчальна економічна практика

162

5,5

3 курс, 5 семестр

Релігієзнавство

Г1.4

О

54

1,5

Психологія

Г1.6

О

54

1,5

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Теорія фінансів

Ф2.61

О

81

3

Теорія грошей

Ф2.62

О

81

3

Інвестування

Ф2.7

О

81

3

Теоретичні основи маркетингу

Ф2.9

О

108

3

Основи менеджменту

П3.11

В

135

4

Екологічний туризм

С5.3

В

135

4

Картографія та картокреслення

С5.5

В

135

4

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Економетрія

Ф2.3

О

81

2,5

Теорія економічного аналізу

Ф2.54

О

108

3

Теорія кредиту

Ф2.63

О

81

2,5

Страхування

Ф2.64

О

81

2,5

Геоінформаційні технології в менеджменті

П3.2

В

108

3

Туроперейтинг

П3.4

В

108

3

Економіка туризму і готельного господарства

П3.7

В

108

3

Географія ПРП України

С5.2

В

270

7,5

Виробнича практика

4 курс, 7 семестр

Політологія

Г1.8

О

108

3

Фінанси підприємств

Ф2.65

О

81

2,5

Управління персоналом

П3.12

О

108

3

Туристичний маркетинг

П3.8

О

108

3

Туристичний менеджмент

П3.9

О

108

3

Географія туризму світу

В4.6

В

135

4

Міжнародний туризм

В4.8

В

135

4

Туристичне країнознавство

В4.4

В

135

4

Сільський зелений туризм

С5.4

В

108

3

Економічна і соціальна екологія

С5.7

В

108

3

4 курс, 8 семестр

Соціологія

Г1.7

О

54

1,5

Безпека життєдіяльності

Г1.9

О

54

1,5

Господарське право

Ф2.11

О

81

2.5

Стратегічне планування та управління

П3.13

О

108

3

Туристичний маркетинг

П3.8

О

108

3

Туристичний менеджмент

П3.9

О

135

4

Планування діяльності туристичного підприємства

П3.3

О

81

2,5

Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі

П3.10

О

135

4

Рекреаційне лісокористування

С5.8

В

162

4,5

Основи охорони праці

С5.9

В

27

1

Виробнича практика

162

5,5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

огу1

О

81

2,5

Стратегічний менеджмент

опп1

О

81

2,5

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

2,5

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

2,5

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

3

Цивільна оборона

внз

В

54

1,5

Міжнародне співробітництво в галузі туризмі

внз11

В

108

4

Обґрунтування спеціалізацій рекреаційних територій

внз12

В

135

5

Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю

внз14

В

108

4

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

опп2

О

54

1,5

АРМ менеджжера

опп 5

О

72

2

Корпоративне управління

опп 6

О

81

2

Інтелектуальна власність

внз 1

В

36

1

Наукові дослідження розвитку туризму

внз 13

В

108

3

Система громадського управління туристично-рекреаційної діяльності

внз 15

В

108

3

Кадастрові інформаційні

внз 16

В

108

3

Екзаменаційна сесія

6

Дипломна робота

10

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

опп 1

О

81

3

Стратегічний менеджмент

опп 1

О

81

3

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

3

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

3

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

4

Методика викладання у ВШ та Болонський процес

мопп 7

О

108

3

Методологія та організація наукових досліджень

мопп8

О

54

1,5

Цивільна оборона

внз

В

54

1,5

Педагогіка та психологія ВШ

внз 11

В

108

3

Транспортний менеджмент в туристичній індустрії

вс15

В

162

5

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

опп 2

О

54

1,5

Основи управлінського консультування

опп 5

О

54

1,5

Корпоративне управління

опп 6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

внз 1

В

36

1

Менеджмент готельно-ресторанного господарства

внз 12

В

81

2,5

Менеджмент туристичного бізнесу

внз 13

В

81

2,5

Державна політика і регулювання в туризмі

вс 14

В

54

1,5

Управління антимонопольною діяльністю в туризмі

вс 16

В

54

1,5

Асистентська практика

6

Магістерська робота із захистом в ДЕК

10

Спеціалізація «Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу»

Назва дисципліни

Шифр дисципл.

О/В

Години

Кредити

Ступінь бакалавра 1 курс, 1 семестр

Історія України

ГУ.11

0

81

3

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

79

2,5

Вища математика

П3 1.1

0

108

3,5

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

142

5

Основи охорони праці

ПП 13

0

54

1,5

Основи туризмознавства

С5.1

В

270

7,5

Міжнародний туризм

С5.6

В

135

4,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

1 курс, 2 семестр

Культурологія

ГУ.2

0

54

1,5

Українська мова (за проф. спрямув.)

ГУ.10

0

54

1,5

Іноземна мова(за проф. спрямув.)

ГУ.8

0

65

1,5

Фізичне виховання

ГУ9

0

36

1

Математичне програмування

Ф2.08

0

54

1,5

Теорія ймовірності та математична статистика

ПЗ 1.3

0

108

3

Основи економічної теорії

Ф2.01

0

108

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

П3 7.1

0

130

3,5

Основи екскурсознавства

С5.2

В

81

2,5

Організація оздоровчо-спортивного туризму

С5.3

В

81

2,5

Краєзнавство і туризм

С5.8

В

108

3

Навчальна туристична практика

2 курс, 3 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

66

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Філософія

Г1.3

О

108

3

Мікроекономіка

Ф2.12

О

162

5,5

Загальна теорія статистики

Ф2.51

О

108

3

Міжнародна економіка

Ф2.10

О

108

3

Історія економічних вчень

Ф2.14

О

135

4

Технологія готельної справи

П3.11

В

108

2,5

Технологія ресторанної справи

В4.04

В

81

2,5

2 курс, 4 семестр

Іноземна мова

Г1.11

О

69

2,0

Фізичне виховання

Г1.12

О

38

1

Правознавство

Г1.5

О

81

3

Макроекономіка

Ф2.13

О

162

5,5

Економічна статистика

Ф2.52

О

108

3

Теорія бухгалтерського обліку

Ф2.53

О

108

3

Економіка підприємств

Ф2.8

О

108

3

Організація послуг гостинності

П3.12

В

135

4

Організація послуг харчування

В4.05

В

135

4

Навчальна економічна практика

3 курс, 5 семестр

Релігієзнавство

Г1.4

О

54

1,5

Психологія

Г1.6

О

54

1,5

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Теорія фінансів

Ф2.61

О

81

3

Теорія грошей

Ф2.62

О

81

3

Інвестування

Ф2.7

О

81

3

Теоретичні основи маркетингу

Ф2.9

О

108

3

Основи менеджменту

П3.11

В

135

4

Екологічний туризм

С5.3

В

135

4

Картографія та картокреслення

С5.5

В

135

4

3 курс, 6 семестр

Фізичне виховання

Г1.12

О

36

1

Економетрія

Ф2.3

О

81

2,5

Теорія економічного аналізу

Ф2.54

О

108

3

Теорія кредиту

Ф2.63

О

81

2,5

Страхування

Ф2.64

О

81

2,5

Геоінформаційні технології в менеджменті

П3.2

В

108

3

Туроперейтинг

П3.4

В

108

3

Економіка туризму і готельного господарства

П3.7

В

108

3

Географія ПРП України

С5.2

В

270

7,5

Виробнича практика

162

4,5

4 курс, 7 семестр

Політологія

Г1.8

О

108

3

Фінанси підприємств

Ф2.65

О

81

2,5

Управління персоналом

П3.12

О

108

3

Туристичний маркетинг

П3.8

О

108

3

Туристичний менеджмент

П3.9

О

108

3

Рекреологія

В4.06

В

81

2,5

Курортологія

В4.07

В

162

4,5

Міжнародний туризм

В4.08

В

135

4

Країнознавство і туризм

С5.5

В

135

4

Економічна і соціальна екологія

С5.6

В

108

3

4 курс, 8 семестр

Соціологія

Г1.7

О

54

1,5

БЖД

Г1.9

О

54

1,5

Господарське право

Ф2.11

О

81

2.5

Стратегічне планування та управління

П3.13

О

108

3

Туристичний маркетинг

П3.8

О

108

3

Туристичний менеджмент

П3.9

О

135

4

Планування діяльності туристичного підприємства

П3.3

О

108

3

Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туризмі

П3.10

О

135

4

Рекреаційне лісокористування

С5.7

В

162

4,5

Основи охорони праці

С5.8

В

27

1

Виробнича практика

162

4,5

Ступінь спеціаліста 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

огу1

О

81

2,5

Стратегічний менеджмент

опп1

О

81

2,5

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

2,5

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

2,5

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

3

Цивільна оборона

внз

В

54

1,5

Психологія управління

огу1

О

81

2,5

Операційний менеджмент готельного, курортного ітуристичного сервісу

внз12

В

135

3,5

Геоінформаційні системи у туристичному менеджменті

вс14

В

108

3

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

огу 2

О

54

1,5

АРМ менеджжера

опп 5

О

72

2

Корпоративне управління

опп 6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

внз 1

В

36

1

Корпоративне управління готельно-курортною сферою

внз 15

В

108

3

Методологія наукових досліджень готельно-курортної сфери

внз 16

В

108

3

Екзаменаційна сесія

6

Дипломна робота

10

Ступінь магістра 5 курс, 9 семестр

Психологія управління

огу1

О

81

2,5

Стратегічний менеджмент

опп1

О

81

2,5

Інвестиційний менеджмент

опп 2

О

81

2,5

Інноваційний менеджмент

опп 3

О

81

2,5

Менеджмент організацій

опп 4

О

108

3

Цивільна оборона

внз

В

54

1,5

Методика викладання у ВШ та Болонський процес

мопп 7

О

108

3

Методологія та організація наукових досліджень

мопп8

О

54

1,5

Педагогіка та психологія ВШ

внз 11

В

108

3

Менеджмент сфери послуг

вс15

В

162

4,5

5 курс, 10 семестр

Конфліктологія

опп 2

О

54

1,5

Основи управлінського консультування

опп 5

О

54

1,5

Корпоративне управління

мопп 6

О

81

2,5

Інтелектуальна власність

внз 1

В

36

1

Концепції оцінювання туристсько-рекреаційних ресурсів

внз 12

В

81

2,5

Регіональний менеджмент готельно-курортного і туристичного сервісу

внз 13

В

81

2,5

Методологія стандартизації послуг гостинності

вс 14

В

54

1,5

Просторовий аналіз розвитку готельно-курортного і туристичного сервісу

вс 16

В

54

1,5

Асистентська практика

6

Магістерська робота із захистом в ДЕК

10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс
 3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

  Документ
  картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

  Документ
  що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Географічний факультет

  Документ
  Робоча програма складена на основі програми складеної ас.Смик О.С. і затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

Другие похожие документы..