Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Научный руководитель – кандидат психологических наук, профессор Ягловская Елена Константиновна Развитие эмоций в дошкольном возрасте....полностью>>
'Образовательный стандарт'
1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) представляет собой сово...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в государственном образовательном учреждении высшегопрофессионального образования «Башкирский государственныйпедагогический универси...полностью>>
'Пояснительная записка'
Программа составлена на основе Программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпий...полностью>>

Навчальна програма з дисципліни Фінансові інструменти І ринки (назва дисципліни) для підготовки бакалавра) (назва освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Навчальна програма

з дисципліни Фінансові інструменти і ринки____________________

(назва дисципліни)

для підготовки__________бакалавра)______________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця)

Напрям підготовки - 0501 «Економіка та підприємництво»___________

(шифр та назва напрямку)

Спеціальності – 8.050100 «Фінанси»______________________________

(шифр та назва спеціальності)

Спеціалізації__________«Фінансовий аналітик»____________________

(шифр та назва спеціалізації)

РОЗГЛЯНУТО ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри: Вченою радою факультету

«Фінансів та оподаткування» «Бізнесу та фінансів»

Протокол Протокол

№______________________від №_______________________від

«___» ________________200_р. «___» _________________200_р.

Завідуючий кафедрою:

____д.е.н., проф. Міщенко В.А. ______к.е.н., проф. Гаврись О.М.

(вчене звання, прізвище, ініціали) (вчене звання, прізвище, ініціали)

Укладач:

проф. Лернер Ю.І., ас. Богач О.С.

Харків 200

ЗМІСТ

Титульні аркуши

I. Передмова

II. Зміст курсу

А. Модуль I

Б. Модуль I

III. Інформаційно-методичне забезпечення

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

« ЗАТВЕРДЖЕНО »

Декан факультету__________________

_________________________________

.(прізвище, ініціали)

_________________________________

(підпис)

«_____»__________________200____р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Навчальної дисципліни _______________«Фінансові інструменти і ринки»_______________________________________

(найменування дисципліни)

Підготовки_____________________бакалаврів_______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

За спеціальністю - 8.050100 «Фінанси»__________________________________________________________________

(код і назва спеціальності)

Напряму підготовки - 0501 «Економіка та підприємництво»__________________________________________________

(код і назва напрямку підготовки)

Відповідальний лектор

Розглянуто на засіданні кафедри

проф. Лернер Ю І._______________________________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________

(підпис)

«______»_____________________________200___р.

_______________________________________________

«_______»_______________________________200__ р.

Протокол №_____________________________________

Завідувач________________________________________

(прізвище та ініціали)

Харків 200_

Фінансові інструменти і ринки. Навчальна програма нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.,

ас. Богач О.С.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси та оподаткування»

Протокол № ___ від «___» ______________ 2008 р.

Рецензія: Чекмасова Н.А., к.т.н.

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

_____________________«Фінанси»__________________

(найменування спеціальності)

_________________________________________________

_________________________________________________

(підпис завідувача кафедри)

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «_____»_______________________________р.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«_____»_______________________________р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедрою

Підпис декана факультету

Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять

Назва спеціальності,

рівень підготовки

Семестр

Загальний обсяг годин / кредитів ECTS

З них

За видами з навчальних

занять

Індивідуальні заняття студентів

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття годин/кредитів

Самостійні заняття студентів годин/кредитів

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТП

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Іспит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фінанси,

бакалавр

6

72/2

48/

0,5

24/

0,75

32/

1,0

16/

0,5

4

8

тижд

16

тижд.

16

тижд.

Розподіл викладачів за потоками, навчальними групами

на 200 / 200 навчальний рік

Семестр

Вчене звання, ступінь, прізвище, ініціали викладача

Вид занять

№№ потоків,

навчальних груп

6

Лернер Ю. І., професор

Завідувач кафедрою

«____» ______________200 р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни податкове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Податкове право” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін, протокол № 11від 12 січня 2012р.
 2. План підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за кредитно-модульною системою 30 > План навчального процесу 30 > Структура навчального плану 33 > Нормативні навчальні дисципліни 35 1 Цикл гуманітарної підготовки 35

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0502 “Менеджмент” (спеціальність “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр).– Рівне: НУВГП, 2008.
 3. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (2)

  Документ
  для студентів 4 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 4. Дприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6 (1)

  Документ
  для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 5. Методичні рекомендації та тематика курсових робіт для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" галузі знань: 0305 "Економіка І підприємництво"

  Методичні рекомендації
  Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 30 листопада 2009 р., протокол №19, та методичною радою обліково-фінансового факультету 26 січня 2010 р.

Другие похожие документы..