Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Цей Закон визначає основні засади запобігання та протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслід...полностью>>
'Документ'
Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «бакалавр», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6...полностью>>
'Реферат'
Данный реферат посвящен деятельности Сергея Юльевича Витте. Впервые об этом человеке я узнал на одном из уроков истории. Его личность меня очень заин...полностью>>
'Документ'
Барнаул, ул. Северо-Западная, 159 тел. (385- ) 00-4 0 www.secret-net.ru ПРАЙС-ЛИСТ (03....полностью>>

Затверджено (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Актив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Необоротні активи 

  

  

  

Нематеріальні активи: 

  

  

  

   залишкова вартість 

010 

  

  

   первісна вартість 

011 

  

  

   накопичена амортизація 

012 

  

  

Незавершені капітальні інвестиції 

020 

  

  

Основні засоби: 

  

  

  

   залишкова вартість 

030 

  

  

   первісна вартість 

031 

  

  

   знос 

032 

  

  

Довгострокові біологічні активи: 

  

  

  

   справедлива (залишкова) вартість 

035 

  

  

   первісна вартість 

036 

  

  

   накопичена амортизація 

037 

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  

  

  

   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

  

  

   інші фінансові інвестиції 

045 

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050 

  

  

Відстрочені податкові активи 

060 

  

  

Інші необоротні активи 

070 

  

  

Усього за розділом I 

080 

  

  

II. Оборотні активи 

  

  

  

Виробничі запаси 

100 

  

  

Поточні біологічні активи 

110 

  

  

Незавершене виробництво 

120 

  

  

Готова продукція 

130 

  

  

Товари 

140 

  

  

Векселі одержані 

150 

  

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  

  

  

   чиста реалізаційна вартість 

160 

  

  

   первісна вартість 

161 

  

  

   резерв сумнівних боргів 

162 

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  

  

  

   з бюджетом 

170 

  

  

   за виданими авансами  

180 

  

  

   з нарахованих доходів 

190 

  

  

   із внутрішніх розрахунків 

200 

  

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

  

  

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  

  

  

   в національній валюті  

230 

  

  

   в іноземній валюті  

240 

  

  

Інші оборотні активи 

250 

  

  

Усього за розділом II 

260 

  

  

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

  

  

Баланс 

280 

  

  
Пасив 

Код рядка 

На початок звітного періоду 

На кінець звітного періоду 

I. Власний капітал 

  

  

  

Статутний капітал 

300 

  

  

Пайовий капітал 

310 

  

  

Додатковий вкладений капітал 

320 

  

  

Інший додатковий капітал 

330 

  

  

Резервний капітал 

340 

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

  

  

Неоплачений капітал 

360 

(      ) 

(      ) 

Вилучений капітал 

370 

(      ) 

(      ) 

Усього за розділом I 

380 

  

  

II. Забезпечення таких витрат і платежів 

  

  

  

Забезпечення виплат персоналу  

400 

  

  

Інші забезпечення  

410 

  

  

Цільове фінансування  

420 

  

  

Усього за розділом II 

430 

  

  

III. Довгострокові зобов'язання 

  

  

  

Довгострокові кредити банків 

440 

  

  

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

  

  

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

  

  

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

  

  

Усього за розділом III 

480 

  

  

IV. Поточні зобов'язання 

  

  

  

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  

510 

  

  

Векселі видані 

520 

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

  

  

   з одержаних авансів  

540 

  

  

   з бюджетом 

550 

  

  

   з позабюджетних платежів 

560 

  

  

   зі страхування 

570 

  

  

   з оплати праці 

580 

  

  

   з учасниками 

590 

  

  

   із внутрішніх розрахунків 

600 

  

  

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

Усього за розділом IV 

620 

  

  

V. Доходи майбутніх періодів 

630 

  

  

Баланс 

640 

  

  

Керівник

Головний бухгалтер

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989, у редакції наказу Міністерства фінансів України від 11.12.2006 р. N 1176, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 25.09.2009 р. N 1125) Скачать документ

Похожие документы:

 1. Затверджено (12)

  Документ
  Вимоги цієї Інструкції поширюються на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) – постанови, розпорядження, накази, вказівки, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності органів
 2. Затверджено (44)

  Документ
  1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики (далі – Ліцензійні умови), розроблені відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України «Про лікарські засоби», «Про підприємство
 3. Затверджено (31)

  Документ
  1.1. Музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музей), як складова системи навчально-виховної роботи, створюється з метою залучення учнівської та студентської молоді
 4. “затверджено” (3)

  Документ
  Даний Статут розроблено у відповідності з законами України «Про власність», «Про підприємництво» , «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про інвестиційну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про
 5. Затверджую (2)

  Документ
  Державне регулювання оціночної діяльності в Україні: зміст та основні напрями. Орган державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, та його повноваження.
 6. Затверджено (13)

  Документ
  1.1. Комунальний заклад „Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями „Обрій” (далі - Центр) є закладом тривалого денного перебування дітей та молоді з функціональними

Другие похожие документы..