Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Розвиток електронної комерції В2В почався з електронного обміну даними, поступово перейшовши до сучасних електронних ринків і продовжуючи свою еволюц...полностью>>
'Урок'
2.Формировать умения работать коллективом у каждого учащегося,считаться с мнением всей группы и отстаивать свое корректно, выполняя лабораторную работ...полностью>>
'Реферат'
Учебный предмет «Изобразительное искусство» имеет свою специфику и требует во многом нетрадиционного подхода к уроку. Урок должен быть не только исто...полностью>>
'Документ'
Информационно - библиографическая деятельность является «сквозной функцией» библиотеки – филиала №21 и осуществляется на всех основных участках её ра...полностью>>

Зміст (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів

Начало формы

Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

19364259

Повне найменування емітента:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ХРЕЩАТИК"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:

Поштовий індекс:

01001

Область:

Київська

Район:

Населений пункт:

м. Київ

Вулиця:

Хрещатик

Будинок:

8-а

Корпус:

Офіс / квартира:

Міжміський код та телефон емітента:

0444905251

Номер факсу емітента:

0444905251

Веб-сайт емітента:

.ua

Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

31.03.2011

Вступ

      Незважаючи на безліч зовнішніх та внутрішніх факторів, які здійснювали негативний вплив на розвиток банківської системи, багато українських банків продовжували нарощувати показники своєї діяльності.

     

      Завдяки професійним діям менеджменту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», який швидко і адекватно реагує на коливання ринку через оновлення банківських продуктів і послуг, нові підходи до якості обслуговування клієнтів, проведення капітальних видатків на впровадження нових інформаційних технологій, банку вдалося зберегти своє місце серед провідних банків України. За національним рейтингом Асоціації Українських Банків станом на 01 березня 2011р. серед 158 банків України ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» посів 20 позицію за розміром депозитів фізичних осіб, 22 позицію за розміром депозитів юридичних осіб, 25 позицію за розміром кредитно-інвестиційного портфеля, 26 позицію за розміром активів та зобов’язань, 32 позицію за розміром капіталу та 15 позицію за фінансовим результатом діяльності за 2 місяці 2011 року.

     

      Сьогодні Банк є потужною фінансово-кредитною установою із зареєстрованим статутним капіталом 728,86 млн. грн., яка налічує 168 установ у всіх обласних центрах України, займає високі рейтингові показники. Історія банку налічує майже 18 років. За цей час в житті країни відбулося не мало політичних, економічних, соціальних змін, які істотно не вплинули на динамічний розвиток банку. Протягом цього часу банк активно розвивався, збільшуючи основні показники діяльності, досягаючи стратегічних цілей, що багато років поспіль підтверджується як українськими так і міжнародними аудиторськими компаніями, зокрема відомою компанією ТОВ Аудиторська фірма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» і світовим рейтинговим агентством Fіtch Ratіngs, що свідчить про здатність оперативно та ефективно вирішувати проблеми, що пов'язані з роботою у фінансовій сфері. Банк працює дотримуючись чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх положень. Банк постійно виконує економічні нормативи НБУ щодо платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, що є основними індикаторами, які визначають ступінь залежності від коливань в економіці.

     

      Якість продуктів і послуг Банку відзначено міжнародним співтовариством: Банк нагороджено золотим знаком міжнародного Клубу лідерів торгівлі "Управління глобальною якістю". Високий рівень менеджменту Банку, високопрофесійні працівники, виважена стратегія і політика, що відповідають викликам сучасного рівня розвитку банківської системи, широкий спектр конкурентних продуктів та послуг, високий рівень технічного забезпечення, розгалужена мережа філій та відділень, яка постійно зростає, орієнтування на задоволення всіх потреб клієнтів Банку, дозволяють не лише утримувати існуючі провідні позиції, а й будувати амбіційні плани стосовно конкурування з найбільшими банками країни та завоювання нових ринків.

     

      Так, Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ ХРЕЩАТИК» 31 березня 2011 року прийнято рішення збільшити статутний капітал банку на 200 млн. грн. шляхом проведення закритого (приватного) розміщення акцій банку існуючої номінальної вартості 1 144,00 гривні.

     

      Придбання цінних паперів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      Повне офіційне найменування:

      українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”;

     

      російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КРЕЩАТИК”;

     

      англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY

      “COMMERCIAL BANK “KHRESCHATYK”.

     

      Скорочене офіційне найменування:

     

      українською мовою: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»;

     

      російською мовою: ПАО «КБ «КРЕЩАТИК»;

     

      англійською мовою: PJSC “COMMERCIAL BANK “KHRESCHATYK”.

     

      Банк зареєстрований Національним банком України 19 травня 1993 року за № 172, як Комерційний банк сприяння розвитку підприємництва “Згода”(скорочене найменування – «Згода банк»), створений відповідно рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 04.01.1993) у формі Товариства з обмеженою відповідальністю.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 1 від 27.02.1998) Національним банком України 12 серпня 1998 року зареєстровано зміни до Статуту Банку, пов’язані зі зміною назви Банку з Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва “Згода” на Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”. Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” (скорочена назва - «Хрещатик-банк») виступив правонаступником Комерційного банку сприяння розвитку підприємництва “Згода”.

     

      Зборами Учасників (протокол № 4 від 08.08.2000) прийнято рішення щодо зміни назви Банку. Зміни до Статуту Банку, пов’язані із зміною назви Банку з Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик” на Комерційний банк “Хрещатик”, зареєстровано Національним банком України 18 жовтня 2000 року. Комерційний банк „Хрещатик”(скорочена назва - КБ «Хрещатик») виступив правонаступником усіх прав та зобов’язань Комерційного банку сприяння розвитку міського господарства та підприємництва “Хрещатик”.

     

      На підставі рішення Зборів Учасників (протокол № 2 від 10.08.2001) Національним банком України зареєстровано зміни до Статуту у зв’язку із зміною назви Банку з Комерційного банку „Хрещатик” на Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”. Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик”(скорочена назва – ТОВ КБ «Хрещатик») виступив правонаступником по всіх правах і зобов’язаннях Комерційного банку “Хрещатик”.

     

      На підставі рішення засновників (протокол від 26.10.2001) Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційний банк “Хрещатик” перетворене у Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк “Хрещатик”. Нова редакція Статуту Банку, пов’язана з його реорганізацією, зареєстрована Національним банком України 26 грудня 2001 року.

     

      Загальними зборами акціонерів 25 березня 2010 року (протокол №1 від 25.03.2010) прийнято рішення щодо приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», у зв`язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства Комерційний банк “Хрещатик” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”, та затверджено Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.

     

      12 травня 2010 року Шевченківською районною у місті Києві Державною адміністрацією видано свідоцтво про державну реєстрацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.

     

      Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: № 1 074 105 0062 000175.

      Дата проведення державної реєстрації: 19.05.1993.

      Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

      Місцезнаходження : 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

      Поштова адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8а.

      Засоби зв`язку : тел./факс (044) 490-52-30

      Інтернет-сторінка: .ua

     

      Спеціальний підрозділ по роботі з акціонерами та інвесторами – Відділ акціонерного капіталу та корпоративного управління.

      Місцезнаходження підрозділу : м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а

      тел. /факс (044) 537-74-53

      Електронна пошта: korogodskaya@.ua

     

      Строк існування ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з дати державної реєстрації – майже 18 років.

      ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» створено на невизначений строк.

     

      Одним з ключових напрямів загальної політики банку щодо його подальшого розвитку є належне та ефективне корпоративне управління, яке відіграє вкрай важливу роль у залученні до банку інвестицій та збільшенні конкурентноздатності на ринку. Підтримання стабільності, ліквідності банку і ефективне використання фінансових ресурсів багато в чому залежить саме від рівня корпоративного управління. Якісне корпоративне управління таке ж важливе, як і професійний менеджмент.

     

      Банк прагне до впровадження такої системи управління банком, яка б відповідала сучасним міжнародним стандартам, зокрема Принципам корпоративного управління Організації ї економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), принципам Базельського комітету з банківського нагляду щодо удосконалення корпоративного управління в банківських установах та найкращим світовим практикам. Тому вдосконалення власної нормативної бази з питань корпоративного управління, врахування попереднього досвіду роботи у цьому напрямку, вітчизняних і міжнародних принципів та рекомендації визнаних авторитетних установ та організацій щодо корпоративного управління, є для банку незупинним процесом.

     

      Основні засади побудови та організації системи корпоративного управління банку визначені затвердженою акціонерами у 2010 році в новій редакції Політикою корпоративного управління.

      Політика корпоративного управління стала основою для внутрішньобанківських документів з питань корпоративного управління, а саме:

      • Кодексу корпоративного управління

      • Статуту

      • Положення про Загальні збори акціонерів

      • Положення про Спостережну Раду

      • Положення про Правління

      • Положення про Ревізійну комісію

      • Положення про акції

      • Дивідендної політики

      • Інформаційної політики

      • Принципів корпоративної соціальної відповідальності

      • Кодексу корпоративної поведінки та етики.

     

      Дотримання зазначених документів у повсякденній практиці є безумовним правилом для менеджменту банку та його органів управління. Всі вищевказані документи, а також детальні прес-релізи, що описують головні корпоративні події, розміщено на офіційному сайті ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» http://xcі.ua//.

     

      Статут ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» в новій редакції, пов’язаний зі збільшенням статутного капіталу банку, затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів 27 жовтня 2010 року (протокол № 3 від 27.10.2010р.) та погоджено Національним банком України 10 листопада 2010 року. Державну реєстрацію нової редакції Статуту банку проведено державним реєстратором Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації 18 листопада 2010 року за реєстраційним номером 10741050073000175.

     

      Кодекс корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» затверджений Загальними зборами акціонерів 25 березня 2010 року.

     

      Кодекс корпоративного управління регламентує, на основі чинного законодавства України, Статуту Банку та Політики корпоративного управління Банку засади корпоративного управління, якими у своїй діяльності керується Банк.

     

      Кодекс має на меті впровадження на практиці у діяльності Банку цивілізованих, доброчинних норм ділових відносин для:

      - підвищення інвестиційної привабливості Банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;

      - створення сприятливих умов для розвитку Банку і підвищення його конкурентоспроможності;

      - підвищення ефективності використання капіталу;

      - гармонізації відносин учасників корпоративного управління – акціонерів, органів управління, персоналу, зацікавлених осіб;

      - створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Банку та на благо його акціонерів.

     

      Згідно зі статтею 1 Кодексу корпоративного управління, Кодексом регулюються взаємини між учасниками корпоративних відносин Банку у процесі організації та здійснення господарської діяльності Банку.

      Учасниками корпоративних відносин є:

      - акціонери Банку;

      - органи управління Банку та їх члени;

      - органи контролю Банку та їх члени;

      - заінтересовані особи.

     

      Основними принципами корпоративного управління Банку є:

      - забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів;

      - забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;

      - розкриття інформації та прозорість;

      - належний контроль за фінансового-господарською діяльністю.

     

      Правлінням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 03 серпня 2009 року затверджено Кодекс корпоративної поведінки та етики ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ХРЕЩАТИК”.

     

      Кодекс корпоративної поведінки та етики ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» - це система професійних і морально-етичних цінностей, що сприяє об'єднанню працівників Банку в єдину команду та створює умови для динамічного розвитку банку.

     

      Метою Кодексу є визначення стандартів поведінки та діяльності працівників та акціонерів Банку, спрямованих на підвищення якості послуг, фінансової стабільності, прозорості та ефективності банківських процесів, створення відмінної репутації та іміджу надійного та висококультурного банку, що забезпечить підвищення його конкурентоспроможності на ринку банківських послуг. Сьогодні це є не менш важливим завданням, ніж завдання підвищення прибутку установи банку.

     

      Основними завданнями Кодексу корпоративної поведінки та етики є:

      - визначення принципів взаємовідносин Банка з акціонерами, клієнтами, діловими партнерами, органами державної влади та працівниками Банку;

      - захист інтересів акціонерів, клієнтів, ділових партнерів Банку.

     

      Кодекс включає в себе загальнообов’язкові правила поведінки та етики, які поширюються на всіх працівників Банку, незалежно від займаної посади.

     

      Банк дотримується законів, етичних норм і правил чесного ведення бізнесу, виконання своїх обов’язків, цінує свою репутацію.

     

      Дивідендна політика ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» затверджена Загальними зборами акціонерів 25 березня 2010 року.

     

      Основною метою Дивідендної політики є сприяння реалізації прав акціонерів на отримання доходу від володіння акціями, встановлення чіткої та прозорої системи визначення, нарахування та сплати дивідендів за акціями Банку.

     

      Дивідендна політика є невід`ємною частиною Політики корпоративного управління ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

     

      Дивідендною політикою визначається, що відповідно до чинного законодавства України банк як публічне акціонерне товариство не зобов`язане виплачувати дивіденди. Проте, керуючись основною метою корпоративного управління в банку – підвищення інвестиційної привабливості банку, забезпечення впевненості та довіри інвесторів, банк бере на себе зобов`язання з виплати дивідендів акціонерам, якщо за підсумками діяльності у фінансовому році банком отримано чистий прибуток. Частина його, що спрямовується на виплату дивідендів, не може бути меншою за 25% загальної суми отриманого чистого прибутку.

     

      Пропозиції щодо розподілу прибутку готуються Правлінням банку і розглядаються Спостережною Радою. Затвердження порядку розподілу прибутку, строку і порядку виплати дивідендів, затвердження розміру дивідендів належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління. При підготовці пропозицій щодо розподілу прибутку і виплати дивідендів та при їх розгляді органи управління виходять з фінансових можливостей, інвестиційних потреб банку, необхідності збільшення капіталу тощо. Такий підхід до визначення частини прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, забезпечує оптимальне співвідношення між розміром дивідендів та інвестиційними потребами шляхом реінвестування прибутку банку.

     

      Виплата дивідендів по акціях може здійснюватися тільки у грошовій формі або шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що належать акціонерам, які є акціонерами на дату початку строку виплати дивідендів, при реінвестиції дивідендів.

     

      Політика інформаційної відкритості є одним з найважливіших принципів, покладених в основу політики корпоративного управління банку, адже наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про банк є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки його фінансово-економічного стану, прийняття ними поінформованих рішень щодо придбання або відчуження цінних паперів, а також голосування на Загальних зборах акціонерів. Розкриття інформації має велике значення для підвищення ефективності діяльності самого Банку, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення Банку та розробити стратегію його майбутнього розвитку.

     

      В банку діє документально оформлена Інформаційна політика, нова редакція якої затверджена Спостережною Радою банку 25 червня 2010 року.

     

      Мета Інформаційної політики полягає у сприянні забезпеченню потреб акціонерів, інвесторів, інших заінтересованих осіб в інформації про Банк та його діяльність.

     

      Інформаційна політика спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів та інвесторів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Банк.

     

      Протягом 1-го кварталу 2011 року Банк не здійснював купівлю та продаж понад 10% вартості активів у статутному капіталі іншої юридичної особи.

     

      Також, протягом 1-го кварталу 2011 року банку не надходили пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб.

     

      Відповідно до п. 20.2.-20.3. Статуту ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» реорганізація Банку здійснюється за рішенням власників банку, а у разі призначення тимчасової адміністрації - за рішенням Національного банку України або тимчасового адміністратора, погодженим з Національним банком України, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду. Реорганізація Банку може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

     

      Затвердження умов договорів про злиття або приєднання або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), відповідно до п. 9.2.2.24. Статуту Банку належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

     

      Станом на 01 квітня 2011 року питання щодо злиття, приєднання, поділу, виділення чи перетворення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» Загальними зборами акціонерів банку не розглядалися.

     

      Відповідно до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (нова редакція), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів 27 жовтня 2010 року, протокол № 3, погодженого Національним банком України від 10.11.2010р., державний реєстраційний номер запису 10741050073000175, дата реєстрації 18.11.2010р., ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» є універсальною банківською установою, публічним акціонерним товариством за організаційно-правовою формою.

     

      Цілісність, єдність та стійкість ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК» (надалі – Банк) забезпечується його організаційною структурою, визначення якої, згідно п.10.1.3.27 розділу 10 Статуту Банку належить до компетенції Спостережної Ради Банку.

     

      Структура і мережа Банку створюються за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням.

     

      Управлінська структура Банку визначається органами управління Банку та упорядкованою сукупністю його функціональних підрозділів і служб.

     

      Управління Банком ґрунтується на правових засадах та принципах корпоративного управління, основними з яких є: забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів; забезпечення рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин; розкриття інформації та прозорість; належний контроль за фінансово-господарською діяльністю.

     

      Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку, Спостережна Рада Банку, Правління Банку.

     

      Органами внутрішнього контролю Банку є Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту.

     

      Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів здійснюють загальне керівництво діяльністю Банку, визначають основні напрями його діяльності.

     

      Спостережна Рада Банку – орган управління Банку, підзвітний Загальним зборам акціонерів, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів, здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав усіх акціонерів. Рада вирішує стратегічні завдання управління та розвитку Банку. Повноваження і порядок роботи Спостережної Ради Банку визначаються Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку.

     

      Банк створює управління внутрішнього аудиту, що є органом оперативного контролю Спостережної Ради Банку. Управління внутрішнього аудиту є відособленим структурним підрозділом, безпосередньо підпорядкованим Спостережній Раді, діє на підставі Положення.

     

      Спостережній Раді підпорядковані:

      - комітет з ризик-менеджменту,

      - комітет з питань винагород,

      - комітет зі стратегії розвитку Банку.

     

      Ревізійна комісія підзвітна Загальним Зборам акціонерів та Спостережній Раді, здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку.

     Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст (11)

  Документ
  Обираючи тему курсової роботи “Суб’єктивне право та юридичний обов’язок”, я виходила з того, що цей інститут цивільного права в умовах реформування економіки, переходу нашої країни до ринкових відносин, а також з урахуванням положень,
 2. Зміст (14)

  Документ
  В даний час в українському суспільстві відбувається визначена "переоцінка цінностей". Замість колишньої системи цінностей, що розвивається в соціалістичному суспільстві, затверджується нова система.
 3. Зміст (31)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. На перехідному етапі становлення ринкової економіки фінансові системи країн в цілому й банківські системи, зокрема, вимагають поглибленого наукового дослідження, оскільки їх розвиток значно відрізняється
 4. Зміст (51)

  Документ
  4.4 Облік, реєстрація та розслідування випадків професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві. Організація і проведення медичних оглядів робітників
 5. Зміст (79)

  Документ
  Річна інформаціяЗміна до Річної інформаціїВступРозділ I. Резюме річної інформаціїРозділ IІ. Фактори ризикуРозділ IІІ. Основні відомості про емітентаРозділ IV.

Другие похожие документы..