Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Анализ'
Сущность, содержание и функции нормирования труда. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения затрат рабочего времени: хронометраж, фотогр...полностью>>
'Кодекс'
Бюджетная система представляет собой центральное звено финансовой системы страны. С момента, когда госу­дарство начинает регулярно составлять бюджет,...полностью>>
'Документ'
Теория платежного баланса гласит, что каждая страна должна поддерживать курс валюты в состоянии равновесия, чтобы баланс государства, по аналогии с б...полностью>>
'Урок'
Урок русского языка. Цель: донести до детей значение слов "душа", "честность", "истина", "мудрость", "люб...полностью>>

Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Спеціальність – «Маркетинг»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Галузь знань 0305 – Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 6.030507 - Маркетинг

Освітньо - кваліфікаційний рівень 7.050108 «Спеціаліст»

Освітньо - кваліфікаційний рівень 8.050108 «Магістр»

2008

ІІІ. ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГУ, ТОРГІВЛІ ТА МИТНОЇ СПРАВИ

А. Загальний опис факультету

 1. Координатор ЕСТS від факультету.

Координатор ЕСТS від факультету МТМС

Ткаченко Ганна Анатоліївна – к.е.н., доцент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів

Тел./Факс

0622-95-33-86

e-mail координатора:

tovnepr@kaf.donduet.edu.ua

години, коли можна зв’язатися з координатором:

Понеділок, середа 10.00-12.00

Декан факультету МТМС

Баширов Іслам Халідович, к.е.н., проф.

Тел.

0622-95-34-84

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Агбаш Владислав Леонтійович, к.т.н., доцент

Тел.

0622-95-34-20

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Луговська Ірина Анатоліївна – к.е.н., доцент

Тел.

0622-95-34-84

Адреса:

83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, буд. 30

Тел.

0622-95-34-84

e-mail:

fmtms@dek.donduet.edu.ua


 1. Стислий опис структури й організації факультету.

Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.

ДонНУЕТ був заснований у травні 1920 року за ініціативою видатного вченого-економіста, державного і суспільного діяча України М.І. Туган-Барановського.

Спочатку університет носив назву Київського інституту, складовою частиною якого була кафедра організації, планування і економіки торгівлі. У 1924 році, коли інститут був перетворений на Комерційний, кафедра мала назву “торгівлі і комерції”. У 1931 році інститут був переведений до столиці України м. Харкова, і кафедра отримала назву “організації і техніки торгівлі”.

У 1938 році Харківський інститут радянської торгівлі переданий до відомства Міністерства освіти СРСР.

У 1941 році інститут був евакуйований до Самарканду, на його базі був утворений інститут кооперативної торгівлі. Через 3 роки інститут переїздить до Сталіно. У цей час кафедра має назву “кафедра організації і техніки радянської торгівлі”.

У 1959 рокці переведений у Донецьк з назвою Донецький інститут радянської торгівлі.

У 1998 році за рішенням Міністерства освіти України інститут був перетворений на ДонДУЕТ, а кафедра отримала назву “кафедра маркетингу та комерційної справи”.

У 2000 році університету присвоєно ім’я видатного українського вченого, громадського і політичного діяча М. І. Туган-Барановського. Це вищий навчальний заклад державної форми власності для підготовки фахівців у сфері економіки, фінансів, фондового ринку, менеджменту, маркетингу, технології харчування та обладнання переробних і харчових виробництв.

За період роботи факультету було підготовлено близько 7 тисяч фахівців.

Підготовка фахівців здійснюється за ступеневою системою: бакалавр – спеціаліст – магістр. Навчальні ланки підготовки спеціалістів складені з урахуванням потреб національного стандарту та передового досвіду провідних ВНЗ України та зарубіжжя.

Спеціалісти - випускники факультету працюють в органах Центральної виконавчої та законодавчої влади, в різних галузях народного господарства України на керівних посадах, у торгівельно-промислових та науково-дослідних установах, у вищих навчальних закладах.

Сьогодні факультет маркетингу, торгівлі та митної справи є одним з престижних факультетів університету.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців з наступних спеціальностей:

 1. “Маркетинг”

 2. “Товарознавство і комерційна діяльність”

 3. "Товарознавство та експертиза в митній справі"

Факультету маркетингу, торгівлі та митної справи підпорядковані такі кафедри:

   • Маркетингу і комерційної справи (зав. кафедри – Азарян Олена Михайлівна, 32 штатних викладачів)

   • Товарознавства і експертизи непродовольчих товарів (зав. кафедри – Лойко Дмитро Петрович, 16 штатних викладачів)

   • Товарознавства та експертизи продовольчих товарів (зав. кафедри - Малигіна Валентина Дмитрівна, 21 штатний викладач)

   • Експертизи в митній справі (зав.кафедри – Осипенко Наталія Іванівна, 6 штатаних викладачів)

   • Українознавства (зав. кафедри – Узбек Констянтин Мінич, 14 штатних викладачів)

   • Прикладної математики (зав. кафедри –Лавриненко Наталя Михайлівна, 18 штатних викладачів)

Випускаючою кафедрою з спеціальності "Маркетинг" є кафедра маркетингу та комерційної справи. Кафедру очолює д.е.н., професор, член кореспондент Академії економічних наук України Азарян Олена Михайлівна, яка працює на постійній основі, має значний науково-педагогічний досвід роботи. На випускаючій кафедрі питома вага викладачів з вченими ступенями і званнями складає 70,24 %, у тому числі докторів наук, професорів – 27,5 %, кандидатів наук і доцентів – 42,74%. У штаті кафедри працює 32 викладачів на постійній основі та 8 – на основі сумісництва. Всі викладачі мають базову освіту і значний досвід викладацької роботи. Середній вік викладачів складає 36 років. Педагогічне навантаження викладачів кафедри становить 800 - 900 годин, залежно від посади та кваліфікації. На факультеті навчається 1220 студентів денної форми навчання (зі спеціальності «Маркетинг» - 466 студента) та 1462 студентів – заочної, серед яких 482 студенти, що отримують спеціальність “Маркетинг”.

Науково-дослідна робота у ДонНУЕТ адаптована до сучасних умов господарювання, орієнтована на вирішення проблемних питань функціонування та розвитку економічної системи регіону, торгівлі та маркетингової діяльності. Наукові дослідження професорсько-викладацького складу дозволяють скорегувати роботу на створення та розвиток власних наукових шкіл. На кафедрі маркетингу та комерційної справи сформовані 6 наукових шкіл: “Промисловий маркетинг” (Керівник д.е.н, професор Шубін О.О.); “Маркетингова діяльність на споживчому ринку” (Керівник д.е.н, професор Азарян О.М.); “Маркетингові системи управління сферою підприємства” (Керівник д.е.н, професор Білопольський М.Г.); “Комерційне середовище в умовах трансформації економіки” (Керівник к.е.н, професор Воробйов Б.З.); “Маркетингові дослідження” (Керівник к.е.н, професор Баширов І.Х. ); “Бізнес-взаємодії в системі екологічного маркетингу” (Керівник к.е.н, професор Криковцева Н.О.).

У рамках регіональних досліджень колективом кафедри маркетингу та комерційної розроблена новітні методичні підходи до розробки механізмів стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства «Механізми та методи стратегічного управління розвитком сфери торгівлі та ресторанного господарства», розроблені методичні вказівки з вивчення тем дисципліни «Промисловий маркетинг», розроблено навчальний план зі спеціалізації «Промисловий маркетинг». Колективом кафедри розроблені методичні рекомендації щодо вдосконалення діяльності ринків в які увійшли: класифікатор ринків, атестаційні вимоги до організації ринків, загальні положення щодо організації спеціалізованих ринків (книжкового, квіткового, зооботанічного, скотофураженого та автомобільного). Проведено дослідження і зроблен аналіз маркетингової діяльності морського транспорту на ринку України. Проведено дослідження специфіки продажів товарів широкого вжитку за допомогою використання ІТ-технологій. Проведено дослідження ефективного використання соціально-економічного потенціалу у рамках інвестиціонно-інноваційного прцесу.

Наукова діяльність, яка здійснюється на кафедрі маркетингу i КС, в достатній мipi пов'язана з творчими інтересами студентів, які беруть участь в poбoтi наукових товариств на протязі усього терміну навчання в університеті. В рамках діяльності товариств студенти мають можливість придбати навички дослідницької та аналітичної роботи. Kpaщі студентські роботи обговорюються на студентських наукових конференціях, що проводяться щорічно.

Так студенти-маркетологи приймають участь у конференціях різних рівней, у тому числі: Міжнародній студентській конференції „Творча спадщина видатного українського вченого-економіста М. Туган-Барановського i сучасність: погляд молоді”; Науковій студентській конференції за підсумками НДР; Науково-практичній конференції “Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні”; Регіональна студентська наукова конференція “Молодь i підприємництво”; Міжнародній науковій конференції студентів i молодих вчених “Управління розвитком соціально-економічних систем i глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”; науково-практична конференція “Інформаційні технології в маркетингу”; науково-практичній конференції “Товарознавство та дослідження ринку”.

У ХІ Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів вищіх навчальних закладів у 2008 диплом за перемогу у номінації «Оригінальність власної економічної постановки задачі, її вирішення за допомогою ПМОМ» отримала магістерська робота Матвієнко М.М. наук.керівник к.е.н., проф. Радкевич Л.А., диплом у номінації «Рівень наукової новизни (за кількістю плолжень наукової новизни)» - магістрант Перепелов Р.А. (наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.).

Щорічно проводиться Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Маркетинг у третьому тисячолітті”, конкурс бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання”, Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності “Маркетинг”.

В цілому, слід відмітити підвищення ділової та наукової активності молоді стосовно участі у конкурсах наукових праць: 2007 рік - 2 проекти направлені на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м. Харьків), один з яких отримав перемогі у номінації «За змістовну дослідну роботу та найкращу доповідь» (Криковцев О.О. «Партнерський маркетинг на ринку освітніх послуг і трудових ресурсів», наук. керівник д.е.н., проф. Азарян О.М.). У конкурсі на кращій проект зі студентського самоврядування робота студентів Подоприхіної Г.О., Саркісян С.Л., Хорунжої І.О. нагороджена у номінації «Проект, який призваний вирішувати проблеми кадрової молодіжної політики працевлаштування та профорієнтації» наук. керівник к.е.н., проф. Азарян О.М.

У 2003 році кафедрою ініційований та проведений Перший міський конкурс бізнес-проектів "Моя спеціальність - моє покликання!" при підтримці Донецької облдержадміністрації, у 2004 трансформований у Другий регіональний, де представлено понад 60 інноваційних проектів. А у 2008 році на Шостий регіональний конкурс бізнес-проектів «Моя спеціальность – моє покликання» надійшло 136 проектів, що викликали високу зацікавленість практичних робітників та переможці мали можливість пройти стажування в облдержадміністрації з подальшими перспективами працевлаштування.

За ініціативою кафедри був проведений III Всеукраїнський студентський семінар "Маркетинг - крок у третє тисячоліття", який поступово трансформувався у Міжнародну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті». І у 2008 році конференція зібрала понад 150 учасників з різних ВУЗів України, Болгарії, Росії, Вірменії, Польщі, Німеччини, Італії, Великобританія.

З метою привернення уваги громадськості до необхідності формування світогляду та високого професійного рівня майбутніх рекламістів, художників, дизайнерів та відповідно договору між ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та Видавничим домом «Студцентр» 16-17 жовтня 2008 року було проведено І Донецький студентський фестиваль реклами (ДСФР).

На Фестиваль було представлено 320 робіт, в тому числі за номінаціями відповідно до «Положення фестивалю»:

 • оригінал-макет соціальної друкованої реклами – 110 робіт;

 • оригінал-макет комерційної друкованої реклами – 64 роботи;

 • оригінал-макет зовнішньої реклами – 85 робіт;

 • відеореклама - 9;

 • інтернет-реклама - 3;

 • фірмовий стиль - 10;

 • макет упаковки - 15;

 • проект комплексної рекламної кампанії – 9 робіт.

В цілому у І ДСФР прийняли участь більш 400 студентів з ВУЗів України та Донецького регіону (ДонНУЕТ, ДонУЕП, ДАЖКГ ДІМГ, КНТЕУ).

Підсумком плідної праці студентв стала перемога у 5 Всеукраїнському студентському фестивалі реклами у номінаціях «Розробка рекламної кампанії» ( Ткаченко К.А., Фокін Є.В., наук.кервник ст.викладач Зеніна І.Б.) та «Макет комерційної друкованої реклами» (Форофонтов О.О., наук.керівник к.е.н., проф.Радкевич Л.А.)

До наукових досліджень кафедри маркетингу і комерційної справи залучаються не тільки науковці-теоретики, а й практики, аспіранти та студентська молодь.

Викладачі кафедри маркетингу і комерційної справи отримують стипендії Кабміну України для молодих учених; премії та гранти Президента для молодих учених; інші стипендії та премії. В 2003 р. Азарян О.М. присуджена премія Президента України для молодих вчених за монографію “Споживчий ринок: становлення та розвиток”; лауреатом конкурсу «Молода людина року – 2005» в номінації – молодий вчений стала Казакова О.Б.; проф. Воробйов Б.З. у 2006 році отримав почесну грамоту Кабміну України “За вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників освіти”; проф. Білопольський М.Г. отримав почесну грамоту Вищої Атестаційної Комісії України “За вагомий внесок у державну систему атестації наукових кадрів вищої кваліфікації України”; почесну грамоту завідувача кафедри Приазовського державного технічного університету “За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність”; почесну грамоту Кабміну України “За вагомий внесок у реформування системи податкових відносин в Україні та забезпечення захисту платників податків”. У 2007 році Іскрі О.О. призначено стипендію Президента України. У 2008 році проф.Азарян О.М. нагроджено головою оргкомітету, віце-президентом молодіжного союзу економістів та фінансистів Російської федерації А.І.Галкіним, дипломом за перемогу як науковий керівник студента-переможця у конкурсі за найкращій проект по студентському самоуправлінню у номінації «Проект призваний вирішувати проблеми кадрової молодіжної політики, працевлаштування та профорієнтації». У 2008 році прф. Білопольський М.Г. отримав почесну грамоту мера м. Донецька, нагороджен медалями – У.Я.Франка за журналістську діяльність і князя Константина Островського за видатні заслуги у розробці нових ідей у науці. Колектив кафедри у 2008 році Спілкою рекламістів України нагороджено Гран-прі І Донецького студентського фестивалю реклами за підготовку та роведення на високому рівні І ДСФР.

Викладачі кафедри маркетингу і комерційної справи тісно співпрацюють в галузі проведення наукових досліджень з вищими навчальними закладами та іншими установами, до компетенції яких відноситься маркетинг:

 • Донецьким національним технічним університетом;

 • Донецьким державним університетом управління;

 • Донецьким національним університетом.

 • Торговельно-промисловою палатою Донецької області.

Важливе значення факультет маркетингу, торгівлі та митної справи приділяє обміну досвідом наукових досліджень та практики господарювання з провідними вищими закладами освіти і підприємствами зарубіжних країн: Економічний університет м.Варна (Болгарія), Варненський вільний університет „Черноризец Храбър” (Болгарія), Європейська Академія Рітейлу м.Дюсельдорф (Німеччина), Європейський інститут торгівлі м.Дюсельдорф (Німеччина), Вища школа готельного менеджменту м.Белград (Сербія), Вища школа економіки, туризму та соціальних наук м.Кельце (Польща), Центр вивчення історії глобалізації м.Москва (Росія), Санкт-Петербурзький торговельно-економічний університет (Росія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь).

Відповідно до нового змісту вищої освіти з метою забезпечення сучасних форм співробітництва із закордонними підприємствами, випробування новітніх форм практичної підготовки студентів за ініціативою роботодавців, ознайомлення з особливостями організації бізнесу, зовнішньої торгівлі в ринкових закордонних підприємствах кафедрою маркетингу і комерційної справи з 2004 року для студентів спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” щорічно організується закордонна практика.

Згідно з вимогами Болонського процесу щодо мобільності студентів та вдосконалення їх практичної підготовки передбачено проходження закордонної практики на підприємствах і установах Болгарії студентів університету за спеціальностями 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”, які виконали навчальний план і не мають академічної заборгованості.

Підставою проходження закордонної практики є угоди про співпрацю між Донецьким національним університетом економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Варненським вільним університетом „Черноризец Храбър” (Болгарія) № 83/2006 від 16.03.2006 р. та Економічним університетом м. Варна (Болгария) від 10.06.2003 р.

Закордонна практика проводиться щорічно відповідно до Положення “Про практичну підготовку студентів університету” від 10.06.2004р., Положення “Про закордонну практику студентів університету” від 26.05.2005р., затвердженої робочої програми практики за спеціальностями 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”.

Практика проводиться за різними напрямами на наступних базах практики: текстильний завод „ТЕКСТИЛЬ-ДРУЖБА”, мережа супермаркетів „METRO Cash&Carry Bulgaria EOOD”, „Пікаділі”, інвестиційна компанія „Prime Realty Investment”, Представництво торгово-промислової палати України в Республіці Болгарія, магазини хутрових та шкіряних виробів „Пулпудева”, туристична агенція “Турал”, техномаркет “Європа”.

В процесі проходження закордонної практики на базі Варненського вільного університету „Черноризец Храбър” та Економічного університету м. Варна (Болгария) у 2005-2007 рр. було організовано мовні курси; спільні студентські семінари з дисциплін “Міжнародний маркетинг”, “Туристичний маркетинг”, “Промисловий маркетинг”, “Маркетингові дослідження”; проведено круглий стіл зі студентським самоврядуванням та студентським науковим товариством та ін.

У 2006 році в процесі проходження закордонної практики в Болгарії студенти Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” приймали активну участь у виконанні госпдоговірної тематики № 175/2006 „Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг Болгарії”, що підтверджено відповідними документами.

У 2007 році на базі Варненського вільного університету „Черноризец Храбър” (Болгарія) для студентів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” було організовано тренінг з проблем глобалізації з залученням президента Центру вивчення історії глобалізації (м.Москва, Росія), професора Савельєва М.М. (договір від 13.11.2005 р.). Усі студенти, що відвідали тренінг, отримали сертифікати.

У 2006 та 2007 роках до Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського було запрошено ряд провідних вчених з інших вузів і практичних закладів далекого та ближнього зарубіжжя для читання лекцій студентам спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг”:

- Бернд Халлір, професор, директор Європейського інституту торгівлі, президент Європейської академії торгівлі м. Дюсельдорф (Німеччина) – лекція „Стан роздрібної торгівлі у Європі та шлях українського ритейла” (4 години) в межах дисципліни „Організація торгівлі”;

- Савельєв Микола Миколайович, д.е.н., професор, президент Центру вивчення історії глобалізації м.Москва (Росія) – лекція „Історія світового розвитку торгівлі” (4 години) в межах дисципліни „Міжнародний маркетинг”;

- Ірмак Тізер, директор представництва Турецьких авіаліній у м.Донецьку (Туреччина) – лекція „Транспортні системи в комплексі туристичних послуг” (2 години) в межах дисципліни „Туристичний маркетинг”.

В 2007 році студентка спеціальності 7.050108 „Маркетинг” Іванова І.О. пройшла курс навчання в Дрезденському технічному університеті, Інституті TUDIAS (Німеччина).

Щорічно студенти спеціальностей 7.050108 „Маркетинг” та 8.050108 „Маркетинг” активно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах та семінарах, які проводяться в зарубіжних країнах.

Напрацьовані результати по міжнародному співробітництву впроваджуються в практику роботи університету, розповсюджуються серед вищих навчальних закладів України і країн СНД. Із кожними роком спектр міжнародної співпраці розширюється, відкриваючи нові можливості, перспективи перед науково-педагогічним колективом і студентами університету.

3. Стислий опис умов для навчання на факультеті

Навчання студентів, аспірантів, докторантів проводиться у 6 учбових корпусах, в лекційних приміщеннях і лабораторіях, які пройшли в останні роки капітальний ремонт та умебльовані на сучасному рівні. В усіх приміщеннях оновлена система освітлення, вентиляції, енерго- та водопостачання. В навчальному процесі, крім цього, використовуються 19 товарознавчих лабораторій, 3 кабінети і 2 комп'ютерні класи загального користування.

Забезпеченість навчального процесу необхідними навчальними приміщеннями складає 17,6 м2 на одного студента, що значно перевищує нормативи.

З моменту створення кафедри маркетингу та комерційної справи виконано цілий ряд заходів в плані розбудови і розвитку її МТБ. На теперішній час МТБ кафедри, в основному забезпечує виконання викладацьким та навчально-допоміжним персоналом своїх функціональних обов'язків та дозволяє забезпечити необхідний рівень проведення лекційних і практичних занять в учбових аудиторіях. Приміщення кафедри:

Приміщення кафедри № 4112. Устаткування набула в 1979 році, ремонт проведений у 2003р. Для проведення практичних занять, тренінгів та семінарських занять. Загальна площа 35 кв. м ., Кількість учбових місць 35.

Приміщення кафедри № 4113. Устаткування набула в 1981 році, ремонт проведений у 2004р. Для проведення лекцій, практичних занять , тренінгів та семінарських занять.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Розділ III факультет маркетингу, торгівлі та митної справи спеціальність „Товарознавство І експертиза у митній справі”

  Документ
  Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює за спеціальністю, складає 119 осіб, них 22 – професори, доктора наук і 38 – кандидати наук, доценти.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.
 4. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 5. А. Загальний опис факультету

  Документ
  Одним із чинників успіху діяльності випускаючих кафедр: кафедри товарознавства і експертизи непродовольчих товарів; кафедри товарознавства і експертизи продовольчих товарів; кафедри експертизи в митній справі; кафедри маркетингу і

Другие похожие документы..