Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания образования, определенного инвариантной частью, содействуют приобщению школьников к...полностью>>
'Доклад'
В канун нового учебного года от души рада встрече с вами, уважаемые коллеги. За время совместной работы с вами, я в полной мере убедилась в том, что ...полностью>>
'Документ'
В жизни бывает только одна большая любовь, все предшествующие ей любови - лишь проба пера, а все последующие - наверстывание упущенного. Что стоит на...полностью>>
'Документ'
1. Показники фінансового плану відображають обсяги планових надходжень та спрямування коштів з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підпр...полностью>>

«ПриватБанк»

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ…………………………….…………………………………….….…..3

ВСТУП………………………………..……………………………………..…….4

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»…………………………….....…6

1.1 Організація та функціонувая комерційного банку «ПриватБанк»….......…6

1.2 Аналіз результатів діяльності «ПриватБанку» від банківських та інших операцій…………………………………………………………….………....…..11

2. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ НА ТЕМУ «ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ БАНКА В УМАВАХ ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН НАПРИЛАДІ КБ «ПРИВАТБАНК» …………...…19

2.1. Сутність та види банківських ризиків……………………..……….………20

2.2. Сутність та аналіз кредитного ризику комерційного банку «ПриватБанк»…………………………………………………………….…….…27

2.3. Управління фінансовими ризиками……………..……………….……....…35

ВИСНОВОК………………………………………………………………..……..42

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………..….....44

ДОДАТКИ……………………………………...………..………….……....…….45

АНАЛІТИЧНІ ТАБЛИЦІ…………………………………………………….…..53

РЕФЕРАТ

Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків, 15 джерел.

Об’єкт дослідження: діяльність комерційного банку «ПриватБанк».

Мета роботи: ознайомитися з банківською установою та нормативно-правовою основою її функціонування, формуванням ресурсів, кредитними операціями банку, розглянути особливості здійснення банківських операцій, вивчити фінансовий стан підприємства та проаналізувати фінансову документацію.

Методи дослідження: описовий, порівняльний, аналітичний.

На сьогоднішній день, «ПриватБанк» являється багатопрофільною кредитною установою, що здійснює операції у різних секторах ринку позичкових капіталів, обслуговуючи підприємства всіх галузей економіки та населення, тому вивчення питання фінансової діяльності банку є важливим та цікавим.

БАНК, БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, ДЕПОЗИТ, КРЕДИТ, РИЗИК, ЛІМІТУВАННЯ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ РИЗИКУ

ВСТУП

Сучасний світ не може існувати без розвитку банківської системи. Банки проникають в усі сфери економіки, забезпечуючи функціонування грошових відносин.

Банківська система України складається з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України відповідно до діючого законодавства.

У даному звіті з виробничої практики об’єктом дослідження являється комерційний банк «ПриватБанк».

Комерційний банк – це фінансова установа, функціями якої є залучення у вклади грошових коштів громадян і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків громадян та юридичних осіб.

На сьогоднішній день лідером банківської системи в Україні являється «ПриватБанк». Функціонування банку забезпечує гнучка організаційна структура управління, яка обумовлена тим, що «ПриватБанк» є міжрегіональним універсальним та системним банком із розгалуженою мережею філій та відділень по всій території Україні та за її межами.

«ПриватБанк» являється юридичною особою, економічно самостійними та повністю незалежними від виконавчих органів державної влади у прийнятті рішень, пов’язаних з їх оперативною діяльністю.

«ПриватБанк» функціонує відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність", який визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації банків. Цей закон покликаний забезпечити стабільний розвиток банків в Україні та створити належне конкурентне середовище на фінансовому ринку і сприятливі умови для розвитку економіки України.

Стратегічною метою банку є забезпечення фінансової стабільності та надійності, підтримання власного капіталу на необхідному рівні для здійснення статутної діяльності, розширення обсягів та удосконалення спектра банківських продуктів та послуг для юридичних осіб і населення, мінімізація ризиків в своїй діяльності.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності в теперішній час є розширення кола клієнтів, як юридичних так і фізичних осіб, з метою забезпечення стабільної ресурсної бази, гарантування їх всебічного та якісного обслуговування, а також впровадження нових видів технологій та послуг для збільшення доходів від без ризикового розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

1 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»

1.1. Організація та функціонування комерційного банку «ПриватБанк»

Закрите акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» засноване 19 березня 1992 року. На сьогоднішній день «ПриватБанк» входить до числа найбільших системних банків країни і є одним з визнаних лідерів банківської системи України. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал "The Banker" за результатами проведеного в 2000 році дослідження присвоїв «ПриватБанк»у звання "The Bank of the Year". Інший впливовий журнал "Euromoney" три роки підряд в 1999, 2000, 2001 роках визнає «ПриватБанк» кращим банком України. За підсумками фінансового рейтингу, що проводився українською газетою "Бізнес", «ПриватБанк» в 1998, 1999 і 2001 роках був визнаний переможцем в найпрестижнішій номінації "Банк, в якому б ви розмістили свій депозит".

«ПриватБанк» є універсальним банком – він надає повний спектр наявних на вітчизняному ринку банківських послуг з обслуговування корпоративних та індивідуальних клієнтів.

На підставі Ліцензії Національного банку України №22 від 04.12.2001 року банк здійснює наступні банківські операції:

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

- розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

На підставі письмового Дозволу Національного банку України №22-2 від 29.07.2003 року та додатку до нього банк також має право здійснювати:

- інвестиції до статутних капіталів та акцій інших юридичних осіб,

- випуск, обіг, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках, з фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

- довірче управління коштами та цінними паперами за угодами з юридичними й фізичними особами;

- депозитарну діяльність та діяльність по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім того, банк має право здійснювати наступні операції та угоди:

- операції з валютними цінностями;

- емісію власних цінних паперів;

- організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

- випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

- випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

- надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

Банк також здійснює оціночну діяльність за такими напрямками оцінки:

1. Оцінка об’єктів в матеріальній формі:

- оцінка об’єктів нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок;

- оцінка машин, обладнання та окремих видів транспортних засобів;

- оцінка автотранспортних засобів;

- оцінка літальних апаратів;

- оцінка судноплавних засобів.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав і нематеріальних активів, в тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

3. Оцінка земельних ділянок.

Згідно Статуту банк також має право здійснювати іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України відповідно до отриманих дозволів (ліцензій) уповноважених органів згідно чинному законодавству України (якщо здійснення такої діяльності потребує отримання дозволу), а саме:

- Приймання під заставу, скупка у населення ювелірних та інших побутових виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів;

- Реалізація пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет;

- Виконання функцій страхового посередника;

- Діяльність інформаційного агентства з метою надання інформаційних послуг;

- Збирання, обробка, зберігання, підготовка інформації до розповсюдження, випуск і розповсюдження інформації;

- Професійна діяльність на ринку цінних паперів;

- Самостійне ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

Банк здійснює ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Банк також здійснює зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в цінних паперах і операцій емітенту відносно емітованих ним цінних паперів. Зазначені операції здійснюються на підставі дозволів Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку у відповідності до вимог чинного законодавства.

Довгостроковий інтерес клієнта - головний пріоритет в роботі банку. Послідовно розширюючи спектр послуг, що надаються банком і якість банківських продуктів, «ПриватБанк» активно нарощує свою клієнтську базу. При цьому «ПриватБанк» - банк, що пропонує комплексне вирішення завдань, які постають перед клієнтом, на основі індивідуального підходу та широкого досвіду роботи банку на фінансовому ринку України.

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку і вдосконалення якості обслуговування, «ПриватБанк» вважає одним із пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогодні банк пропонує громадянам України понад 200 видів послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, здійснювані в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, рієлторськими компаніями й автовиробниками. Банк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадян, виплати компенсації жертвам нацистських репресій, активно впроваджує програми обслуговування для окремих найменш захищених категорій клієнтів, зокрема, пенсіонерів.

«ПриватБанк» в процесі своєї діяльності керується законодавчими актами України, що регулюють економічні та інші відносини суб’єктів усіх форм, а також умови функціонування фінансових установ, а саме:

- Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями;

- Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями;

- Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями;

- Закон України «Про Національний банк України» №679-XIV від 20.05.1999р. із змінами і доповненнями;

- Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» №2346-III 05.04.2001р. із змінами і доповненнями;

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. із змінами і доповненнями;

- Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001р., із змінами і доповненнями;

- Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою Правління Національного банку України №254 від 18.06.2003р., із змінами і доповненнями,

- іншими нормативними документами, що регулюють діяльність банківського сектора.

1.2. Результати діяльності «ПриватБанку» від банківських та інших операцій

Аналізуючи діяльність банку, слід зазначити, що сьогодні рахунки в «ПриватБанку» мають близько 2,2 млн. українських громадян, свої пенсії в банку отримують понад 250 тисяч пенсіонерів, що свідчить про високий рівень довіри до банку з боку населення. За рахунок внесків акціонерів за акціями нового випуску.

Протягом 2007 року банком організовано фінансування торгівельних контрактів клієнтів першокласними банками інвестиційного класу із США, Японії, Голландії, Бельгії, Німеччини, Швейцарії, Китаю на загальну суму понад 300 млн. доларів США та 34 млн. ЕВРО строком від 1,5 до 8,5 років. Залучено кошти за двосторонніми угодами з першокласними банками США, Бельгії, Голландії, Англії, Об’єднаних Еміратів, Швейцарії, Іспанії на загальну суму понад 500 млн. доларів США та 112 млн. ЕВРО строком від 0,5 до 5 років .

У 2007 році «ПриватБанк» здійснив закриті розміщення облігацій серед першокласних фінансових установ Великої Британії, Німеччини та Швейцарії на загальну суму 2 250 млн. гривень, а також здійснив достроковий викуп облігацій випусків попередніх років на суму 130 млн. гривень.

На кінець 2007 року результати від банківських операцій «ПриватБанку» були наступними:

Активи банку збільшилися протягом року на 66,42 відсотки та склали 56 211 407 тис. грн. значною мірою завдяки зросту на 47,63 відсотка обсягу наданих кредитів. Таким змінам посприяло активне просування банком різних видів кредитування юридичних та фізичних осіб задля втілення стратегічної мети.

За звітний 2007 рік зобов’язання банку збільшились на 66,69% та склали 50 822 500 тис. грн. Ці зміни відбулись в основному за рахунок привернення банком коштів:

- фізичних осіб (обсяг коштів збільшились на 8 586 695 тис. грн., у порівняні з 2006 роком);

- юридичних осіб (обсяг залучених коштів збільшився на 4 624 807 тис. грн.);

- коштів банків (обсяг залучених коштів збільшились на 2 838 167 тис. грн.);

- та боргових цінних паперів, емітованих банком (обсяг збільшився на 2 121 249 тис. грн.).

Власний капітал «ПриватБанк»у зріс на 63,88 відсотків та склав 5 388 907 тис. грн. значною мірою завдяки збільшенню Статутного капіталу банку на 631 250 тис. грн. за рахунок внесків акціонерів банку.

Статутний капітал «ПриватБанк»у склав 2 713 250 тис. грн. (Додаток1).

Чистий прибуток від діяльності банку за 2007 рік склав 1 534 162 тис. грн., що втричі більше, ніж прибуток за 2006 рік (Додаток2). Значною мірою на фінансовий результат вплинув зріст доходів від здійснення операцій, пов’язаних з безпосередньо банківською діяльністю, а саме:

- чистого процентного доходу (Додаток3), який у порівнянні з 2006 роком збільшився на 64,86% переважно завдяки зросту кредитного портфелю,

- чистого комісійного доходу, який у порівнянні з 2006 роком збільшився на 42,38%.

Регулятивний капітал, розрахований за методикою Національного банку, збільшився протягом року більше, ніж на 45 %, та становив 5 224 159 тис. грн..

В процесі своєї діяльності «ПриватБанк» активно взаємодіє з зовнішніми

організаціями (Малюнок 1).

«ПриватБанк» є одним із найбільших операторів міжбанківського ринку України.

«ПриватБанк» встановлює кореспондентські відносини з відкриттям і без відкриття кореспондентських рахунків (проведення документарних операцій, операцій з торгового фінансування, казначейські операції).

Найбільші банки світу встановили ліміти на проведення валютообмінних та ресурсних операцій «ПриватБанк»ом у розмірі понад 500 млн. доларів США.

«ПриватБанк» має змогу проводити операції по торговельному фінансуванню в лімітах понад 500 млн. доларів США з відомішими банками світу: JP Morgan Chase Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi, Commerzbank AG, The Bank of New York, BNF-Bank AG, Bank Austria Creditanstalt, UBS AG, Dresdner Bank, Hypo Vereinsbank, Bank Gesellschaft Berlin, Fortis, Anglo-Romanian Bank Limited, HSBC, Morgan Stenly та інші.

На «ПриватБанк» встановили ліміти на проведення довгострокових операцій по торговельному фінансуванню такі страхові агентства світу як EULER-HERMES(Німеччина), COFACE (Франція), SACE (Італія), OeKB (Австрія), CESCE (Іспанія), EGAP (Чехія), US-EXIM (США), GIEK (Норвегія), EKF (Данія ), KUKE (Польща), EDC (Канада ).

Департамент сільського господарства США в межах програми GSM-102 встановив ліміт в обсязі 45 млн. доларів США.

На міжбанківському валютному ринку «ПриватБанк» здійснює наступні операції:

- приймає участь у Торговій сесії по валютах 1-ої та 2-ої груп Класифікатора НБУ;

- на міжнародному валютному ринку з валютами 1-ої та 2-ої груп Класифікатора НБУ;

- з готівковою валютою;

- з банківськими металами.

«ПриватБанк» має найбільшу кількість кореспондентських рахунків серед українських банків як з банками-резидентами, так і нерезидентами. Добре розвинута мережа коррахунків забезпечує максимально швидке проведення розрахунків з контрагентами - резидентами та нерезидентами.

На початок 2008 року банк обслуговував:

- 713 669 рахунків юридичних осіб (у тому числі 237 041 карткових рахунків),

- 14 627 667 рахунків фізичних осіб (у тому числі 13 021 841 картковий рахунок),

- 214 282 користувача системи Інтернет-банкінгу Приват-24

«ПриватБанк» є лідером на ринку послуг фізичним особам. Так, понад 40% клієнтів банків, які оформлюють кредити на купівлю побутової техніки, користуються кредитними програмами «ПриватБанк»у.

Загальна кількість емітованих карток на кінець 2007 року склала 13 258 882 штуки. Система обслуговування пластикових карток включала 4 222 банкомати та 38 590 POS-терміналів.

Регіональна мережа «ПриватБанк»у, що включає в себе понад 2 860 філій і відділень на всій території України, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. Широке коло зарубіжних партнерів «ПриватБанк»у не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє задовольняти потреби клієнтів банку, пов`язані з їхньою міжнародною діяльністю. «ПриватБанк» підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співробітничаючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.

Інноваційна політика «ПриватБанк»у орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, котрі надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. «ПриватБанк» першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги "мобільного" банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв'язку і IP-телефонії.

На сьогодні «ПриватБанк» є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. Будучи дійсним членом міжнародних платіжних систем VISA і Europay International, «ПриватБанк» першим з українських банків подолав 1 000 000-й рубіж емісії карток і став першим банком на території СНД, котрий видав більш як 500 тисяч карток системи VISA. Також «ПриватБанк»у належить найкрупніша в Україні мережа обслуговування платіжних карток, яка включає понад 13,5 тис. торгово-сервісних пунктів, в тому числі понад 7000 POS-терміналів.

Банк має намір активно і послідовно використовувати накопичений досвід, розуміння специфіки українського бізнесу, знання передових фінансових технологій для обслуговування і всебічної підтримки реального сектора економіки, супроводження фінансових операцій українських компаній за кордоном.

Мета банку - забезпечити кожному клієнту комплекс сучасних, якісних, технологічних банківських продуктів і послуг на рівні світових стандартів, зробити «ПриватБанк» провідним фінансовим інститутом не лише в Україні, а й в СНД. Прагнучи активно працювати в усіх регіонах України, «ПриватБанк» продовжує розвиток регіональної мережі, Також банк має намір розширити мережу своїх представників в країнах СНД і далекого зарубіжжя.

Ріст банку - не самоціль. Сьогодні на перший план виходить такі аспекти роботи, як максимальне розширення спектру і підвищення якості пропонованих послуг, розвиток нових форм бізнесу на основі сучасних електронних технологій, досягнення твердих лідерських позицій у всіх секторах фінансового ринку, форсування інвестиційної діяльності банку і стратегічне партнерство з найбільшими суб'єктами національної економіки.

Один з найважливіших факторів нашої стратегії розвитку - застосовування адаптованих до вітчизняних умов західних технологій. Сьогодні «ПриватБанк» працює над розширенням можливостей системи електронного банкінгу "Приват24" й "Інтернет-Клієнт-Банк", а також над подальшим розширенням можливостей мережі банкоматів і POS-терміналів.

Концепція створення "фінансового супермаркету" передбачає активний розвиток всіх напрямків банківського бізнесу, в тому числі і сучасної системи обслуговування індивідуального клієнта. Наша стратегія ґрунтується на тому, щоб надати кожному клієнту широкий спектр сучасних і доступних послуг. В цьому напрямку банк прагне активно впроваджувати систему споживчого кредитування, сучасні форми безготівкових розрахунків. Одним з пріоритетів роботи банку залишається розвиток соціальних послуг, обслуговування пенсіонерів і отримувачів соціальної допомоги.

«ПриватБанк» впевнено дивиться в майбутнє, орієнтуючись як на фінансові результати своєї діяльності, так і на ту роль, яку банк відіграє в економіці України.

Стратегічна мета «ПриватБанк»у – стати до 2010 року лідером за охватом кредитами населення України та юридичних осіб, маючи показники дохідності, прибутковості та надійності найкращі серед найбільших банків країни.

Деталізація стратегічної мети за основними цільовими ринками:

1) охватити до кінця 2010 року населення України кредитами при їх повному покритті за рахунок привернених коштів фізичних осіб, доводячи чисельність клієнтів банку до щонайменше 11,5 млн. осіб за послугами кредитування та 12 млн. осіб за послугами розміщення коштів.

2) охватити до кінця 2010 року не менше 23% загальної кількості юридичних осіб України, у тому числі не менше 6,5% загальної кількості приватних підприємств та підприємств малого бізнесу, мікрокредитами.

Основний пріоритет у роботі банку - довгостроковий інтерес клієнтів. Для досягнення встановленого пріоритету з клієнтами працює висококваліфікована команда фахівців і персональних менеджерів банку, що несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне і точне задоволення потреб клієнтів.

Здійснюючи послідовну політику зміцнення стабільності банку і вдосконалення якості обслуговування, «ПриватБанк» вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 2 Аналіз активів, пасивів та забов'язань зат кб «Приватбанк»…

  Документ
  Банківська система України знаходиться в складному становищі: існують проблеми з ліквідністю, залученням ресурсів, погашенням кредитів. Після чотирьох років упевненого і досить стабільного зростання банківській системі доводиться
 2. 2. анализ депозитной политики сф зао кб “ПриватБанк” (1)

  Реферат
  Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами определяет вклад как денежные средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте,
 3. 2. анализ депозитной политики сф зао кб “ПриватБанк” (2)

  Реферат
  Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами определяет вклад как денежные средства в наличной или безналичной форме в валюте Украины или в иностранной валюте,
 4. Страховим компаніям, що мають на меті проходження акредитації для страхування майна фізичних осіб позичальників пат кб «приватбанк»

  Документ
  - мають розгалужену мережу філій в регіонах України, які в співпраці з філіями Банку сприятимуть продажу банківських продуктів і страхових полісів, вигодонабувачем за якими буде банк
 5. МоскомПриватБанк работает в России с 1994 года, входит в одну из ведущих в СНГ банковских групп ПриватБанк

  Документ
  Банк специализируется на розничном банковском обслуживании частных клиентов, предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. Главным конкурентным преимуществом Банка всегда был и остается личностный подход к клиентам.

Другие похожие документы..