Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Кольорові долоньки Ликова І.О. укр. Ранок 008 Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 ...полностью>>
'Экзаменационные вопросы'
Понятие и юридическое значение административно-правовых форм и правовых актов управления. Понятие и основные черты административной ответственности....полностью>>
'Документ'
- По данным интернет-сайта Earthquake («Землетрясения»), отмечено лавинообразное увеличение количества землетрясений в районе акватории Карибского мор...полностью>>
'Документ'
Кто они – современные работники, трудящиеся на российских предприятиях и в организациях? Каковы особенности российских работников с точки зрения глав...полностью>>

Приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток № 17

до наказу МОН

від _______ № _______

ПАСПОРТ

cекції за фаховим напрямом 17 «Економіка»

Наукової ради МОН

Для участі в конкурсному відборі до секції 17 «Економіка» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.

До фундаментальних проектів секції належать експериментальні та теоретичні дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності функціонування ринку товарів та послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, стадії і результати економічної діяльності підприємств, процеси та форми управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях; теоретико-методологічні та науково-практичні дослідження сучасного стану світового господарства, тенденції та перспективи його розвитку, форм та особливостей міжнародних економічних відносин та їх регулювання, механізмів функціонування світового ринку товарів, послуг, капіталів, праці, інновацій і є вихідними положеннями для розвитку нових концепцій, принципів і методів синтезу наукових знань в конкретних галузях науки, що забезпечують рішення прикладних завдань економічного спрямування.

Прикладні дослідження визначають можливі шляхи використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання проблем, сформульованих раніше.

Напрями наукових досліджень і розробок:

1. Економічна теорія та історія.

1.1. Теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного виробництва. Інноваційні чинники економічного зростання.

1.2. Людина в суспільному виробництві. Проблеми гуманізації та соціалізації виробництва.

1.3. Системи економічних потреб та інтересів. Суспільний вибір.

1.4. Економічні категорії, закони і закономірності.

1.4. Економічні відносини власності. Форми власності та господарювання, їх ефективність.
1.5. Розподіл і формування доходів.

1.6. Економічні системи; розвиток суспільних форм виробництва.

1.7. Соціально-економічні та кібернетичні моделі суспільства;.

1.8. Теоретико-методологічні проблеми товарного виробництва і ринку;

1.9. Концепції формування змішаної економіки.

1.10. Капітал (фонди), його природа і форми. Доходи на капітал.

1.11. Відносини між працею і капіталом, їх еволюція.

1.12. Система аграрних відносин. Рента.

1.13. Відтворення сукупного суспільного продукту. Відтворення виробничих відносин.

1.14. Екологічні проблеми індивідуального та суспільного відтворення.

1.15. Методологія дослідження суспільного характеру і змісту праці. Форми праці.

1.16. Закономірності виникнення, функціонування та розвитку соціально-економічних систем.

1.17. Взаємозв’язок і ефективність форм власності в тій чи іншій суспільно-економічній системі.

1.18. Розвиток суспільних форм виробництва в конкретній економічній системі.

1.19. Теорії підприємництва, його види та функції.

1.20. Теорія попиту і корисності.

1.21. Теорія пропозиції та теорія фірми. Теорія промислової організації.

1.22. Теорія ціноутворення в макроекономічному середовищі.

1.23. Теорія ринкових структур. Монополізм і конкуренція.

1.24. Ринок факторів виробництва і розподілу доходів.

1.25. Взаємозв’язок і взаємодія ринків, їх збалансованість.

1.26. Теорії визначення суспільного продукту, його форми і методологія розрахунків.

1.27. Макроекономічні пропорції. Відтворювальна структура суспільного продукту.

1.28. Концепція відтворення суспільного продукту. Теорії кругообігу.

1.29. Виробництво, розподіл та споживання валового національного продукту.

1.30. Сукупний попит та пропонування. Макроекономічна рівновага.

1.31. Макроекономічна нестабільність: кризи, інфляція та безробіття.

1.32. Заощадження, споживання та інвестиції.

1.33. Економічна політика, проблеми внутрішньої та зовнішньої рівноваги.

1.34. Макроекономічні показники соціально-економічної ефективності суспільного відтворення.

1.35. Концепції та теорії ринкової системи.

1.36. Історико-економічні передумови зародження і розвитку економічних відносин та економічних укладів.

1.37. Періодизація економічного розвитку та її критерії.

1.38. Економічна політика держави на різних етапах історичного розвитку. Історія розвитку державного регулювання національної економіки.

1.39. Економічні передумови і наслідки соціально-економічних реформ.

1.40. Історико-економічний аналіз розвитку економіки країни, окремих регіонів і галузей економіки.

1.41. Взаємозв’язок економічної теорії та історії економічної думки.

1.42. Методологія і методика історико-економічних досліджень.

1.43. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.

1.44. Історія розвитку провідних економічних теорія.

1.45. Економічна думка в контексті генезису світових теоретичних концепцій.

1.46. Порівняльний аналіз розвитку економіки України та зарубіжних країн.

2. Кількісні методи в економіці.

2.1. Теоретико-методологічні проблеми математичного моделювання соціально-економічних систем.

2.2. Моделі та методи дослідження проблем економічної теорії.

2.3. Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.

2.4. Моделювання процесів суспільного відтворення.

2.5. Моделювання процесів економічного зростання.

2.6. Прогнозування тенденцій і показників розвитку економічних систем і процесів.

2.7. Математичні моделі економічної динаміки.

2.8. Моделювання балансових пропорцій і показників економіки.

2.9. Математичні моделі та методи формування балансів для різних рівнів управління економікою.

2.10. Системний аналіз економічних процесів.

2.11. Моделювання реструктуризаційних процесів в економіці.

2.12. Моделі і методи формування раціональних організаційно-економічних структур і систем управління в економіці.

2.13. Моделювання процесів ефективного використання виробничого потенціалу.

2.14. Моделювання в окремих сферах суспільної діяльності.

2.15. Аналіз, оцінка, моделювання та оптимізація ризику в економіці.

2.16. Методи та моделі управління проектами.

2.17. Методи системного аналізу, оптимізації, управління в економіці.

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит.

3.1. Попит та пропозиція грошей, механізми грошово-кредитного регулювання.

3.2. Фіскальна і монетарна політика, їх координація; інфляція і стабілізація грошей.

3.3. Фінансова система, основні напрями її реструктуризації.

3.4. Фінансова політика держави та інструменти її реалізації.

3.5. Фінансове прогнозування, планування і регулювання.

3.6. Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери.

  1. Державне фінансове господарство. Державний бюджет, бюджетний устрій і бюджетна система, бюджетний процес. Бюджетна політика держави, бюджетний менеджмент.

  2. Система доходів і видатків бюджету, їх оптимізація. Доходи і видатки бюджету як засіб реалізації соціально-економічної політики держави.

  3. Бюджетний дефіцит і система дефіцитного фінансування.

3.10. Місцеві фінанси і місцеве оподаткування. Фіскальний (бюджетний) федералізм. Міжбюджетні відносини. Система бюджетного і фінансового вирівнювання.

3.11. Державні та недержавні фонди цільового призначення.

3.12. Державний фінансовий контроль і аудит, фінансовий моніторинг.

3.13. Фінансова безпека держави, суб’єктів підприємництва та фінансових інститутів.

3.14. Теорія і практика оподаткування, форми та методи оподаткування, податкова система і податкова політика держави. Податковий менеджмент.

3.15. Податкове рахівництво, адміністрування податків і податковий контроль.

3.16. Державний кредит і державний борг, система управління внутрішнім і зовнішнім державним боргом. Валовий державний борг та його оптимізація.

3.17. Фінансовий ринок та його сегментація, інструменти та інфраструктура ринку цінних паперів. Портфельне інвестування. Держава на фінансовому ринку.

3.18. Фондовий ринок, фондова біржа і біржові операції.

3.19. Хеджування фінансових ризиків. Ринок похідних фінансових інструментів.

3.20. Ринок фінансових послуг.

3.21. Теоретичні й прагматичні проблеми розвитку страхування, його основні форми, види і галузі.

3.22. Перестрахування на внутрішньому і зовнішніх ринках.

3.23. Страховий менеджмент.

3.24. Страховий ринок, закономірності й перспективи його розвитку в Україні, страхові послуги та особливості їх реалізації.

3.25. Страховий маркетинг та напрямки його активізації.

3.26. Формування та розміщення страхових резервів.

3.27. Забезпечення фінансової надійності страховиків.

3.28. Формування і функціонування ринку кредитних ресурсів, кредитна система.

3.29. Механізм функціонування банківської системи, організація і управління діяльності банків, маркетинг у банківських операціях.

3.30. Іпотечне кредитування, лізинг у банківській діяльності, інвестиційна діяльність банків.

3.31. Механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях та сферах економіки.

3.32. Організація безготівкових і готівкових розрахунків.

3.33. Фінансовий менеджмент в банку.

3.34. Операції з іноземною валютою, валютне регулювання і платіжний баланс.

4. Світове господарство та міжнародні економічні відносини.

4.1. Світове господарство, тенденції і закономірності його розвитку.

4.2. Національні економіки в сучасній 4віто цивілізаційні системі та моделі їх розвитку.

4.3. Ресурси 4віто цивілізаційні4 розвитку і спеціалізація країн світу.

4.4. Еволюція системи міжнародних економічних відносин.

4.5. Теорії міжнародної торгівлі та їх сучасна модифікація.

4.6. Форми і методи міжнародного торговельно-економічного обміну.

4.7. Міжнародна торговельна політика та комерційна дипломатія.

4.8. Стан, тенденції і перспективи розвитку світового ринку товарів і послуг.

4.9. Мотивація і форми міжнародного руху капіталу.

4.10. Прямі зарубіжні інвестиції і міжнародне виробництво.

4.11. Міжнародне портфельне інвестування і світовий фондовий ринок.

4.12. Міжнародні кредитні відносини та їх регулювання.

4.13. Світовий фінансовий ринок, тенденції і закономірності розвитку його структури.

4.14. Людські ресурси та їх міжнародний рух.

4.15. Міжнародна трудова міграція, її наслідки та регулювання.

4.16. Формування і тенденції розвитку світового ринку праці.

4.17. Теорії валютних курсів і валютна політика.

4.18. Національні і міжнародні (регіональні) валютні системи.

4.19. Еволюція світової валютної системи. Світовий валютний ринок і валютні операції.

4.20. Міжнародні розрахунки та їх сучасні технології.

4.21. Теорія і практика міжнародного бізнесу та його сучасні форми.

4.22. Стратегії і технології міжнародного менеджменту. Методологія міжнародного маркетингу та його сучасний інструментарій.

4.23. Глобальні проблеми і виклики економічного розвитку.

4.24. Становлення глобальних ринків та механізми їх функціонування.

4.25. Формування глобальної економічної системи міжнародні організації і глобальна інституалізація.

4.26. Інформатизація 4віто цивілізаційні4 розвитку і феномен «нової економіки».

4.27. Інтелектуалізація 4віто цивілізаційні4 розвитку і міжнародний науково-технологічний обмін.

4.28. Соціальні виміри глобального економічного розвитку.

4.29. Прояви і сутність економічного альтер- та антиглобалізму.

4.30. Геоекономічна стратегія України та її регіонально-інтеграційні пріоритети.

4.31. Стратегії міжнародної економічної діяльності України, розвиток і диверсифікація її форм.

  1. Глобальні 4віто цивілізаційні процеси та зовнішньоекономічна політика України

  2. Комплексні дослідження економічного і політичного розвитку зарубіжних країн у взаємозв’язку з національними інтересами України

  3. Досвід реформування в сучасному світі.

4.35. Світові фінанси, світове економічне середовище, світова фінансова архітектура.

4.36. Фінансові  послуги на світовому ринку.

4.37. Формування та напрямки розвитку світового ринку  інформації.

4.38.  Розвиток міжнародної   інтеграції   на регіональному рівні.

5. Економіка підприємства та управління виробництвом.

5.1. Підприємство як суб'єкт господарювання.

5.2. Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та
економічні форми підприємницької діяльності.

5.3. Зовнішньоекономічна діяльність, зв'язки товарні потоки суб'єктів господарювання та

їх інфраструктурне забезпечення.

5.4. Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів та послуг. Використання

тенденцій та закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.

5.5. Місце і роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.

5.6. Економічна безпека підприємницької діяльності.

5.7. Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос та

амортизація; виробнича потужність підприємства.

5.8. Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники і шляхи ефективного

використання.

5.9. Власність та її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її

реалізації на підприємствах.

5.10. Виробничо-господарська діяльність підприємства.

5.11. Маркетингова та логістична діяльність підприємства.

5.12. Інвестиційна та інноваційна діяльність підприємства.

5.13. Економічні проблеми і механізми ресурсо- та енергозбереження і інтенсифікації

виробництва.

5.14. Затрати і собівартість продукції.

5.15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність

підприємства на внутрішньому ринку.

5.16. Процедура банкрутства: реструктуризація і санація підприємства.

5.17. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).

5.18. Функції і технологія управління підприємством (менеджмент).

5.19. Види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне

планування, бізнес-планування.

5.20. Контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств.

5.21. Принципи і методи управління підприємством (менеджменту).

5.22. Інформація та комунікація в управлінні підприємством.

5.23. Керівництво та лідерство. Організаційна культура.

5.24.Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.

5.25. Ефективність управління персоналом на підприємстві.

5.26. Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного та інноваційного розвитку.

6. Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища.

6.1. Природні ресурси й навколишнє природне середовище.

6.2. Екологічна безпека як об'єкти економічних досліджень.

6.3. Проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості навколишнього природного середовища: методологія, методика, інструментарій.

6.4.. Теорія та методологія економічних відносин у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

6.5. Земля як територіальна основа, ресурс господарської діяльності та життєдіяльності людини.

6.6. Економічні проблеми землекористування: оцінка земельних ресурсів, ринок земельних ресурсів, платежі за користування земельними ресурсами.

6.7. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони водних ресурсів: плата за водокористування, економічна оцінка збитку за забруднення водних об'єктів, економічне обґрунтування заходів у галузі водокористування та водоспоживання.

6.8. Економіка раціонального використання, відтворення й охорони лісових ресурсів: економічна оцінка лісових ресурсів; оцінка збитків за забруднення лісових об'єктів; плата за лісокористування; економічне обґрунтування заходів у галузі лісокористування.

6.9. Економіка охорони якості атмосфери як середовища проживання людини, флори та фауни.

6.10. Економічні проблеми раціонального використання, охорони й резервування ресурсів флори і фауни, рекреаційно-туристичних ресурсів і територій, що особливо охороняються, економіка заповідної справи.

6.11. Економічні проблеми надрокористування, освоєння корисних копалин, мінеральної сировини, енергетичних ресурсів, нерудних матеріалів тощо.

6.12. Економічні проблеми морського природокористування, охорони морського середовища, відтворення і раціонального використання природно-ресурсного потенціалу морів та океанів, економічні аспекти екологічної безпеки морегосподарської діяльності.

6.13. Економічні проблеми використання вторинних ресурсів і відходів як елемента ресурсозберігаючої та природоохоронної політики.

6.14. Проблеми управління у сфері природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

6.15. Економічні аспекти екологічно сталого розвитку.

6.16. Економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки.

6.17. Міжнародні економічні проблеми природокористування.

7. Економіка, управління національним господарством.

7.1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.

7.2. Моделі державного управління та регулювання національною економікою.

7.3. Теорія і практика прогнозування та макроекономічне планування в системі

державного управління національною економікою, окремих сфер та галузей.

7.4. Регулятори і важелі антикризової політики держави.

7.5. Особливості регулювання в державному секторі економіки.

7.6. Організаційні форми, структура і завдання органів державного управління економікою.

7.7. Економічна безпека національної економіки.

7.8. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.

7.9. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та

механізм її реалізації.

7.10. Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).

7.11. Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки.

7.12. Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми.

7.13. Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.

7.14. Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів

(виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).

7.15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку.

7.16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.

7.17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.

7.18. Економіко-правові аспекти суспільного розвитку

8. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

8.1. Загальна теорія бухгалтерського обліку.

8.2. Методологія і організація фінансового та управлінського обліку підприємств різних форм власності.

8.3. Результати господарювання та собівартість продукції (робіт і послуг) підприємства:
методологія і організація визначення, обліку та контролю.

8.4. Побудова системи облікової інформації у відповідності до міжнародних стандартів.

8.5. Розробка національних стандартів обліку та нормативів аудиту.

8.6. Уніфікація бухгалтерського обліку, економічного аналізу, оперативного контролю,

ревізії та аудиту в різних країнах.

8.7. Звітність підприємства: джерела та методи формування даних (перевірка, обробка та

оприлюднення).

8.8. Теорія і методологія економічного аналізу.

8.9. Методологія, методика та організація аналізу господарської діяльності підприємств

різних форм власності.

8.10. Методологія, методика і організація контролю фінансово-господарської діяльності підприємств.

8.11. Стандарти і нормативи аудиту та аудиторської діяльності.

8.12. Організація аудиторської діяльності: специфіка формування і функціонування
аудиторських служб.

8.13. Методологія і організація зовнішнього і внутрішнього аудиту на підприємствах: специфіка галузей економіки, замовники-користувачі, об'єкти перевірки, планування та організація проведення, вартість послуг, ефективність.

8.14. Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.

8.15. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль формування та використання активів,

власного капіталу і зобов'язань.

8.16. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль витрат на виробництво.

8.17. Обліково-аналітичні операції, їх стандартизація та уніфікація.

9. Економіка видів діяльності та регуляторна політика.

9.1. Формування та реалізація регуляторної політики, політики у сфері державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

9.2. Формування системи фінансово-кредитної, консультаційної та інформаційної підтримки підприємництва.

9.3. Організація роботи, пов'язаної із здійсненням державного нагляду.

9.4. Вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної
влади та суб'єктами господарювання.

9.5. Організаційні засади здійснення державної регуляторної політики центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами.

9.6. Економіка сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послуг.

9.7. Інноваційно-інвестиційні проблеми сільського господарства і сталого сільського розвитку.

9.8. Економіка риболовства, риборозплідників і рибних ферм та послуг, пов'язаних з рибним господарством.

9.9. Економіка галузей промисловості.

9.10. Економіка виробництва продукції та послуг.

9.11. Економіка будівельної галузі.

9.12. Економіка роздрібної, оптової торгівлі.

9.13. Проблеми становлення "Економіки знань".

9.14. Економіка сфери послуг.

10. Демографія, економіка праці та соціальна політика.

10.1. Відтворення та розвиток населення. Соціально-демографічна структура та якість населення.

10.2. Демографічні процеси. Народжуваність. Демографічні проблеми сім'ї.

10.3. Здоров'я, смертність і тривалість життя.

10.4. Режим відтворення населення. Формування демографічного потенціалу.

10.5. Міграційний рух населення. Трудова міграція.

10.6. Моделювання, прогнозування та регулювання демографічних процесів.

10.7. Людські ресурси і трудовий потенціал: формування, розвиток та використання.

10.8. Професійна освіта. Професійна орієнтація.

10.9. Людський капітал. Якість робочої сили.

10.10. Моделі й структура ринку праці. Попит, пропозиція та ціна робочої сили на ринку праці.

10.11. Кон'юнктура ринку праці. Моделювання, прогнозування та регулювання ринку праці.

10.12. Економічна активність населення. Зайнятість і безробіття.

10.13. Конкурентоспроможність на ринку праці. Інфраструктура ринку праці.

10.14. Система відносин у сфері праці. Державне та договірне регулювання соціально-трудових відносин.

10.15. Виробнича демократія. Соціальний діалог. Трудові конфлікти.

10.16. Економіка домогосподарств.

10.17. Диференціація населення за доходами та умовами життя. Регулювання доходів.

10.18. Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства. Підвищення якості життя населення.

10.19. Стратегія соціального розвитку. Соціальні стандарти і нормативи.

10.20. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Соціальне страхування.

10.21. Пенсійна система. Соціальна безпека.

10.22. Людський розвиток. Гендерна політика.

10.23. Соціальна інфраструктура. Соціальний капітал.

10.24. Механізм реалізації соціальної політики.

10.25. Характер і зміст праці. Організація і нормування праці.

10.26. Регулювання робочого часу.

10.27. Соціально-економічні механізми забезпечення гідної праці.

10.28. Продуктивність праці. Ефективність трудової діяльності. Iнноваційна праця.

10.29. Заробітна плата в системі винагород.

10.30. Компенсаційна система. Соціальний пакет.

10.31. Механізм регулювання оплати праці. Система матеріального стимулювання трудової діяльності.

11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

11.1. Фундаментальні теоретичні та науково-практичні дослідження соціально- економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів.

11.2. Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою.

11.3. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання регіональних міжгалузевих зв'язків, формування кластерних, мережених та інших новітніх територіально-виробничих форм оптимізації господарства.

11.4. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір.

11.5. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів і просторової асиметрії розміщення продуктивних сил.

11.6. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання соціально-економічної диференціації регіонів і репресивності просторового розвитку.

11.7. Соціально-економічні проблеми урбанізації, регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави.

11.8. Методологічні проблеми управління економічним розвитком регіонів і принципи, форми та заходи регіональної політики.

11.9. Iнвестиційно-інноваційні процеси в регіонах, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях.

11.10. Регіональний менеджмент, організаційно-економічні механізми регулювання управлінської діяльності.

11.11. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності держави та регіонів і шляхи їх вирішення.

11.12. Територіальна структура та територіальна організація господарства України, напрями її удосконалення з урахуванням впливу новітніх регіональних і глобальних чинників.

11.13. Соціально-економічна ефективність  державної  регіональної  економічної  політики.

Голова секції «Економіка» ,

академік АПН України А.А.МазаракіСкачать документ

Похожие документы:

 1. «Інформатика та кібернетика» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

  Конкурс
  До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей розвитку природи, суспільства й техніки і є вихідними положеннями
 2. Для участі в конкурсному відборі до секції 20 «Філософія та історія» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

  Конкурс
  До фундаментальних проектів секції належать теоретичні дослідження, результати яких формують собою відкриття нових або уточнення відомих закономірностей розвитку суспільства і є вихідними положеннями для розвитку нових концепцій,
 3. Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

  Конкурс
  Для участі в конкурсному відборі до секції 22 «Дослідження з проблем природничих наук» приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.
 4. Для участі в конкурсному відборі до секції 7 «Енергетика та енергозбереження» приймаються наукові проекти фундаментального І прикладного спрямування

  Конкурс
  До фундаментальних проектів секції належать теоретичні і експериментальні дослідження, результати яких формують відкриття нових або уточнення відомих закономірностей розвитку природи й техніки і є вихідними положеннями для розвитку
 5. Cекції за фаховим напрямом 19 «Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки» Наукової ради мон

  Документ
  Для участі в конкурсному відборі до секції 19 “Педагогіка, психологія, соціологія, українознавство, проблеми освіти та науки” приймаються наукові проекти фундаментального і прикладного спрямування.

Другие похожие документы..