Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля...полностью>>
'Литература'
Биологические особенности поведения: наследственность, генетические основы развития, организация нервной системы (рецепторы, эффекторы), структура и ...полностью>>
'Документ'
Личный контактор навигатора «Ойкумены» Максима Тура сиамский кот Лель свернулся на левом плече, застыв серо-черным пятном на голубизне комбинезона. П...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
У ювенальной юстиции интересная судьба: ее появление на правовом поле, изменение концепции, целей и форм вызывали каждый раз повышенный интерес. После...полностью>>

Мета: вивчити будову І нфузорії-ту фельки, визначити її фор- му І розміри, риси ускладнення її будов и у порівнянні з амебою звичайною

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лабораторна робота № 1

Будова інфузорії-туфельки

Мета: вивчити будову і нфузорії-ту фельки, визначити її фор- му і розміри, риси ускладнення її будов и у порівнянні з амебою звичайною.

Обладнанн я: мікроскопи, мікропрепарати інфузорії-ту фельки, жива культура і нфузорій.

Хід роботи

1. Правила техніки безпеки під час робот и з мікроскопом.

Пам’ятайте! Під час робот и з мікроскопом рекомендується додержуватися таких правил:

— мікроскоп ставити штативом до себе на відста ні 5–8 см. від краю стола;

— дзеркалом спрямувати світло в отвір предметного сто ли-

ка, доки ви не побачите в окулярі яскраво освіт лене коло;

— препарат покласти на предметний столик і закріпити двома затискачами;

— користуючись гвинтом, плавно опустити зорову труб ку на відста нь 1–2 мм від препарату;

— дивлячись в окуляр, повільно підняти зорову труб ку на таку відста нь від препарату, щоб його було чітко видно;

— після робот и з мікроскопом його потрібно поставити у футляр;

— бережіть лінзи, протирайте їх сервет кою;

— не можна розбирати мікроскоп.

2. Підготуйте мікроскоп до робот и.

3. Розгляньте готов ий мікропрепарат інфузорії-ту фельки. Ви - значте її форму, наявність війок, клітинного рота. Пояснення:

Інфузорія-туфелька завдов жки 0,1–0,3 мм, тіло за своє ю формою нагадує ту флю. Тіло зберігає ста лу форму, вкрите дрібними війками, завдяки руху яких одноклітинна твари- на рухається. На черев ному боці у заглибленні знаходиться клітинний рот.

Мікропрепарат можна виготовити учнями й самостійно.

Для цього нанести краплю води з інфузоріями на предмет- не скло за допомогою піпетки. Покласти на краплю з інфу- зоріями кілька волоконець вати та накрити її накривним скельцем. Зайву воду ввібрат и фільтрувальним папером. Мік- ропрепарат готов ий.

46

4. Визначте, які органели входять до с кладу тіла інфузорії- туфельки.

За допомогою великого збільшення мікроскопу знаходи- мо в цитоплазмі велике й мале ядра (ве лике ядро має бобо- видну форму), трав ні вакуолі, дві с коротливі вакуолі (у ви- гляді зірок).

5. Намалюйте в зошиті будову і нфузорії-ту фельки і позначте

основні частини її тіла.

6. Зробіть в исновок.

Інфузорія-туфелька — одноклітиннатварина, яка має сталу форму тіла, що вкрите війками. За допомогою війок тварина пересуваєтьс я. У порівнянні з амебою, вона має складнішу бу- дову: наявність двох ядер, ротового отвору, клітинної глотки, порошиці, двох скоротливих вакуолей, постійної форми тіла .

Малюнок інфузорії-ту фельки

1. Велике ядро.

2. Мале ядро.

3. Скоротлива вакуоля.

4. Пелікула.

5. Війки.

6. Ротовий отвір.

7. Глотка.

8. Порошиця.

9. Травна вакуоля.

Лабораторна робота № 2

Будова гідри

Мета: познайомитися з особливостями будови гідри, встано- вити риси ускладнення її будов и порівняно з одноклі- тинними тваринами.

Обладнанн я: готові мікропрепарати гідри, мікроскопи.

Хід роботи

1. Розгляньте мікропрепарат гідр и під мікроскопом. Яку фор- му тіла має гідра? Знайдіть рот, підошву, щупальця. Ви- значте їх призначення.

47

Пояснення:

Тіло гідр и має майже правильну циліндричну форму, завдов жки 1,5 с м. На одному кінці міститься рот, оточе- ний 5–12 щупальцями, друг ий кінець тіла витягнутий у вигляді стебе льця з підошвою на кінці. За допомогою пі- дошви гідра прикріплюється до підводних предметів, жал- кими клітинами щупалець паралізує та за хоплює свою здобич.

2. Розгляньте препарат поздовжнього розрізу тіла гідри. Знай- діть ектодермальний шар. Які клітини його утвор юють? Відповідь:

Зовнішній шар клітин — ектодерма — складається з кіль-

кох типів клітин:

1) шкірно-м’язові — утворюють покрив гідри та забез пе- чують її ру хи;

2) нервові клітини — утворюють нервове с плетення, забез- печують прості ре флекси;

3) жалкі клітини — забезпечують таксиси (реакція гідри на подразнення);

4) проміжні клітини — відповідають за процеси регенера- ції (відновлення організмом втраче них чи ушкоджених органів або орга нізму в цілому).

3. Розгляньте клітини внутрішнього шару — ентодерми. Чим відрізняються залозисті, трав ні та проміжні клітини? Відповідь:

Внутрішній шар клітин тіла гідри (ентодерма) склада- ється з травних, залозистих та проміжних клітин. Травні клітини мають мускульні відрост ки, що забезпечують рухи гідри і виконують функцію перетрав лення їжі. Частина клі- тин ентодерми має джгутики, які постійно рухаючись, під- грібають шматочки їжі до клітин. Залозис ті клітини ви- робляють трав ний сік, під дією якого їжа розпадаєтьс я на шматочки. Проміжні клітини беруть участь у процесах від- новлення втраче них або ушкоджених частин тіла (регене- рації). Клітини ектодерми і ентодерми виділяють драг лис- ту безстру ктурну речов ину мезоглею, яка заповнює простір між ними.

4. Намалюйте схему будови гідри, позначте основні частини ті ла.

5. Зробіть в исновок про особ ливості будов и гідри, у порівнян- ні з одноклітинними тваринами.

Висновок:

Прісноводна гідра — це багато клітинна тварина, тіло якої складаєтьс я з двох шарів клітин: ектодерми і ентодерми.

48

Усередині тіла є кишкова порожнина. У порівнянні з най- простішими, гідра має складнішу будову: її ті ло складаєть - ся з багатьо х клітин, різних за будово ю і функціями.

6. Додаткові завда ння.

— Чому нервові клітини розкидані по всьому тілу гідри та з’єднані одна з одною?

Відповідь:

Нервові клітини утворюють нервове с плетення, що охо- плює все ті ло гідри, так звана «дифузна» нервова с истема. Гідра здат на відчуват и різноманітні подразнення (дотики , зміну температури). При цьому її нервові клітини збуджу- ються та передають збуд ження від од нієї клітини до ін- ших. У відповідь на позразнення гідра ст искується в грудо ч- ку. Так проявляються прості ре флекси у гідри.

— Яке значення має променева симетрія тіла в житті гідри?

Відповідь:

Гідра веде здебі льшого прикріплений спосіб життя, тому променева симетрія тіла допомогає їй полювати на свою здобич. Під час полювання гідрі не треба повертат и своє тіло, бо щупальця в неї розміщені в усі бо ки, як промені. Вона тільки повільно водить ними, чекаючи на здобич, яка може з’явитися з будь- якого боку.

Малюнок. Будова прісноводної гідри

1. Ротовий отвір.

2. Щупальця.

3. Підошва.

4. Кишкова порожнина.

5. Ектодерма.

6. Ентодерма.

7. Молода гідра.

49

Лабораторна робота № 3

Вивчення будови плоских червів на постійних мікро- препаратах та вологих макропрепаратах: молочно-біла планарія, бичачий (свинячий) ціп’як

Мета: ознайомитися з особливостями будови плоских червів на прикладі молочно-білої планарії.

Обладнанн я: мікроскопи, постійні мікропрепарати планарії, таблиці.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до робот и. Розгляньте мікропрепа- рат білої планарії, визначте її роз міри, форму тіла. Пояснення:

Молочно-біла планарія — представник війчастих червів тип у

Плоскі черви. Тіло має молочно-білий колір, довжиною 1–2 см. Передній кінець тіла розширений, від нього в обидви боки в ід- ходять щупальця (органи дотику), задній — загострений.

2. На передньому кінці тіла планарії знайдіть очі.

Очі виконують функцію світлочутливого орга на.

3. Знайдіть у планарії ротов ий отвір, г лотку, війки. Яку роль вони відігра ють?

Відповідь:

Рот у планарії міститься посередині тіла, з черев ного бок у. Він веде до г лотки. Глотка може висуватися назовні, про- никати всеред ину здобичі, висмоктувати її вміст. Непере- травлені рештки їжі викидаються назовні через рот.

Тіло планарії вкрите війками, завдяки яким вона може

пересуват ися. Під шкірою є кілька шарів м’язів, які щіль- но зроста ються із шкірою, утвор юючи шкірно-м’язовий мі- шок, за допомогою якого планарія може пересуват ися і змі- нювати форму тіла.

4. Намалюйте в зошиті схему будов и молочно-білої планарії, позначте ос новні частини її тіла.

5. Зробіть в исновок.

Висновок:

Молочно-біла планарія має складнішу будові у порівнянні з кишковопорожнинними. Для неї характерна двобіч на си- метрія тіла, тришаровість, наявність шкірно-м’язового мі- шка, війок, паренхіми, ускладнення нервової, трав ної, ви- дільної систем органів.

50

6. Додаткове завда ння:

Дайте визначення понять:

а) шкірно-м’язовий мішок — сукупність епітелію та розта- шованих під ним м’язів;

б) гермафродити — тварини, в орга нізмі яких є одночасно

і жіночі, і чо ловічі орга ни розмноження (двостатеві ор- ганізми);

в) двобічна симетрія тіла — симетрія тіла, при якій права половина тіла має вигляд дзеркального відобра ження лівої;

г) паренхіма — пухка тканина, що складаєтьс я з клітин, які містять багато рід ини. Виконує опорну, транспорт- ну, запасаючу функції;

д) мозковий га нглій — скупчення нервових клітин, які об- робляють сигнали, що надходять до орга нізму з навко- лишнього середов ища.

Малюнок молочно-білої планарії

1. Очі.

2. Щупальця.

3. Війки.

4. Кишечник.

5. Глотка.

Лабораторна робота № 4

Зовнішня будова кільчастих червів

Мета: виявити характерні особливості зов нішньої будов и до- щового черв’ яка, визначити риси пристосова ності чер- вів до у мов життя у ґрунті.

Обладнанн я: живі дощові черв’ яки (10–15 шт.), ванночки, пре-

парувальні голки, лупи, готові во логі мікропрепарати.

Хід роботи

1. Розгляньте живого дощового черв’ яка. Визначте форму тіла , забарвлення, розміри.

51

Пояснення:

Дощовий черв’як має витягнуте, округле в поперечному розрізі, кільчасте ті ло завдов жки 10–16 см. Колір тіла — рожевий.

2. Знайдіть передній і задній кінці тіла. Розгляньте потов-

щення — поясок.

Пояснення:

Передній кінець тіла більш загостре ний. На ньому міс- титься ротовий отвір. Задній кінець тіла — тупий. На пе- редньому кінці тіла знаходиться потовщення — поясок, необхідний для відкладання яєць.

3. Визначте черев ну та спинну частини тіла черв’ яка. На че-

ревній частині за допомогою лупи знайдіть щетинки. Яке вони мають значення?

Відповідь:

Черевна частина тіла черв’яка плоска, а спинна — більш опукла. На кожному членику черевної частини є маленькі щетинки. Їх майже не помітно, але якщо ми проведемо паль- цем від заднього кінця тіла до переднього, то відразу відч ує- мо їх. Щетинки полегшують пересуваня дощового черв’ яка.

4. Простежте за пересува нням черв’яка. Поясніть характер його рухів.

Пояснення:

Пересуваєтьс я черв’як за допомогою кільцевих та поздов- жніх м’язів: спочатку стискує передній кінець тіла, потім підтягує зад ню частину тіла та навпаки. Такий характер пересува ння дозволяє черв’ яку прокладати ходи у ґрунті.

5. Препарувальною голкою доторкніться до шкіри черв’яка в різних частинах тіла. Як черв’як реагує на дотик? Відповідь:

Реакція черв’яка на дотик така: він починає скорочува-

ти своє ті ло, бо в його шкірі є спеціальні чутливі клітини.

6. Намалюйте схему будов и дощового черв’ яка, зробіть по- значення на малюнку.

7. Зробіть в исновок. Які риси пристосова нності до життя у ґрунті є у до щового черв’ яка?

Висновок:

Дощовий черв’як має обтіч ну форму тіла, вкритого сли- зом. На кожному сегменті черев ної част ини тіла розта шо- вані щетинки, завдяки яким черв’як може пересуват ися у ґрунті. Також він може «проїдати» собі ходи у ґрунті. Передній кінець тіла загостре ний, задній — тупий; добре розвинені м’язи тіла. Що теж покращує пересува ння.

52

Додаткове завдання

1. Чи всі сег менти тіла кільчастих червів од накові?

Відповідь:

Тіло кільчастих червів с кладаєтьс я з численних сегмен- тів. Більшість сег ментів подібні, тільки перший та оста н- ній відрізняються від інших. Перший сегмент — передро- това лопать, оста нній — анальна лопать. Перед оста ннім сегментом знаходиться зона росту черв’ яка.

2. Яке значення для черв’яка має поясок?

Відповідь:

Дощові черв’яки — гермафродити. Перед відкладанням яєць пара черв’ яків обмінюється сім’яною рідиною. Після цього з пояска виділяється слиз, у який відкладаються яйця. Потім клубок з яйцями скочується з тіла черв’яка і твердне, пере - творюючись на кокон. Їз кокона виходять молоді черв’яки.

Малюнок дощового черв’ яка

1. Передній кінець тіла.

2. Задній кінець тіла.

3. Сегмент.

4. Поясок.

Лабораторна робота № 5

Вивчення будови молюсків

(акваріумні молюски або колекції черепашок)

Мета: ознайомитися з зовнішньою будово ю молюсків та їх че- репашок, визначити риси складності ї хньої будов и, у порівнянні з черва ми.

Обладнанн я: черепашки молюсків, лупи, лінійки.

Хід роботи

1. Розгляньте чере пашки беззуб ки та став ковика звичайного .

Визначте форму, забарв лення, розміри черепашок.

53

Пояснення:

Черепашка беззуб ки овальної форми, 8–10 см завдов ж- ки. Передній кінець її зао круглений, задній — загостре- ний. Черепашка складаєтьс я з двох стулок; зовні коричне- вого кольору, всеред ині — перламутрового. Черепашка ставковика спірально закручена, зеленувато- коричневого кольору, дов жиною 4–7 см.

2. Знайдіть на черепашці беззуб ки місця прикріплення м’я- зів-замикачів.

Пояснення:

Обидві сту лки чере пашки беззуб ки з’єд нані між собо ю зв’язками. Вони можуть роз криватися, і крізь щілину висуваєтьс я нога молюска, за до помогою якої беззуб ка пересуваєтьс я. Якщо її потривожити, вона втягує ногу й закриває чере пашку за до помогою двох м’язів-за мика- чів.

3. Знайдіть на черепашці ставковика верхівку та отвір.

Черепашка ставковика має гостру вер хівку і широкий отвір — вустя. Крізь вуст я черепашки можуть висуватися голова, нога і передня частина тулуба.

4. Намалюйте чере пашки ставковика і беззуб ки, позначте їх частини.

5. Висновок:

Молюски — безхребетні тварини, тіло більшості яких складаєтьс я з голови, тулуба, ноги. У них утворюється за- хисна черепашка. Черевоногі молюски (ставковик) мають спіральнозакручену черепашку, двосту лкові (беззуб ка) — двостулкову чере пашку й позбавлені голови. У порівнянні з кільчастими червами, у молюсків ускладнюється травна, кровоносна системи, добре розв инена дихальна система (зя - бра, легені).

6. Перевір себе:

Впишіть пропущені слова:

Кровоносна система молюсків незамкнена. Є м’язовий ор- ган серце, що забезпечує рух крові по судинах. Воно склада- ється з передсердь та шлуночка. Через сер це рухається зба- гачена киснем артеріальна кров; кров без кисню венозна рухається від орга нів до легенів, де перетворюється на арте- ріальну.

54

МалюнокСкачать документ

Похожие документы:

 1. Тематичний план занять «Патофізіологія ендокринної та нервової систем» Для студентів фармацевтичного факультету Спеціальність «клінічна фармація»

  Навчально-методичний посібник
  Актуальність теми. Визначальною особливістю людського організму є диференціація клітин з утворенням тканин і органів, що виконують спеціалізовані фізіологічні функції.
 2. Орієнтовний план проведення уроку I. Організаційна частина (3 хв.) II. Мотивація навчально-трудової діяльності (5 хв.)

  Урок
  Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва - промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати просторову уяву, увагу, мислення, пам'ять.
 3. Тема. Поняття про основні галузі господарства І технології, які в них застосовуються. Правила внутрішнього розпорядку І правила безпечної роботи в шкільних майстернях

  Урок
  Тема. Поняття про основні галузі господарства і технології, які в них застосовуються. Правила внутрішнього розпорядку і правила безпечної роботи в шкільних майстернях.
 4. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (1)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити
 5. Програми гуртків природничо-біологічного напрямку Рекомендовано Міністерством освіти І науки України (2)

  Документ
  Концепція 12-річної освіти пе6редбачає оновлення й удосконалення змісту освіти і технологій навчання. Сучасне суспільство потребує підготовки фахівців із широким кругозором, творчим мисленням, практичним складом розуму, здатних забезпечити

Другие похожие документы..