Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «18» марта 2011 года в часов на заседании диссертационного совета Д 212.302.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени док...полностью>>
'Документ'
Вы прочитали сейчас эти слова. Попробуйте на минуту закрыть глаза и прислушаться, как откликнулась на них Ваша душа? Может быть, Вам стало теплее, ил...полностью>>
'Документ'
На виконання наказу відділу освіти освіти № 191 від 27.08.2010 « Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами району та її організацію на ...полностью>>
'Документ'
9-11 июня 2009 года в Самарканде состоится международная научная конференция «Мирзо Улугбек и его вклад в развитие мировой науки». Она проводится в с...полностью>>

Максим рильський

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ

(1895—1964)

Максим Рильський народився 19 березня 1895 р. в сім'ї укра­їнського культурного діяча, економіста й етнографа Т. Рильського та простої української селянки Меланії Чуприни. Батько походив із заможного польського поміщицького роду, який мав у своїх ви­токах українську шляхетську родину (один із пращурів Т. Рильсь­кого був київським міським писарем за часів Б. Хмельницького). Духовна атмосфера в родині батьків, в середовищі його друзів (гімназистом юний Максим жив у Лисенка, потім у Русова) спра­вила глибокий вплив на світоглядне формування майбутнього по­ета. Його дитячі роки минули в с Романівка на Житомирщи­ні) — в дружбі з селянськими дітьми і палкому, як він сам писав, замилуванні природою.

Протягом 1908—1915 pp. Максим вчився в Києві (з третього класу) в приватній гімназії педагога В. П. Науменка, здобувши там глибоку гуманітарну освіту.

У 1907 р. він почав друкувати поезії, а в 1910р. видав першу поетичну книжку «На білих островах», друкував поезії в журна­лах «Українська хата» і «Шлях».

Перша книга Максима Рильського з'явилася друком, коли авторові ледве виповнилося 15 років. Була це тоненька збірочка юнацьких поезій із замріяною назвою: «На білих островах». Так само меланхолійно-романтичні й найменування її підрозділів: «Вінок рясту», «Intermezzo», «З сердечних глибин», «Осінні пісні», «З вечірніх мелодій», «Блакитне озеро»-. З самого цього переліку простежуються ідейно-емоційні домінанти образного світу юного лірика: незбагненна краса природи, нерозділене ко­хання, недосяжність ідеалу. Прикметно, що вже на світанку твор­чого шляху поета вабить осінньо-вечоровий «мінор», а не бадьо­ро-оптимістичні весняно-вранішні акорди (як-ось раннього Тичину). Якби спробувати вкласти всі головні мотиви й настрої тої книжки в межі одного жанру, була б це, мабуть, елегія (з грец. — жалібна пісня) — лірична п'єса медитативно-мелан­холійного змісту, перейнята журливо-сумовитими настроями, мріями й неясними сподіваннями.

Блакитний океан небесний незмірянний

Розкинувся високо над землею,

І хмари-острови пливуть в тім океані.

(«На білих островах»)

Здається, важко було запримітити у цих, переважно ще зо­всім наївних, хоча й досить вправних, віршах печать небуденного таланту. Однак його таки помітили, а молодий композитор Яків Степовий навіть поклав на музику три вірші збірки.

З 1915р. М. Рильський — студент медичного факультету Ки­ївського університету, через два роки продовжив навчання на історико-філологічному, але революція, громадянська війна змуси­ли його перервати освіту й переїхати в село, де він вчителював у початковій школі. У літературних колах М. Рильський належав до групи «неокласиків». Сам поет на запитання, хто такі «нео­класики», відповідав так: «— А хто такі класики, знаєте?...Це ті, що створили невмиру­щі твори. «Нео» —новий. Неокласики — нові класики. Але ця назва дана на глум, самі поети, що їх названо неокласиками, ні­коли себе так не називали. Але вони вважають себе учнями, по­слідовниками тих, що становлять славу і гордість людства,— учнями класиків. Вони намагаються кращі надбання світової культури перенести на український грунт, прищепити їй пагони класичної спадщини». «Неокласиками» іменували неформальне об'єднання українських письменників і критиків 20-х років, до якого належали, зокрема, Микола Зеров (духовний лідер гурту, його програмний голова), Павло Филипович, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт (поет і перекладач німецького похо­дження, котрий згодом друкувався під псевдонімом Юрій Клен), Віктор Петров (відомий як прозаїк Б. Домонтович), Михайло Могилянський та деякі інші. Усі вони були близькими друзями. Перші четверо разом із Рильським становили славетне «гроно п'ятірне нездоланих співців» (ця поетична формула походить із сонету Драй-Хмари «Лебеді», написаного в 1928р.). «Неокласи­ки» не висували жодної офіційної «платформи». Та й у стильово­му плані їх доробки були досить різними: тільки у Зерова, за спо­стереженням Ю. Шереха, переважав «чистий» неокласицизм, решта ж поетів схилялися то до символізму, то до неоромантизму, зберігаючи, однак, тверду настанову на повновартісне, політично незаангажоване мистецтво.

Напружена літературна праця М. Рильського тривала, хоча політичний клімат тоталітарної держави обмежував творчу сво­боду й багато в чому деформував тематику та ідейний світ його поезії. Одна за одною з'являються поетичні збірки «На узліссі» (1918), «Під осінніми зорями» (1918), «Синя далечінь» (1925), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Тринадцята весна» (1926), «Де схо­дяться дороги» (1929), «Гомін і відгомін» (1929). У вірші «Коли усе в тумані життєвому» (збірка «Під осінніми зорями») поет оспівав вічність мистецтва, нетлінність його витворів, по суті сформулював естетичне кредо митця:

В тобі, мистецтво, у тобі одному

Є захист: у красі незнаних слів,

у музиці, що вроду, всім знайому,

втіляє у небесний перелив;

В тобі, мистецтво,у малій картині,

Що більша над увесь безмежний світ!

Твої діла вони одні нетлінні,

І ти між квітів найясніший квіт.

Ці рядки привели Максима Рильського 1931р. у застінки НКВС. Його звинувачували в причетності до контрреволюційної організації — Спілки визволення України, якої, і це «органам» було добре відомо, насправді не існувало. І хоча через півроку поет був звільнений «за відсутністю достатніх даних для обвину­вачення й суду», злам був засвідчений збіркою «Знак терезів» (1932), віршованою повістю «Марина» (1933). З особливою на­очністю це продемонструвала «перебудовна» книга «Знак тере­зів», яку відкривала відома «Декларація обов'язків поета і гро­мадянина» з її напівзмушеним, але й напівщирим зобов'язанням перед самим собою: «Мусиш ти знати, з ким виступаєш у лаві, мусиш віддати їм образи й тони яскраві». Притиск автора на сло­ві «мусиш» тут не випадковий — як поет політичний і громадян­ський він у ці роки (а почасти й пізніше) не стільки творив, скіль­ки служив, звично змушуючи себе писати різні оди, величання й заклики на теми, продиктовані офіційною політикою та ідеоло­гією. Був М. Рильський і автором «Пісні про Сталіна» («Із-за гір та з-за високих»...), що співалася передусім завдяки вдалій, з на­ціонально-фольклорним забарвленням, музиці Л. Ревуцького. Помітно звузивши сферу своєї поетичної духовності — з її тема­тичного поля випало майже все інтимно-особистісне, переважно в його непростих, драматичних аспектах — М- Рильський тим часом зумів визначити в 30-х роках як основну тему своєї поезії — тему патріотизму. В подальших передвоєнних збірках — «Київ» (1935), «Літо» (1936), «Україна» (1938), «Збір виногра­ду» (1940) — М. Рильський уже постає офіційним поетом комуністичної системи. «Рабом системи» поет залишається і в повоєнній творчості, у цьому переконують назви збірок: «Чаша дружби» (1946), «Вірність» (1947), «Мости» (1948), «Братер­ство» (Ш50), «Наша сила» (1952), «Сад над морем» (1955).

У роки Великої Вітчизняної війни його поезія почала відро­джуватися, зазвучала по-новому,, справді натхненною мовою: збірки «Слово про рідну матір» (1942), «Мандрівка в молодість» (1942—1944), «Неопалима купина» (1944) і багато інших. У по­воєнні десятиліття в житті поета настали трагічні часи: безжаль­но несправедлива критика, відкрите політичне гоніння. Творче відродження поета припадає на пам'ятну «відлигу» в житті сус­пільства, що почалася в середині 50-х років. Поетичні збірки цього останнього періоду в житті М. Рильського— «Троянди й виноград» (1957), «Далекі небосхили» (1959), «Голосіївська осінь» (1959), «В затінку жайворонка» (1961) та ін. Збірка «Тро­янди й виноград» була однією з тих поетичних книжок, які від­кривали новий періоду розвитку всієї української літератури. Вся вона осяяна отим світлом, що характеризувало лірику «Синьої далечіні», кращі твори Рильського неокласицистичного етапу його творчості. Через символічні образи троянд і винограду гли­боко й поетично розкрито радість повнокровного буття людини, мудро показано, в чому полягає сенс, глибина її щастя:

Ми працю любимо, що в творчість перейшла,

І музику палку, що ніжно серце тисне.

У щастя людського два рівних є крила;

Троянди й виноград красиве і корисне.

Образом поезії «Третє цвітіння» дослідники характеризували творчість поета на схилі літ. Сам Рильський ось як розкриває сут­ність цього образу: «Так лагідний той час садівники зовуть, коли збираються у понадморську путь лелеки й ластівки». І далі, як це притаманно поетові, виділяються й інші подробиці осені: золо­тяться на ниві «сузір'я кіп», «ллється дзвін коси серед густих отав» тощо. Саме цієї пори зацвітають втретє троянди. Ці деталі готують філософський, правда, не позбавлений і світлої іронії, висновок поета:

Отак подивишся і серце аж замре,

А надто як воно уже, на жаль, старе

Чи то підтоптане… Держімо у секреті,

Чому ми, друже мій, цвітіння любим трете!

Ці поезії чутливо відгукнулись на нові явища суспільної само­свідомості, ідеї гуманізації, «олюднення», душевного «відігріван­ня» людини й суспільства після доби репресій, повернення по­чуття людяності, краси, добра — ці провідні мотиви разом із довірливими освідченнями самого автора, з його нелегко набути­ми філософським досвідом і «пам'яттю серця» створюють чисту, живлющу й надзвичайно гуманну духовну атмосферу «завер­шальних» книг.

Як учений і критик М. Рильський багато зробив для осмис­лення історії літератури та її сучасного досвіду. Перу поета на­лежать також праці з фольклористики, мистецтвознавства, мо­вознавства (лексикографії та стилістики української мови), теорії перекладу. Визнання наукових та літературних досягнень поета відбилось в обранні його академіком АН УРСР(1943) та АН СРСР (1958). Він був головою правління Спілки письменників України, обирався депутатом Верховної Ради СРСР, очолював Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

Поет помер 24 липня 1964 р. після тяжкої хвороби (рак).

Різноманітність і багатство творчої спадщини майстра — не­звичайні. Вже після смерті М. Рильського було видано книжку його ранньої новелістики «Бабине літо» (К-, 1967) — новели, оповідання, етюди. Вагому спадщину залишив М. Рильський в галузі літературно-художньої критики, літературознавства та фольклористики. Наприкінці 80-х років завершено найповніше 20-томне наукове видання його творів.

ОСНОВНІ ТВОРИ:

Збірка «На узліссі», «Під осінніми зорями», «Синя дале­чінь», «Крізь бурю й сніг», «Тринадцята весна», «Де сходяться дороги», «Гомін і відгомін», «Троянди й виноград», «Далекі не­босхили», «Голосіївська осінь», «В затінку жайворонка».

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Новиченко Л.М. Поетичний світ Максима Рильського. У 2 кн. К., кн.1 — 1980, кн. 2 — 1993.

2. Ільєнко І. Жага: Труди і дні Максима Рильського,—К., 1954.

3. Стеценко О. Тема ко­хання в творчості Рильського//Дивослово.—1995.—10—11.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат Максим Рильський

  Реферат
  ЛІРИКА і ЛІРИЧНИЙ ЕПОС МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО Парадокси долі й поезії Подвійний парадокс Максима Рильського. Здеклярований найбільший незалежник поезії — став одописцем спричинника геноциду України.
 2. Тема кохання й вірності в поезії максима рильського І володимира сосюри

  Документ
  Міняються часи і влада, міняється життєвий уклад і людський світогляд. Але незмінними лишаються найвищі істини, незмінною лишається людська потреба любити.
 3. Житомирська обласна бібліотека для дітей

  Документ
  Цього року громадськість України відзначає два ювілеї класика української літератури, видатного поета, перекладача і громадського діяча Максима Рильського: 115- у річницю від дня його народження та 100-річчя з початку літературної діяльності.
 4. «вічних»

  Урок
  4. Урок №2 -3. Павло Тичина - найбільший модерніст 20-их років . Життєвий і творчий шлях. Звернення до «вічних» тем у поезіях « Арфами , арфами…», «Ви знаєте ,
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни Історія української літератури ( ХХ ст. ) Для спеціальності 030501 - українська мова та література Факультет філологічний  

  Документ
  Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття.

Другие похожие документы..