Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Диплом'
Исследование элементов учетной политики для целей налогообложения прибыли. Налогообложение организации налогом на имущество организаций: проблемы и п...полностью>>
'Документ'
В книге рассказывается о том, как Незнайка и его друзья совершили путешествие на воздушном шаре, побывали в Зеленом городе и городе Змеевке, о том, ч...полностью>>
'Сочинение'
Великая Отечественная война вошла в историю нашей страны как страшное, но героическое время, оставившее глубокий след в сердце всего русского народа....полностью>>
'Задача'
Задача количественной оценки качества программного обеспечения; критерии качества: сложность, корректность, надежность, трудоемкость; метрическая тео...полностью>>

Назва модуля: Основи інженерії довкілля. Код модуля

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Назва модуля: Основи інженерії довкілля.

Код модуля: ГС_6036_С01

Тип модуля: обов’язковий.

Семестр, в якому викладається модуль: 1.

Обсяг модуля: 144 год., лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., 4 кредити ЕКТС.

Інформація про лектора: к.х.н., доц. Тихонова І.А.

Результати навчання (цілі та завдання) модуля: Вивчення сучасних заходів охорони атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинного і тваринного світу; обґрунтування принципу створення екологічно чистих технологічних процесів і виробництв.

Спосіб навчання: аудиторне.

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: «Вища математика», «Фізика», «Теоретична механіка».

Зміст навчального модуля: Структура природного середовища та вплив антропогенного й техногенного факторів на стан довкілля. Нормування забруднення навколишнього середовища. Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у різних середовищах. Система контролю за станом навколишнього природного середовища. Інженерний захист атмосфери, гідросфери, літосфери. Принципи створення безвідходних виробництв.

Рекомендована література: 1. Українська екологічна енциклопедія/ За ред. Р. Дяківа.– Друге видання.–Міжнародна економічна фундація.– Інститут українознавства Міністерства освіти і науки України.– К., 2006.– 807 с. 2. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища.– Львів: Афіша, 2000.– 272 с. 3. Промышленная экология: Учеб. пособие для технич. спец-й /К.Н. Ткачук, Д.Ф. Иванчук, М.А. Халимовский и др. – К.: НМК ВО, 1992. – 169 с.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття.

Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 30 балів; контрольні заходи – 70 балів.

Поточний контроль: практичні заняття – 10 балів, ККР – 20 балів;

Підсумкові контролі: диференційований залік.

Мова навчання: викладання здійснюється українською мовою; можливе викладання російською мовою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Лекції 1 Характеристика антропогенних факторів впливу на довкілля

  Документ
  Антропогенні фактори принципово відрізняються від факторів природних. Антропогенні фактори є наслідками виробничої діяльності суспільства, і лише іноді вони виробляються зі спеціальною меюю імі нити елементи природи в бажаному напрямі
 2. Основи теорії мовної комунікації

  Документ
  У навчальному посібнику розглядаються особливості мовленнєвої діяльності у плані співвідношення закономірностей спілкування і структури мовленнєвого акту, з'ясовуються статус і типологія вияву форм та учасників мовленнєвого спілкування,
 3. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. Програма навчального модуля 3 робоча програма 5

  Конспект
  Тема 5. Організація території сільськогосподарських підприємств, установ і організацій з метою еколого-економічної оптимізації використання та охорони земель сільськогосподарського призначення 144

Другие похожие документы..