Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
2.4.Проанализировать и составить диаграмму осуществления дифференцированного подхода к организации экскурсий для различных категорий экскурсантов за 2...полностью>>
'Документ'
Цена на печатную продукцию приведена из расчета 10 % заполнения. При увеличении плотности печати до 30% стоимость увеличивается на 20%, до 50% - на 4...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Сибирский государственный ...полностью>>
'Регламент'
«Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию...полностью>>

Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (18)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Кучеренко В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

05743013

1.4. Місцезнаходження емітента

73000, Херсонська обл., м. Херсон, Червонопрапорна буд. 26

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0552)22-43-19, (0552)26-36-04

1.6. Електронна поштова адреса емітента

zkv@

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi ДКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

.ua

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

X

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

б) інформація про облігації емітента

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

27. Аудиторський висновок

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

30. Примітки:

ВАТ "Херсонський завод карданних валiв" не входить до будь яких обєднань. Юридичнi та фiзичнi особи, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. Протягом 2011 року облiгацiї, iпотечнi облiгацiї та iншi цiннi папери не випускалиссь. Викуп власних акцiй протягом року не здiйснювався, рейтинг не проводився. Товариство не є учасником фондового ринку.

Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства Машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї ( Мiнмашпром Укоаїни).

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод карданних валiв"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "ХЗКВ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

73000

3.1.5. Область, район

Херсонська обл.

3.1.6. Населений пункт

м. Херсон

3.1.7. Вулиця, будинок

Червонопрапорна буд. 26

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО № 212202

3.2.2. Дата державної реєстрації

30.12.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

24 005 446

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

24 005 446

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя "Пiвденне регiональне управлiння АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"

3.3.2. МФО банку

326933

3.3.3. Поточний рахунок

260060011001

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя "Пiвденне регiональне управлiння АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"

3.3.5. МФО банку

326933

3.3.6. Поточний рахунок

26009010110643

3.4. Основні види діяльності

34.30.0 - Виробництво вузлiв, деталей та приладдя для автомобiлiв та їх двигунiв

28.75.0 - Виготовлення iнших готових металевих виробiв

29.32.1 - Виробництво iнших машин та устатковання для сiльського та лiсового господарства

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом

Серiя АВ № 371252

21.08.2007

Мiнiстерство транспорту та зв'язку України

20.08.2012

Опис

На право: внутрiшнiх перевезень пасажирiв; мiжнароднi перевезення пасажирiв; внутрiшнi перевезення вантажiв; мiжнароднi перевезення вантажiв

Будiвельна дiяльнiсть

Серiя АВ №115009

24.05.2006

Херсонське обласне управлiння мiстобудування

24.04.2011

Опис

На право: здiйснення несучих та огороджуючих конструкцiй будiвель та споруд, будiвництво та монтаж iнженерних та транспортних мереж.

Оптова торгiвля

Серiя ТПБ 3 522386

31.03.2011

ДПI у м. Херсонi

31.03.2016

Опис

На право: здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi оптової торгiвлi

3.8. Інформація про органи управління емітента

Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:

Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;

Наглядова Рада;

Виконавчий орган - Генеральний директор Товариства;

Ревiзiйна комiсiя.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлiкiсть працiвникiв за перiод с початку року: осiб 499

Фонд оплати штатних працiвникiв, тис. грн. 10798,30

Працiвники, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатних) осiб: 16

Фонд оплати позаштатних працiвникiв, тис. грн. 356,6

В порiвнянi з 2010 роком фонд заробiтної плати збiльшився на 1968,8 тис. грн. , за рахунок збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (9)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (2)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (19)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (6)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 6. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (11)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..