Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре экономики и управления здравоохранением ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» и кафедре вычислите...полностью>>
'Документ'
«Беседы о русской культуре» принадлежат перу блестящего исследователя русской культуры Ю. М. Лотмана. В свое время автор заинтересованно откликнулся ...полностью>>
'Документ'
м Нет 10 Морозов Никита Юрьевич 0 188 Нет 11 Микрюкова Валерия Владимировна 8 84 71 3 з.м Нет 1 Толстогузов Роман Владимирович 41 5 4 143 Забраны доку...полностью>>
'Документ'
Огородник Костянтин Володимирович. Методи і засоби вимірювання імітансних та хвилевих параметрів потенційно- нестійких чотириполюсників: дис. канд. т...полностью>>

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (2)

Главная > Кодекс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Стаття 27. Статус члена виборчої комісії

1. Статус члена Центральної виборчої комісії визначається Законом України "Про Центральну виборчу комісію".

2. Статус члена територіальної, дільничної виборчої комісії визначається цим Законом.

3. За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або у разі їх відмови - інші члени територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу можуть виконувати свої повноваження у виборчій комісії з оплатою їх праці відповідно до частини першої статті 29 цього Закону або здійснювати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням їх стажу.

Голова, заступник голови, секретар виборчої комісії Автономної Республіки Крим виконують свої повноваження на постійній основі. Оплата їх праці встановлюється Кабінетом Міністрів України і здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим.

(частина третя статті 27 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку його повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії.

(частина четверта статті 27 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

5. Член територіальної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) за дорученням комісії перевіряти діяльність дільничних виборчих комісій на відповідній території;

4) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території;

5) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України;

6) представляти територіальну виборчу комісію за її рішенням в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

6. Член дільничної виборчої комісії має право:

1) брати участь у підготовці питань, що вносяться на розгляд виборчої комісії;

2) виступати на засіданнях виборчої комісії, ставити іншим учасникам засідання запитання щодо порядку денного, вносити пропозиції з питань, віднесених до повноважень комісії;

3) знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є;

4) на відшкодування шкоди, заподіяної його життю, здоров'ю чи майну у зв'язку з виконанням обов'язків члена виборчої комісії, у порядку і розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.

7. Член виборчої комісії зобов'язаний:

1) додержуватися Конституції України та законів України, зокрема з питань підготовки і проведення місцевих виборів;

2) брати участь у засіданнях виборчої комісії;

3) виконувати рішення виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії.

8. Член виборчої комісії має інші права та обов'язки, передбачені цим та іншими законами України.

Стаття 28. Припинення повноважень складу виборчої комісії та члена комісії, який входить до її складу

(назва статті 28 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

1. Повноваження члена територіальної виборчої комісії припиняються з моменту обрання нового складу територіальної виборчої комісії.

2. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень виборчої комісії.

3. Повноваження усього складу відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії можуть бути достроково припинені в установленому законом порядку органом, який її утворив, або за рішенням суду у разі систематичного порушення комісією Конституції України, цього та інших законів України.

(частина третя статті 28 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

4. Повноваження члена відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії припиняються достроково у зв'язку з:

1) особистою заявою про складення повноважень члена комісії;

2) відкликанням його суб'єктом, який висунув члена комісії;

3) припиненням його громадянства України;

4) вибуттям на період до дня виборів за межі відповідної адміністративно-територіальної одиниці, що тягне за собою неможливість виконувати обов'язки члена комісії;

5) реєстрацією кандидатом у депутати місцевої ради, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатом у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидатом у народні депутати України;

6) реєстрацією його довіреною особою кандидата у депутати місцевої ради або кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у народні депутати України, представником партії (блоку), уповноваженою особою місцевої організації партії (блоку), офіційним спостерігачем;

7) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків, про що не менш як двічі приймалось рішення виборчою комісією, до складу якої входить особа;

8) порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду;

9) набранням щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину;

10) набуттям ним членства в іншій виборчій комісії будь-якого рівня, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів, виборів народних депутатів України;

11) визнанням його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

12) його смертю.

5. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії або зменшення кількісного складу комісії нижче від межі, встановленої у частині першій статті 21 і частині третій статті 22 цього Закону, відповідний орган, який утворив виборчу комісію, не пізніш як на сьомий день, але не пізніш як напередодні дня виборів, відповідно затверджує новий склад комісії або включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом. Місцева організація партії (блок) - суб'єкт подання кандидатури члена комісії, повноваження якого достроково припинено, має пріоритетне право на подання кандидатури для включення до складу виборчої комісії замість вибулого. Таке подання, здійснене відповідно до вимог цього Закону, не може бути відхилене.

(частина п'ята статті 28 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

6. Відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим рішенням про заміну голови, заступника голови, секретаря або іншого члена комісії на підставі пункту 8 частини четвертої цієї статті, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів комісії від її складу. Це рішення підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті.

7. Обрання нового голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

8. У разі якщо голова, заступник голови або секретар виборчої комісії систематично не виконує покладені на нього обов'язки, відповідна територіальна або дільнична виборча комісія може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованим поданням про його заміну, якщо за це проголосувало не менше двох третин членів складу комісії. Це подання підлягає обов'язковому розгляду у строки, зазначені у частині п'ятій цієї статті. Рішення про заміну голови виборчої комісії, заступника голови, секретаря виборчої комісії не тягне за собою припинення повноважень цих осіб як членів відповідної виборчої комісії.

(частина восьма статті 28 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 29. Оплата праці членів виборчої комісії та осіб, які залучаються до роботи у комісії

1. Робота члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження у виборчій комісії на платній основі відповідно до частини третьої статті 27 цього Закону, оплачується в розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів (далі - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів).

(частина перша статті 29 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

2. Розмір заробітної плати членів виборчих комісій визначається Кабінетом Міністрів України. Для членів виборчих комісій, звільнених від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи, розмір заробітної плати не може бути нижчим середньої заробітної плати за місцем основної роботи та перевищувати розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

3. Членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії на підготовку та проведення місцевих виборів, може бути нарахована і виплачена одноразова грошова винагорода в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Робота членів виборчих комісій (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) в день проведення місцевих виборів та в дні встановлення підсумків голосування і результатів виборів оплачується у розмірі та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5. Робота осіб, зазначених у частині двадцять першій статті 26 цього Закону, при підготовці та проведенні чергових та позачергових виборів оплачується в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення місцевих виборів, та затвердженого кошторису.

Стаття 30. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів

1. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії) має право звернутися до виборчої комісії або до суду відповідно зі скаргою чи позовною заявою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

2. Суб'єкт виборчого процесу (за винятком виборчої комісії) може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:

1) виборчої комісії, члена виборчої комісії;

2) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи чи організації, їх посадової чи службової особи;

3) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої організації партії;

4) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

5) іншого суб'єкта виборчого процесу.

3. Виборча комісія може оскаржити до суду рішення, дію чи бездіяльність, що стосується виборчого процесу, таких суб'єктів оскарження:

1) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, закладу, установи, організації, їх посадової чи службової особи;

2) засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника;

3) кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

4) політичної партії (блоку політичних партій), місцевої організації партії (блоку місцевих організацій партій), крім рішення чи дії, які відповідно до закону, статуту (положення) належать до внутрішньої організаційної діяльності партії, місцевої організації партії.

4. Рішення, дія чи бездіяльність дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, яка виконує функцію окружної виборчої комісії з відповідного виду місцевих виборів, члена такої виборчої комісії може бути оскаржено до відповідної територіальної виборчої комісії або до суду.

5. Рішення, дія чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, члена територіальної виборчої комісії може бути оскаржено до суду.

6. Дія чи бездіяльність засобу масової інформації, його посадової чи службової особи або творчого працівника може бути оскаржена до суду.

7. Виборець може оскаржити рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів оскарження, якщо ці рішення, дії чи бездіяльність порушили його виборчі права або охоронювані законом інтереси щодо участі у виборчому процесі.

8. Суд, до якого подано позовну заяву, невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію та комісію вищого рівня про її надходження, а також про ухвалене судом рішення.

9. Якщо позовну заяву прийнято судом до розгляду і з того ж питання та з тих же підстав подано скаргу до виборчої комісії, виборча комісія після отримання повідомлення суду про надходження позовної заяви зупиняє розгляд скарги до набрання рішенням законної сили.

(стаття 30 у редакції

 Закону України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 301. Строки оскарження

1. Скарга до виборчої комісії або позовна заява до суду можуть бути подані суб'єктом виборчого процесу у п'ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб'єктом оскарження, за винятком випадків, зазначених у частинах другій, третій і четвертій цієї статті та частині п'ятій статті 32 цього Закону.

2. Скарга або позовна заява щодо порушень, що мали місце до дня голосування, можуть бути подані у строк, встановлений частиною першою цієї статті, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування.

3. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, може бути подана до відповідної дільничної виборчої комісії не пізніше закінчення голосування.

4. Скарга або позовна заява щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, можуть бути подані до виборчої комісії вищого рівня або до суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

5. Днем вчинення бездіяльності вважається останній день строку, в який мала бути, однак не була вчинена дія, передбачена законом.

6. Днем подання скарги вважається день фактичного отримання скарги відповідною виборчою комісією.

7. Строк подання скарги продовженню або поновленню не підлягає, крім випадку повторного подання скарги після усунення її недоліків не пізніше наступного дня після дня її повернення суб'єктом розгляду скарги без розгляду відповідно до частини третьої статті 303 цього Закону.

8. Зміна або уточнення вимог суб'єкта звернення зі скаргою під час розгляду скарги відповідною виборчою комісією, викликані виявленням обставин, не відомих раніше суб'єкту звернення зі скаргою, не вважається новою скаргою і не підлягає встановленим обмеженням строків.

(Закон доповнено статтею 301 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 302. Форма та зміст скарги та позовної заяви

1. Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі. Скарга повинна містити:

1) назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта звернення зі скаргою, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) суб'єкта оскарження, його місце проживання (поштову адресу), а також номер засобу зв'язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

4) суть порушеного питання;

5) виклад обставин і зазначення доказів, якими суб'єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

6) чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги;

7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

8) зазначення заінтересованих осіб, яких суб'єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

9) підпис суб'єкта звернення зі скаргою (представника) із зазначенням дати підписання.

2. До скарги додаються її копії та копії усіх документів, що приєднуються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості суб'єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі.

3. Форма та зміст позовної заяви до суду визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

(Закон доповнено статтею 302 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 303. Порядок і строки розгляду скарг і позовних заяв

1. Порядок і строки розгляду позовної заяви судом визначаються Кодексом адміністративного судочинства України.

2. Розгляд скарг виборчою комісією здійснюється у порядку, встановленому цією статтею.

3. Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 302 цього Закону, повертається відповідно головою або заступником голови територіальної або дільничної виборчої комісії суб'єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, в день голосування чи наступного дня, - невідкладно. При поверненні скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 302 цього Закону у передбачені цим Законом строки.

4. При повторному поданні скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

5. Скарга, оформлена з дотриманням вимог статті 302 цього Закону, розглядається відповідною виборчою комісією на своєму засіданні не пізніш як на п'ятий день з дня її отримання, за винятком випадків, передбачених частинами шостою - восьмою цієї статті та частинами п'ятою і шостою статті 32 цього Закону.

6. Скарга щодо порушень, які мали місце до дня голосування, розглядається виборчою комісією у строк, передбачений частиною п'ятою цієї статті, але не пізніше початку голосування.

7. Скарга щодо порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею відразу після закінчення голосування.

8. Скарга щодо порушення, яке мало місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, подана до територіальної виборчої комісії, розглядається територіальною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

9. Якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, відповідні правоохоронні органи за зверненням виборчої комісії перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства у триденний строк з дня отримання звернення виборчої комісії, а якщо таке звернення отримано ними менше ніж за три дні до дня голосування, у день голосування чи в наступний за ним день, - невідкладно. Про наслідки перевірки та вжиті заходи відповідні органи повідомляють виборчу комісію, яка до них звернулася.

10. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Допускається повідомлення суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та заінтересованих осіб про час і місце розгляду скарги по телефону з фіксуванням такої дії службовою особою суб'єкта розгляду скарги окремою письмовою довідкою, яка долучається до протоколу. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

11. Копії скарги та доданих до неї документів надаються суб'єкту оскарження та заінтересованим особам заздалегідь, а у разі неможливості - не пізніше початку розгляду скарги. Суб'єкт оскарження має право подати письмові пояснення по суті скарги, які беруться до розгляду виборчою комісією.

12. Виборча комісія приймає рішення про залишення скарги без розгляду по суті, якщо вона подана неналежним суб'єктом звернення зі скаргою або з порушенням строків оскарження, встановлених цим Законом.

13. Суди, виборчі комісії, правоохоронні органи (прокуратура, міліція) організують свою роботу під час виборчого процесу, в тому числі у вихідні дні та в день голосування, таким чином, щоб забезпечити прийом і розгляд позовних заяв, скарг та звернень виборчих комісій у строки та в спосіб, встановлені цим Законом.

(Закон доповнено статтею 303 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 304. Докази

1. Доказами, на підставі яких виборча комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення скаржника, суб'єкта оскарження чи заінтересованих осіб, та інші обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги, можуть бути:

1) письмові документи і матеріали (в тому числі електронні), які містять відомості про обставини, що мають значення для правильного розгляду скарги;

2) письмові пояснення суб'єктів виборчого процесу, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів, установ і організацій, відповідних правоохоронних органів, отримані на вимогу суб'єкта розгляду скарги, в тому числі і членів виборчої комісії на виконання повноважень виборчої комісії;

3) речові докази;

4) висновки експертів, надані письмово на запит виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги, суб'єкта звернення зі скаргою або суб'єкта оскарження.

2. Докази виборчій комісії надають суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження, заінтересовані особи. Виборча комісія - суб'єкт розгляду скарги може звернутися із запитом (витребувати) додаткові докази за власною ініціативою або на прохання суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження, заінтересованих осіб.

3. Якщо суб'єкт звернення зі скаргою, суб'єкт оскарження чи заінтересована особа не надасть докази для підтвердження обставин, на які він посилається, виборча комісія вирішує справу на основі наявних доказів.

4. Виборча комісія бере до розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги. Про відхилення доказів, які не мають значення для розгляду скарги або не мають доказової сили, зазначається у рішенні виборчої комісії - суб'єкта розгляду скарги.

5. Обставини (факти), для доведення яких законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися іншими засобами доказування.

6. Письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій у встановленому порядку копії. Якщо подано копію письмового доказу, виборча комісія має право вимагати подання оригіналу або самостійно витребовує оригінал письмового доказу. Після розгляду скарги виборча комісія на вимогу власника документа повертає оригінал документа, а в справі скарги залишається засвідчена у встановленому порядку його копія.

7. Виборча комісія оцінює належність, достовірність кожного доказу, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають наперед встановленої сили, за винятком обставин, фактів, встановлених судовим рішенням, що набрало законної сили.

(Закон доповнено статтею 304 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)

Стаття 305. Рішення за підсумком розгляду скарги, позовної заяви

1. Рішення виборчої комісії повинно бути законним і обґрунтованим.

2. Під час розгляду скарги щодо рішення суб'єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мало місце прийняття оскаржуваного рішення суб'єктом оскарження;

2) чи було оскаржуване рішення прийнято суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) чи було оскаржуване рішення прийнято в межах повноважень та відповідно до визначеної законом процедури;

4) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

5) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

6) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення іншим способом;

7) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту скасування рішення, вчинити.

3. Під час розгляду скарги щодо дії (бездіяльності) суб'єкта оскарження виборча комісія вирішує:

1) чи мала місце оскаржувана дія (бездіяльність) суб'єкта оскарження;

2) чи оскаржувана дія (бездіяльність) здійснювалась (вчинялась) суб'єктом оскарження на законних підставах;

3) які правові норми належить застосувати до цих правовідносин та чи віднесено законом розгляд скарги, позовної заяви до повноважень суб'єкта їх розгляду;

4) чи належить задовольнити кожну з вимог суб'єкта звернення, чи відмовити в їх задоволенні;

5) чи належить поновити порушені права чи законні інтереси суб'єкта звернення іншим способом;

6) які рішення слід зобов'язати прийняти чи які дії, що випливають із факту визнання оскаржених дій чи бездіяльності протиправними, вчинити.

4. При розгляді скарги по суті виборча комісія може задовольнити скаргу повністю або частково чи відмовити в її задоволенні.

5. У разі задоволення скарги виборча комісія може прийняти рішення, яким:

1) визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

2) скасувати рішення;

3) зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів;

4) зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій;

5) поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу;

6) зобов'язати суб'єкта оскарження та (або) інший орган, партію (блок), засіб масової інформації, посадову чи службову особу здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів, дії, які випливають із факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправними.

6. Виборча комісія відмовляє в задоволенні скарги, якщо встановить, що рішення, дії або бездіяльність суб'єкта оскарження вчинені відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушують виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб'єктів виборчого процесу.

7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчій комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день виборів або на наступний день - невідкладно.

8. У разі визнання судом рішення відповідної виборчої комісії протиправним, у тому числі з питання визнання голосування на виборчій дільниці недійсним, встановлення підсумків і результатів голосування, встановлення результатів виборів, рішення з цього питання приймає виборча комісія, рішення якої було визнане протиправним, або виборча комісія вищого рівня на підставі рішення суду. При цьому виборча комісія не може прийняти рішення, яке по суті повторює рішення, визнане судом протиправним, за винятком випадку, коли рішення було скасоване з формальних підстав.

9. Виборча комісія вищого рівня на підставі скарги, рішення суду або з власної ініціативи може скасувати рішення виборчої комісії нижчого рівня та прийняти рішення по суті питання або зобов'язати виборчу комісію нижчого рівня повторно розглянути порушене питання.

10. Порядок прийняття рішення судом за підсумком розгляду позовної заяви, вимоги до рішення суду та порядок набрання ним законної сили встановлюються Кодексом адміністративного судочинства України.

(Закон доповнено статтею 305 згідно із

 Законом України від 21.12.2005 р. N 3253-IV)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  кодекс (1)

  Кодекс
  Цей Закон визначає основні засади, особливості та порядок організації і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних, Київської та Севастопольської
 2. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 3. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів Із змінами І доповненнями, внесеними  закон

  Закон
  Цей Закон визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад (далі - депутати) та сільських,
 4. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, статті 49 закон

  Закон
  Відповідно до статті 78 Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”,
 5. Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

  Закон
  міських голів Організація і порядок проведення виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів (далі - місцевих виборів) регулюються Конституцією України ( 54к/9 -ВР ), цим та іншими законами України.

Другие похожие документы..