Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
В связи с внесением изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2010 № 64 «О республиканской программе развития субъек...полностью>>
'Занятие'
Роль и значение движения декабристов в отечественной истории. Подтвердить мнение Л.Н. Толстого: «Декабристы всегда интересны и вызывают самые серьезн...полностью>>
'Документ'
Маршалл (Marshall) Алан (1902-84), австралийский писатель. Книга очерков об австралийских аборигенах «Мы такие же люди» (1948), автобиографическая тр...полностью>>
'Документ'
Взаємодія документаційних систем підприємства з інформаційним забезпеченням управління на прикладі програмного комплексу “Галактика” (іншої автоматиз...полностью>>

Главная > Конкурс

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Положення

про систему оцінювання претендентів при проведенні

відкритого конкурсу на перевезення пасажирів

на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом в м. Первомайську

1. З метою об'єктивного визначення переможця конкурсу з числа претендентів, які претендують на один об'єкт конкурсу, ввести систему оцінювання; претендентів згідно зі шкалою оцінок за кількістю набраних балів претендентом.

2. Оцінювання претендента здійснюється згідно з затвердженою шкалою оцінювання. кожним членом Конкурсного комітету, який присутній на засіданні конкурсного комітету. Оцінки претендентам виставляються у спеціальному оціночному аркуші за визначеними критеріями. Аркуш оцінювання підписує член Конкурсного комітету.

3. Аркуші оцінювання з підписами членів Конкурсного комітету зберігаються як додаток до протоколу засідання Конкурсного комітету.

4. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

 • наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

 • наявність (у кількості не менше від нормативу ), характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

 • наявність транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

 • строк експлуатації автобусів (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

 • наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

 • наявність та характеристика виробничої бази;

 • умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу;

 • умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

 • умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

 • досвід роботи перевізника-претендента;

 • наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

 • якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору укладеного на підставі попереднього конкурсу;

 • інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання та соціальний
  ефект від його діяльності.

ПЕРЕЛІК
показників нарахування балів за системою оцінки
пропозицій перевізників-претендентів

------------------------------------------------------------------

| Показники, які | Кількість | Механізм нарахування |

| оцінюються | балів | балів |

| конкурсним комітетом | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Технічні вимоги |

|----------------------------------------------------------------|

|Наявність матеріально- | | |

|технічних ресурсів, що | | |

|дають змогу: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|здійснювати щоденний | 15 |бали нараховуються за |

|контроль за технічним | |наявності механіків, які |

|станом транспортних | |працюють у штаті |

|засобів власними силами | |підприємства або за |

|на території | |трудовим договором не |

|підприємства | |менше ніж одного року до |

| | |дати оголошення конкурсу,|

| | |та використання власного |

| | |або орендованого |

| | |контрольно-технічного |

| | |пункту |

| | |бали не нараховуються: |

| | | у разі, коли протягом |

| | |одного року до дати |

| | |оголошення конкурсу |

| | |зафіксовано більше ніж |

| | |п'ять випадків випуску |

| | |транспортних засобів на |

| | |лінію без проведення |

| | |огляду технічного стану |

| | |(за інформацією |

| | |Головавтотрансінспекції);|

| | | у разі розташування |

| | |матеріально-технічної |

| | |бази, що має власний або |

| | |орендований контрольно- |

| | |технічний пункт, на |

| | |відстані понад 50 |

| | |кілометрів від одного з |

| | |кінцевих пунктів міського|

| | |або приміського маршруту |

| | |та понад 100 кілометрів |

| | |від місця формування |

| | |міжміського маршруту |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|------------------------+-------------+-------------------------|

|проводити щоденний огляд| 10 |бали нараховуються за |

|стану здоров'я водіїв | |наявності медиків, які |

|штатним медичним | |працюють у штаті |

|працівником в | |підприємства або за |

|облаштованому медичному | |трудовим договором не |

|пункті підприємства | |менше ніж один рік до |

| | |дати оголошення конкурсу,|

| | |та використання власного |

| | |або орендованого |

| | |медичного пункту |

| | |бали не нараховуються: |

| | | у разі, коли протягом |

| | |одного року до дати |

| | |оголошення конкурсу |

| | |зафіксовано більше ніж |

| | |п'ять випадків виїзду |

| | |водіїв на лінію без |

| | |проведення огляду стану |

| | |здоров'я (за інформацією |

| | |Головавтотрансінспекції);|

| | | у разі розташування |

| | |матеріально-технічної |

| | |бази, що має власний або |

| | |орендований медичний |

| | |пункт, на відстані понад |

| | |50 кілометрів від одного |

| | |з кінцевих пунктів |

| | |міського або приміського |

| | |маршруту та понад 100 |

| | |кілометрів від місця |

| | |формування міжміського |

| | |маршруту |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|забезпечити зберігання | 5 |бали нараховуються, якщо |

|та охорону транспортних | |зберігання транспортних |

|засобів на власній або | |засобів забезпечують |

|орендованій території | |штатні працівники або |

| | |працівники, які працюють |

| | |за трудовим договором, на|

| | |власній або орендованій |

| | |території не менше ніж |

| | |один рік до дати |

| | |оголошення конкурсу |

| | |бали не нараховуються: |

| | | у разі, коли протягом |

| | |одного року до оголошення|

| | |конкурсу зафіксовано |

| | |більше ніж 5 випадків |

| | |зберігання транспортних |

| | |засобів поза межами |

| | |спеціально призначеного |

| | |та обумовленого умовами |

| | |ліцензування місця |

| | |(за інформацією |

| | |Головавтотрансінспекції);|

| | | у разі розташування |

| | |місця зберігання |

| | |на відстані понад |

| | |50 кілометрів від одного |

| | |з кінцевих пунктів |

| | |міського або приміського |

| | |маршруту та понад |

| | |100 кілометрів від місця |

| | |формування міжміського |

| | |маршруту |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Строк експлуатації | | |

|автобусів (рік | | |

|виготовлення, строк | | |

|практичної | | |

|експлуатації): | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|до одного року з моменту| 15 |кількість балів |

|виготовлення новий | |нараховується за кожний |

|рухомий склад | |автобус, який відповідає |

| | |умовам конкурсу та |

| | |запропонований для |

| | |виконання перевезень, |

| | |зумовлених об'єктом |

| | |конкурсу |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|від одного до трьох | 10 |за автобуси, строк |

|років з моменту | |експлуатації яких |

|виготовлення | |перевищує десять років, |

| | |бали не нараховуються |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|від трьох до семи років | 6 |результат визначається як|

|з моменту виготовлення | |середньозважене значення |

| | |(шляхом ділення суми |

| | |балів за кожний автобус |

| | |на кількість автобусів, |

| | |що пропонуються для |

| | |використання на об'єкті |

| | |конкурсу) |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|від семи до десяти років| 2 |строк експлуатації для |

| | |автобусів визначається |

| | |згідно з технічним |

| | |паспортом (за основу |

| | |розрахунку береться рік |

| | |виготовлення) |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Наявність у перевізника-| | |

|претендента транспортних| | |

|засобів, призначених для| | |

|перевезення осіб з | | |

|особливими потребами: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|рухомий склад, | 5 |бали додаються за кожний |

|пристосований для | |автобус, пристосований для |

|перевезення осіб з | |перевезення осіб з |

|обмеженими фізичними | |обмеженими фізичними |

|можливостями | |можливостями, який |

| | |відповідає умовам |

| | |конкурсу та |

| | |запропонований для |

| | |виконання перевезень, |

| | |зумовлених об'єктом |

| | |конкурсу |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Наявність свідоцтва | | |

|відповідності автобуса | | |

|параметрам комфортності | | |

|(для міжміських | | |

|перевезень): | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|за параметрами | | |

|комфортності автобуси | | |

|атестовані за класом: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|"чотири зірочки"; | 10 |бали нараховуються у разі|

| | |проведення автомобільним |

| | |перевізником процедури |

| | |атестації автобусів за |

| | |параметрами комфортності |

| | |у Порядку ( z0499-07 ), |

| | |встановленому |

| | |Мінтрансзв'язку |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|"три зірочки"; | 6 |бали нараховуються за |

| | |кожний автобус. У разі |

| | |непроведення атестації |

| | |або наявності атестації |

| | |за класом "одна зірочка" |

| | |бали не нараховуються |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|"дві зірочки" | 3 |результат визначається як|

| | |середньозважене значення |

| | |(шляхом ділення суми |

| | |балів за кожний автобус |

| | |на кількість автобусів, |

| | |що пропонуються для |

| | |використання на об'єкті |

| | |конкурсу) |

| | |бали нараховуються тільки|

| | |при визначенні переможців|

| | |конкурсу на об'єкт |

| | |конкурсу, який передбачає|

| | |виконання міжміських |

| | |перевезень |

|----------------------------------------------------------------|

| Професійні вимоги та характеристика роботи автоперевізника |

|----------------------------------------------------------------|

|Наявність досвіду роботи| | |

|перевізника-претендента:| | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|від одного до п'яти | 10 |бали нараховуються, якщо |

|років | |суб'єкт господарювання |

| | |діє на підставі діючої |

| | |ліцензії на виконання |

| | |пасажирських перевезень, |

| | |отриманої вперше, не |

| | |менше ніж один рік |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|від п'яти до десяти | 15 |бали нараховуються, якщо |

|років | |суб'єкт господарювання |

| | |має ліцензію на виконання|

| | |пасажирських перевезень |

| | |протягом більше ніж п'яти|

| | |років безперервно |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|понад десять років | 20 |бали нараховуються, якщо |

| | |суб'єкт господарювання |

| | |має ліцензію на |

| | |здійснення пасажирських |

| | |перевезень протягом |

| | |більше ніж десяти років |

| | |безперервно |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Наявність у керівному | | |

|або інженерному складі | | |

|працівника: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|що має вищу профільну | 5 |бали нараховуються, якщо |

|освіту, працює на | |керівник, його заступник |

|підприємстві не менше | |або інженер, які працюють|

|одного року до дати | |на підприємстві не менше |

|оголошення конкурсу | |одного року до дати |

| | |оголошення конкурсу, |

| | |мають профільну вищу |

| | |освіту з питань |

| | |організації перевезень та|

| | |управління на |

| | |автомобільному транспорті|

|------------------------+-------------+-------------------------|

|що має середню | 3 |бали нараховуються, якщо |

|спеціальну освіту в | |керівник, його заступник |

|галузі та працює на | |або інженер, які працюють|

|підприємстві не менше | |на підприємстві не менше |

|одного року до дати | |одного року до дати |

|оголошення конкурсу | |оголошення конкурсу, не |

| | |мають вищої профільної |

| | |освіти, але мають середню|

| | |спеціальну освіту з |

| | |питань організації |

| | |перевезень або |

| | |експлуатації |

| | |автомобільного транспорту|

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Наявність та тяжкість | | |

|порушень безпеки | | |

|дорожнього руху, | | |

|транспортного | | |

|законодавства, | | |

|ліцензійних умов: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|наявність протягом | -10 |бали знімаються, якщо |

|одного року до | |сумарна кількість |

|оголошення конкурсу | |порушень ліцензійних |

|порушень ліцензійних | |умов, які впливають на |

|умов, які впливають на | |безпеку перевезень, та |

|безпеку перевезень, або | |невиконаних приписів про |

|невиконання припису про | |усунення порушень щодо |

|усунення порушень | |кількості ліцензованих |

|ліцензійних умов, | |автобусів перевищує 0,1 |

|кількість яких щодо | | |

|кількості автобусів | |інформація надходить від |

|становить понад 0,1 (за | |Головавтотрансінспекції |

|інформацією | |(міжобласні маршрути) або|

|Головавтотрансінспекції)| |територіального |

| | |підрозділу |

| | |Головавтотрансінспекції |

| | |(міські та |

| | |внутрішньообласні |

| | |маршрути) |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|наявність протягом | -15 |бали знімаються, якщо |

|одного року дорожньо- | |кількість дорожньо- |

|транспортних пригод, що | |транспортних пригод, що |

|сталися з вини водія- | |сталися з вини водія |

|перевізника, кількість | |перевізника-претендента, |

|яких щодо кількості | |внаслідок яких є |

|автобусів становить | |постраждалі, щодо |

|понад 0,1 (за | |кількості ліцензованих |

|інформацією | |автобусів перевищує 0,1 |

|Головавтотрансінспекції)| |або мали місце порушення,|

|або наявність протягом | |передбачені частинами |

|одного року до дати | |першою та другою статті |

|оголошення конкурсу | |130 Кодексу України про |

|порушень, передбачених | |адміністративні |

|частинами першою та | |правопорушення |

|другою статті 130 | |( 80731-10 ) |

|Кодексу України про | | |

|адміністративні | |інформація надходить від |

|правопорушення | |Головавтотрансінспекції |

|( 80731-10 ) | |(міжобласні маршрути) або|

| | |територіального |

| | |підрозділу |

| | |Головавтотрансінспекції |

| | |(міські та |

| | |внутрішньообласні |

| | |маршрути) |

| | |Враховуються дорожньо- |

| | |транспортні пригоди, що |

| | |сталися протягом одного |

| | |року до дати оголошення |

| | |конкурсу |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Характеристика роботи на| | |

|автобусному маршруті | | |

|(рейсі), що є об'єктом | | |

|конкурсу: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|наявність протягом року | -10 |бали нараховуються або |

|до оголошення конкурсу | |знімаються тільки щодо |

|порушень умов договору | |перевізників- |

|(дозволу) на вказаному | |претендентів, які |

|маршруті, зокрема в | |здійснювали перевезення, |

|частині невиконання | |зумовлені об'єктом |

|запланованої кількості | |конкурсу, на умовах |

|рейсів (кількість рейсів| |діючого на момент |

|менш як 95 відсотків) | |проведення конкурсу |

| | |договору (дозволу), крім |

| | |випадків обслуговування |

| | |на тимчасових умовах |

| | |згідно з пунктом 54 цього|

| | |Порядку |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|відсутність протягом | 10 |інформація подається |

|року до оголошення | |організатором конкурсу |

|конкурсу порушень в | | |

|частині дотримання | | |

|виконання запланованої | | |

|кількості рейсів | | |

|(кількість рейсів понад | | |

|98 відсотків) та | | |

|використання рухомого | | |

|складу | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Порушення, допущені | -20 | |

|перевізником- | | |

|претендентом, стали | | |

|причиною розірвання | | |

|договору (анулювання | | |

|дозволу) на | | |

|перевезенння, зумовлені | | |

|об'єктом конкурсу | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання |

| та соціальний ефект від його діяльності |

|----------------------------------------------------------------|

|Капіталовкладення у | | |

|придбання рухомого | | |

|складу, призначеного для| | |

|перевезень пасажирів: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|кількість автобусів - не| 2 / 4 |2 бали нараховуються у |

|менше ніж 10 одиниць | |разі, коли кількість |

|(загальна кількість / | |автобусів (власних, |

|вік яких не перевищує | |кредитних, які |

|п'ять років) | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) |

| | |становить від 10 до 20 |

| | |одиниць |

| | | |

| | |4 бали нараховуються у |

| | |разі, коли кількість |

| | |автобусів (власних, |

| | |кредитних, які |

| | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) |

| | |становить від 10 до 20 |

| | |одиниць і вік щонайменше |

| | |десяти з них - не більше |

| | |ніж п'ять років |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|кількість автобусів - не| 5 / 10 |5 балів нараховуються у |

|менше ніж | |разі, коли кількість |

|20 одиниць (загальна | |автобусів (власних, |

|кількість / вік яких не | |кредитних, які |

|перевищує п'ять років) | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) |

| | |становить від 20 до 50 |

| | |одиниць |

| | | |

| | |10 балів нараховуються у |

| | |разі, коли кількість |

| | |автобусів (власних, |

| | |кредитних, які |

| | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) |

| | |становить від 20 до 50 |

| | |одиниць і вік щонайменше |

| | |двадцяти з них - не |

| | |більше ніж п'ять років |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|кількість автобусів | 10 / 20 |10 балів нараховуються у |

|становить не менше ніж | |разі, коли кількість |

|50 одиниць (загальна | |автобусів (власних, |

|кількість / вік яких не | |кредитних, які |

|перевищує п'ять років) | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) |

| | |перевищує 50 одиниць |

| | | |

| | |20 балів нараховуються у |

| | |разі, коли кількість |

| | |автобусів (власних, |

| | |кредитних, які |

| | |перебувають в лізингу або|

| | |використовуються на праві|

| | |спільної власності) віком|

| | |не більше ніж п'ять років|

| | |становить не менше ніж 50|

| | |одиниць |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Інвестиції, вкладені | | |

|протягом останнього | | |

|періоду: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|загальна кількість нових| 5 |бали нараховуються у |

|автобусів, придбаних | |разі, коли протягом |

|протягом одного року, | |одного року до дати |

|становить не менше ніж | |оголошення конкурсу було |

|3 одиниці | |придбано за власні, |

| | |кредитні кошти або на |

| | |умовах лізингу від 3 до 9|

| | |автобусів, вік яких |

| | |становить менше ніж два |

| | |роки |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|загальна кількість нових| 10 |бали нараховуються у |

|автобусів, придбаних | |разі, коли протягом |

|протягом одного року, - | |одного року придбано за |

|не менше ніж 10 одиниць | |власні, кредитні кошти |

| | |або на умовах лізингу не |

| | |менше ніж 10 автобусів, |

| | |вік яких становить менше |

| | |ніж два роки |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Інвестиції, вкладені у | | |

|рухомий склад

пристосований для | | |

|перевезення осіб з | | |

|обмеженими фізичними | | |

|можливостями протягом | | |

|останнього періоду: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|загальна кількість | 5 |бали нараховуються у |

|автобусів, пристосованих| |разі, коли протягом |

|для перевезення осіб з | |одного року було придбано|

|обмеженими фізичними | |за власні, кредитні кошти|

|можливостями, становить | |або на умовах лізингу не |

|не менше ніж 2 одиниці | |менше ніж 2 автобуси, які|

| | |мають додаткове |

| | |устатковання для зручного|

| | |обслуговування осіб з |

| | |обмеженими фізичними |

| | |можливостями |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Рівень заробітної плати | | |

|на підприємстві: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|середній рівень | 5 |для розрахунку береться |

|заробітної плати водіїв | |показник, зазначений у |

|не нижчий, ніж визначено| |відповідній Галузевій |

|Галузевою угодою | |угоді між |

| | |Мінтрансзв'язку, |

| | |профспілками та |

| | |організацією роботодавців|

| | |транспорту |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|середній рівень | 10 |бали нараховуються у |

|заробітної плати водіїв | |разі, коли даний рівень |

|не нижчий, ніж 120 | |заробітної плати діє |

|відсотків від визначеної| |протягом не менше шести |

|Галузевою угодою | |місяців до дати |

| | |оголошення конкурсу |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|Обслуговування збиткових| | |

|рейсів у сільській | | |

|місцевості: | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|обслуговування | 6 | |

|перевізником- | | |

|претендентом від 1 до 3 | | |

|приміських автобусних | | |

|маршрутів з виконанням | | |

|не менше ніж | | |

|15 рейсів на тиждень | | |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|обслуговування | 10 |відвідна кількість балів |

|перевізником- | |нараховується за умови, |

|претендентом від 3 до 8 | |що перевізник-претендент |

|приміських автобусних | |виконує перевезення у |

|маршрутів з виконанням | |сільській місцевості |

|не менше ніж | |протягом не менше ніж |

|40 рейсів на тиждень | |двох років до проведення |

| | |конкурсу |

|------------------------+-------------+-------------------------|

|обслуговування | 14 | |

|перевізником- | | |

|претендентом понад 8 | | |

|приміських автобусних | | |

|маршрутів з виконанням | | |

|не менше ніж 80 рейсів | | |

|на тиждень | | |

------------------------------------------------------------------

5. Переможцем конкурсу визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

6. Претендентом, який посів друге місце, визнається перевізник-претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів без урахування показника переможця конкурсу.

7. У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, під час визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який посів друге місце, перевагу має той перевізник-претендент, що подав конкурсному комітетові сертифікат відповідності послуг з перевезення пасажирів ліцензійним умовам, а у разі неподання таких документів або подання їх кількома перевізниками-претендентами, що набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

Перший заступник міського голови А. В. Димидовський

з питань діяльності виконавчих органівСкачать документ

Похожие документы:

 1. Положення (2)

  Документ
  1. Наглядова рада з міжнародної діяльності Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Рада, Інститут, Академія).
 2. Положення (3)

  Документ
  Положення про порядок підготовки, експертизи, апробації підручників і навчально-методичних посібників (затверджено наказом Міністерства освіти України № 170 від 02.
 3. Положение о конкурсе «Грамматическая сказка, написанная для одноклассников на уроке русского языка в классе» (для учеников 9 12 классов школ с латышским языком обучения)

  Конкурс
  Цель конкурса: развитие интереса к русскому языку, понимание значимости знаний основных правил русской грамматики для успешного освоения языка, творческий подход к раскрытию темы, выявление и поощрение литературных талантов школьников.
 4. Положение о сетевом проекте Фестиваль дружбы народов «Белый месяц»

  Документ
  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России определяет ключевую роль школьного образования в духовно-нравственной консолидации российского общества, укреплении межнациональных отношений, создании
 5. Положение о рейтинговой системе оценке и знаний студента специальности аэ курс 3

  Документ
  8. Итоговая контрольная работа: проводится для студентов, полностью выполнивших семестровый учебный план и имеющих текущий рейтинг не ниже 30. Максимальная оценка – 15.

Другие похожие документы..