Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю ...полностью>>
'Публичный отчет'
Как верно замечает специалист по экономической истории Старого порядка Д. Десер, написавший одну из лучших биографий Фуке1 и посвятивший один из свои...полностью>>
'Программа'
Чтение со словарем незнакомого аутентичного текста по Вашей специальности и письменный перевод на русский язык на русский язык. Объем 900 печатных зна...полностью>>
'Реферат'
9. Система границ в теории регионоведения. 10. Урбанизация в России в контексте мирового урбанизационного процесса....полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ


Н А К А З

10.02.2012 м. Київ № 103

Про внесення змін та доповнень до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 №1598

З метою упорядкування та приведення у відповідність до наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2011 р. за № 1556/20294 та Постанови Національного банку України від 24.10.2011 № 373 «Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 р. за № 1288/20026 складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної річної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за №97/13364 (зі змінами),

Н А К А З У Ю :

1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 №1598 «Щодо вимог глав 1-5 розділу V Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р. за №97/13364» (із змінами та доповненнями) (далі – Наказ) (додаються).

2. Управлінню інформаційних технологій до _____2012 року забезпечити територіальні органи та департамент корпоративного управління та корпоративних фінансів доопрацьованою програмою прийняття електронної форми регулярної річної інформації емітентів цінних паперів.

3. Управлінню інформаційних технологій забезпечити оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна річна інформація, на Web-сайті Комісії.

4. Відділ зовнішніх та внутрішніх комунікацій забезпечити опублікування Наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку К. Кривенко.

Голова Комісії  Д. Тевелєв

Додаток

до наказу Голови Комісії

від 10.02.2012 № 103

Зміни

до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 № 1598

1. У підпункті 3.1 пункту 3 Наказу після слів "CORP_ZIV.DBT"; доповнити словами "CORP_UPR.DBF"; "CORP_UPR.DBT"; .

2. Абзац другий підпункту 3.2 пункту 3 Наказу викласти у наступній редакції:

«для емітентів – банків: "BB.DBF"; "BB.DBT"; "FB.DBF"; "FB.DBT"; "VKB1.DBF"; "VKB1.DBT"; "VKB2.DBF"; "RGKB1.DBF"; "RGKB1.DBT"; "RGKB2.DBF"; "RGKB2.DBT"; "BB_1.DBF"; "BB_1.DBT"; "FB_RZSD.DBF"; "FB_RZSD.DBT"; "FB_RZ.DBF", "FB_RZ.DBT", "FB_SD.DBF", "FB_SD.DBT", "VKB3.DBF"; "VKB3.DBT"; "RGKB3.DBF"; "RGKB3.DBT"; "RGKB4.DBF"; "RGKB4.DBT".

3. У таблиці 1 «Структура файлу "TITLIST.DBF". Титульний аркуш Інформації» додатку до Наказу:

у рядку з ім’ям поля "E_OZN" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: «Ознака юридичної особи. Підприємство - "0", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до Постанови № 480 -"1", Суб'єкт малого підприємництва - "2", Суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт - "3", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373 та складає єдиний "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід" - "4", Банк, який складає фінансову звітність, відповідно до вимог Постанови № 373  та складає "Звіт про прибутки і збитки" та "Звіт про сукупний дохід" у двох окремих звітах - "5"»;"

у рядку з ім’ям поля "ADR_WWW" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: «Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація»;

виноску та текст після таблиці 1 «* Заповнюється за наявності.» видалити.

4. У таблиці 2 додатку до Наказу у рядку з ім’ям поля «INF_47» найменування поля викласти у наступній редакції: «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні)».

5. У таблиці 44 «Структура файлу "CORP_ZIV.DBF". Інформація про стан корпоративного управління. Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління» додатку до Наказу у рядку з ім´ям поля «ZIK_Q59» найменування поля викласти у наступній редакції: «Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року».

6. Доповнити додаток до Наказу новою таблицею 441 такого змісту:

Таблиця 441. Структура файла "CORP_UPR.DBF". Звіт про корпоративне управління*.

Ім'я поля 

Найменування поля (зміст) 

Тип поля 

Розмір (знаків) 

E_EDRPOU 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

Текстове 

10 

ZVIT_GOD 

Рік, за який звітує емітент 

Числове 

4 (0 знаків після коми) 

CU_1 

Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Memo

CU_2

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

Memo

CU_3

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Memo

CU_4

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Memo

CU_5

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Memo

CU_6

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Memo

CU_7

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Memo

CU_8

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Memo

CU_9

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Memo

CU_10

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

Memo

CU_11

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

Memo

CU_12_1

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Memo

CU_12_2

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Memo

CU_12_3

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Memo

CU_12_4

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Memo

CU_12_5

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Memo

CU_12_6

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Memo

CU_13_1

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Memo

CU_13_2

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Memo

CU_13_3

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Memo

CU_13_4

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Memo

_______________
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

7. Доповнити таблицю 70 «Структура файла «BP_A.DBF». Баланс підприємства (актив)» після рядка з ім`ям поля «KVED» новим рядком такого змісту:

BP_CHISP

Середня кількість працівників

Числове

5 (0 знаків після коми)

8. Доповнити таблицю 70 «Структура файла «BP_A.DBF». Баланс підприємства (актив)» після рядка з ім’ям поля «ADRES» новим рядком такого змісту:

FST_OZN

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”;

Числове 

1 (0 знаків після коми) 

9. У рядку з ім`ям поля «BP231_03» таблиці 70 «Структура файла «BP_A.DBF». Баланс підприємства (актив)» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на початок звітного періоду)»

10. У рядку з ім`ям поля «BP231_04» таблиці 70 «Структура файла «BP_A.DBF». Баланс підприємства (актив)» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Грошові кошти та їх еквіваленти: у тому числі в касі; (на кінець звітного періоду)»

11. У рядку з ім`ям поля «BP420_03» таблиці 71 «Структура файла «BP_P.DBF». Баланс підприємства (пасив)» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Цільове фінансування2; (на початок звітного періоду)»

12. У рядку з ім`ям поля «BP420_04» таблиці 71 «Структура файла «BP_P.DBF». Баланс підприємства (пасив)» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Цільове фінансування2; (на кінець звітного періоду)»

13. Доповнити таблицю 71 «Структура файла «BP_P.DBF». Баланс підприємства (пасив)» після рядка з ім`ям поля «BP420_04» новим рядком такого змісту:

BP421

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Числове

15 (0 знаків після коми)

14. У таблиці 72 «Структура файла «FP.DBF». Звіт про фінансові результати підприємства» рядки з ім`ям поля «FP045_03» та «FP045_04» видалити.

15. У рядку з ім`ям поля «FP130_03» таблиці 72 «Структура файла «FP.DBF». Звіт про фінансові результати підприємства» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Інші доходи1; (за звітний період)»

16. У рядку з ім`ям поля «FP130_04» таблиці 72 «Структура файла «FP.DBF». Звіт про фінансові результати підприємства» найменування поля викласти у наступній редакції:

«Інші доходи1; (за попередній період)»

17. Доповнити таблицю 72 «Структура файла «FP.DBF». Звіт про фінансові результати підприємства» після рядка з ім`ям поля «FP130_04» новим рядком такого змісту:

FP131

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Числове

15 (0 знаків після коми)

18. У таблиці 67 «Структура файла «BМ_A.DBF». Баланс малого підприємства (актив)»:

після рядка з ім’ям поля «ADRES» новим рядком такого змісту:

FST_OZN

Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”;

Числове 

1 (0 знаків після коми) 

19. У таблиці 105 «Структура файла "FMS.DBF". Звіт про фінансові результати малого підприємства (спрощений)»:

у рядку з ім’ям поля "FM150_03" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: «Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за звітний період)»;

у рядку з ім’ям поля "FM150_04" найменування поля (зміст) викласти у наступній редакції: «Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - (+) 145) (за попередній період)».Скачать документ

Похожие документы:

 1. Список №2 (2012)/ List №2 (2012) Нові видання, що пропонуються для книгообміну (10. 02. 2012)

  Документ
  1 Physico-technological aspects of degradation of silicon microwave diodes / A. E. Belyaev [et al.] ; under the gen. ed. of corr. mem. of NASU prof. A.
 2. Київський національний університет імені тараса шевченка науково-дослідна робота в київському національному університеті імені тараса шевченка: підсумки за 2010 рік І завдання на 2011 рік київ – 2011

  Документ
  Аналітична доповідь "Науково-дослідна робота в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: підсумки за 2010 рік і завдання на 2011 рік" заслухана та схвалена на засіданні Комісії Вченої ради з організації
 3. План-графік планових перевірок протипожежного стану об’єктів суб’єктів господарювання, що відносяться до високого ступеня прийнятного ризику на і-й квартал 2012 року

  Документ
  планових перевірок протипожежного стану об’єктів суб’єктів господарювання, що відносяться до високого ступеня прийнятного ризику на І-й квартал 2012 року.
 4. Київська міська рада VI сесія V скликання рішення від 17 січня 2008 року n 3/4475 Про бюджет міста Києва на 2008 рік

  Документ
  Із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 10 червня 2008 року N 4/4, від 17 липня 2008 року N 16/16, від 28 серпня 2008 року N 72/72
 5. План работы Министерства образования Московской области на Iполугодие 2012 г. Январь

  Документ
  Постановление Правительства от 17 января 2012 №3854 «Об утверждении Перечня праздничных и культурно-массовых мероприятий регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере образования, посвященных знаменательным

Другие похожие документы..