Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В октябре 2006 года в Дагомысе Краснодарского края состоялась Международная конференция «Методология, организация и программа итогов Всероссийской се...полностью>>
'Курсовая'
Матовников М.Ю. - "Закат эры легких денег" Эксперт, №49, 2 .Матовников М.Ю. - "Управление банковской системой в условиях макроэкономи...полностью>>
'Учебное пособие'
С конца ХХ столетия наряду с устоявшимся термином «международные отношения» в научный оборот все настойчивее входит понятие «мировая политика». Есть ...полностью>>
'Документ'
В данной работе представлен анализ деятельности МАГАТЭ по применению ядерных медицинских технологий в сфере здравоохранения, а также рассмотрены осно...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
25.01.2011 № 27

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 лютого 2011 р. за N 212/18950 Положення бухгалтерського обліку
"Податкові різниці"

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Положення застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі - підприємства), які згідно із законодавством є платниками податку на прибуток (крім банків, бюджетних установ та суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 розділу III Податкового кодексу України, та застосовують порядок спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат).

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

податкова різниця - різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов'язань за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та доходами і витратами, визначеними податковим законодавством;

податковий прибуток (збиток) - сума прибутку (збитку), визначена за податковим законодавством об'єктом оподаткування за звітний період;

постійна податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах;

постійна податкова різниця, що підлягає вирахуванню, - постійна податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного періоду;

постійна податкова різниця, що підлягає оподаткуванню, - постійна податкова різниця, що збільшує податковий прибуток (зменшує податковий збиток) звітного періоду;

тимчасова податкова різниця - податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах.

II. Виявлення та відображення податкових різниць

1. При визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку фінансовий результат до оподаткування, визначений шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів, які визнані і оцінені відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, коригується на суму постійних податкових різниць та частину суми тимчасових податкових різниць, що відноситься до звітного періоду.

2. Постійні податкові різниці за господарськими операціями звітного періоду враховуються у повному обсязі при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду за даними бухгалтерського обліку і не враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

3. Тимчасова податкова різниця за господарськими операціями звітного періоду не враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, а враховується при визначенні податкового прибутку (збитку) у майбутніх періодах.

4. Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов'язаними з основними засобами і нематеріальними активами (переоцінка, амортизація, збільшення вартості основних засобів на суму реконструкції і модернізації тощо за підходами і методами, відмінними від вимог податкового законодавства), враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) пропорційно нарахованій сумі амортизації на об'єкти, балансова вартість яких сформована без урахування вимог податкового законодавства і які пов'язані з цими тимчасовими податковими різницями.

5. Тимчасові податкові різниці, які виникають за господарськими операціями, пов'язаними з придбанням запасів та/або виробництвом готової продукції, враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) в періоді, в якому реалізовані відповідні запаси та/або готова продукція, при виробництві якої такі запаси були використані.

6. Тимчасові податкові різниці, які виникають за іншими господарськими операціями, враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) в період, коли актив чи зобов'язання, з яким пов'язані такі податкові різниці, реалізується, погашається тощо.

7. При систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку обов'язково проводиться аналіз господарської операції на наявність податкових різниць.

8. Податкові різниці, які враховуються при визначенні податкового прибутку (збитку) за звітний період, з метою бухгалтерського обліку поділяються на:

податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

податкові різниці щодо інших операційних доходів;

податкові різниці щодо інших доходів;

податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

податкові різниці щодо інших операційних витрат;

податкові різниці щодо інших витрат;

податкові різниці щодо надзвичайних доходів;

податкові різниці щодо надзвичайних витрат.

9. Інформація про тимчасові і постійні податкові різниці накопичується в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією - тимчасова або постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення відповідної інформації для її розкриття у фінансовій звітності.

10. Тимчасові податкові різниці розподіляються між звітними періодами та активами і зобов'язаннями, пов'язаними з ними, для врахування при визначенні податкового прибутку (збитку) і відображення сум тимчасових податкових різниць, що припадають на звітний період, у відповідних регістрах бухгалтерського обліку.

11. Дані про тимчасові та постійні податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, що наведені у відповідних регістрах бухгалтерського обліку, узагальнюються у зведеному регістрі та використовуються для складання відповідних форм фінансової звітності.

12. Згортання сум податкових різниць при відображенні у регістрах бухгалтерського обліку та розкритті у фінансовій звітності не допускається.

III. Розкриття інформації

1. У фінансовій звітності відображаються постійні та тимчасові податкові різниці, які мають враховуватися при визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду, за відповідними групами з виділенням постійних податкових різниць, що підлягають вирахуванню, постійних податкових різниць, що підлягають оподаткуванню, тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

2. У примітках до фінансової звітності наводиться загальна сума тимчасових податкових різниць, яка підлягає врахуванню при визначенні податкового прибутку (збитку) у наступних періодах, з виділенням суми тимчасових податкових різниць, що підлягають вирахуванню, та суми тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

У такому самому порядку наводиться сума тимчасових податкових різниць, пов'язаних з:

основними засобами і нематеріальними активами;

запасами.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського обліку 

 
О. О. Канцуров Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 Податки на прибуток Мета

  Документ
  Метою цього Стандарту є визначення облікового підходу до податків на прибуток. Принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки:
 2. Бухгалтерський облік та аудит фінанси

  Документ
  Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність
 3. Проект положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку Загальні положення

  Документ
  1. Положення про порядок розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку (далі – Положення) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці для визначення валових доходів,
 4. Назва реферату: Нове в бухгалтерському обліку Розділ

  Реферат
  З набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997р. № 168/97 ВР з 1 жовтня сталися грунтовні зміни в методології бухгалтерського обліку, особливо в торгівлі, але вони не були належно
 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "податок на прибуток"

  Документ
  [У Положенні слова "тимчасова різниця", "тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню", "тимчасова різниця, що підлягає оподаткуванню" замінено словами "тимчасова податкова різниця", "тимчасова

Другие похожие документы..