Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На основании приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 28 ноября 2011 года № 6431 «О проведении конкурса детского творчества на...полностью>>
'Документ'
Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель утверждены в соответствии с Законом Республики Беларусь от 16 ...полностью>>
'Документ'
Двор: направо от зрителей крыльцо хозяйского дома, рядом дверь в комнату, где живут приказчики; налево флигелек, перед ним звено забора, перед ф...полностью>>
'Бюллетень'
1) исключительное право - имущественное право патентообладателя на использование объекта промышленной собственности любым способом по своему усмотрен...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Фінансовий облік – 1

Навчально – методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

КНЕУ

Київ 2005

Укладачі: Л.М. Гавриловська, канд.. екон. наук, доцент.

А.С. Ларіонова, старший викладач.

Рецензенти:

Н.М. Ткаченко, д-р екон. наук, проф..

(Національний університет харчових технологій)

В.В. Сопко, канд.. екон. наук, доцент.

(Університет економіки та права „КРОК”)

Фінансовий облік – 1: Навч. – метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни /Л.М. Гавриловська, А.С. Ларіонова. – К.: КНЕУ, 2005.- 263с.

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни „Фінансовий облік – 1”, яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності „Облік і аудит”. Він вирішує проблему забезпечення студентів навчально – методичними матеріалами для самостійної роботи. До кожної теми подано: методичні поради до вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу; навчальні завдання; програмні питання; рекомендована література. У кінці посібника подано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури для вивчення дисципліни та додатки. За допомогою посібника студенти отримають базову підготовку з фінансового обліку активів і зможуть навчиться виконувати практичні завдання з обліку грошових коштів, фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, основних засобів, інших необоротних матеріалів, нематеріальних активів, виробничих запасів, витрат виробництва та випуску готової продукції.

Для студентів економічних вузів і факультетів, спеціалістів – практиків та інших зацікавлених читачів.

Вступ

Дисципліна „Фінансовий облік – 1” є основою для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку. Вона враховує національні стандарти бухгалтерського обліку і є базовою для підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням „Облік і аудит”.

В умовах ринкової економіки фінансовий облік має чимале значення. Грамотно поставлений облік сьогодні – одна з важливіших умов ефективного управління діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета дисципліни – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з фінансового обліку активів на підставі використання прогресивних форм та стандартів його ведення на підприємствах з різними формами власності.

Основні завдання вивчення дисципліни:

 • Засвоєння теоретичних основ функціонування фінансового обліку;

 • Вивчення та засвоєння законодавчих актів, нормативно – інструктивних документів, Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Набуття практичних навичок з організації обліку окремих об’єктів активів, вивчення бухгалтерської документації, принципів її групування в системі регістрів фінансового обліку, складання фінансової звітності.

Вивчення дисципліни „Фінансовий облік – 1” базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін, як „Бухгалтерський облік”, „Фінанси підприємств”, „Статистика”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка” та інших.

Результатом вивчення дисципліни „Фінансовий облік – 1” повинно стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування фінансового обліку активів в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення у виборі облікової політики підприємства, а й осмислення того факту, що бухгалтери виконують важливу суспільну функцію – надають достовірну облікову інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення.

Успішне опанування теоретичних знань та практичних навичок потребує наполегливої самостійної творчої роботи студентів, чому допоможе запропонований навчальний посібник.

Інформаційною базою підготовки посібника є законодавчі акти, що діють в Україні, нормативно – інструктивні документи, насамперед чинні національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, спеціальна література вітчизняних та зарубіжних авторів, професійний досвід викладацької та практичної діяльності авторського колективу.

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри обліку підприємницької діяльності КНЕУ у складі: Гавриловської Л.М. (вступ; теми 5;6;7;8); Ларіонової А.С. (теми 1;2;3;4); Гавриловська Л.М., Ларіонова А.С. (навчальні завдання до всіх тем).

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-1»

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.

Бухгалтерський облік у системі управління і користувачі облікової інформації. Єдність централізованого регулювання, методології та організації бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю. Системи нормативних актів з методології бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського обліку. Централізація, неповна централізація та децентралізація бухгалтерського обліку. План організації бухгалтерського обліку. Системи бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства. План рахунків бухгалтерського обліку, його характеристика та роль (робочий план рахунків) . Первинні документи. Поняття про документообіг, його зумовленість формою бухгалтерського обліку. Організація архіву бухгалтерії. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток. Бухгалтерський апарат, його структура і функції. Обов’язки, права і відповідальність головного бухгалтера. Особливості організації і методики ведення обліку на підприємствах з різними формами власності. Перспективи подальшого розвитку і вдосконалення бухгалтерського обліку. Загальна характеристика фінансового та управлінського (внутрішньовиробничого ) обліку.

Тема 2. Облік грошових коштів

Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Облік наявності і руху грошових коштів в касі та контроль за дотриманням касової дисципліни. Облік операції на поточних рахунках в банках. Особливості обліку коштів на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік змін валютних курсів. Облік наявності і руху коштів на інших рахунках банку.

Тема 3. Облік фінансових інвестицій

Економічна суть (визначення) та класифікація фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій. Особливості обліку інвестицій за справедливою вартістю, метод амортизації собівартості, метод участі в капіталі. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості

Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Методи визначення резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків з іншими дебіторами: за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням заданих збитків та з іншими дебіторами. Облік векселів отриманих. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних

матеріальних активів

Визнання, класифікація та оцінка необоротних матеріальних активів. Облік наявності необоротних матеріальних активів (інвентарний облік). Документальне оформлення та облік надходження необоротних матеріальних активів з різних джерел (будівництво, придбання, безоплатне одержання та інше) та капітальних інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік цих операцій. Облік амортизації необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації необоротних матеріальних активів про відображення в системі рахунків амортизації (зносу) цих активів. Облік вибуття необоротних матеріальних активів ( документальне оформлення та відображення в системі синтетичного та аналітичного обліку). Переоцінка та зменшення корисності необоротних матеріальних активів. Особливості обліку операцій з операційної та фінансової оренди необоротних матеріальних активів. Розкриття інформації про необоротні матеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 6. Облік нематеріальних активів

Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік наявності нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в системі рахунків надходження і вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік виробничих запасів

Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка запасів. Методи оцінки руху запасів. Документальне оформлення та системний облік наявності та руху (надходження, вибуття) виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. Оцінка виробничих запасів на дату балансу. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік витрат виробництва та випуску готової

продукції

Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг). Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва. Облік прямих витрат. Облік і розподіл загально виробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного виробництва. Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг). Загальна схема визначення собівартості готової продукції та виконання робіт, послуг. Документальне оформлення, оцінка та облік готової продукції.

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

з погодинним розподілом (за формами навчання)

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

навчання

Вечірня форма

навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Л

П

ІР

ПК

СР

Л

П

ІР

ПК

СР

Л

П

ІР

ПК

СР

1. Основи побудови фінансового обліку

2

2

1

4

1

1

1

9

2

-

1

6

2. Облік грошових коштів

6

4

4

6

2

2

3

16

2

-

3

10

3. Облік дебіторської заборгованості

4

4

4

8

2

2

3

14

2

-

3

10

4. Облік основних засобів та інших матеріальних необоротних активів

8

8

4

12

3

4

4

18

4

2

4

20

5. Облік нематеріальних активів

2

2

1

4

1

1

1

9

2

-

1

4

6. Облік фінансових інвестицій

6

4

2

12

3

2

2

18

2

2

2

20

7. Облік виробничих запасів

6

4

2

12

4

2

2

18

2

2

2

30

8. Облік витрат виробництва

6

4

2

27

4

2

5

18

2

2

5

30

Разом

40

32

20

3

85

20

16

21

3

120

18

8

21

3

130

Примітка: Л – лекції; П – практичні заняття; ІР – індивідуальна робота; ПК – підсумковий контроль; СР – самостійна робота.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни київський національний економічний університет

  Документ
  При вивченні цієї навчальної дисципліни студент має засвоїти закономірності та основні етапи еволюціі, принципи побудови та особливості форм організаціі грошових та кредитних систем зарубіжних країн в умовах існування розвинутих фінансових
 2. Міністерство освіти І науки україни харківський національний економічний університет на правах рукопису норік лариса олексіївна

  Документ
  На сучасному етапі економічного й соціального розвитку економіки України важливе значення має металургія, яка забезпечує 27% промислового виробництва держави, дає близько 40% валютних надходжень в Україну і понад 10% надходжень у державний бюджет.
 3. Київський національний економічний університет (2)

  Документ
  Навчальний посібник пропонує систематизовані знання в галузі державної служби щодо її ролі та місця в суспільно-політичній та соціально-економічній системах, з проблематики розвитку результативної та ефективної державної служби.
 4. Двнз київський національний економічний університет

  Документ
  Задача 1. Підприємство розглядає можливість будівництва цеху, який вироблятиме інноваційну продукцію з максимальною виробничою потужністю 1 млн.шт./рік.
 5. Київський національний економічний університет (3)

  Документ
  У посібнику, підготовленому вперше відповідно до навчальної програми курсу «Банківське право», висвітлюються поняття і джерела банківського права, визначене правове положення Національного банку України і комерційних банків, теоретичні

Другие похожие документы..