Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Информация Российской Федерации о мерах по выполнению рекомендаций, изложенных в пунктах 8, 10, 12, 16, 22, 23 и 24 Выводов и рекомендаций Комитета п...полностью>>
'Книга'
"Топонимический словарь"- чтобы глубже и точнее понять содержание легенд и сказов, рассказывающих о происхождении названий и расположении г...полностью>>
'Документ'
Сума помилки, не врахованої або зайво врахованої у попередніх звітних податкових періодах, що призвела до заниження (+) або завищення (-) об'єкта опо...полностью>>
'Программа дисциплины'
Основные понятия современного менеджмента. Закономерности формирования менеджмента. Содержание деятельности менеджера в контексте развития менеджмента...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядження голови

районної державної адміністрації

12 квітня 2011 року № 116

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово – господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, повноваження її керівника - начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.

2. Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації утворюється як структурний підрозділ апарату райдержадміністрації.

Положення про відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації затверджується головою райдержадміністрації.

3. Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і

фінансово-господарську діяльність райдержадміністрації, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також положенням про відділ.

4. Основними завданнями відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

5. Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку,в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської

заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків,виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

12 ) займається обробкою інформаційних запитів;

13 ) виконує інші доручення голови районної державної адміністрації;

14 ) бере участь у заходах, які проводяться районною державною адміністрацією.

6. Відділ фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації має право:

1) представляти райдержадміністрацію в установленому порядку з

питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного

соціального страхування,підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів райдержадміністрації необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити голові райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

7. Керівником відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є начальник відділу, який підпорядковується та є підзвітним голові райдержадміністрації, а з питань діяльності апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.

Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 11 цього Положення, головою райдержадміністрації

за поданням керівника апарату райдержадміністрації та погодженням з відділами фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації та Управлінням Державного казначейства в Кегичівському районі Головного управління Державного казначейства України у Харківській області в порядку, встановленому Мінфіном.

8. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду начальника відділу без дотримання вимог, встановлених пунктом 9 цього Положення, органами Державної казначейської служби не приймаються.

9. Начальник відділу (особа, що претендує на посаду начальника відділу) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів,стаж роботи на державній службі, за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років - для особи, що претендує на посаду начальника відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної

звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології

виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок

приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

10. Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ;

2) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

3) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

4) погоджує кандидатури працівників бюджетної установи, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

5) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

притягнення до відповідальності працівників відділу, у тому числі працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів,які підпорядковані райдержадміністрації, за результатами контрольних заходів, проведених

державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу,у тому числі працівників бухгалтерських служб структурних підрозділів, які підпорядковані райдержадміністрації, з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу нормативно – правовими актами,довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

7) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

8) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості бюджетної установи та бюджетних установ, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

9) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

10) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

11.Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації у разі отримання від голови райдержадміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову райдержадміністрації про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає голові облдержадміністрації та керівникові органу Державної казначейської служби за місцем обслуговування райдержадміністрації відповідне повідомлення.

Керівник органу Державної казначейської служби розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі голову облдержадміністрації та головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі голову райдержадміністрації та начальника відділу.

12. Начальник відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови райдержадміністрації на період його тимчасової відсутності.

13. Працівники відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу.

14. Організація та координація діяльності начальника відділу, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та

складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

15. Начальник відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Керівник апарату районної

державної адміністрації Л.Гриценко

У К Р А Ї Н А

КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

К Е Г И Ч І В К А

від « 06» липня 2011 р. № 249

Про внесення змін до Положення

про відділ фінансово - господарського

забезпечення апарату

районної державної адміністрації

З метою забезпечення в районній державній адміністрації виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», враховуючи План заходів щодо запровадження районною державною адміністрацією Закону України «Про доступ до публічної інформації», затвердженого головою районної державної адміністрації 22.04.2011р.:

внести зміни до Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 12 квітня 2011 року №216, доповнивши розділ 4 «Основними завданнями відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є:» пунктом 6 такого змісту:

« передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальній особі райдержадміністрації по роботі з інформаційним запитом інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом».

Голова районної

державної адміністрації А.ХвесикСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (3)

  Регламент
  1. Це положення визначає завдання та функціональні обов’язки бухгалтерської служби Чугуївського професійного ліцею , повноваження її керівника — головного бухгалтера та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
 2. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (1)

  Регламент
  1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Комсомольської міської ради є бухгалтерською службою виконкому Комсомольської міської ради (надалі – відділ).
 3. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, регламент

  Регламент
  1.1. Відділ бухгалтерського обліку є самостійним структурним підрозділом адміністрації Ленінського району Миколаївської міської ради, знаходиться в безпосередній підпорядкованості першому заступнику голови адміністрації.
 4. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Державного казначейства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламент

  Регламент
  3.У своїй діяльності відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та
 5. Затверджую в о. начальника Територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області

  Документ
  1.1. Дане Положення про відділ бухгалтерського обліку, персоналу та контролю (скорочена назва – відділ БО персоналу та контролю) територіального управління Держгірпромнагляду у Рівненській області, (далі - територіальне управління)

Другие похожие документы..