Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до поча...полностью>>
'Реферат'
З метою забезпечення економічних умов стійкого функціонуван­ня національної банківської системи, захисту інтересів вкладників та кредиторів комерційн...полностью>>
'Кодекс'
1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится ноября 2007 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 212.029.01 по экономическим наукам при ГОУ ВПО «Волгоградский государс...полностью>>

Нпаоп 00 20-98

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

01.10.97 № 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 травня 1998 р. за № 318/2758

НПАОП 0-.00-1.20-98

Про затвердження

Правил безпеки систем газопостачання України

На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рі шення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.1997 року № 187 про розгляд остаточної редакції проекту Пра вил безпеки систем газопостачання України та про доцільність його затвердження

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила безпеки систем газопостачання України, що додаються.

2. З вступом в дію цих правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила безопасности в газовом хозяйстве", затверджені постановою Держпроматомнагляду СРСР від 26.12.1990 року № 3, що були введені в дію з 01.06.1992 р. зі змінами та доповнен нями, затвердженими протоколом колегії Держгіртехнагляду УРСР від 13.05.1992 р. № 5.

3. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

3.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними інспекто рами, експертами експертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, працівниками підприємств, установ, організацій, міністерств, відомств.

3.2. Забезпечити постійний контроль за виконанням вимог Правил власниками, посадовими особами і працівниками, яких це стосується.

4. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості до 1 грудня 1997 року визначити потребу підприємств, установ, організацій у зазначених Правилах, забезпечити подання до редакції журналу "Охорона праці" замовлення на видання Правил необ хідним тиражем, встановити контроль за їх розповсюдженням.

5. Управлінню по нагляду в хімічній, нафтопереробній та газовій промисловості подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інфор маційного фонду нормативних актів про охорону праці.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Го лови Комітету Сазонова А. П.

Голова Держнаглядохоронпраці України С.

П. ТКАЧУК

Затверджено

Наказ Держнаглядохоронпраці

01.10.97 № 254

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 15 травня 1998 р.

за № 318/2758

НПАОП 0.00-1.20-98

Правила

безпеки систем газопостачання України

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12 кгс/см2), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним тиском не більше 1,6 Мпа (16 кгс/см2).

Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і експлуатацію діючих систем і об'єктів газопостачання.

Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/см2), а також при використанні та експлуатації штучних газів, біогазу, газу дегазації, газоповітряних сумішей на їх основі та інших горючих газів.

Подачу газу підприємствам з тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/см2) слід виконувати за спеціальними технічними вимогами, погодженими і затвердженими в установленому порядку.

1.1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організа ції (далі - підприємства) незалежно від форми власності, відомчої належності та видів їхньої діяльності, в тому числі на:

газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до підприємств, теплових електростанцій (далі - ТЕС), котелень, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу (далі - АГНКС);

газопроводи і газове обладнання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень, під приємств житлово-комунального і побутового обслуговування та ТЕС;

газорегуляторні пункти (далі - ГРП), газорегуляторні установки (далі - ГРУ), комбіновані домові регулятори, установки для одержання газоповітряних сумішей;

газонаповнювальні станції (далі - ГНС);

газонаповнювальні пункти (далі - ГНП);

проміжні склади балонів (далі - ПСБ);

стаціонарні автомобільні газозаправні станції (далі - АГЗС) і пункти (далі - АГЗП), резервуарні, групові і індивідуальні балонні установки, випарні та змішувальні установки ЗВГ.

1.1.3. Правила не поширюються на:

технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних і нафтопереробних виробництв;

газове господарство підприємств чорної металургії, крім підземних газопроводів (внутрішньоплощадкові і позаплощадкові) природного і попутного нафтових газів, газонаповнювальних станцій і пунктів,

резервуарних, випарних і балонних установок ЗВГ, громадських будинків і комунально-побутових об'єктів, розміщених на їх територіях;

дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також установки, які використовують енергію вибуху газоповітряних сумішей, і установки для одержання захисних газів;

пересувні газовикористовувальні установки, а також газове обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річних, морських і повітряних суден;

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

1.1.4. Відомчі нормативи на проектування, будівництво, експлуатацію систем газопостачання повинні відповідати вимогам цих Правил.

1.1.5. Відступи від цих Правил можуть буть допущені у винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для отримання дозволу власнику необхідно подати Держнаглядохоронпраці відповідне технічне обгрунтування експертно-технічного центру (далі - ЕТЦ) або спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці.

1.1.6. Агрегати, обладнання, прилади, засоби автоматики, матеріали і арматура, придбані за кордоном для систем газопостачання, повинні відповідати вимогам цих Правил, норм і державних стандартів, що діють на території України.

1.2. Вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу

1.2.1. Працівники підприємств і їх структурних підрозділів, які виконують роботи з проектування, будівництва, налагодження і експлуатації систем газопостачання і газового обладнання, димовідвідних пристроїв, вентиляційних систем і каналів, спеціалісти, які відповідають за безпечну експлуатацію газового обладнання підприємств, спеціалісти, які ведуть технічний нагляд, викладачі, зайняті навчанням учнів Правилам користування газом, а також підготовкою кадрів, експерти, голови і члени постійно діючих екзаменаційних комісій з перевірки знань цих Правил, повинні пройти необхідну підготовку і перевірку знань цих Правил, а також відповідних розділів будівельних норм і правил та інших нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи у відповідності з "Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" (далі - Типове положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України 04.04.94 № 30, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.05.94 № 95/304.

1.2.2. До зварювання сталевих газопроводів допускаються зварники,

атестовані відповідно до "Правил атестації зварників", затверджених

наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 № 61, зареєстрованих

в Міністерстві юстиції України 31.05.96 № 262/1287.

1.2.3. Працівники, зайняті будівництвом, налагоджуванням і

експлуатацією газопроводів, газовикористовувальних установок і

приладів, а також влаштуванням і експлуатацією вентиляційних

каналів і димовідвідних пристроїв, перед призначенням на самостійну

роботу зобов'язані пройти навчання з безпечних методів і прийомів

виконання робіт у газовому господарстві і здати екзамен у

відповідності з Типовим положенням.

1.2.4. Навчальні плани і програми з навчання зварників,

працівників, зайнятих будівництвом, налагоджуванням і експлуатацією

газопроводів, газовикористовувальних установок і приладів,

влаштуванням, оглядом і експлуатацією вентиляційних каналів і

димовідвідних пристроїв, а також осіб, які виконують газонебезпечні

роботи, підлягають погодженню з органом Держнаглядохоронпраці

України.

1.2.5. До виконання газонебезпечних робіт допускаються

спеціалісти і працівники, які пройшли навчання і здали екзамени на

знання цих Правил, технології проведення газонебезпечних робіт,

вміють користуватись засобами індивідуального захисту та подати

першу медичну допомогу потерпілим.

1.2.6. Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому

господарстві працівників, зазначених в п. 1.2.3 цих Правил,

спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію газового

господарства, а також осіб, допущених до виконання газонебезпечних

робіт, повинно проводитись в професійно-технічних училищах, в

навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах (пунктах), а також

на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл

органів Держнаглядохоронпраці, згідно з Типовим положенням,

затвердженим Держнаглядохоронпраці.

Практичні навички при навчанні газонебезпечним роботам повинні

відпрацьовуватись на спеціально обладнаних навчальних полігонах і в

класах.

1.2.7. Перевірка знань цих Правил в осіб, зазначених в пп. 1.2.1,

1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, повинна проводитись у терміни, визначені

Типовим положенням.

Про дату перевірки знань відповідальні особи повинні письмово

повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці не пізніше як за 5

днів.

Перевірка знань виконання газонебезпечних робіт може бути

проведена одночасно з перевіркою знань цих Правил. У цьому випадку

оформляється загальний протокол, в якому, крім результатів

перевірки знань цих Правил, зазначається висновок комісії про

можливість допуску екзаменованих до виконання газонебезпечних

робіт.

1.2.8. Результати перевірки знань оформляються протоколом з

зазначенням виду робіт, до якого допускається особа, що пройшла

перевірку знань. На підставі протоколу перевірки знань особі, яка

склала екзамен, видається посвідчення за підписом голови комісії і

інспектора Держнаглядохоронпраці.

1.2.9. Працівники, які виявили незадовільні знання, повинні

протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань. Особи, які

і при повторній перевірці знань виявили незадовільні знання,

працевлаштовуються у відповідності з чинним законодавством.

1.2.10. Позачергова перевірка знань цих Правил посадових осіб,

спеціалістів, в тому числі і робітників, проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів;

при введенні в експлуатацію нового обладнання, зміні або

впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на

іншу посаду, яка потребує додаткових знань цих Правил;

за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці, коли виявлено

незнання працівниками нормативних актів з питань охорони праці.

1.2.11. Працівник перед допуском до самостійного виконання

газонебезпечних робіт повинен (після перевірки знань) пройти

стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше

перших десяти робочих змін.

1.2.12. Допуск до стажування і самостійної роботи працюючих в

газовому господарстві оформляється наказом підприємства. Кожний

працівник у разі допуску до роботи повинен пройти в установленому

порядку інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (під

особистий розпис).

Працівникам перед допуском до роботи під розпис адміністрація

повинна видати інструкції із безпечних методів робіт.

1.3. Організація відомчого контролю за дотриманням вимог цих

Правил

1.3.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил в процесі

проектування, будівництва, наладки і експлуатації систем

газопостачання повинен здійснюватися підприємством, що виконує

названі роботи.

1.3.2. На кожному підприємстві (об'єкті) повинно бути розроблене

і затверджене керівником положення-інструкція з організації і

проведення контролю за безпечну експлуатацію газового господарства,

в якому повинно бути передбачено:

періодичність і обсяг проведення перевірок;

порядок виявлення і усунення порушень;

визначення стану газопроводів, газового обладнання і приладів;

аналіз причин допущених порушень;

перевірку діяльності керівників служб, цехів і інших підрозділів

із забезпечення ними умов для дотримання на робочих місцях вимог

цих Правил, а також виконання ними приписів органів Держнагляду і

служби охорони праці підприємства.

1.3.3. Контроль якості будівельно-монтажних робіт та порядок його

проведення повинен здійснюватись у відповідності з вимогами

Положення із організації і проведення відомчого контролю з

урахуванням вимог ДБН А3.1-5-96 і СНиП 3.05.02-88.

1.4. Відповідальність за порушення цих Правил

1.4.1. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу,

якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного

діагностування, а також відповідність об'єкта цим Правилам несуть

відповідальність підприємство, установа, організація (незалежно від

форми власності та відомчої належності), що виконують відповідні

роботи.

1.4.2. Керівники підприємств, установ, організацій та інші

посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання

вимог цих Правил в межах покладених на них завдань та

функціональних обов'язків.

1.4.3. Відповідальність за технічний стан і безпечну експлуатацію

об'єктів, указаних у п. 1.1.2 цих Правил, а також побутових газових

приладів і апаратів, димових і вентиляційних каналів, ущільнень

вводів підземних інженерних комунікацій в будинки і будівлі

покладається на їх власників.

1.4.4. Відповідальність за справний стан і безпечне користування

газовими приладами і апаратами, що встановлені в житлових будинках

державного фонду, покладається на квартиронаймачів, а в квартирах і

житлових будинках, що належать громадянам на правах особистої

власності,- на їх власників. Експлуатаційні спеціалізовані

підприємства газового господарства (надалі - СПГГ) несуть

відповідальність за якісне виконання робіт із технічного

обслуговування і ремонту газового обладнання та газопроводів, а

також своєчасне виконання заявок на усунення несправностей у

системах газопостачання.

1.4.5. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну,

адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність

згідно з чинним законодавством.

1.5. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

1.5.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце на

об'єктах, на які поширюються ці Правила (п. 1.1.2), проводиться

відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних

випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в

установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України 10.08.93 № 623.

1.5.2. Розслідування аварій і нещасних випадків, пов'язаних з

використанням газу в побуті, здійснюється згідно з чинним

законодавством України.

1.5.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці і членів

комісії для розслідування обставин і причин аварії або нещасного

випадку власник підприємства, громадяни зобов'язані забезпечити

збереження всієї обстановки аварії (нещасного випадку), якщо це не

загрожує здоров'ю та життю людей і не порушує режим роботи

підприємства (об'єкта).

2. Терміни та визначення

У цих правилах застосовуються такі терміни і визначення:

Населені пункти Міста, селища міського типу,

населені пункти сільської

місцевості

Система Газопроводи і споруди на них

газопостачання (включаючи міжселищні).

Газове обладнання житлових і

громадських будинків,

промислових і

сільськогосподарських

підприємств, підприємств

комунально-побутового

обслуговування населення

виробничого характеру, ГНС,

ГНП, ПСБ, АГЗС, резервуарних,

геотермальних, групових та

індивідуальних установок ЗВГ

Споруди систем Газопроводи і споруди на них

газопостачання (ГРП, колодязі, контрольні

трубки, контрольно-

вимірювальні пункти і інш.)

Установки ЕХЗ від корозії,

АСУТП, телемеханіка.

Газифіковані житлові і

громадські будинки, промислові

і сільськогосподарські та інші

підприємства.

ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС,

резервуарні групові і

геотермальні установки

Газове Газопроводи і споруди на них,

господарство засоби захисту від

підприємств електрохімічної корозії, ГРП,

ГРУ, газообладнання

газифікованих виробничих і

допоміжних споруд і котелень,

розташованих на території

підприємства

Підприємства Бані, пральні, банно-пральні

комунально- комбінати, підприємства

побутового хімічної чистки одягу,

обслуговування хлібопекарні та інш.

населення

виробничого

характеру

Розподільні Зовнішні газопроводи, які

газопроводи забезпечують подачу газу від

джерела газопостачання

(газопроводи високого і

середнього тиску) до ГРП

промислових підприємств,

котелень,

сільськогосподарських

підприємств, комунальних

об'єктів і інших споживачів, а

також газопроводи низького

тиску населених пунктів

Міжселищні Розподільні газопроводи,

газопроводи прокладені поза територією

населених пунктів

Технологічні Газопроводи, які транспортують

газопроводи газ як сировину для хімічних,

нафтохімічних, нафтопереробних

і інших виробництв

Внутрішньоплощадк Газопроводи, які прокладаються

ові газопроводи на території підприємств,

котелень і інших виробничих

об'єктів

Газопровід-ввід Газопровід від місця

приєднання до розподільного

газопроводу до вимикального

пристрою на вводі. До

газопроводу-вводу належать і

ділянки дворових газопроводів

до вимикального пристрою на

ввідному газопроводі

Ввідний Ділянка газопроводу від

газопровід вимикаючого пристрою на вводі

в будинок (при встановленні

вимикального пристрою зовні

будинку) до внутрішнього

газопроводу, включаючи

газопровід, прокладений в

футлярі через стіну будинку

Внутрішні Ділянки газопроводів від

газопроводи газопроводу-вводу (при

встановленні вимикального

пристрою в будинку) або від

ввідного газопроводу до місця

підключення

газовикористовувального

агрегату, установки, газового

приладу

Скидний Трубопровід, призначений для

газопровід скиду в атмосферу газу при

спрацюванні регулювальних або

запобіжних пристроїв з тим,

щоб тиск газу в контрольованій

точці не перевищував заданого

Продувний Трубопровід, призначений для

газопровід продування і скиду в атмосферу

з ділянок зовнішніх та

внутрішніх газопроводів газу,

повітря, інертного газу після

продування, випробувань на

герметичність і міцність, при

заповненні ділянок газом (пуск

газу), ремонті, консервації

або тривалій перерві подачі

ними газу

Газопровід Трубопровід, який призначений

безпеки для запобігання попаданню в

топки газу, який може

просочуватися при продувці,

якщо контрольний вимикальний

пристрій негерметичний, а

також коли негерметичні

головний і контрольний

вимикальні пристрої при

непрацюючому агрегаті, пуску і

розпалі пальників. Газопровід

безпеки сполучає з атмосферою

ділянку внутрішнього

газопроводу, розташовану поміж

робочим і контрольним

вимикальними пристроями

Наземний Газопровід, прокладений зверху

газопровід землі з обвалуванням або без

обвалування

Надземний Газопровід, прокладений на

газопровід окремо стоячих опорах,

колонах, естакадах, етажерках,

по стінах будівель

Газовикористовува Котли, виробничі печі,

льні установки установки, побутові прилади і

апарати, які використовують

газ як паливо

Газові прилади Побутові газові прилади і

апарати згідно з переліком

державних стандартів на них

(додаток 44)

Малометражні Котли типу КЧМ-М, ВНІСТО-М, КС-

котли ГС-46 і інші продуктивністю до

100 кВт

Комбінований Регулятор тиску, в якому

регулятор тиску скомбіновані (з'єднані) і

незалежно працюють пристрої -

безпосередньо регулятор тиску,

автоматичний вимикальний

пристрій (запобіжно-запірний

клапан), запобіжно-викидний

клапан

Регулятор тиску Під терміном РТГД розуміють

газу домовий комбінований регулятор тиску,

комбінований призначений для постачання

(РТГД) пальним газом (ГОСТ 5542-87)

низького тиску одного або

декількох житлових будинків і

інших споживачів при вхідному

тиску газу до 0,6 МПа (6

кгс/см2); за витрат не більше

10 м3/ч

Посудина під Посудини, цистерни,

тиском резервуари, балони та ін., які

працюють під тиском понад 0,7

кгс/см2

Резервуарна Установка газопостачання ЗВГ,

установка до складу якої входять

резервуари від 2,5 до 5,0 м3

Геотермальна Установка, призначена для

установка ЗВГ зберігання і випаровування ЗВГ

за рахунок теплової енергії

грунту, який не зазнає впливу

сезонних коливань температури

Групова балонна Установка газопостачання ЗВГ,

установка до складу якої входять понад

два балони

Індивідуально- Установка газопостачання ЗВГ,

балонна установка до складу якої входять не

більше двох балонів, у тому

числі і шафові для житлових

будинків

Комбінована Індивідуальна балонна

балонна установка установка з одночасним

розміщенням трьох балонів, при

цьому два балони розміщуються

в шафі зовні будівлі і один

балон в приміщенні кухні

Резервуар Стаціонарна посудина,

призначена для зберігання

газоподібних, рідких і інших

речовин

Цистерна Пересувна посудина, постійно

встановлена на рамі

залізничного вагона, на шасі

автомобіля, призначена для

транспортування і зберігання

газоподібних, рідких і інших

речовин

Балон Посудина, призначена для

транспортування, зберігання і



Скачать документ

Похожие документы:

 1. 3 Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 00)

  Документ
  00-1.11-98 ДНАОП 0.00-1.11-98 НПАОП 0.00-1.1 -84 ДНАОП 0.00-1.1 -84 НПАОП 0.00-1.13-71 ДНАОП 0.00-1.13-71 НПАОП 0.00-1.14-70 ДНАОП 0.00-1.14-70 НПАОП 0.
 2. Приказ с 29. 07. 2009 n 118 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 20 августа 2009 за n 792/16808 Об утверждении Правил охраны труда в прокатном производстве предприятий металлургического комплекса

  Документ
  1.1. Эти Правила распространяются на всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности, осуществляющих ведение технологических процессов, эксплуатацию, обслуживание и ремонт оборудования в прокатном производстве.
 3. Приказ з31. 01. 2005 n 20 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 16 марта 2005 за n 306/10586    Об утверждении Правил охраны труда в деревообрабатывающей промышленности

  Документ
  Согласно Закону Украины "Об охране труда", Положением о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда, утвержденным Указом Президента Украины от 16.
 4. Днаоп 00 17-92 (нпаоп 00 17-92)

  Документ
  Настоящая редакция "Единых правил безопасности при взрывных работах" является переработанным вариантом Правил, утвержденных бывшим Госгортехнадзором СССР постановлением от 23 декабря 1988 г.
 5. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на 1 липня 2010 року

  Документ
  Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С

Другие похожие документы..