Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время дайвинг стал одним из популярных видов оздоровительной деятельности и активного отдыха [2]. Нередко вместе с взрослыми дайверами по...полностью>>
'Лекции'
Диагностика заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений болезни, а также малосимптомных и атипичных их вариантов на основе владения пропед...полностью>>
'Доклад'
В соответствии со стратегическими задачами, определенными перед налоговыми органами, Налоговый департамент по Актюбинской области в отчетном периоде о...полностью>>
'Документ'
Виктор Шаубергер (1885—1958), потомственный лесничий, сделал, вероятно, самые фундаментальные открытия XX столетия и своей техникой завихрения открыл...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний УНІВЕРСИТЕТ

розвитку людини"УКРАЇНА"

Open International UNIVERSITY

of Human Development

"UKRAINE"

НОВОКАХОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТНАСКРІЗНА ПРОГРАМА

ПО ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0501 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Нова Каховка - 2009

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний УНІВЕРСИТЕТ

розвитку людини"УКРАЇНА"

Open International UNIVERSITY

of Human Development

"UKRAINE"

НОВОКАХОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ

,,ЗАТВЕРДЖЕНО”

Науково-методичною радою

економічного факультету

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Протокол № 2 від 21.09.09 р.

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА

ПО ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.050106 «ОБЛІК І АУДИТ»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ

0501 ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО

Нова Каховка - 2009

ЗМІСТ

 1. Загальні положення 4

 1. Види практик 5

 1. Зміст практики 6

 1. Бази практики 8

 1. Організація і керівництво практикою 9

 1. Підведення підсумків практики 12

 1. Матеріальне забезпечення практики 13

 1. План-графік проходження практики студентами

напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» 15

 1. Критерії оцінювання та бюджет робочого часу

програм практики 32

 1. Висновки 36

 1. Список літератури 37

 1. Додатки 38

Практика студентів вищого навчального закладу Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

У даній наскрізній програмі практики розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів у Новокаховському гуманітарному інституті.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності «Облік і аудит».

  1. У процесі професійної підготовки студентів увага акцентується на:

 • розвитку творчих здібностей студента;

 • самостійності студента;

 • умінні студентами приймати рішення;

 • спроможності працювати в колективі.

  1. Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти.

 1. ВИДИ ПРАКТИК

2.1 За змістом і метою практика студентів для напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит», відповідно до кваліфікаційних рівнів, може бути:

 • виробничою;

 • переддипломною;

 • науково-дослідною.

2.2 Метою виробничої практики є ознайомлення студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах, з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.

2.3 Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного об’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збору матеріалів для дипломного проекту (роботи).

2.4 Завданням науково-дослідної практики є набуття вміння адаптувати теоретичні положення, методичний інструментарій, викладеного в спеціальній літературі, передовий досвід підприємництва до умов діяльності конкретного підприємства, установи, організації; закріплення практичних навичок проведеного економічного дослідження, формування його інформаційного, облікового або фінансового та методичного забезпечення, виходячи з сутності проблем, що вирішуються, та обмежень, пов’язаних з діяльністю конкретного підприємства, установи, організації; розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, облікової та консалтингової діяльності для вирішення актуальних проблем функціонування підприємницьких структур в сучасних умовах господарювання; впровадження розроблених науково – обґрунтованих рекомендацій та пропозицій в діяльність державних органів влади та управління різних рівнів.

СХЕМА

професійно-практичної підготовки студентів напряму підготовки 6.030509, спеціальності 7.050106, спеціальності 8.050106 «Облік і аудит»

Курс,

семестр

Вид

практичної підготовки

4 курс

8 семестр

5 курс

10 семестр (спеціалісти)

5 курс

10 семестр

(магістри)

Виробнича практика

4 тижні (травень)

Переддипломна практика

4 тижні

(березень-квітень)

Науково-дослідна практика

4 тижні

(березень-квітень)

 1. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

3.1 Наскрізна програма професійно-практичної і економічної підготовки студентів за спеціальністю «Облік і аудит» напряму 0501 «Економіка і підприємництво» є основним навчально-методичним документом, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практики студентів на визначених базах практики, підведення підсумків практики студентів і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під час проходження практики за кожним освітньо-кваліфікаційним рівнем: бакалавр, спеціаліст, магістр. Саме наскрізна програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації виробничої, практичної і науково-дослідної підготовки, системності, безперервності і наступності навчання студентів.

3.2 Практика студентів напряму підготовки «Облік і аудит», в залежності від бази практики (підприємства різних форм власності, різних напрямків діяльності, зорієнтованих як на забезпечення суспільства промисловою та споживчою продукцією, а також на задоволення виробничих і споживчих послуг; контрольно-ревізійні управління; органи податкової адміністрації, аудиторські фірми тощо), індивідуального завдання (обраної теми дипломної роботи) може здійснюватися в трьох напрямах: бухгалтерський облік, економічний аналіз і аудит.

3.3 Для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» навчальними планами передбачені: виробнича практика (8 семестр, 4 тижні), переддипломна практика (10 семестр, 4 тижні), науково-дослідна практика (10 семестр, 4 тижні).

3.4 Дана наскрізна програма професійно-практичної і економічної підготовки студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» складена відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затверджене Наказом Міністерства освіти України від 08.04.93 р. № 93 із врахуванням вимог листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93, кваліфікаційної характеристики, типових програм нормативних, природничонаукових, загальноекономічних, гуманітарних дисциплін, дисциплін професійної підготовки.

3.5 На основі даної наскрізної програми практики студентів щорічно розробляються або перезатверджуються робочі програми відповідних видів практики. Разом з робочими програмами навчальних дисциплін робочого навчального плану спеціальності, робочі програми практики студентів входять до комплексу основних навчально-методичних документів, які реалізують завдання освітньо-професійної програми підготовки і освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців за напрямом освіти та відповідають їх змісту щодо практичних занять та навичок. Для студентів і керівників практик від навчального закладу та бази практики робочі програми практики студентів є основним навчально-методичним документом, на підставі якого розробляються інші методичні документи.

3.6 Кафедри, окрім робочих програм практики, розробляють інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

 1. БАЗИ ПРАКТИКИ

4.1 Практика студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» Новокаховського гуманітарного інституту проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів або в виробничому підрозділі (кафедри економічного факультету) інституту.

4.2 Визначення баз практики здійснюється керівництвом Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» на основі прямих договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

4.3 Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» можуть самостійно, за погодженням з керівництвом Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» обирати для себе базу практики і пропонувати її для використання на основі прямих договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності (Додаток Л).

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

5.1 Відповідальність за організацію та проведення практики студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» покладається на керівника Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

Загальну організацію практики студентів з напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» та контроль за її проведенням у Новокаховському гуманітарному інституті ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» (IV рівня акредитації) здійснює проректор з навчальної роботи.

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики студентами забезпечує кафедра «Обліку і аудиту» в особі завідуючого кафедрою.

5.2 Тривалість робочого часу студентів:

При проходженні виробничої, переддипломної, науково-дослідної практики для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» у віці від 16 до 18 років – не більше 36 годин на тиждень; у віці від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень.

За домовленістю між Новокаховським гуманітарним інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» і базою практики може встановлюватися інша тривалість робочого часу студентів, що не суперечить вимогам чинного законодавства (Кодексу Законів про працю).

5.3 Наказом ректора (Додаток А) НГІ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» про проведення практики студентів визначається:

- місце і терміни проведення практики;

- склад студентських груп;

- відповідальний керівник за організацію практики та оформлення підсумкового звіту за її результатами.

5.4 До керівництва виробничою, переддипломною, науково-дослідною практикою для студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» залучаються досвідчені викладачі кафедри «Облік і аудит».

5.5 Керівник практики від навчального закладу:

- контролює готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття студентів – практикантів підготовчі заходи;

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі перед від’їздом (виходом) студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, програми, щоденника, календарного плану, індивідуального завдання, тем курсового і дипломного проектування, магістерських робіт, методичних рекомендацій щодо оформлення звітної документації згідно із переліком, встановленим Новокаховським гуманітарним інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна».

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів і проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки;

- приймає заліки з практики;

- подає проректору з навчальної роботи письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо її поліпшення.

5.6 Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на підготовку фахівців їх майбутнього міста роботи після закінчення навчання.

5.7 Бази практик в особі їх керівників разом з Новокаховським гуманітарним інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит».

5.8 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

Керівник практики від бази практики :

 • несе особисту відповідальність за проведення практики;

 • організовує практику відповідно до програм практики;

 • надає відповідно до програм практики місця практики, забезпечує максимальну ефективність її проходження;

 • організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки й охорони праці і відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;

 • забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків проходження практик по структурних підрозділах підприємства;

 • забезпечує студентам-практикантам можливість користуватися науково-технічною бібліотекою, приміщеннями баз практики, нормативними та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;

 • ознайомлює і контролює дотримання студентами–практикантами правил внутрішнього розпорядку;

 • створює необхідні умови для засвоєння практикантами передової технології, сучасних методів організації праці тощо.

5.9 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам практики.

5.10 Студенти напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» при проходженні практики зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики направлення (Додаток В), методичні матеріали (методичні матеріали, програму, щоденник (Додаток Б), індивідуальне завдання, індивідуальний графік проходження практики, план-звіт проходження практики (Додаток Д) для консультації та оформлення всіх документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її керівників;

- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами: щоденник практики, індивідуальний графік проходження практики, індивідуальне завдання, план-звіт проходження практики, календарний план-графік, перелік нормативних документів, використаних в процесі проходження практики, пропозиції студента-практиканта до керівництва підприємства (установи, організації) щодо вдосконалення умов праці, засобів та предметів праці тощо.

Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені стандартом для оформлення текстових документів.

6.2 Звіт з практики захищається студентом (із диференційованою оцінкою) на базах практики в останні три дні її проходження або в Новокаховському гуманітарному інституті протягом перших десяти днів семестру, який починається після практики.

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

6.3 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку відраховується з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, йому може надаватись можливість пройти практику у вільний від навчання час.

6.4 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри «Обліку і аудиту», а загальні підсумки практики підводяться на вченій раді Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» один раз протягом навчального року.

7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

7.1 Джерела фінансування практики студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» визначаються формою замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, установ, організацій усіх форм власності, закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб.

Для фінансування практики студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Суб’єкти – замовники фахівців перераховують Новокаховському гуманітарному інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» кошти на проходження практики студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договору чи контракту на підготовку фахівців (з урахуванням офіційного індексу інфляції).

7.2 Витрати на практику студентів напряму підготовки (спеціальності) «Облік і аудит» входять складовою частиною в загальні витрати Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» на підготовку фахівців.

Розмір витрат, пов’язаних з проходженням практики студентів, визначається кошторисом-калькуляцією, що розробляє Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» із розрахунку вартості проходження практики одного студента.

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути:

 • оплата праці безпосереднього керівника практики;

 • оплата консультації, екскурсії, одноразових загальних заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики тощо;

 • разові витрати на організацію і підведення підсумків практики;

 • витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-обчислюваних машин, розмноження роботи, придбання матеріалів, канцелярського приладдя, експлуатація обладнання тощо).

7.3 Норма часу на проведення захисту звіту за практику встановлюється з розрахунку 0,33 години на одного студента.

7.4 Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється на умовах погодинної оплати з розрахунку 1,0 години на одного студента за тиждень.

Розмір погодинної оплати праці залежить від освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки фахівця, наукового ступеня та звання керівника практики.

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо Новокаховським гуманітарним інститутом ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» за трудовою угодою.

7.5 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяги часу, передбачені навчальним планом.

7.6 Робочий час керівника практики від навчального закладу складається з педагогічного навантаження, яке заплановано йому на керівництво практикою на один рік. Графік його виконання розробляється керівником практики і затверджується керівником навчального закладу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наскрізна програма по професійно-практичній підготовці та методичні вказівки (1)

  Документ
  Практика студентів вищого навчального закладу Новокаховського гуманітарного інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки
 2. Наскрізна програма практики студентів спеціальності 090615 090615) системи управління виробництвом та розподілом електроенергії (Затверджена на засіданні кафедри автоматизації енергосистем, протокол від 22. 10. 97 р за №3

  Документ
  (Затверджена на засіданні кафедри автоматизації енергосистем, протокол від 22.10.97 р. за № 3;затверджена на засіданні ради ФЕА НТУУ «КПІ», протокол від 16.
 3. Методичні вказівки з вивчення “ Економіка праці”за темами курсу Тема 1

  Документ
  Об’єктом вивчення “Економіки праці” є праця як доцільна діяльність людей, яка завжди та одночасно є взаємодією між людиною й природою та відносинами людей у процесі та з приводу виробництва.
 4. Програма та методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Переддипломна виробнича практика студентів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми підготовки магістра.
 5. Методичні вказівки (17)

  Документ
  Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050100 – «Облік і аудит»).

Другие похожие документы..