Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Комплексный план'
В области действует «Комплексный план мероприятий по борьбе с гриппом среди населения Луганской области и предотвращения возникновения его пандемии н...полностью>>
'Программа дисциплины'
Цель дисциплины «Теория и методика обучения иностранному языку» профессионально сориентировать все приобретенные студентами знания и специальные умен...полностью>>
'Методические указания'
Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский учет» для студентов 1-го курса специальности 080507 «Менеджмент орган...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки специалиста в области международных отношений по специальности 350200 – Между...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

для спеціальних загальноосвітніх шкіл

інтенсивної педагогічної корекції

(для дітей із ЗПР)

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

5 – 9 класи

Київ – 2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту школи інтенсивної педагогічної корекції.

З кожним роком в Україні зростає кількість факторів, які негативно впливають на здоров’я людини та стан довкілля. У зв’язку з цим актуальною є орієнтація навчальних закладів України на збереження та зміцнення здоров’я учнів і формування у них навичок безпечної поведінки. Це стосується системи спеціальної освіти і, зокрема, навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку. Оскільки під час навчального процесу учнів готують до самостійної життєдіяльності в сучасних соціально-економічних та екологічних умовах, то їм потрібно забезпечити необхідні знання, уміння та навички, які сприятимуть зміцненню і збереженню їх здоров’я, запобіганню нещасним випадкам, умінь розрізняти небезпеку та визначати правильне рішення відносно неї.

Інтегрований курс «Основи здоров’я» вивчається у школах інтенсивної педагогічної корекції як окремий предмет, водночас, він є складовою освітньої галузі „Здоров’я і фізична культура”.

Основна мета курсу полягає у формуванні мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді; вихованні в учнів свідомого ставлення до власного здоров’я, як найвищої соціальної цінності; формування основ здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я; опанування навичок безпечної для особистого здоров’я та здоров’я оточуючих поведінки.

Завдання курсу:

►формування в учнів мотивації до дбайливого ставлення до життя і здоров’я;

►формування у школярів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей;

►виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби самопізнання та всебічного самовдосконалення;

►ознайомлення учнів з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я;

►формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;

►ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я;

►навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози для життя;

►навчання учнів методам самооцінки та контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;

►розвиток життєвих навичок учнів, спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я людини.

Зміст тем розгорнуто відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) навичок учнів, зокрема, вміння прийняття рішень, розв’язання проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, протистояння негативному психологічному впливові, подолання емоцій та стресу, а також розвиток співчуття і відчуття себе як громадянина.

Зміст навчання курсу «Основи здоров’я».

У змісті програмових вимог щодо знань і вмінь учнів програмового матеріалу враховуються особливості розвитку учнів із ЗПР, конкретні здобутки дітей та розвиток її потенційних можливостей.

Навчальний матеріал розрахований на засвоєння учнями базового змісту предмета «Основи здоров’я», програма має об’єднання певних тем, деяке спрощення програмового матеріалу (порівняно з програмами для загальноосвітніх середніх шкіл), але без порушення логіки дисципліни.

Зміст програми структурований за чотирма змістовими лініями, визначеними Державним освітнім стандартом школи інтенсивної педагогічної корекції:

1) Життя і здоров’я людини.

2) Фізична складова здоров’я.

3) Соціальна складова здоров’я.

4) Психічна і духовна складові здоров’я.

Розділ «Життя і здоров’я людини» надає можливість акцентувати увагу учнів на шляхах і засобах збереження та поліпшення здоров’я, сприяти усвідомленню їхнього призначення й місця у світі, усвідомити зміст понять «здоров’я», «здоровий спосіб життя» та їх складових тощо.

Розділ «Фізична складова здоров’я» присвячений розкриттю закономірностей та механізмів фізичних компонентів здоров’я, дає можливість учням оволодіти навичками здорового способу життя, догляду за тілом. Вивчення розділу «Фізична складова здоров’я» дає можливість ознайомити учнів з елементами профілактики найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобіганню захворювань, що передаються статевим шляхом, СНІДу; формує в учнів позитивну мотивацію до здорового способу життя, навчає ефективним принципам організації навчального процесу і активного відпочинку.

«Соціальна складова здоров’я» спрямована на ознайомлення учнів із соціальними аспектами здоров’я, засадами соціальної адаптації, на підготовку школярів до дорослого життя та професійного самовизначення.

Розділ «Психічна і духовна складові здоров’я» передбачає оволодіння учнями навичками та вміннями позитивного спілкування, запобігання конфліктам, зменшення шкідливого для здоров’я впливу надмірних стресогенних чинників, ознайомлення з принципами психічного розвитку людини, її пізнавальними та психоемоційними особливостями; акцентує увагу на моральне здоров’я як одну із важливих характеристик людини і суспільства; розкриває вплив духовного життя людини на здоров’я.

Програма інтегрованого предмета «Основи здоров’я» має прикладний характер, тому її реалізація можлива на основі таких компонентів:

● мотиваційний (поєднує в собі знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення соціально значимих і особистісно-орієнтованих потреб);

● операційний (поєднує в собі засоби, методи і форми організації діяльності, способи її планування і регулювання);

● інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, соціальну, психічну, духовну складові здоров’я, основні умови і способи його збереження і зміцнення, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності).

Характеристика навчального змісту і особливості його реалізації.

Органічне поєднання навчання і виховання; засвоєння знань і розвиток пізнавальних здібностей учнів; практична спрямованість викладання, що вимагає формування умінь застосовувати знання на практиці, вироблення необхідних для цього навичок – основні принципи у навчанні курсу «Основи здоров’я» в середній ланці школи інтенсивної педагогічної корекції.

Організація навчально-виховного процесу.

Особливістю організації навчально-виховного процесу є орієнтація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня оволодіння предметом «Основи здоров’я» і створення умов для оволодіння програмовим матеріалом. У зв’язку з цим особливу увагу треба приділяти диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з дітьми. Ефективними можуть бути групові форми навчання на уроці в оптимальному поєднанні з фронтальними, додаткова робота з учнями в позаурочний час.

Особистісна орієнтованість при вивченні предмета здійснюється через зміст навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути зосереджена на проведенні занять з використанням методів навчання, що ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, навчальні контракти, інтерв’ю, розгляд і аналіз окремого випадку, екскурсії, робота в групі, розв’язання проблеми тощо.

Особливу увагу необхідно приділити позитивній мотивації учнів не лише на вибір здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я.

Корекційно – розвивальні завдання курсу полягають у розвитку соціальної мотивації та мотивації здоров’я, розвитку особистості дитини та виправленні їх недоліків, розвитку позитивного ставлення до свого здоров’я та комунікаційного розвитку, формування емоційно-вольової сфери та формування поведінки учня, вмінь підпорядковувати власну поведінку соціальним нормам.

Позитивна динаміка навчально-пізнавального та особистісного розвитку дитини залежить від корекційної роботи, яка враховує суб’єктивний досвід, індивідуальні відмінності у розвитку дитини, і спрямована на розвиток потенційних можливостей.

Передбачається, що внаслідок корекційно-розвивального впливу школярі із ЗПР оволодіють основними правилами поведінки в суспільстві, навчаться стежити за своїм здоров’ям, попереджати захворювання, оволодіють інформацією щодо заходів запобігання небезпечних захворювань, усвідомлять негативний вплив шкідливих звичок на здоров’я, удосконалюватиметься формування комунікативного розвитку. Відбудеться корекція та розвиток психічних процесів, пізнавальної діяльності, особистості учня. Сформуються практичні уміння і навички, що створюють умови для інтеграції дітей із ЗПР в суспільство.

Характеристика навчального змісту і особливості його реалізації.

Органічне поєднання навчання і виховання; засвоєння знань і розвиток пізнавальних здібностей учнів; практична спрямованість викладання, що вимагає формування умінь застосовувати знання на практиці, вироблення необхідних для цього навичок – основні принципи у навчанні предмета «Основи здоров’я» в середній ланці школи інтенсивної педагогічної корекції.

Вимоги до підготовки учнів з основ здоров’я.

В ході реалізації програми інтегрованого курсу «Основи здоров’я» зміст кожного компонента відпрацьовується за логікою поетапного формування особистості відповідно до вікових особливостей всіх складових здоров’я школярів.

Успішна реалізація програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я» можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім’ї та громади), що створює умови для:

- особистісно-орієнтованого навчання;

- збагачення змісту інтегрованого предмета емоційним, особистісно-значущим матеріалом;

- використання інтерактивних методів навчання;

- стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів;

- послідовної диференціації та індивідуалізації вивчення цього предмета;

- роботи учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів;

- відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми;

- залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок;

- багатоваріантності форм різних видів діяльності учнів;

- активної співпраці сім’ї та громади.

Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я є знання, вміння та навички, правила поведінки учнів в життєвих ситуаціях, емоційно-ціннісне ставлення до навколишньої дійсності.

Позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивна спрямованість на ведення такого способу життя, його практичні дії, які він виконує при відпрацюванні кожної теми.

Оцінювання з основ здоров’я здійснюється на основі розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Структура програми.

Структура курсу «Основи здоров’я» середньої ланки школи включає чотири складові: життя і здоров’я людини; фізична складова здоров’я; соціальна складова здоров’я; психічна і духовна складові здоров’я.

Програма представлена в табличній формі, що містить три частини: зміст навчання, вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів і корекційно-розвивальна спрямованість та очікувані результати.

У змісті навчання з основ здоров’я вказано той навчальний матеріал, який підлягає вивченню у відповідному класі. Вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів орієнтують на результати навчання, які є об’єктом контролю й оцінювання.

Зміст навчання з основ здоров’я структурований за темами. Визначено кількість годин передбачених на вивчення кожної з них, подається перелік вимог до знань і умінь учнів.

Розділ «Зміст навчального матеріалу» задає мінімальний обсяг матеріалу, обов’язковий для вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі школах інтенсивної педагогічної корекції. Але, беручи до уваги недорозвиток психічної сфери та недоліки особистісного розвитку дітей із ЗПР й те, що обсяг матеріалу великий, а кількість годин на його оволодіння обмежена, вчитель має право вилучити частину матеріалу, зміст якого, на думку вчителя, не є обов’язковим для вивчення і не виносити для тематичного контролю. Або ж можна розглянути ці теоретичні питання оглядово.

Розділ «Вимоги до знань і умінь учнів» визначає обов’язковий рівень знань, умінь і навичок, якими учні повинні оволодіти в процесі вивчення програмового матеріалу.

Розділ «Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати» передбачає, що оволодінням програмовим матеріалом з основ здоров’я сприятиме розвитку всіх психічних процесів, емоційно-вольової сфери, мотиваційного, комунікаційного та особистісного розвитку.

Навчання курсу «Основи здоров’я» повинне передбачати поєднання діагностики і корекції особистісного розвитку дитини; системність корекційних, профілактичних і розвиваючих задач щодо здорового способу життя; урахування вікових, психологічних і індивідуальних особливостей дитини; формування емоційно-позитивної спрямованості дитини на оволодіння матеріалом.

Наведений розподіл годин по темам є орієнтовним. Залежно від рівня знань учнів класу, від труднощів, що виникають в учнів із ЗПР під час вивчення основ здоров’я, вчитель може дещо збільшити або зменшити час на вивчення окремих тем, що забезпечить свідоме і міцне засвоєння учнями всього матеріалу, передбаченого для кожного року навчання.

У запропонованій програмі визначено зміст основ здоров’я як навчального предмета 5-9 класів шкіл інтенсивної педагогічної корекції, у яких на вивчення курсу відводиться така кількість годин:

Навчальний предмет

Класи

5

6

7

8

9

Кількість годин на рік

Основи здоров’я

17

17

17

17

17

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Рівні навчальних досягнень учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I. Початковий

1

Учень має слабкі уявлення з визначеної проблеми, за допомогою вчителя може розпізнати і назвати окремі поняття, що стосуються здоров’я та безпеки життєдіяльності.

2

Учень намагається відтворити окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника надає елементарні дані за програмою.

3

Учень частково відтворює окремі факти, за допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі дані щодо методів здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

II.

Середній

4

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника дає не повні визначення окремих понять; неповно характеризує ознаки здоров’я та безпечної поведінки; за інструкцією і за допомогою вчителя фрагментарно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності.

5

Учень дає визначення окремих понять; за допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя; за інструкцією виконує елементарні практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, використовуючи допомогу вчителя.

6

Учень неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує прості типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, методи збереження життя і зміцнення здоров’я; наводить прості приклади; за інструкцією, звертаючись за консультацією до вчителя, виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності; робить розрізнені висновки.

ІІІ. Достатній

7

Учень частково самостійно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі; за інструкцією виконує необхідні операції з захисту та збереження власного здоров’я, надання допомоги іншим, практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності (використовує допомогу вчителя); робить неповні висновки.

8

Учень відповідає на поставлені запитання; дає характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я, самостійно розв’язує знайомі ситуаційні завдання, виправляє допущені помилки щодо реалізації здорового способу життя; за інструкцією виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить нечіткі сформульовані висновки.

9

Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує завдання; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; виконує практичні дії здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить короткі логічні висновки.

ІV.

Високий

10

Учень відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують здоровий спосіб життя, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; під керівництвом учителя користується наданою інформацією; виконує практичні дії щодо здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить логічні розширені висновки відповідно до мети конкретної оздоровчої діяльності.

11

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал у межах навчальної програми; самостійно аналізує і розкриває закономірності явищ і процесів, що характеризують здоров’я, здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності, їх сутність; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; ретельно виконує практичні дії, пов’язані зі здоровим способом життя та безпекою життєдіяльності, робить обґрунтовані логічні висновки.

12

Учень виявляє міцні та глибокі знання за програмою, самостійно оцінює та характеризує різноманітні явища і процеси, які розкривають сутність здоров’я і здорового способу життя, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання; самостійно користується різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні навички здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, робить обґрунтовані висновки, може впоратися з додатковими завданнями; правильно поводиться в непередбачених ситуаціях.

Програмою передбачені резервні години, які можуть бути використані для розширення програмового матеріалу або проведення тематичного оцінювання рівня навчальних досягнень школярів.

До програми можна вносити зміни щодо послідовності вивчення окремих тем з урахуванням контингенту учнів, суб’єктивного досвіду, індивідуальних відмінностей у розвитку дітей, рівнів їх підготовки, інтересів, конкретні здобутки кожної дитини та розвиток її потенційних можливостей. При цьому необхідно забезпечити міцне засвоєння учнями базового змісту шкільної освіти з основ здоров’я. Резерв навчального часу, а також години на повторення навчального матеріалу вчитель може використовувати на свій розсуд, зокрема на повторення на початку навчального року за попередній курс, як додаткові години на ті теми, які важко засвоюються учнями, або для узагальнення, систематизації і повторення матеріалу в кінці навчального року.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (1)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 2. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Образотворче мистецтво, відбиваючи реальну дійсність, є унікальним у вирішенні завдань як художньо-естетичного, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.
 3. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Програма укладена на основі програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи з урахуванням психофізичних особливостей дітей із затримкою психічно­го розвитку, їхніх пізнавальних можливостей, готовності до вивчення другої мови.
 4. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб спілкування та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями.
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової

Другие похожие документы..