Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ПРО СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНУ СИТУАЦІЮ НА ЛЬВІВЩИНІ, підготовлений у рамках проекту „Активізація структур громадянського суспільства для в...полностью>>
'Документ'
Известно, что состояние поверхности и поверхностного слоя деталей и режущих инструментов в значительной мере определяет их эксплуатационные свойства ...полностью>>
'Лекции'
Как сообщал вчера (30.11.2006, четверг) «Ъ», LSE совместно со скандинавской биржей OMX объявили о запуске торгов срочными контрактам на депозитарные ...полностью>>
'Рабочая программа'
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобр...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР

на інформаційно-довідкове обслуговування

м.___________

"___"_______________р.

_________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

назване у педальному "Виконавець" в особі ___________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________, з одного боку, і _________________________________________________________________________________________

(назва підприємства, установи, організації, кооперативу)

названого у подальшому "Замовник", в особі _________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________________________, з другого боку, уклали цей договір про подане нижче.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконан­ня інформаційного, консультаційно-довідкового, абонемент­ного (одноразового) обслуговування з ____________________________________

_________________________________________________________________________________________

(зміст інформації, що цікавить)

2. ОБОВ'ЯЗКИ "ВИКОНАВЦЯ"

2.1. Виконавець бере на себе забезпечення Замовника таки­ми видами інформаційного обслуговування:

2.1.1. Складає і розсилає інформаційні бюлетені з ______________________________________________

протягом _______________________. Бюлетень надсилається у ___________ примірниках.

2.1.2. Вміщує запити Замовника до комп'ютерного банку даних на ____________________ термін.

2.1.3. Виконує обробку інформації і пошук варіантів інфор­мації, що цікавить Замовника по всьому обсягу банку даних.

2.1.4

а) забезпечує у ______________ термін інформацією, що цікавить Замовника, або повідомляє про її брак;

б) регулярно протягом терміну дії договору письмово пові­домляє Замовникові про наявність інформації, що його ціка­вить, відповідно до п. 1.1 цього Договору.

2.1.5. Надає абонементні (одноразові) консультаційно-довідникові послуги з ______________________ _________________________________________________________________________________________

(характер консультації, зміст довідки)

3. ОБОВ'ЯЗКИ "ЗАМОВНИКА"

3.1. Оплачувати роботу Виконавця у розмірі і в термін, передбачені розділом 4 цього договору.

3.2. Своєчасно забезпечувати Виконавця необхідними для виконання договору документами та інформацією.

3.3. Надавати Виконавцеві відомості про використання отриманої інформації.

3.4. Не передавати без дозволу Виконавця доручену інфор­мацію іншим користувачам.

4. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1. Вартість наданої одноразової послуги, згідно з п. ______ Договору, складає ________________ грн., яка перераховується на розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше ____________________________.

4.2. Вартість абонементного обслуговування, передбачено­го п. ________ Договору, складає __________ грн. і вноситься до розрахункового рахунку Виконавця одноразовим перераху­ванням протягом _______ з дня укладання договору, або ______________ грн. щомісячно не пізніше __________ числа, що передує оплаті місяця.

Гроші, сплачені за абонементне обслуговування, не повер­таються.

4.3. У випадку укладання угоди з використанням наданої Виконавцем інформації Замовник сплачує Виконавцеві суму в розмірі ________________ грн., або _________________ % від суми договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання умов договору Виконавець сплачує штраф у розмірі ________ грн.

5.2. За неповідомлення Виконавця про використання отри­маної інформації Замовник сплачує штраф (неустойку) у роз­мірі ___________________________ грн. ( % ).

5.3. За передання без дозволу Виконавця інформації іншим користувачам Замовник сплачує штраф _______________________ грн.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Цей договір діє _______________________________________________________________ протягом

(термін виконання послуг)

_________________________________________________________________________________________

(термін абонементного обслуговування)

6.2. Договір може бути розірвано достроково при невико­нанні однією з сторін умов договору, з відшкодуванням зазна­них збитків.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Договір про інформаційно-довідкове обслуговування

  Документ
  з іншої сторони, які разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про наступне.
 2. Головне управління державної служби україни інформаційно-довідковий матеріал з питань проходження служби в органах місцевого самоврядування Київ – 2008

  Закон
  Організаційно-правові засади служби в органах місцевого самоврядування: запитання - відповіді (затвердженно наказом Головдержслужби України від 15.08.
 3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Кохановська Олена Велеонінівна

  Документ
  2.1. Поняття інформаційних цивільних правовідносин, визначення їх місця в системі сучасних цивільних правовідносин та цивільно-правове регулювання інформаційних відносин 45
 4. Ответы на госэкзамен 030502 «ису»

  Документ
  Діяльність працівників сфери управління (бухгалтерів, фахівців кредитно-банківської системи, плановиків і т. ін.) зараз орієнтована на використання розвинутих технологій.
 5. Інформаційний вісник (5)

  Документ
  Бібліосвіт : інформ. вісн. – Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов. ред.), Т. Сопова (відп. ред.), С. Чачко, Т. Якушко]; Держ. б-ка України для юнацтва.

Другие похожие документы..