Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одна из характерных черт русской философии – это ее потребность в своих онтологических и гносеологических поисках и мировоззренческих построениях опи...полностью>>
'Реферат'
Південний берег Криму — один з основних кліматичних рекреаційних районів України. Тривалість сонячного сяйва (2200–2350 год./рік), комфортні погодні ...полностью>>
'Документ'
Трансформаційні перетворення в Україні розпочались на тлі глибоких макроекономічних диспропорцій. Їх прояв, тою чи іншою мірою, посилився в процесі ст...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Дисциплина фармакология занимает пограничное положение на стыке теоретических и клинических дисциплин. Знания, полученные при изучении большинства те...полностью>>

Інвестиційна стратегія Одеської області на 2011 – 2015 роки

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

до рішення обласної ради

від __________ № ______

Інвестиційна стратегія Одеської області

на 2011 – 2015 роки

Зміст

Вступ ………………………………………………………. 3

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Інвестиційна стратегія Одеської області ........... ……..……… 4

  1. Мета та основні завдання інвестиційної стратегії …….…….. 8

  2. Напрямки розв’язання проблеми, основні етапи

виконання стратегії .…………………………………….…….. 9

  1. Фінансування і ризики інвестиційної стратегії …………..….…13

  2. Результативні показники ………………………………………..16

  3. Координація та хід реалізації стратегії ……………………….. 17

Додаток 1. Етапи та календарний план виконання

стратегії на 2011 - 2015 рр|нижч |відп . ………………….……. 18

Додаток 2. Зміст стратегічних завдань та прогноз результатів, що планується отримати ………………………………..20

Вступ

Розробка і впровадження Інвестиційної стратегії Одеської області необхідні як основа для побудови життєздатної і стійкої ринкової економіки. Така стратегія повинна стати сполучною ланкою між ринком інвестиційного капіталу світу та існуючими ресурсами і можливостями Одеської області.

Особливістю більшості відомих інвестиційних стратегій | в країнах Центральної та Східної Європи, Балтії є|з'являється| те, що вони роблять|чинять| знач­ний акцент на створенні|створіння| і розвитку інфраструктури підтримки і обслуговування інвестицій із організацією широкого спектру|обсяг| послуг, покликаних допомогти інвесто­рам в аналізі інвестиційних рішень|розв'язань| та гарантувати прозо­рість інвестиційного процесу|. Важливим завданням інвестиційної стратегії є розповсюдження серед зацікавлених сторін інформації щодо|відносно| країни, її макроекономічної ситуації, головних галузей промисловості, законодавства і процедур, що визначають інвести­ційний процес, інвестиційних стимулів|стимул-реакцій| та іншої інформації, яка може полегшити про­цес ухвалення|прийняття| інвестором рішення про початок бізнесу або організації спільного підпри­ємства.

Істотну частину притоку інвестицій в країнах Центральної і Східної Європи складає збільшення обсягів вже вкладених раніш інвестицій, що можливо за умов наявності відповідної інвестиційної інфраструктури і позитивного ставлення до інвесторів з боку уряду і місцевих органів влади.

Інвестиційна стратегія Одеської області є документом, що представ­ляє спільну діяльність обласної та районних державних адміністрацій області, органів місцевого самоврядування, держави по забезпеченню економічного розвитку регіону із урахуванням ситу­ації, що склалася в інвестиційному середовищі регіонального оточення України та Одеської області (ЄС, Росія, держави Чорноморського басейну, Кавказ), діяльності потенційних стратегічних партнерів (США, Китай тощо). Вона також відображає інвестиційні прагнення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цілі та напрями діяльності Стратегії співпадають із цілями та напрямами діяльності «Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської обла­сті на період до 2015 року».

Проект Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 рр. розроблено Головним управлінням зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської ОДА спільно з Одеським регіональним інститу­том державного управління Національної академії державного управління при Прези­дентові України.

1.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Інвестиційна стратегія Одеської області

Інвестиційна діяльність Одеської області

За даними Головного управління статистики в Одеській області на 1 січня 2010 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу до області становить 1040,3 млн. дол. США.

Станом на 1 жовтня 2010 року сума прямих іноземних інвестицій з країн світу до області становила 1090,9млн. дол. США.

Рисунок 1.1. Динаміка залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Одеської області (тис. дол. США)

За даними Державного комітету статистики України Одеський регіон займає 7 місце (після м. Київ, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Запорізької та Львівської областей) серед областей та міст України за обсягом залучених прямих іноземних інвестицій на душу населення.

Обсяг прямих іноземних інвестицій на одну особу населення регіону на 1 жовтня 2010 року становив 458,3 дол. США.

Станом на 1 жовтня 2010 року інвестиційно привабливими для нерезидентів в області були підприємства таких видів економічної діяльності як:

-
додаткові транспортні послуги (у 173 підприємства вкладено 241,1 млн. дол. США);

- фінансова діяльність (у 24 – 131,3 млн. дол. США);

- виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (у 54 підприємства – відповідно 127,7 млн. дол. США);

- оптова торгівля і посередництво в оптової торгівлі (у 234 – 93,5 млн. дол. США);

- виробництво продуктів нафтоперероблення та хімічна промисловість (у 28 – 90,0 млн. дол. США);

- операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям (у 217 – 89,3 млн. дол. США).

В Одеській області простежується нерівномірний розподіл іноземних інвестицій між містами та районами.

Розподіл іноземних інвестицій між містами та районами Одеської області

Найбільш привабливі міста

Міста із середньою

привабливістю

Найменш привабливі міста

Одеса (53,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Теплодар (2,8% від загального обсягу інвестицій в область)

Б. – Дністровський та Ізмаїл (по 0,8% від загального обсягу інвестицій в область)

Іллічівськ (26,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Южне (2,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Котовськ (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)

Найбільш привабливі райони

Райони із середньою

привабливістю

Найменш привабливі райони

 • Комінтернівський (8,8% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Овідіопольський (3,6% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Біляївський (0,9% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Ренійський (0,4% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Любашівський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Саратський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Б.-Дністровський (0,1% від загального обсягу інвестицій в область)

 • Ананьївський

 • Арцизький

 • Балтський

 • Березівський

 • Болградський

 • Великомихайлівський

 • Іванівський

 • Ізмаїльський

 • Кілійський

 • Кодимський

 • Котовський

 • Красноокнянський

 • Роздільнянський

 • Тарутинський

 • Фрунзівський

 • Миколаївський

 • Савранський

 • Татарбунарський

 • Ширяївський

Досягнуті темпи інвестиційного зростання не є достатніми для повноцінного використання ресурсного потенціалу області, розв’язання стратегічних завдань соціально-економічного розвитку та позиціювання на ринку вітчизняних та зарубіжних капіталів. Диспропорції в територіальному розподілі інвестицій призводять до нерівномірного соціально-економічного розвитку районів та територій області.

Дефіцит достатніх обсягів вільних фінансових ресурсів та недостатній рівень внутрішніх заощаджень роблять неможливим динамічний розвиток економіки виключно на основі внутрішніх інвестиційних ресурсів. Таким чином, збільшення обсягів інвестицій, необхідних для забезпечення сталого розвитку Одеської області, їх залучення в реальний сектор економіки та підвищення таким чином рівня життя й соціального захисту громадян, що проживають на території області, задоволення їх потреб є актуальною та такою, що потребує свого вирішення, проблемою.

Вирішення проблеми збільшення обсягів інвестицій можливе шляхом формування сприятливого інвестиційного клімату, необхідного для забезпечення активної діяльності національних та іноземних інвесторів. Тому залучення приватного зовнішнього капіталу є пріоритетним завданням органів державної влади та місцевого самоврядування

Серед факторів, що обумовлюють пріоритетну роль прямих інвестицій, можна виділити наступні:

 1. прямі інвестиції для Одеської області створюють довгострокові капіталовкладення;

 2. надходження прямих інвестицій позитивно впливає на розвиток господарського комплексу, що пов’язано із:

  • розповсюдженням використовуваних інвесторами технологій, ноу-хау тощо на інші галузі;

  • зростанням попиту на продукцію національних підприємств з боку компаній з іноземними інвестиціями;

  • створенням нових робочих місць;

  • збільшенням доходів працівників, зайнятих у зазначених компаніях, що в свою чергу забезпечує зростання попиту на продукцію національної промисловості;

  • збільшенням податкових та інших надходжень до місцевих бюджетів.

В основу інвестиційної стратегії, що пропонується, покладено резуль­тати базової оцінки інвестиційного середовища та аналізу економічної ситуації в об­ласті. Було використано інформацію про демографічний стан в області, ситуацію з трудовими ресурсами і зайнятістю населення, зведений аналіз економічного середовища області та розвитку бізнесу, оцінку стану комунальної та технічної інфраструктури, основні параметри бюджету, стан довкілля та умови життя.

Результати базового аналізу, у відповідності до мети стратегії, дозволили ви­значити та обґрунтувати вибір критичних питань у формуванні сприятливого інвес­тиційного середовища в Одеській області. Відповідно до них був проведений SWOT-аналіз з оцінки інвестиційної конкурентоспроможності споживчого ринку Одеської області в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. Основна увага у SWOT-аналізі приділялась слабким сторонам, оскільки саме визна­чення стратегій та тактик їх подолання стало основою для підготовки Програми залу­чення інвестицій в економіку Одеської області. Результати проведеного SWOT-аналізу дозволили оцінити позицію Одеської області як серед інших областей України, з якими вона конкурує за нові робочі місця та прямі іноземні та внутрішні інвестиції, так і відносно регіонального оточення в чор­номорському басейні.

Таблиця 1.2. Алгоритм розробки інвестиційної стратегії

Базовий аналіз

Критичні питання

SWOT-аналіз

Стратегічне бачення

результати

Стратегічні напрями (цілі)

Реалізація стратегії та моніторинг її виконання

Профіль громади, визначення її потреб

Розвиток підприємництва та інфраструктури бізнесу

Збереження та розширення регіонального бізнесу

Підтримка експорту

Заміна імпорту

Стосунки та зв’язки з інвесторами

Залучення в регіон іноземного бізнесу

Оцінка інвестиційної конкурентоспроможності Одеської області (зовнішні чинники)

Оцінка інвестиційної конкурентоспроможності Одеської області (внутрішні чинники)

Cформований позитивний імідж об'єкта інвестування (держава, регіон, галузь економіки)

Розпочато процес генерації інвестицій

Створена система підтримки поточного інвестиційного процесу, його моніторингу і політики захисту інвестицій у всіх гілках влади

Створення інвестиційного продукту.

Підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності.

Залучення зовнішніх фінансових потоків та матеріальних ресурсів.

Інвестиційне забезпечення розвитку і розширення регіонального господарсь­кого комплексу, модернізація його інфраструктури.

Розробка та виконання цільових програм залучення інвестицій

Визначення переліку та змісту індикаторів оцінки ефективності програми

Корегування цільової програми та її адаптація до змін у інвестиційному середовищі


2.Мета та основні завдання інвестиційної стратегії

Метою Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 роки | є створення умов для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію економіки та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Одеської області.

Стратегія є інструментом довгострокового інвестиційного планування, пов’язаного з бюджетним процесом Одеської області.

Стратегія розроблена для вирішення проблеми збільшення обсягів прямих інвестицій в економіку Одеської області, необхідних для підвищення рівня життя та соціального захисту громадян, що проживають на території області, задово­лення їх потреб. До основних завдань даної стратегії слід віднести:

 • створення нових робочих місць в секторі малого і середнього бізнесу;

 • розвиток обласної інфраструктури, спрощення процедури отримання документів дозвільного та погоджувального характеру;

 • залучення зовнішніх фінансових потоків та матеріальних ресурсів, потріб­них для сталого розвитку господарського комплексу регіону;

 • зменшення диспропорцій в розподілі залучених іноземних інвестицій між районами Одеської області;

 • збільшення особистих|особових| доходів громадян Одеської області;

 • підвищення конкурентоспроможності регіонального бізнесу;

 • зростання доходів бюджетів усіх рівнів;

 • підтримка і підвищення стійкості підприємств з іноземними та внутрішніми інвестиціями, що вже існують|наявний| на території Одеської області, забезпечення збільшення обсягів вже вкладених інвестицій;

 • створення|створіння| нових підприємств з іноземними та внутрішніми інвестиціями, які б від­повідали економічній і екологічній ситуації в Одеській області;

 • забезпечення сприятливих умов для інвесторів в реалізації ключових проектів ро­звитку регіону, в тому числі проектів на засадах ДПП;

 • сприянні формуванню та подальшому підтриманню позитивного інвестицій­ного іміджу Одеської області.

У відповідності до критичних питань, стратегія представляє стратегічні напрями (цілі) залучення інвестицій, а саме:

І. Створення інвестиційного продукту;

ІІ. Підтримка і моніторинг інвестиційної діяльності;

ІІІ. Залучення зовнішніх фінансових потоків та матеріальних ресурсів;

ІV. Інвестиційне забезпечення розвитку і розширення регіонального господарсь­кого комплексу, модернізація його інфраструктури.

3. Напрямки розв’язання проблеми, основні етапи виконання стратегії.

Для забезпечення оптимального варіанту розвитку інвестиційної діяльності в Одеській області та її активізації визначаються такі напрямки розв’язання проблеми:

1) Покращання інвестиційного клімату; створення умов для переходу до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку регіонального господарського комплексу, орієнтованої на активізацію інвестиційної діяльності; зняття перешкод і стимулювання залучення інвестицій;

2) Розбудова системи надання державних гарантій за такими напрямами:

 • реалізація інвестиційних програм і проектів в інфраструктурних та базових секторах економіки області;

 • інвестиційні проекти, пов’язані із розвитком експортоорієнтованих та імпортозамінних виробництв;

 • середньо- та довгострокові інвестиційні проекти, спрямовані на створення високотехнологічної конкурентоспроможної продукції;

 • інвестиційні проекти, пов’язані із розвитком об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії.

3) Розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури, а саме:

- створення індустріального парку в Одеській області;

 • становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного капіталу;

 • створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу, посилення захисту споживачів інвестиційних послуг.

 1. Створення дієвих механізмів державного-приватного партнерства в інфраструктурному інвестуванні.

 2. Розбудова системи цільової підготовки програм і проектів для інвестування або кредитування за державними гарантіями.

Для вирішення поставлених завдань пропонується використовувати наступні засоби:

 • визначення напрямів|направлень| співпраці|співробітництва| Одеської обласної державної адміністрації із райдержадміністраціями області, орга­нами місцевого самоврядування за пріоритетними напрямами економічного розвитку Одеської області;

 • підготовка інформаційної бази щодо організацій і програм підтримки і розви­тку інвестиційного процесу та співпраці|співробітництва| між іноземними компаніями, регіонами за­рубіжних країн і їх потенційними партнерами в Україні та в Одеській обла­сті;

 • підготовка і надання іноземним компаніям та інвестиційним фондам інформації про економічний потенціал і перспективи розвитку Одеської області;

 • сприяння підприємцям і промисловцям Одеської області в підготовці інвестицій­них пропозицій|речень| і їх представленні потенційним іноземним партне­рам;

 • підтримка ініціативи іноземних компаній та інвестиційних фондів, що плану­ють вийти на регіональний споживчий ринок і працювати на ньому.

 • створення та забезпечення ефективного функціонування інститутів розвитку (обласний венчурний інвестиційний фонд, компанія по управлінню активами тощо):

-- визначення, з урахуванням вимог та особливостей українського законодавства, оптимальної форми і структури обласного венчурного інвестиційного фонду. Визначення можливості участі у його створенні іноземних інвестиційних венчурних фондів, що діють в Україні, та залучення їх до співпраці;

-- визначення, з урахуванням вимог та особливостей українського законодавства, оптимальної форми і структури компанії по управлінню активами фінансовими і матеріальними ресурсами підприємств, які зацікавлені в передачі функцій оперативного управління, включно з іноземними компаніями та фондами. Надання такій компанії на рівні обласних органів виконавчої влади відповідних повноважень;

 • реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації інфраструктурних проектів;

 • врегулювання відносин в процесі укладання, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності, посилення державних гарантій прав концесіонерів.

Практична реалізація перерахованих вище стратегічних напрямів, що покладені в основу інвестиційної стратегії, | буде виконуватися на макро- та мікрорівнях.

Макрорівень відноситься до спільної компетенції органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, включаючи загальне|спільне| керівництво і підтримку інвести­ційної стратегії та побудову на її базі цільової програми залучення інвестицій, а та­кож всі заходи по її виконанню, моніторингу та, у разі потреби, корегування.

Практична робота по залученню інвестицій на мікрорівні| ґрунтується на під­ході, згідно з яким у підсумку повинні бути отримані такі основні результати|задач|:

 • формування позитивного іміджу об'єкта інвестування (держава, регіон, галузь економіки) шляхом підготовки, передачі та розповсюдження|поширення| інформації серед по­тенціальних інвесторів щодо|відносно| стану|достатку| і можливостей|спроможностей| ділового середовища|середи| в пів­денному регіоні Україні та в Одеській області;

 • розпочато процес генерації інвестицій (пошук інвестора, підготовка і обґрунту­вання інвестиційних пропозицій|речень|) та практичну роботу по залученню інвестицій в пріоритетні галузі економіки області;

 • підтримка поточного інвестиційного процесу і політики захисту інвестицій шля­хом координації дій, що здійснюються при підготовці й реалізації інвести­ційних проектів, моніторингу виконання проектів.

Виходячи з мети Інвестиційної стратегії Одеської області на 2011-2015 рр., яка полягає |у концентрації ресурсів для активізації інвестиційної діяльності, спрямованої на модернізацію економіки та забезпечення її сталого розвитку, передбачається пріоритетна підтримка інвестиційних програм і проектів, що пов’язані із:

  1. Інфраструктурними та базовими секторами економіки.

  2. Розвитком експортоорієнтованих та імпортозамінних виробництв.

  3. Створенням високотехнологічної конкурентоспроможної продукції, 

в галузях, що визначені як пріоритетні для розвитку області:

 • туризм та рекреація;

 • морегосподарський комплекс та логістика;

 • агропромисловий комплекс, включаючи переробну промисловість;

 • фінансова діяльність;

 • розвиток об'єктів електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії;

 • промисловість, зокрема машинобудування;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма моніторингу довкілля одеської області на 2011-2017 роки Одеса -2010

  Документ
  3 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми: рішення Одеської облради від 10.09.2010 р. „Про внесення змін і доповнень до рішення Одеської обласної ради” від 12.
 2. Програма освоєння зовнішніх ринків виноробними підприємствами Одеської області на 2011-2013 роки Паспорт

  Документ
  4. Прогнозний обсяг бюджетного фінансування – 895,45 тис. гривень, у тому числі із загального фонду обласного бюджету: 2011 рік – 360,63 тис. грн., 2012 рік – 311,32 тис.
 3. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Роздільнянського району

  Документ
  Створюватимуться сприятливі умови для провадження суб’єктами господарювання діяльності з надання туристичних послуг зеленого туризму, посилюватимуться взаємозв’язки туризму з іншими галузями економіки.
 4. Програма соціально-економічного розвитку міста Котовська Одеської області

  Документ
  Додаток 5. Перелік об’єктів соціально-культурного призначення, на яких у 2011 році передбачено проведення будівництва, капітального ремонту, реконструкції та інші роботи
 5. Програма економічного І соціального розвитку миколаївської області на 2011-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 «Миколаївщина – 2014» (далі Програма) роки розроблена відповідно до завдань та положень Програми Президента України В.

Другие похожие документы..