Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Беларусь построит в Туркменистане город для шахтеров-калийщиков. С такой просьбой обратился президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во врем...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Шалягин Д.Д. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Международное право" для специальности 030501.65 «Юриспруденция» – М.: Издательств...полностью>>
'Документ'
За полной информацией по наличию и стоимости рекламных поверхностей - обращайтесь к нашим менеджерам или отправьте нам запрос....полностью>>
'Учебный курс'
Перед вами обновленная версия учебного пособия, ранее подготовленного и переработанного группой специалистов проекта «Реформа бухгалтерского учета и ...полностью>>

Главная > Навчально-методичний посібник

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчально-методичний посібник

для самостійної роботи

та практичних занять

з навчальної дисципліни

Кримінальне право України”

(Особлива частина)

(відповідно до вимог ECTS)

для студентів ІІІ курсу

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Кримінальне право України” (Особлива частина) (відповідно до вимог ECTS) для студентів ІІІ курсу / Уклад.: В.Я. Тацій, В.В. Сташис, Л.В.Дорош та ін. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2007. – 125 с.

У к л а д а ч і: В.Я. Тацій,

В.В. Сташис,

Л.В. Дорош,

Л.М. Кривоченко

Л.М. Демидова,

Я.М. Кураш

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою

академії (протокол № 6 від 16.08.2007 р.)

© Національна юридична академія України, 2007

ЗМІСТ

1. Вступ........................................................................................3

2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять

та самостійної роботи.............................................................5

3. Витяг із програми навчальної дисципліни “Кримінальне

право України (Особлива частина).........................................8

4. Завдання до практичних занять та самостійної роботи......40

5. Поточний (модульний) контроль знань студентів..............112

6. Самостійна робота..................................................................115

7. Індивідуальна робота студентів............................................116

8. Контрольні питання для підготовки до іспитів...................117

9. Критерії оцінки успішності студентів..................................122

1. ВСТУП

Кримінальне право є однією з професійно-орієнтованих дисциплін. Курс Особливої частини кримінального права передбачає вивчення студентами ІІІ курсу норм, що встановлюють які конкретні суспільно небезпечні діяння є злочинами, які види покарань і в яких межах можуть бути застосовані до осіб, що їх вчинили. Це неможливо без знання відправних положень Загальної частини: підстав кримінальної відповідальності; поняття злочину та його складу, їх співвідношення; поняття і значення стадій вчинення злочину, співучасті; поняття покарання та загальних засад призначення покарання тощо.

При вивченні Особливої частини кримінального права застосовуються такі форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, колоквіуми, індивідуальні навчально-дослідні завдання, консультації, самостійна робота студентів.

Самостійна робота студента охоплює письмове виконання домашніх завдань відповідно до тем змістових модулів, підготовку до практичних завдань та колоквіумів; самостійне вивчення тем, які не викладаються в лекційному курсі; роботу в інформаційних мережах; вивчення додаткової літератури; опрацювання матеріалів юридичної практики.

Індивідуальна робота – це участь студента у роботі студентського наукового гуртка з Особливої частини кримінального права, підготовка курсових робіт, рефератів наукових статей, наукових доповідей, підготовка тез наукових доповідей, участь у студентських науково-практичних конференціях, узагальнення судової практики, складання бібліографії за певними темами, коментування статей КК України та інші форми роботи.

Об’єктами контролю знань студентів – є активність та рівень знань при обговоренні питань на практичних заняттях, колоквіумах впродовж навчального року; участь у роботі наукових студентських гуртків, конкурсах, олімпіадах, студентських конференціях; виконання завдань для самостійного опрацювання та інші форми роботи.

Оцінка рівня знань студента здійснюється за результатами поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (курсовий іспит).

При вивченні Особливої частини кримінального права студенти повинні:

знати основні положення Особливої частини КК України, Постанови Пленуму Верховного Суду з питань застосування законодавства про кримінальну відповідальність, стан судової практики; систему Особливої частини КК України, структуру та види норм, які вона містить; законодавчі межі криміналізації суспільно небезпечних діянь; підстави кримінальної відповідальності за конкретні злочини, характер та ступінь їх суспільної небезпечності; наукові засади кваліфікації злочинів;

вільно орієнтуватися у системі кримінального права України та судовій практиці у кримінальних справах;

ознайомитися з практикою застосування законодавства про кримінальну відповідальність судами України, перспективами та основними напрямками розвитку кримінального законодавства;

вміти тлумачити чинне законодавство про кримінальну відповідальність; правильно кваліфікувати суспільно небезпечні діяння, визначати місце злочину в системі Особливої частини КК, аналізувати склад конкретного злочину та відмежовувати його від суміжних злочинів.

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема

Всього годин

У тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль І. Злочини проти основ національної безпеки України. Злочини проти життя та здоров’я особи – 40 год.

1

Поняття Особливої частини кримінального права (тема вивчається самостійно)

8

2

6

2

Злочини проти основ національної безпеки України

10

2

4

4

3

Злочини проти життя та здоров’я особи

20

2

6

8

2*

6

Змістовий модуль II. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 32 год.

4

Злочини проти волі, честі та гідності особи

10

2

2*

6

5

Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

12

2

2

8

6

Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина

10

2

8

----------------------------

* Колоквіум

Продовження

Змістовий модуль III. Злочини проти власності.

Злочини у сфері службової діяльності – 44 год.

7

Злочини проти власності

22

2

10

6

2*

6

8

Злочини у сфері службової діяльності

18

2

8

4

2*

6

Змістовий модуль IV. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини проти громадської безпеки. Злочини проти безпеки виробництва – 46 год.

9

Злочини у сфері господарської діяльності

12

2

6

4

2*

2

10

Злочини проти довкілля

8

2

6

11

Злочини проти громадської безпеки

14

2

4

4

2*

6

12

Злочини проти безпеки виробництва

8

2

2

4

Змістовий модуль V. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту. Злочини проти громадського порядку

та моралі. Злочини у сфері обігу наркотиків – 36 год.

13

Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

14

4

4

6

14

Злочини проти громадського порядку та моральності

14

6

4

4

15

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

8

2

6

Змістовий модуль VI. Злочини у сфері охорони

державної таємниці. Злочини проти авторитету.

Злочини проти правосуддя – 46 год.

16

Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації

6

2

2

2

Закінчення

17

Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого

самоврядування та об’єднань громадян

12

4

4

4

18

Злочини у сфері використання електрон-но-обчислювальних машин (комп’юте-рів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

6

6

19

Злочини проти правосуддя

12

4

2

6

20

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

4

4

21

Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

6

6

Всього

244

64

68

112*Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України" (Загальна частина)

  Навчально-методичний посібник
  з навчальної дисципліни „Кримінальне право України (Загальна частина)” / Уклад.: Л.М. Кривоченко, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, Л.М. Демидова та ін. – Х.: Нац.
 2. За кримінальним кодексом україни

  Кодекс
  1.2. Актуальні проблеми систематизації кримінально-правових норм, що передбачають відповідальність за порушення правовідносин, зміст яких складають громадянські,
 3. Філософсько-правові І теоретико-юридичні аспекти генезису публічно-правового порядку

  Документ
  Розбудова суспільства на засадах громадянських цінностей і формування властивостей правової і соціальної держави вимагає переосмислення багатьох державно-правових реалій, серед яких особливе місце займає служба.
 4. І навчальна дисципліна

  Документ
  СЕРЕД ГАЛУЗЕЙ науки і навчальних дисциплін гуманітарного циклу, роль і значення яких неухильно зростає, одне з чільних місць посідає архівознавство як система науко­вих знань про архіви, архівну справу, ЇЇ історію, теорію і практику.
 5. Професор, д ю. н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень м

  Документ
  Буроменський Михайло Всеволодович, професор, д.ю.н., член-кореспондент Академії правових наук України, президент Інституту прикладних гуманітарних досліджень (м.

Другие похожие документы..