Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры Российской Федерации наделены правом осуществления надзора за исполнением...полностью>>
'Документ'
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2 , ВВР, 2 , N 38, ст.318 N 2247-III ( 2247-14 ) від 18.01.2001, ВВР, 2001...полностью>>
'Документ'
Коласа “На ростанях”). Філасофскія праблемы ў трылогіі Я.Коласа “На ростанях”. Праблема духоўнай глушы і яе вырашэнне ў трылогіі “На ростанях” Я....полностью>>
'Документ'
В связи с тем, что в ПДЗ применяется упро-щенная система налогообложения, счета-факту-ры не выдаются, а выдаются договоры и акты выполненных работ (п...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки і контрольні завдання к вивченню дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль» для студентів напряму 6.050401 – «Металургія».

Дніпропетровськ - 2008

УДК 621.82 + 621.74

Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль». Для студентів для студентів напряму 6.050401 – «Металургія» заочної форми навчання / Укл. М.М. Бойко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.– 47 с.

Містяться робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль».

Розглянуті основи стандартизації, метрології і контролю, а також взаємозв'язок стандартизації, метрології і контролю при виробництві чавуну.

Призначена для студентів напряму 6.050401 – «Металургія»,спеціальність « Металургія чорних металів, спеціалізація « Металургія чавуну», заочної форми навчання.

Укладач М.М. Бойко, к.т.н.

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 5

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 6

1.1 Теоретична база сучасної стандартизації 6

2 НАПРЯМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 8

2.1 Перспективна стандартизація (ПС) 8

2.2 Комплексний стандартизація (КС) 9

2.3 Випереджаюча стандартизація 9

3 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ 11

3.1 Основні терміни і поняття 11

4 СИСТЕМА ОРГАНІВ І СЛУЖБ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 15

4.1 Види стандартів, які застосовуються в Україні 16

4.2 Склад обов'язкових вимог державних і міждержавних стандартів, які

застосовуються в Україні 17

5 ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ 18

6 ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 19

6.1 Основні види контролю, терміни і визначення, встановлені в цій області 19

7 ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ 23

7.1 Основні поняття, терміни і визначення 23

7.2 Класифікація показників якості промислової продукції 24

7.3 Етапи формування якості 26

7.4 Зміст оцінки рівня якості продукції 27

8 МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 28

8.1 Статистичний та вхідний контроль якості продукції 30

9 МЕТРОЛОГІЯ 32

9.1 Роль вимірювань в сучасному суспільстві, основні поняття метрології 32

9.2 Фізичні величини та їх вимірювання 34

9.3 Одиниці фізичних величин 35

9.4 Еталони одиниць фізичних величин 37

9.5 Засоби та методи вимірювань 38

9.6 Похибки вимірювань 40

10 ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41

10.1 Правові основи метрологічної діяльності 42

10.2 Міжнародне співробітництво в галузі метрології 42

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 43

ЛІТЕРАТУРА 45

ВСТУП

Програма дисципліни “Стандартизація, метрологія та контроль” забезпечує базову підготовку студентів технічних вузів в галузі стандартизації, метрології, контролю.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань, вміння та навичків, що забезпечують кваліфікаційну участь інженерів в діяльності з підвищення якості продукції.

Основні завдання витікають з ролі дисципліни як базової, яка надалі розвивається і заглиблюється в рамках вивчення спеціальних дисциплін.

Галузь науки і техніки, до якої відносяться стандартизація, метрологія і контроль, включає як фундаментальні закони природи, так і правила, що встановлюються за угодою і закріплювані юридичними актами і нормативно технічними документами.

Розуміння законів природи і розумна регламентація необхідних вимог і норм – запорука успіху в цьому напрямі науково-виробничій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни “Стандартизація, метрологія та контроль” студент повинен знати основні метрологічні правила, вимоги і норми, державні акти і нормативно-технічні документи по стандартизації і контролю якості продукції, дотримувати їх в своїй практичній діяльності і уміти застосовувати отримані знання, уміння і навики для підвищення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку.

Вивчення дисципліни “Стандартизація, метрологія, контроль” передбачає спадкоємність, коли загальне положення конкретизуються в спеціальних дисциплінах стосовно галузевої специфіки, областей і видів вимірів, напрямів цільової підготовки студентів.

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розподіл учбових годин по дисципліні

“Стандартизація, метрологія та контроль”

Заочна форма

Денна форма

Всего учбових годин за учбовим планом

54

72

У тому числі:

Аудиторних занять

8

32

З них лекцій:

4

24

Практичних занять

4

8

Самостійна робота

46

40

Підсумковий контроль

Предмет і задачі дисципліни, взаємозв’язок складових курсу.

Вплив стандартизації, метрології та контролю на якість металопродукції та розвиток промисловості в умовах ринкової економіки країни.

Якість продукції основні терміни, поняття.

Класифікація показників якості продукції. Якість і конкурентно здатність продукції. Кваліметрія.

Статистичний контроль якості продукції. Статистичне регулювання технологічного процесу.

Методи добору одиниць якості продукції. Аналіз результатів контролю якості продукції в процесі виробництва.

Принципи формування якості продукції. Етапи формування якості. Зміст оцінки рівня якості продукції.

Методи оцінювання рівня якості продукції. Випробування, об’єкт, програма, план. Види випробувань.

Технічний контроль якості продукції на підприємстві. Завдання, структура, види технічного контролю продукції та технологічного процесу.

Міжнародні стандарти ISO по управлінню якості продукції.

Стандартизація. Визначення і структурні елементи стандарту. Теоретичні основи стандартизації, переважні числа, їх ряди. Напрями стандартизації перспективна, комплексна, випереджувальна.

Основні терміни і поняття в стандартизації об’єкт, нормативний документ стандартизації, технічний регламент, стандарт підприємства, науково-технічного інженерного суспільства.

Стандартизація міжнародна, регіональна, національна.

Система органів та служб стандартизації, Держстандарт України.

Види стандартів, основні вимоги до стандартів що застосовуються в Україні.

Можливості застосування міжнародних стандартів до стандартів України на експортну та імпортну продукцію.

Метрологія, основні терміни поняття.

Метрологічне забезпечення, єдність вимірювання.

Науково технічні основи метрологічного забезпечення.

Фізичні величини та їх вимірювання. Одиниці фізичні величин. Еталони фізичні величин. Засоби і методи вимірювання. Калібрування та перевірка засобів вимірювання. Клас точності приладів.

Організаційна основа метрологічного забезпечення та правові основи метрологічної діяльності.

Співпраця з міжнародними організаціями.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Стандартизація – це планова діяльність по встановленню обов'язкових правил, з метою досягнення оптимальної міри впорядкованості в певної області за допомогою встановлення положення для загального і багатократного вживання відносно реальний існуючих або потенційних завдань (за ISO/IEC GUID2:1996).

1.1 Теоретична база сучасної стандартизації

Теоретичною базою сучасної стандартизації є система переважних чисел.

Переважними числами називаються числа, які рекомендується вибирати як переважні перед всіма іншими при призначенні величин параметрів для новостворюваних виробів (продуктивності, вантажопідйомності, габаритів, чисел зворотів, тисків, температур, напруги електричного струму, чисел циклів роботи і інших характеристик проектованих машин і приладів).

Переважні числа отримують на основі геометричної прогресії, i-й член якої рівний ± 101/R. Знаменник прогресії виражається як R = 5, 10, 20, 40, 80 і 160, а i набуває цілих значень в інтервалі від 0 до R. Значення R визначає число членів прогресії в одному десятковому інтервалі. Переважні числа одного ряду можуть бути або лише позитивними, або лише негативними.

Строго обґрунтований ряд переважних чисел необхідний для того, щоб параметри і розміри окремого виробу або групи виробів щонайкраще були погоджені зі всіма відповідними видами продукції (наприклад, електродвигуни – з технологічним устаткуванням, вантажопідйомними пристроями і так далі).

Недотримання цієї умови викликає зайві витрати матеріалів, електричною і інших видів енергії, неповне використання устаткування, зниження продуктивності праці, зростання собівартості продукції.

Наприклад, невідповідність сортаменту круглого прокату, що випускався раніше металургійними заводами, і нормального ряду діаметрів в машинобудуванні призводила до зайвого стружкообразованию, зниженню коефіцієнта використання металу, додатковому непродуктивному завантаженню металоріжучих верстатів. В результаті було потрібно більше устаткування, а отже, нераціонально використовувалися виробничі площі.

Створюються передумови для скорочення номенклатури виробів, їх уніфікації, скорочення тривалості циклу технологічної підготовки виробництва, організації масового виготовлення продукції.

Ряди переважних чисел повинні задовольняти наступним вимогам:

– представляти раціональну систему градацій, що відповідає потребам виробництва і експлуатації;

– бути безкінцевими в напрямах зменшення і збільшення чисел;

– включати всі послідовні десятиразові або дробові значення кожного числа ряду;

– бути простими і такими, що легко запам'ятовуються.

Промислово розвинені країни прийняли національні стандарти на нормальні лінійні розміри. Нормативні документи складені з врахуванням рекомендацій Міжнародній організації по стандартизації (ІСО), встановлює чотири основні ряди переважних чисел (R5, R10, R20, R40) і два додаткових (R80 і R160).

2 НАПРЯМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

2.1 Перспективна стандартизація (ПС)

Перспективна стандартизація передбачає розробку стандартів з перспективними вимогами.

До стандартів з перспективними вимогами відносяться групи однорідної продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку, комплектуючих виробів і матеріалів. Під групою однорідної продукції розуміється сукупність виробів, що характеризуються загальним цільовим (функціональним) призначенням, володіють загальними основними властивостями.

Метою розробки стандартів з перспективними вимогами є створення нормативно-технічної бази для випуску вітчизняної продукції, відповідної вищому світовому рівню.

Перспективні стандарти забезпечують облік науково і економічно обґрунтованих вимог замовника, використання результатів пошукових, фундаментальних, прикладних НДР, прогнозування, відкриттів, винаходів, встановлення диференційованих значень основних показників технічного рівня і якості груп однорідної продукції, а також сприяють розробці, постановці на виробництво і випуску нової (модернізованою) техніки, зняттю з виробництва застарілих виробів. Такі стандарти використовуються при розробці нормативно-технічної документації на нову техніку, постановці її на виробництво, державній сертифікації продукції, при планеруванні виробництва конкретної високоякісної продукції.

Введення стандартів з перспективними вимогами дозволяє забезпечити економічний ефект за рахунок:

– уніфікації, тобто зведення різноманіття продукція до раціональний одноманітності однорідний продукція;

– створення основних параметрів виробу, який розробляється, що складають групу однорідної продукції;

– зростання технічного рівня і якості виробів;

– скорочення витрати за рахунок спадкоємності продукції при постановці на виробництво і виготовлення нового високоефективного виробу;

– зменшення витрати в експлуатації у зв'язку з економією матеріального і трудового ресурсів.

Економія від реалізації стандарту з перспективними вимогами залежить від терміну його дії.

2.2 Комплексний стандартизація (КС)

Науково-технічний прогрес вимагає постійного скорочення терміну створення нової техніки з більш прогресивними виробничо-технічними характеристиками. Для цього необхідна комплексна стандартизація (КС). З її допомогою найбільш повно задовольняються вимоги зацікавленої організації і підприємства.

КС забезпечує взаємозв'язок з взаємозалежною та суміжною галуззю по спільному виробництву готової продукції.

КС дозволяє встановлювати найбільш раціональний в технічний відношення параметричний ряд і сортамент промислової продукції, усувати її зайве різноманіття.

Для КС є характерними три головних методичних принципу:

– системність (встановлення взаємозв'язаних вимог з метою забезпечення вищого рівня якості);

– оптимальність (визначення оптимальної номенклатури об'єкту КС, складу і кількісного значення показнику якості);

– програмне планерування (розробка спеціальної програми об'єкту КС, що включає в план державна, галузева і національна стандартизація,).

Розробку комплексного стандарту слідує починати з компонентів, що не мають самостійного експлуатаційного призначення.

У сучасний умовах інструментом практичної організації роботи по КС продукції є розробка і реалізація програми комплексної стандартизації (ПКС). Вона передбачає “крізні” вимоги на сировину, матеріал, напівфабрикат, деталь, вузол, виріб, устаткування, інструмент, технічний засіб контроль і випробування, метрологічне забезпечення, метод організації і технологічної підготовки виробництва, зберігання, транспортування. Багато ПКС є великими міжгалузевими комплексами.

2.3 Випереджаюча стандартизація

Одним з головних проявів науково-технічного прогресу є постійна і своєчасна заміна старих або застарілих, але таких, що знаходяться ще у виробництві виробів новими, прогресивнішими, такими, що відповідають сучасним вимогам науки і техніки, забезпечують значне підвищення продуктивності праці.

У міру розвитку науки і техніки скорочується інтервал між новими науковими відкриттями і їх використанням у виробництві. Якщо раніше відкриття науки втілювалися в техніці через десятиліття, то тепер, як правило, це відбувається протягом декількох років. Звідси основні параметри виробів, зафіксовані в стандартах, швидше старіють і повинні систематично передивлятися з врахуванням довгострокового прогнозу і випередження темпів науково-технічного прогресу.

Випереджаюча стандартизація (ОС) встановлює підвищені по відношенню до вже досягнутого на практиці рівня норм, вимог до об'єктів стандартизації, які згідно прогнозам будуть оптимальними в подальший час. Єство випереджаючої стандартизації полягає в тому, що в стандартах встановлюють перспективні вимоги для продукції, що знов розробляється, що випереджають сучасний досягнутий у нас і за кордоном науково-технічний рівень з метою, аби і в період виробництва її технічний рівень і якість не поступалися кращім світовим зразкам. ОС здійснюється шляхом розробки окремих стандартів або їх комплексів, що регламентують вимоги до новітніх систем (комплексам) технічних пристроїв, що визначають технічний рівень і якість належній розробці техніці, що розробляються. Випереджаюча стандартизація також сприяє кращому планеруванню і виробництву запасних частин для техніки, що знаходиться в експлуатації.

Науково-технічна база ОС включає результати фундаментальних, пошукових і прикладних наукових досліджень, відкриття і винаходи, прийняті до реалізації, методи оптимізації параметрів об'єктів стандартизації і прогнозування потреб народного господарства і населення в даній продукції.

Процес випереджаючої стандартизації є безперервним, тобто після введення в дію випереджаючого стандарту відразу ж приступають до розробки нового стандарту, якому належить замінити предыдущий. Його можна розділити на наступні основні етапи: підготовча робота, створення випереджаючого стандарту, його впровадження.

Основні вимоги до випереджаючої стандартизації:

1) базування на планах економічного і соціального розвитку країни, довгостроковому і короткостроковому науковому прогнозуванні;

2) вивчення новітніх відкриттів як в країні, так і за кордоном;

3) широке використання патентної інформації;

4) детальне ознайомлення з рівнем проектно-конструкторських робіт, з результатами доведення аналогів і базових експериментальних зразків виробів;

5) облік зауважень і рекламацій на базову модель.

Наукові дослідження при випереджаючій стандартизації повинні проводитися за допомогою обчислювальної техніки і АСОВІ.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (3)

    Документ
    що читають дисципліни на географічному факультеті 8 I курс 8 ІІ курс 9 ІІІ курс 9 IV курс

Другие похожие документы..