Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические указания'
Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя кафедры, занимающегося решением практических, прикладных вопросов, связанных с тематикой и...полностью>>
'Документ'
Принц Чарльс - наследник английского престола - назвал Северное море клоакой, заявив, что "пока мы будем ждать диагноза врача, пациент может уме...полностью>>
'Доклад'
Доклад директора Департамента государственной политики в области автомобильного транспорта, дорожного хозяйства и городского пассажирского транспорта ...полностью>>
'Классный час'
Цель и задачи: Познакомить с произведениями о родном крае, о родной земле, о Родине; расширить кругозор детей о РК, о законах РК; познакомить с некот...полностью>>

Главная > Закон

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України – керівник апарату

_______________ Д.Д. Мормуль

"_____"_________ 2011 року

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр екології та природних
ресурсів України

_____________ М.В. Злочевський

"_____"________ 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління державного екологічного моніторингу

Міністерства екології та природних ресурсів України

 1. Загальні положення

1.1. Управління державного екологічного моніторингу Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Управління) є структурним підрозділом Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Міністерство), який створений з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару, і підпорядковується Міністру, заступнику Міністра, який спрямовує, здійснює координацію діяльності Управління відповідно до розподілу функціональних повноважень між керівництвом Міністерства, та начальнику Управління (далі – Керівництво Міністерства).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, дорученнями Президента України, Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим Указом Президента України від 13.04.2011 №452/2011, наказами Міністерства, рішеннями Колегії Міністерства, міжнародними договорами та цим Положенням.

2. Основні завдання та напрями діяльності Управління

2.1. Напрям діяльності – організація та координація робіт з розвитку та забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля.

Основні завдання у межах напряму:

 • участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та сприяння впровадженню засад сталого розвитку;

 • організація моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища;

 • визначення екологічних показників для оцінки стану навколишнього природного середовища та підготовка методичних вказівок щодо їх застосування;

 • підготовка пропозицій щодо затвердження положення та порядків формування і функціонування інформаційних систем у державній системі моніторингу навколишнього природного середовища;

 • визначення реєстрів складових мережі спостережень системи моніторингу довкілля;

 • встановлення методик проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема, суб'єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;

 • підготовка та подання на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;

2.2. Напрям діяльності - регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

Основні завдання у межах напряму:

 • участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

 • забезпечення нормативно-правового регулювання щодо:

  • національних стандартів та процедур щодо моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання)  парникових газів;

  • вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;

  • вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження;

  • строків подання та форм звітності щодо викидів парникових газів;

  • правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;

  • методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

  • критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних із реалізацією таких проектів;

- забезпечення виконання в межах своїх повноважень вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі ефективну реалізацію механізмів Кіотського протоколу;

- погодження планів заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

- затвердження та подання національного повідомлення про зміну клімату згідно із зобов'язаннями за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

- затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

 • координація заходів щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

2.3. Напрям діяльності - забезпечення та реалізація державної політики у сфері охорони атмосферного повітря.

Основні завдання у межах напряму:

- участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері охорони атмосферного повітря;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері охорони атмосферного повітря шляхом:

  • проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

  • визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та встановлення форм дозволів у цій сфері;

  • визначення вимог до розроблення нормативів у сфері охорони атмосферного повітря;

  • установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на атмосферне повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

  • ведення переліку установ та організацій, які розробляють документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

  • визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

  • визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

  • визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел;

  • визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;

 • видання, анулювання, здійснення переоформлення та видачі дублікатів документів дозвільного характеру на:

 • провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів першої групи;

 • викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об'єктів першої групи;

- ведення державного кадастру викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- ведення переліку установ та організацій, які розробляють документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

- забезпечення здійснення міжнародного співробітництва та виконання міжнародних зобов’язань у сфері охорони атмосферного повітря.

2.4 Напрям діяльності - забезпечення та реалізація державної політики у сфері збереження озонового шару.

Основні завдання у межах напряму:

 • участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері збереження озонового шару;

 • забезпечення нормативно-правового регулювання з питань видачі погодження для отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин і продукції, що їх містить;

 • погодження отримання ліцензії на експорт та імпорт озоноруйнівних речовин та продукції, що їх містить, та видача листів - роз’яснень, якщо продукція не містить озоноруйнівних речовин.

 1. Структура Управління

До складу Управління входить:

- відділ моніторингу довкілля;

- відділ атмосферного повітря.

 1. Функції Управління

  1. Управління відповідно до покладених на нього завдань у порядку, встановленому чинним законодавством:

 • забезпечує реалізацію і участь у формуванні державної політики у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- узагальнює практику застосування законодавства у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- організовує аналітичну роботу за напрямами діяльності Управління;

- визначає і реалізує потребу у підготовці нових нормативно-правових, організаційно-розпорядчих та інструментально - методичних документів у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару.

- бере участь у розробці проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства, інших організаційно-розпорядчих документів з питань, які належать до компетенції Управління;

- організовує проведення моніторингу навколишнього природного середовища,

- забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього середовища;

- забезпечує функціонування Інформаційно-аналітичного центру системи моніторингу довкілля;

- здійснює контроль за виконанням Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища;

- організовує розробку міжгалузевих нормативно-методичних документів з питань організації моніторингу довкілля, уніфікації методик спостережень за станом довкілля, які використовуються суб'єктами моніторингу довкілля, зокрема готує пропозиції щодо затвердження положення та порядків формування і функціонування інформаційних систем у державній системі моніторингу навколишнього природного середовища, встановлює методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема, суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;

- визначає реєстри складових мережі спостережень системи моніторингу довкілля;

- бере участь у визначенні порядку та організації проведення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель;

- організовує збір, накопичення і аналіз інформації для оперативного інформування Керівництва міністерства з питань, що відносяться до компетенції Управління, готує інформаційні матеріали для їх висвітлення в електронних засобах масової інформації та опублікування у друкованих виданнях;

- бере участь у підготовці щорічних національних доповідей про стан навколишнього природного середовища в Україні шляхом підготовки відповідного розділу з питань моніторингу довкілля;

- забезпечує внесення на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні;

- вивчає досвід розвинених країн щодо організації систем моніторингу довкілля шляхом участі у роботі робочих груп Європейської Економічної Комісії ООН, інших міжнародних організацій та готує пропозиції щодо впровадження їх в Україні;

- готує пропозиції щодо визначення екологічних показників для оцінки стану навколишнього природного середовища та затвердження методичних вказівок щодо їх застосування;

- надає методичну допомогу та забезпечує координацію робіт з питань організації та проведення моніторингу довкілля, що здійснюються іншими суб'єктами державної системи моніторингу довкілля, відповідно до законодавства України;

- бере участь у розробці та впровадженні міжвідомчих, відомчих нормативних документів та державних стандартів з питань створення удосконалення та підтримки функціонування державної системи моніторингу довкілля;

- забезпечує формування, реалізацію, в межах компетенції, державної політики з метою забезпечення виконання зобов'язань за Рамковою конвенцією та Кіотським протоколом;

- готує пропозиції щодо розвитку співпраці зі Сторонами Рамкової конвенції та Кіотського протоколу з метою вивчення, узагальнення та впровадження кращого зарубіжного досвіду в Україні;

- забезпечує нормативно-правове регулювання щодо:

 • національних стандартів та процедур щодо моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;

 • вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;

 • вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження;

 • строків подання та форм звітності щодо викидів парникових газів;

 • правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;

 • методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

 • критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних із реалізацією таких проектів;

- забезпечує в межах своїх повноважень виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за Кіотським протоколом;

- погоджує плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

- погоджує затвердження та подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату національне повідомлення про зміну клімату згідно із зобов'язаннями за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

- погоджує затвердження та подання до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

- координує заходи щодо виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

- веде перелік установ та організацій, які розробляють документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;

- розглядає матеріали для отримання реєстраційних свідоцтв на проведення робіт, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та готує відповідні реєстраційні свідоцтва;

- організовує розроблення заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин або їх транскордонних потоків та здійснює контроль за виконанням взятих Україною зобов'язань до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (далі – Конвенція) та протоколів до неї;

- забезпечує роботу Робочих груп, створених для опрацювання питань Конвенції та протоколів до неї щодо скорочення викидів забруднюючих речовин або їх транскордонних потоків;

- забезпечує подання звітів відповідно до вимог Конвенції та протоколів до неї до Секретаріату Конвенції;

- бере участь у заходах з розробки нормативно-правової бази для розвитку співробітництва з іншими державами, міжнародними організаціями, зарубіжними урядовими установами;

- розглядає проекти питомих викидів забруднюючих речовин від виробництв та технологічного устаткування, готує пропозиції щодо їх затвердження;

- здійснює розгляд та реєстрацію звітів з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря об’єктів першої групи;

- забезпечує ведення Державного обліку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

- бере участь у вдосконаленні системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його повноважень;

- бере участь, в межах компетенції, в проведенні робіт із стандартизації та нормування в сфері охорони атмосферного повітря;

- розглядає документи на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях та видає дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

- розглядає матеріали щодо анулювання, переоформлення та видачі дублікатів дозволу на провадження діяльності, пов'язаної зі штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях та анулює, переоформляє і видає дублікат дозволу;

- розглядає документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи та видає дозвіл;

- розглядає матеріали щодо анулювання, переоформлення та видачі дублікатів дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи та анулює, переоформляє і видає дублікат дозволу;

- розглядає документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин на які не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об’єктів першої групи та видає дозвіл;

- розглядає матеріали щодо анулювання, переоформлення та видачі дублікатів дозволу на викиди забруднюючих речовин, на які не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об’єктів першої групи та анулює, переоформляє і видає дублікат дозволу;

- готує пропозиції з питань розвитку співпраці зі Сторонами Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані та протоколів до неї з метою вивчення, узагальнення та впровадження передового зарубіжного досвіду в Україні;

- забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення виконання зобов'язань за Віденською конвенцією та Монреальським протоколом;

- здійснює, в межах компетенції, управління та регулювання у сфері забезпечення виконання зобов'язань України як Сторони Віденської конвенції та Монреальського протоколу;

- готує та надає Озоновому Секретаріату звіт щодо обсягів експорту, імпорту та використання озоноруйнівних речовин згідно з додатками А, В, С, Е до Монреальського протоколу;

- бере участь у розгляді матеріалів, що надходять з Глобального Екологічного Фонду, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, інших міжнародних організацій та готує на їх основі відповідні пропозиції;

- забезпечує інформування населення стосовно екологічної небезпеки руйнування озонового шару та його наслідків;

- бере участь у організаційному та інформаційному забезпеченні роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань організації виконання вимог Монреальського протоколу;

- бере участь у розробленні проектів бюджетних програм Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- вивчає передовий досвід організації виконання зобов'язань Віденської конвенції та Монреальського протоколу в інших країнах, міжнародних організаціях та готує пропозиції щодо використання їх в Україні;

- готує пропозиції з питань розвитку співпраці зі Сторонами Віденської конвенції та Монреальського протоколу з метою вивчення, узагальнення та впровадження кращого зарубіжного досвіду в Україні;

- за дорученням Керівництва взаємодіє з працівниками центрального апарату Міністерства, секретаріатів комітетів Верховної Ради України, структурних підрозділів Адміністрації Президента України, секретаріатами Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Управління;

- узагальнює практику застосування законодавства центральними органами виконавчої влади та виконавчими органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, установами та організаціями, готує пропозиції щодо його удосконалення у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- бере участь у підготовці проектів договірної та нормативно-правової баз для розвитку співробітництва з іншими державами, міжнародними організаціями, зарубіжними урядовими установами, а також у виконанні плану міжнародного співробітництва Міністерства у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на інтеграцію України в Європейські та світові процеси з питань, віднесених до компетенції Управління;

- бере участь у підготовці пропозицій щодо формування екологічних розділів державного бюджету і державної програми економічного та соціального розвитку, використання місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на вирішення питань, які належать до компетенції Управління;

- надає, за дорученням Керівництва, міністерствам та іншим органам державної влади, організаціям, підприємствам, установам, консультативно-методичну допомогу з питань, що відносяться до компетенції Управління;

- інформує та надає роз’яснення щодо здійснення державної політики у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- бере участь в організації, розробці та впровадженні науково-дослідних та інших робіт із питань, що належать до компетенції Управління;

- подає Керівництву пропозиції щодо основних напрямів, тематики та обсягів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з питань, які відносяться до компетенції Управління;

- за дорученням Керівництва бере участь у роботі комісій, засіданнях колегій Міністерства, нарадах, та інших заходах, що відносяться до компетенції Управління;

- сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;

- здійснює, за дорученням Керівництва, підготовку проектів наказів та роз’яснень, обов’язкових для виконання структурними підрозділами, установами і підприємствами Міністерства, а також виробничими і науковими організаціями, що мають договірні відносини з Міністерством;

- готує пропозиції щодо плану роботи колегій Міністерства;

- забезпечує ведення діловодства, дотримання режиму секретності та державної таємниці;

- виконує інші завдання та функції, передбачені законодавством України.

 1. Права Управління

Управління має право:

- скликати в установленому порядку наради, що належать до компетенції Управління;

- здійснювати заходи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів підрозділів Управління;

- брати участь в роботі наукових та науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, нарадах, конференціях, виставках інших заходах з питань, які належать до компетенції Управління, які проводяться у країні та за кордоном;

- отримувати безоплатно від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію, документальні статистичні матеріали, оперативні дані, звіти необхідні для виконання завдань і функцій покладених на Управління.

6. Керівництво Управління

6.1. Управління очолює начальник Управління, якого призначає на посаду і звільняє з посади Міністр в порядку, установленому законодавством.

Начальник Управління несе персональну відповідальність перед Міністром і заступником Міністра, який спрямовує, здійснює координацію діяльності Управління відповідно до розподілу функціональних повноважень між керівництвом Міністерства за виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням.

Начальник Управління має заступника, який за посадою є заступник начальника Управління - начальник Відділу моніторингу довкілля.

У разі відсутності начальника Управління або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень, його обов’язки виконує заступник начальника Управління.

6.2. Завдання, права та обов'язки начальника Управління.

Начальник Управління:

- здійснює керівництво роботою Управління, розподіляє обов'язки між начальниками відділів Управління, організовує і контролює їх роботу;

- забезпечує ефективне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань щодо реалізації державної політики у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару, а також закріплених за Управлінням функцій;

- забезпечує розроблення та підготовку положення про Управління, його структурні підрозділи, посадові інструкції працівників Управління, забезпечує формування відповідного кадрового резерву;

- організовує розроблення та узгодження проектів нормативно – правових актів, програм, що належать до компетенції Управління;

- визначає політику та стратегію діяльності Управління;

- розробляє та здійснює заходи щодо покращення роботи Управління у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- контролює хід реалізації державної політики у сферах моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару, виконання, у межах компетенції Управління нормативно-правових актів, наказів Міністерства;

- за дорученням Керівництва представляє інтереси Міністерства в інших органах виконавчої влади, міжнародних та інших організаціях, установах з питань, що належать до компетенції Управління;

- здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку у сфері, віднесеній до відання Управління, та приймає відповідні рішення щодо усунення недоліків і закріплення позитивних тенденцій;

- взаємодіє з іншими підрозділами центрального апарату Міністерства, органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями та науковими організаціями під час розв'язання питань, що стосуються діяльності Управління;

- виконує за дорученням керівництва Міністерства завдання, готує керівництву доповідні, аналітичні, службові та інші записки, проекти наказів;

- подає відповідно до чинного законодавства пропозиції керівництву Міністерства про призначення на посади, звільнення з посад працівників відділів Управління, своєчасне заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень та подає пропозиції щодо вирішення інших питань кадрової політики Міністерства, вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;

- організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, охорони атмосферного повітря та збереження озонового шару;

- забезпечує захист державної таємниці у сфері діяльності Управління відповідно до чинного законодавства, а саме: відомості за окремими показниками про зміст директив, планів, вказівок делегаціям (посадовим особам), які представляють України на міжнародних переговорах (консультаціях, нарадах форумах, семінарах) із зовнішньоекономічних (зовнішньополітичних) питань, володіння якими дає змогу контрагенту впливати на хід переговорів, що створює загрозу національним інтересам і безпеки - ЗВДТ (ст. 3.1.1);

- забезпечує дотримання працівниками відділів, що входять до структури Управління, чинного законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією, правил внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни у Міністерстві;

- веде службове листування та телефонні переговори з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями та установами, громадянами, громадськими організаціями, представництвами України за кордоном у межах виконання службових обов'язків;

- веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Управління;

- залучає спеціалістів відділів Управління та спеціалістів інших структурних підрозділів (за згодою їх керівників) Міністерства до підготовки проектів документів за дорученням Керівництва;

- повертає виконавцям документи і вимагати їх доопрацювання у разі порушення встановлених вимог законодавства та діловодства;

- бере участь у розгляді питань і прийнятті рішень, які стосуються компетенції Управління;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та цим положенням.

6.3. Для здійснення функцій, покладених на структурні підрозділи Управління, їх керівники та працівники наділяються необхідними правами і несуть відповідальність згідно із Законом України "Про державну службу" та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок і умови проходження державної служби, цим Положенням, положеннями про відділи та посадовими інструкціями.

Начальник Управління державного
екологічного моніторингу Д.Г. АверінСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінет Міністрів України Цей закон

  Закон
  2. Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує та координує роботу цих органів.
 2. Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами І дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах міської ради в 2011 році

  Закон
  Аналіз ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у виконавчих органах міської ради в 2011 році
 3. Кабінет міністрів україни постанов авід 17 жовтня 1997 р

  Документ
  Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
 4. Кабінет міністрів україни постанова від 3 грудня 2009 р

  Документ
  Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО Інд. 8 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 009 р.
 5. Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 Про затвердження Порядку проведення конкурс

  Конкурс
  Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення ва­кантних посад державних службовців»,

Другие похожие документы..