Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В связи с большим объемом информации, обеспечения конкурентоспособности продукции и принятия наилучшего решения при планировании и управлении произво...полностью>>
'Программа'
Помочь выявить склонности и способности к этому виду деятельности. Осознанно выбрать дальнейшее профобразование. Создать условия для формирования инт...полностью>>
'Рабочая программа'
Заложить методически правильные основы знаний по информационной безопасности (ИБ), необходимых специалистам, занимающимся вопросами проектирования, в...полностью>>
'Задача'
Для изготовления нескольких видов продукции P1, Р2, , Рn используют m видов ресурсов S1, S2, , Sт. Это могут быть различ­ные материалы, электроэнер...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський національний технічний університет

Кіровоградська обласна державна адміністрація

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області

Кіровоградське обласне відділення інженерної академії наук України

Кіровоградське обласне відділення Придніпровського наукового центру України

Екологічні проблеми сучасності

І Всеукраїнська науково-практична конференція

Збірка тез доповідей

2-4 жовтня 2007 р.

м. Кіровоград

УДК 574 (063)

В авторській редакції

За зміст, достовірність і оформлення поданих матеріалів відповідальність несуть автори.

Укладач: О.В. Медведєва

Відповідальний за випуск: Ю.І. Кривошей

Збірка тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічні проблеми сучасності» (2-4 жовтня 2007 р., м. Кіровоград) / Укладач Медведєва О.В. – Кіровоград.: 2007. – 204 с.

Збірка містить тези доповідей, в яких висвітлюються питання розробки та впровадження безвідходних технологій, очищення водного та повітряного середовищ від забруднень, екології популяцій, охорони рослинного та тваринного світу, впливу стану навколишнього середовища на здоров’я населення, соціально-економічних аспектів раціонального природокористування та екологічної безпеки.

Для студентів, аспірантів, науковців і всіх, хто цікавиться проблемами захисту навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів.

© Усі права авторів застережені, 2007

Секція 1

Загальна екологія, техноекологія, сучасні системи захисту довкілля, моніторинг

Авраменко С.Х., Кльопа Т.П., Моторна К.С. Дніпродзержинський державний технічний університет

м. Дніпродзержинськ

Очистка газових викидів від кислих домішок

Дніпродзержинськ – значний індустріальний центр Придніпров'я, друге по розміру та значенню місто в Дніпропетровській області. У державному територіальному поділі праці він виявляється як центр чорної металургії і хімічної промисловості.

У Дніпродзержинську стан атмосфери вселяє обґрунтовану тривогу, оскільки промислові об'єкти, що забруднюють повітря, розташовані безпосередньо у житлових районах міста; метеорологічні умови району несприятливі для розсіювання шкідливих викидів. Основними шкідливими речовинами, що надходять в атмосферу, є: оксид вуглецю, диоксид сірки, диоксид азоту, аміак, бензол, сірководень, хлористий водень, хлор.

Основна маса викидів СО утворюється в процесі спалювання органічного палива, перш за все у двигунах внутрішнього згоряння. Оксиди азоту викидаються в повітря переважно підпри­ємствами, які виробляють азотну кислоту й нітрати, анілінові барвники, віскозний шовк, а також паливними агрега­тами ТЕС і ТЕЦ, металургійними заводами й спричинюють утворення кислотних дощів. Диоксид сірки виділяється під час зго­ряння палива з домішкою сірки (вугілля, нафта), переробки сірчаних руд, горіння териконів, виплавки металів. Сполуки хлору з іншими елементами концентруються навколо хімічних заводів, які виробляють соляну кислоту, пестициди, це­мент, суперфосфат, оцет, гідролізний спирт, хлорне вапно, соду, органічні барвники тощо. В атмосфері містяться у вигляді моле­кулярного хлору й хлористого водню.

Кислі домішки сприяють появі негативних явищ, зокрема парникового ефекту, кислотних дощів, смогу. Тому зменшення їх викидів в теперішній час є актуальною проблемою.

ВАТ «Дніпро АЗОТ» - одне з основних підприємств, яке забруднює повітряний басейн міста Дніпродзержинська, у тому числі кислими домішками. У виробництвах рідкого хлору та соляної кислоти утворюються кислі домішки, такі як хлор та хлористий водень ( так звані абгази).

У виробництві рідкого хлору постійні технологічні викиди утворюються: при заповненні цистерн, продуванні трубопроводів і апаратів при підготовці їх в ремонт, при вакуумуванні балонів, цистерн, танків в період їх підготовки і наповнення, при пуску цеху. Очищення абгазів проводиться в титанових колонах насадочного типу, які зрошуються розчином лугу з утворенням гіпохлориту натрію. При нормальних технологічних режимах концентрація хлору у викидах в атмосферу не перевищує гранично допустиму концентрацію для робочої зони (1 мг/м3). Проблемою є те, що в разі відсутності споживачів гіпохлориту натрію передбачено його розкладання та скид розчину в кислотно-лужну каналізацію.

Технологічний процес отримання синтетичної соляної кислоти включає наступні стадії: синтез, охолоджування, абсорбцію хлористого водню водою з отриманням соляної кислоти, її зберігання і транспортування.

Постійні викиди в атмосферу обумовлені наявністю в синтезованому хлористому водні інертних газів, неповним поглинанням хлористого водню водою на стадії абсорбції, виділенням хлористого водню з соляної кислоти в сховищах і залізничних цистернах при їх заповненні.

Для зниження викидів в атмосферу всі агрегати отримання соляної кислоти забезпечені газоочисними установками, для чого використовуються холодильники-абсорбери.

Гази після очищення викидаються в атмосферу з масовою концентрацією хлористого водню, яка в 22 рази перевищує ГДК робочої зони. Тому для вирішення вказаної проблеми нами запропоновано доочищення газів.

При порівняно низьких концентраціях НСl у газових викидах абсорбційні методи очищення неефективні, тому в даній роботі пропонується доочищення газів на іонітах. В основу покладено процес сорбції хлористого водню частинками іоніту, який протікає внаслідок хімічних реакцій молекулярного газу з електролітом і частково за рахунок його розчинення у воді, що міститься в іоніті. Вилучені іонітом газоподібні речовини можуть поглинатися не тільки за рахунок безпосередньої хімічної взаємодії з іоногенними групами (хемосорбція), але і за рахунок сил міжмолекулярної взаємодії, тобто за рахунок фізичної сорбції .

Поглинання газів кислотного характеру в більшості випадків здійснюється катіонітами та аніонітами. Але існує також досвід по очищенню будь-яких газів і парів кислотного характеру метал-формами катіонітів. Саме властивості іонітів, які наведені вище, покладено в основу даного дослідження.

В роботі запропоновано використовувати сильнокислотний катіоніт, який містить тільки один вид фіксованих іонів, що приєднані до ароматичних кілець, враховуючи простоту його регенерації та незначні кількості кислого регенерату, що легко утилізується. Випробуванню піддавались зразки іоніту без підготовки та з попередньою підготовкою.

Були проведені лабораторні випробування по очищенню газового потоку від хлористого водню на установці, яка складається з компресора, реометра, газоутворювача, колонки з іонітом та склянки з індикатором

Концентрацію НС1 у газовому потоці регулювали зміною швидкості продування кислоти повітрям та зміною концентрації кислоти. Встановлено, що при однаковій концентрації соляної кислоти зі збільшенням швидкості повітря концентрація НС1 у газовому потоці зростає.

Концентрацію НС1 в газовому потоці визначали титруванням лугом з використанням бромтимолового синього та фенолового червоного.

Ємність іоніту розраховували за кількістю хлористого водню, який був вилучений з газового потоку одиницею маси катіоніту, а також за кількістю хлористого водню, що був визначений в регенераті після промивання катіоніту водою.

Встановлено, що час захисної дії сорбенту змінюється практично прямо пропорційно висоті шару сорбенту: при збільшенні висоти від 1,5 до 9 см термін захисної дії збільшився від 0,38 до 6 хвилин, підготовленої смоли – від 0,6 до 9,75 хвилин. Ємність іоніту за кількістю хлористого водню, що був визначений в регенераті після промивання сухого катіоніту водою, була менше, ніж у вологого. З наведених даних видно, що підготовлена смола працює краще.

Випробування шару смоли в режимі циклової роботи показало, що від циклу до циклу ємність іоніту майже не змінюється.

Регенерацію смоли здійснювали водою. Встановлено, шо при певній схемі обробки катіоніту регенерат має достатньо високу концентрацію кислоти, щоб бути утилізованою в виробництві.

Запропонована принципова технологічна схема доочищення абгазів від хлористого водню. По запропонованій схемі доочищення абгазів від хлористого водню здійснюється в іонообмінниках, які заповнені вологим катіонітом, що працюють в циклі очищення-регенерація, і далі абгази направляються до вентиляційної труби. Колони працюють по черзі, підвод абгазів здійснюється знизу вгору, вода подається зверху вниз періодично, по мірі запрацьовування катіоніту хлористим воднем, для регенерації водню на катіоніті.

Результати роботи можуть бути використані для вирішення проблеми кислих домішок на підприємствах міста.

Зменшення викидів кислих домішок забезпечить зменшення хвороб алергійного характеру, збільшення терміну служби будівель, споруд, підвищення врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва, покращення стану лісного фонду та зелених насаджень міського користування, зберігання пам'яток архітектури.

С.Х. Авраменко, Т.П. Кльопа, Плоха Т.В. Дніпродзержинський державний технічний університет

м. Дніпродзержинськ

Проблеми міст від автотранспорту та шляхи їх усунення

Вступ. Викиди промислових підприємств, енергетичних систем і транспорту в атмосферу, водойми й надра досягає таких розмірів, що в ряді районів земної кулі рівні забруднення значно перевищують допустимі санітарні норми. Це приводить, особливо серед міського населення, до збільшення кількості людей, що хворіють хронічним бронхітом, астмою, алергією, раком і іншими хворобами.

Більше 20 млн. людей в Україні проживають у містах, де рівень забруднення атмосферного повітря систематично в 10 разів і більше перевищує допустимі санітарні норми.

Постановка задачі. У місті Дніпродзержинську також мають місце проблеми екологічного характеру. Це забруднення повітря, води й ґрунту викидами, відходами й стоками промислових підприємств, а також автотранспорту. У межах міста перебуває 57 промислових підприємств, які є основними джерелами забруднення навколишнього середовища. При сучасному рівні розвитку промисловості розташування великих промислових підприємств у межах міста неприпустимо. Транспорт є одним з основних джерел забруднення навколишнього середовища.

У даній роботі об'єктом дослідження є автотранспорт як основний вид транспорту міста Дніпродзержинська.

Метою даної роботи є визначення аерогенного навантаження на основних автомагістралях міста; концентрації шкідливих речовин у прилягаючих до автомагістралей житлових районах і розробка способів її зменшення.

Методика дослідження. У викидних газах двигунів налічується більше 200 хімічних сполук і елементів; максимальну кількість становлять оксиди вуглецю (СО, СО2), азоту (NОх), вуглеводнів (СтНп), сажа, альдегіди. Велику роль відіграє структура автомобільного парку, тобто кількість карбюраторних (бензинових) та дизельних двигунів.

Дизельні двигуни дозволяють одержувати відносно великі потужності, тому у вантажному та автобусному парку вони складають відповідно до 35 та 20 %. Вони витрачають на 25 — 30 % менше палива, чим бензинові, тому що їх ККД вище (35 - 40 % проти 25 - 30 %). Вони викидають значно менше СОХ і СтНп, але більше сажі та сірчистих сполук.

Забруднення повітря викидами автотранспорту відрізняється значними нерівномірностями у просторі та часі. Тому дуже важливо оперативно і детально рахувати інтенсивність і структуру транспортних потоків у місті.

Для обліку потоків необхідно: скласти схему всіх вулиць, по яким дозволено рух транспорту; вибрати декілька вулиць з незначним, середнім і високоінтенсивним рухом транспорту; на вибраних вулицях відмічається 1 або декілька точок спостережень; фіксуються легкові автомобілі (в т.ч. мікроавтобуси — маршрутні таксі), вантажні (легкі, середні, тяжкі) автомобілі, автобуси; при необхідності можна фіксувати і мотоцикли, трактори, але вони за малою кількістю не грають особливої ролі.

На одних і тих же точках можна вести підрахунки: у різні часи доби; у різні дні тижня, але в один і той же час; у різні сезони року і теж у ті ж дні тижня.

Маса шкідливих речовин, що виділяються у атмосферу з викидними газами, розраховується по питомим величинам [1], за методикою, рекомендованою обсерваторією Войєйкова [2], а також за методикою [3], з врахуванням ряду факторів, що впливають на інтенсивність викидів: метеорологічні умови, склад, стан та вік транспорту, вид палива, наявність регулювання руху, характер вулиць та ін.

Дослідження нами виконано з урахуванням стаціонарних постів Дніпродзержинської лабораторії спостережень за забрудненням атмосфери та точок відбору і аналізу проб повітря, що виконувались санепідемстанцією на автомагістралях міста в рамках еколого-економічного експерименту.

Результати дослідження. Виконані дослідження інтенсивності руху автомобільного транспорту на основних вулицях міста Дніпродзержинська у весняно-літньо-осінній пори року, визначено концентрацію оксиду вуглецю у відпрацьованих газах автомобілів та на краю доріг у повітрі в часи „пік". Встановлено, що дуже інтенсивний рух транспорту з позначкою „високий" - в межах 18-27 тисяч автомобілів за добу - спостерігається на бульварі Визволителів, проспектах Перемоги, Леніна, перехресті проспектів Леніна-Пеліна, Сировця - Аношкіна; середня інтенсивність (8-17 тисяч од/добу) - на вулиці Карла Маркса, перехресті проспектів Металургів - Героїв, Дніпропетровському шосе; Концентрація СО у атмосфері в районі викидів автотранспорту, для більшості вулиць, перевищує гранично - допустимі концентрації ГДК м.р. та ГДКс.д.

Концентрації СО у часи „пік" також в декілька разів перевищували ГДК с.д. на проспектах Леніна, Сировця, бульварі Визволителів, проспектах Перемоги, Аношкіна, Ювілейному, К.Маркса та ін. Встановлено, що ширина багатьох досліджених вулиць не відповідає нормативам.

Виконано аналіз кількісного, якісного складу та робота, що виконується транспортом фізичних і юридичних осіб міста за даними МРЕО, Статуправління та ДАІ. Встановлено, що парк транспортних одиниць „старіє"; в об'ємі палива, яке використовується, газоподібний та стиснений і зріджений газ займають відносно низький відсоток; транспорт фізичних осіб проходить технічний огляд у два роки один раз, що не сприяє його справності. За різними методиками, з урахуванням виду палива, типів і призначення автомобілів, власника, метеорологічних умов, роду роботи, технічного стану та віку автомашин і інших факторів визначені маси викидів у атмосферне повітря від автотранспорту таких речовин: оксид вуглецю, маса якого склала 3194,3 - 7281,0 т/рік, вуглеводні (396-2096,8), диоксид азоту (470-1261,5), сажа (77,5 - 187,9), диоксид сірки (66,95-262,4), свинець (6,3 - 6,85), бенз(а)пірен (7,532 10-3).

Визначено викиди шкідливих речовин (СО, СтНп, NО2) на дільницях у 1000 м по вулицям, де дороги близько прилягають до житлового масиву. Встановлено, що інтенсивність викиду оксиду вуглецю на деяких ділянках досягає 20-40 г/с.

Висновки. На основі одержаних даних можна заключити, що автотранспорт складає значну долю у забрудненні атмосфери шкідливими домішками, в тому числі канцерогенними: бенз(а)піреном, свинцем, формальдегідом та ін.

Запропоновані заходи та розроблені рекомендації для зменшення аерогенного навантаження в місті, яке, додатково до промислових, привноситься автотранспортом:

 • ввести і контролювати виконання технічних умов на автомобільне паливо;

 • оснастити до 2010 року парк автомобілів системами нейтралізації відпрацьованих газів, протидимними присадками, фільтрами;

 • ввести контроль якісного складу бензину на заправочних станціях;

 • впровадити сучасні комп'ютерно-обчислювальні системи аналізу і прогнозу впливу транспорту на навколишнє середовище;

 • створити базу даних в Управлінні по охороні навколишнього природного середовища по кількості та якості палива у місті, складу та стану автотранспорту фізичних та юридичних осіб, складу викидів у атмосферу від транспорту та ін.

Література

 1. Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин від автомобільного транспорту / Ліпський Г.Е. – К.: Український транспортний університет, 1995. -8 с.

 2. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. -М.:Химия, 1985. -160 с.

 3. Канило П.М., Бей И.С., Ровенский А.И. Автомобиль и окружающая среда.- Харьков: Прапор, 2000.-304 с.

О.П. Добровольская

Таврический национальный университет

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь

Оценка уровня экологического развития регионов Украины

Современная эколого-социально-экономическая ситуация в Украине обусловлена трансформацией общественно-экономических отношений, а также распространением техногенной деградации природных ресурсов в результате многолетней экстенсивной хозяйственной деятельности и представляет собой – зафиксированное на определенный момент состояние окружающей человека среды конкретного региона, оцениваемое экологическими и социально-экономическими показателями (признаками).

Многочисленность и разнообразие региональных ситуаций в определенной мере являются отражением регионального своеобразия, которое представляет собой неповторимое сочетание природных условий, местных традиций природопользования, обеспеченности природными ресурсами, а также уровня экономического развития, и характеризуется системой факторов определяющих уровень их устойчивости.

Особенностью существующих методик оценки региональной экологической ситуации является отсутствие унифицированного подхода к оцениванию в каждом конкретном случае, что заставляет искать новые подходы, выявлять различные сочетания лимитирующих и регламентирующих факторов и, в конечном счете – разрабатывать нормативы управления природопользованием в контексте каждого региона.

Оценка регионов по уровню экологического развития основана на определении интегрального индекса экологического развития, который позволяет обобщить основные характеристики развития явлений и процессов антропогенного воздействия в пределах региона за исследуемый период:

, (1)

где Ii – интегральный индекс экологического развития региона,

- количество оценочных показателей.

Расчет интегрального индекса регионального развития при обобщении j –ых признаков осуществляется по формуле:

, (2)

где, IRij - интегральный индекс экологического развития региона;

Rij -рейтинг региона по j - му признаку;

n – количество признаков, по которым оценивается уровень развития региона.

На основании расчета индекса экологического развития региона появляется возможность определить его уровень для каждого региона и сформировать целевые ориентиры региональной экологической политики.

Обобщение результатов оценки экологического развития позволяет сделать вывод о том, что к регионам с неустойчивым уровнем экологического развития относятся: Донецкая, Киевская, Запорожская, Луганская, Винницкая, Харьковская, Херсонская, Днепропетровская, Львовская области и АР Крым. А к числу регионов-лидеров относятся: Сумская, Черниговская, Закарпатская, Черновицкая, Ровенская, Житомирская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Следует отметить, что оценка региональной эколого-социально-экономической ситуации преследует, прежде всего, управленческие цели, и направлена на решение проблем обеспечения экологической безопасности регионов, среди которых:

- разработка соответствующей региональной экологической политики, а также государственной программы поддержки экологически проблемных регионов;

- осуществление технического переоснащения производственного потенциала на основе внедрения новейших научных достижений, безотходных технологий и эколого-безопасных технологических процессов;

- осуществление эффективного контроля объектов проектирования, строительства и функционирования предприятий промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства с целью управления техногенной нагрузкой, рациональным использованием природных ресурсов;

- внедрение новых форм хозяйствования в регионе с учетом экологических норм;

- внесение изменений в систему налогообложения с целью рационализации природопользования;

- совершенствование межрегиональных связей с целью концентрации общих усилий для сохранения окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, ликвидации техногенных аварий;

- рационализация региональных мероприятий по обеспечению улучшения качества питьевой воды. Снижения загрязненности экосистем бассейнов Черного и Азовского морей и прибрежных территорий.

Достижение вышеуказанных целей позволит повысить уровень экологического развития регионов Украины, а также решить острые эколого-экономические проблемы.

M.M. Ковальов, О.А.Кигим, В.О. Дронін,

К.М. Бреднякова, Т.І. Стеценко

Кіровоградський центр «Облдержродючість», м. КіровоградСкачать документ

Похожие документы:

 1. України (4)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 2. України (3)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 3. України (7)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.К. Федорук, М.І. Яковлєв
 4. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 5. України (5)

  Документ
  А.В. Чебикін (голова), І.Д. Безгін, Ю.П. Богуцький, А.А. Бокотей, М.П. Мащенко, М.Ю. Рєзникович, В.Д. Сидоренко, М.А. Стороженко, О.С. Тимошенко, О.К.

Другие похожие документы..