Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Практикум'
Звонов И.Н. 1 .30-15.35 Лекция Второй иностранный язык в профессиональной сфере Доц. Кутьева М.В 1 .00-18.55 Лекция Теория и практика связей с общес...полностью>>
'Документ'
4.Какой художественный прием использовал автор в данном отрывке: «Блажен незлобивый поэт, В ком мало желчи, много чувства: Ему так искренен привет Др...полностью>>
'Урок'
закрепить умение пользоваться ресурсами сети Интернет, интегрировать и обобщать знания из различных областей знаний, находить ответы; формировать уме...полностью>>
'Урок'
Учитель. Ты знаешь, что одной из главных проблем человечества является загрязнение окружающей среды. Современный человек, пытаясь как можно полнее уд...полностью>>

Правила безпеки систем газопостачання України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
01.10.97 N 254

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 травня 1998 р.
за N 318/2758

Правила безпеки систем газопостачання України

1. Загальні положення

1.1. Галузь застосування

1.1.1. Правила безпеки систем газопостачання (далі - ці
Правила) встановлюють вимоги до проектування, будівництва і
експлуатації систем газопостачання, які використовують як паливо
природні гази (газових і газонафтових родовищ), газоповітряні
суміші на їх основі з надмірним тиском не більш 1,2 МПа (12
кгс/кв. см), зріджені вуглеводні гази (далі - ЗВГ) з надмірним
тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/кв. см).

Вимоги цих Правил поширюються на проектування і будівництво
нових, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт і
експлуатацію діючих систем і об'єктів газопостачання.

Вимоги цих Правил не поширюються на виконання підприємствами
з подачею газу тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв. см), а також при
використанні та експлуатації штучних газів, біогазу, газу
дегазації, газоповітряних сумішей на їх основі та інших горючих
газів.

Подачу газу підприємствам з тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/кв.
см) слід виконувати за спеціальними технічними вимогами,
погодженими і затвердженими в установленому порядку.

1.1.2. Ці Правила поширюються на підприємства, установи,
організації (далі - підприємства) незалежно від форми власності,
відомчої належності та видів їхньої діяльності, в тому числі на:

газопроводи і споруди систем газопостачання населених
пунктів (включаючи міжселищні), підвідні газопроводи до
підприємств, теплових електростанцій (далі - ТЕС), котелень,
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного
газу (далі - АГНКС);

газопроводи і газове обладнання житлових і громадських
будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств,
котелень, підприємств житлово-комунального і побутового
обслуговування та ТЕС;

газорегуляторні пункти (далі - ГРП), газорегуляторні
установки (далі - ГРУ), комбіновані домові регулятори, установки
для одержання газоповітряних сумішей;

газонаповнювальні станції (далі - ГНС);

газонаповнювальні пункти (далі - ГНП);

проміжні склади балонів (далі - ПСБ);

стаціонарні автомобільні газозаправні станції (далі - АГЗС)
і пункти (далі - АГЗП), резервуарні, групові і індивідуальні
балонні установки, випарні та змішувальні установки ЗВГ.

1.1.3. Правила не поширюються на:

технологічні газопроводи і газове обладнання хімічних,
нафтохімічних, нафтодобувних і нафтопереробних виробництв;

газове господарство підприємств чорної металургії, крім
підземних газопроводів (внутрішньоплощадкові і позаплощадкові)
природного і попутного нафтових газів, газонаповнювальних станцій
і пунктів, резервуарних, випарних і балонних установок ЗВГ,
громадських будинків і комунально-побутових об'єктів, розміщених
на їх територіях;

дослідні та експериментальні агрегати і установки, а також
установки, які використовують енергію вибуху газоповітряних
сумішей, і установки для одержання захисних газів;

пересувні газовикористовувальні установки, а також газове
обладнання автомобільного і залізничного транспорту, річних,
морських і повітряних суден;

автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

1.1.4. Відомчі нормативи на проектування, будівництво,
експлуатацію систем газопостачання повинні відповідати вимогам цих
Правил.

1.1.5. Відступи від цих Правил можуть бути допущені у
винятковому випадку з дозволу Держнаглядохоронпраці України. Для
отримання дозволу власнику необхідно подати Держнаглядохоронпраці
відповідне технічне обгрунтування експертно-технічного центру
(далі - ЕТЦ) або спеціалізованої організації, що має дозвіл
Держнаглядохоронпраці.

1.1.6. Агрегати, обладнання, прилади, засоби автоматики,
матеріали і арматура, придбані за кордоном для систем
газопостачання, повинні відповідати вимогам цих Правил, норм і
державних стандартів, що діють на території України.

1.2. Вимоги до посадових осіб і обслуговуючого персоналу

1.2.1. Працівники підприємств і їх структурних підрозділів,
які виконують роботи з проектування, будівництва, налагодження і
експлуатації систем газопостачання і газового обладнання,
димовідвідних пристроїв, вентиляційних систем і каналів,
спеціалісти, які відповідають за безпечну експлуатацію газового
обладнання підприємств, спеціалісти, які ведуть технічний нагляд,
викладачі, зайняті навчанням учнів Правилам користування газом, а
також підготовкою кадрів, експерти, голови і члени постійно діючих
екзаменаційних комісій з перевірки знань цих Правил, повинні
пройти необхідну підготовку і перевірку знань цих Правил, а також
відповідних розділів будівельних норм і правил та інших
нормативних документів в обсязі виконуваної ними роботи у
відповідності з "Типовим положенням про навчання, інструктаж і
перевірку знань працівників з питань охорони праці" (далі - Типове
положення), затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України
04.04.94 N 30 ( z0095-94 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 12.05.94 N 95/304.

1.2.2. До зварювання сталевих газопроводів допускаються
зварники, атестовані відповідно до "Правил атестації зварників",
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 19.04.96 N 61
( z0262-96 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
31.05.96 N 262/1287.

1.2.3. Працівники, зайняті будівництвом, налагоджуванням і
експлуатацією газопроводів, газовикористовувальних установок і
приладів, а також влаштуванням і експлуатацією вентиляційних
каналів і димовідвідних пристроїв, перед призначенням на
самостійну роботу зобов'язані пройти навчання з безпечних методів
і прийомів виконання робіт у газовому господарстві і здати
екзамен у відповідності з Типовим положенням.

1.2.4. Навчальні плани і програми з навчання зварників,
працівників, зайнятих будівництвом, налагоджуванням і
експлуатацією газопроводів, газовикористовувальних установок і
приладів, влаштуванням, оглядом і експлуатацією вентиляційних
каналів і димовідвідних пристроїв, а також осіб, які виконують
газонебезпечні роботи, підлягають погодженню з органом
Держнаглядохоронпраці України.

1.2.5. До виконання газонебезпечних робіт допускаються
спеціалісти і працівники, які пройшли навчання і здали екзамени на
знання цих Правил, технології проведення газонебезпечних робіт,
вміють користуватись засобами індивідуального захисту та подати
першу медичну допомогу потерпілим.

1.2.6. Навчання безпечним методам і прийомам робіт в газовому
господарстві працівників, зазначених в п.1.2.3 цих Правил,
спеціалістів, відповідальних за безпечну експлуатацію газового
господарства, а також осіб, допущених до виконання газонебезпечних
робіт, повинно проводитись в професійно-технічних училищах, в
навчальних центрах, учбово-курсових комбінатах (пунктах), а також
на курсах, спеціально створених підприємствами, що дістали дозвіл
органів Держнаглядохоронпраці, згідно з Типовим положенням,
затвердженим Держнаглядохоронпраці.

Практичні навички при навчанні газонебезпечним роботам
повинні відпрацьовуватись на спеціально обладнаних навчальних
полігонах і в класах.

1.2.7. Перевірка знань цих Правил в осіб, зазначених в
пп.1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, повинна проводитись у терміни,
визначені Типовим положенням.

Про дату перевірки знань відповідальні особи повинні
письмово повідомити місцевий орган Держнаглядохоронпраці не
пізніше як за 5 днів.

Перевірка знань виконання газонебезпечних робіт може бути
проведена одночасно з перевіркою знань цих Правил. У цьому
випадку оформляється загальний протокол, в якому, крім
результатів перевірки знань цих Правил, зазначається висновок
комісії про можливість допуску екзаменованих до виконання
газонебезпечних робіт.

1.2.8. Результати перевірки знань оформляються протоколом з
зазначенням виду робіт, до якого допускається особа, що пройшла
перевірку знань. На підставі протоколу перевірки знань особі, яка
склала екзамен, видається посвідчення за підписом голови комісії
і інспектора Держнаглядохоронпраці.

1.2.9. Працівники, які виявили незадовільні знання, повинні
протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань. Особи,
які і при повторній перевірці знань виявили незадовільні знання,
працевлаштовуються у відповідності з чинним законодавством.

1.2.10. Позачергова перевірка знань цих Правил посадових
осіб, спеціалістів, в тому числі і робітників, проводиться:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів;

при введенні в експлуатацію нового обладнання, зміні або
впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні
його на іншу посаду, яка потребує додаткових знань цих Правил;

за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці, коли виявлено
незнання працівниками нормативних актів з питань охорони праці.

1.2.11. Працівник перед допуском до самостійного виконання
газонебезпечних робіт повинен (після перевірки знань) пройти
стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше
перших десяти робочих змін.

1.2.12. Допуск до стажування і самостійної роботи працюючих в
газовому господарстві оформляється наказом підприємства. Кожний
працівник у разі допуску до роботи повинен пройти в установленому
порядку інструктаж з питань охорони праці на робочому місці (під
особистий розпис).

Працівникам перед допуском до роботи під розпис
адміністрація повинна видати інструкції із безпечних методів
робіт.

1.3. Організація відомчого контролю за дотриманням вимог цих
Правил

1.3.1. Контроль за дотриманням вимог цих Правил в процесі
проектування, будівництва, наладки і експлуатації систем
газопостачання повинен здійснюватися підприємством, що виконує
названі роботи.

1.3.2. На кожному підприємстві (об'єкті) повинно бути
розроблене і затверджене керівником положення-інструкція з
організації і проведення контролю за безпечну експлуатацію
газового господарства, в якому повинно бути передбачено:

періодичність і обсяг проведення перевірок;

порядок виявлення і усунення порушень;

визначення стану газопроводів, газового обладнання і
приладів;

аналіз причин допущених порушень;

перевірку діяльності керівників служб, цехів і інших
підрозділів із забезпечення ними умов для дотримання на робочих
місцях вимог цих Правил, а також виконання ними приписів органів
Держнагляду і служби охорони праці підприємства.

1.3.3. Контроль якості будівельно-монтажних робіт та порядок
його проведення повинен здійснюватись у відповідності з вимогами
Положення із організації і проведення відомчого контролю з
урахуванням вимог ДБН А3.1-5-96 і СНиП 3.05.02-88.

1.4. Відповідальність за порушення цих Правил

1.4.1. За безпечність конструкції, правильність вибору
матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і
технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим
Правилам несуть відповідальність підприємство, установа,
організація (незалежно від форми власності та відомчої
належності), що виконують відповідні роботи.

1.4.2. Керівники підприємств, установ, організацій та інші
посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання
вимог цих Правил в межах покладених на них завдань та
функціональних обов'язків.

1.4.3. Відповідальність за технічний стан і безпечну
експлуатацію об'єктів, указаних у п. 1.1.2 цих Правил, а також
побутових газових приладів і апаратів, димових і вентиляційних
каналів, ущільнень вводів підземних інженерних комунікацій в
будинки і будівлі покладається на їх власників.

1.4.4. Відповідальність за справний стан і безпечне
користування газовими приладами і апаратами, що встановлені в
житлових будинках державного фонду, покладається на
квартиронаймачів, а в квартирах і житлових будинках, що належать
громадянам на правах особистої власності, - на їх власників.
Експлуатаційні спеціалізовані підприємства газового господарства
(надалі - СПГГ) несуть відповідальність за якісне виконання робіт
із технічного обслуговування і ремонту газового обладнання та
газопроводів, а також своєчасне виконання заявок на усунення
несправностей у системах газопостачання.

1.4.5. Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть
дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.5. Порядок розслідування аварій і нещасних випадків

1.5.1. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали
місце на об'єктах, на які поширюються ці Правила (п.1.1.2),
проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України 10.08.93 N 623 ( 623-93-п ).

1.5.2. Розслідування аварій і нещасних випадків, пов'язаних з
використанням газу в побуті, здійснюється згідно з чинним
законодавством України.

1.5.3. До прибуття представника Держнаглядохоронпраці і
членів комісії для розслідування обставин і причин аварії або
нещасного випадку власник підприємства, громадяни зобов'язані
забезпечити збереження всієї обстановки аварії (нещасного
випадку), якщо це не загрожує здоров'ю та життю людей і не порушує
режим роботи підприємства (об'єкта).

2. Терміни та визначення

У цих правилах застосовуються такі терміни і визначення:

Населені пункти Міста, селища міського типу,
населені пункти сільської місцевості

Система Газопроводи і споруди на них
газопостачання (включаючи міжселищні).
Газове обладнання житлових і
громадських будинків, промислових і
сільськогосподарських підприємств,
підприємств комунально-побутового
обслуговування населення виробничого
характеру, ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС,
резервуарних, геотермальних,
групових та індивідуальних установок
ЗВГ

Споруди систем Газопроводи і споруди на них (ГРП,
газопостачання колодязі, контрольні трубки,
контрольно-вимірювальні пункти і
ін.)
Установки ЕХЗ від корозії, АСУТП,
телемеханіка.
Газифіковані житлові і громадські
будинки, промислові і
сільськогосподарські та інші
підприємства.
ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС, резервуарні
групові і геотермальні установки

Газове господарство Газопроводи і споруди на них, засоби
підприємств захисту від електрохімічної корозії,
ГРП, ГРУ, газообладнання
газифікованих виробничих і
допоміжних споруд і котелень,
розташованих на території
підприємства

Підприємства Бані, пральні, банно-пральні
комунально-побутового комбінати, підприємства хімічної
обслуговування чистки одягу, хлібопекарні та ін.
населення виробничого
характеру

Розподільні Зовнішні газопроводи, які
газопроводи забезпечують подачу газу від джерела
газопостачання (газопроводи високого
і середнього тиску) до ГРП
промислових підприємств, котелень,
сільськогосподарських підприємств,
комунальних об'єктів і інших
споживачів, а також газопроводи
низького тиску населених пунктів

Міжселищні Розподільні газопроводи, прокладені
газопроводи поза територією населених пунктів

Технологічні Газопроводи, які транспортують газ
газопроводи як сировину для хімічних,
нафтохімічних, нафтопереробних і
інших виробництв

Внутрішньоплощадкові Газопроводи, які прокладаються на
газопроводи території підприємств, котелень і
інших виробничих об'єктів

Газопровід-ввід Газопровід від місця приєднання до
розподільного газопроводу до
вимикального пристрою на вводі. До
газопроводу-вводу належать і ділянки
дворових газопроводів до
вимикального пристрою на ввідному
газопроводі

Ввідний газопровід Ділянка газопроводу від вимикаючого
пристрою на вводі в будинок (при
встановленні вимикального пристрою
зовні будинку) до внутрішнього
газопроводу, включаючи газопровід,
прокладений в футлярі через стіну
будинку

Внутрішні газопроводи Ділянки газопроводів від
газопроводу-вводу (при встановленні
вимикального пристрою в будинку) або
від ввідного газопроводу до місця
підключення газовикористовувального
агрегату, установки, газового
приладу

Скидний газопровід Трубопровід, призначений для скиду в
атмосферу газу при спрацюванні
регулювальних або запобіжних
пристроїв з тим, щоб тиск газу в
контрольованій точці не перевищував
заданого

Продувний газопровід Трубопровід, призначений для
продування і скиду в атмосферу з
ділянок зовнішніх та внутрішніх
газопроводів газу, повітря,
інертного газу після продування,
випробувань на герметичність і
міцність, при заповненні ділянок
газом (пуск газу), ремонті,
консервації або тривалій перерві
подачі ними газу

Газопровід безпеки Трубопровід, який призначений для
запобігання попаданню в топки газу,
який може просочуватися при
продувці, якщо контрольний
вимикальний пристрій негерметичний,
а також коли негерметичні головний і
контрольний вимикальні пристрої при
непрацюючому агрегаті, пуску і
розпалі пальників. Газопровід
безпеки сполучає з атмосферою
ділянку внутрішнього газопроводу,
розташовану поміж робочим і
контрольним вимикальними пристроями

Наземний газопровід Газопровід, прокладений зверху землі
з обвалуванням або без обвалування

Надземний газопровід Газопровід, прокладений на окремо
стоячих опорах, колонах, естакадах,
етажерках, по стінах будівель

Газовикористовувальні Котли, виробничі печі, установки,
установки побутові прилади і апарати, які
використовують газ як паливо

Газові прилади Побутові газові прилади і апарати
згідно з переліком державних
стандартів на них (додаток 44)

Малометражні котли Котли типу КЧМ-М, ВНІСТО-М, КС-ГС-46
і інші продуктивністю до 100 кВт

Комбінований Регулятор тиску, в якому
регулятор тиску скомбіновані (з'єднані) і незалежно
працюють пристрої - безпосередньо
регулятор тиску, автоматичний
вимикальний пристрій
(запобіжно-запірний клапан),
запобіжно-викидний клапан

Регулятор тиску газу Під терміном РТГД розуміють
домовий комбінований комбінований регулятор тиску,
(РТГД) призначений для постачання пальним
газом (ГОСТ 5542-87) низького тиску
одного або декількох житлових
будинків і інших споживачів при
вхідному тиску газу до 0,6 МПа (6
кгс/кв. см); за витрат не більше 10
куб. м/ч

Посудина під тиском Посудини, цистерни, резервуари,
балони та ін., які працюють під
тиском понад 0,7 кгс/кв. см

Резервуарна установка Установка газопостачання ЗВГ, до
складу якої входять резервуари від
2,5 до 5,0 куб. м

Геотермальна Установка, призначена для зберігання
установка ЗВГ і випаровування ЗВГ за рахунок
теплової енергії грунту, який не
зазнає впливу сезонних коливань
температури

Групова балонна Установка газопостачання ЗВГ, до
установка складу якої входять понад два балони

Індивідуально-балонна Установка газопостачання ЗВГ, до
установка складу якої входять не більше двох
балонів, у тому числі і шафові для
житлових будинків

Комбінована балонна Індивідуальна балонна установка з
установка одночасним розміщенням трьох
балонів, при цьому два балони
розміщуються в шафі зовні будівлі і
один балон в приміщенні кухні

Резервуар Стаціонарна посудина, призначена для
зберігання газоподібних, рідких і
інших речовин

Цистерна Пересувна посудина, постійно
встановлена на рамі залізничного
вагона, на шасі автомобіля,
призначена для транспортування і
зберігання газоподібних, рідких і
інших речовин

Балон Посудина, призначена для
транспортування, зберігання і
використання стиснених і зріджених
газів

Сигналізація Пристрій, який забезпечує подачу
звукового або світлового сигналу при
досягненні попереджувального
значення контрольованого параметра

Протиаварійний захист Пристрій, який забезпечує
відключення газу при аварійних
ситуаціях

Блокування Пристрої, які забезпечують
можливість відключення газу або
вмикання агрегату при порушенні
персоналом вимог безпеки

"Теплий ящик" Об'єм над топкою котла, де
розміщуються колектори теплоносія
(вода, пара). "Теплий ящик" має
обладнання для вентиляції

Газонебезпечні роботи Роботи, які виконуються в
загазованому середовищі або при яких
можливий вихід газу

Вогневі роботи Роботи, пов'язані з застосуванням
відкритого вогню

Небезпечна Концентрація (об'ємна частина газу),
концентрація що дорівнює 20% від нижньої межі
вибуховості

Режим резерву Становище газовикористовувальної
установки, за якого газ не
стискується і надмірний тиск газу в
обв'язувальних газопроводах
відсутній.
При цьому запірна арматура на
відводі газопроводу до установки
повинна бути в положенні "закрито"

Режим консервації Режим, за якого газопроводи
газовикористовувальної установки
звільнені від газу і відключені за
допомогою заглушок

Технічне Системи обходів (оглядів), ремонтів,
обслуговування які дають змогу утримувати
обладнання в справному стані.
При технічному обслуговуванні
здійснюються контроль за технічним
станом, перевірка на загазованість,
виявлення виходу газу, очищення,
змазування, регулювання та інші
операції з утримання працездатності
і справності газопроводів, ГРП,
електрохімзахисту, сигналізації,
обладнання ГРП, ГНС, ГНП і АЗГС,
газовикористовувальних установок і
газових приладів

Технічне обстеження Періодичний обхід (огляд) з метою
(технічний огляд) нагляду за станом герметичності
газопроводів і станом обладнання і
споруд на них, електрохімзахисту, а
також усунення дрібних
несправностей, які виникли в процесі
експлуатації

Потоковий ремонт Ремонт, призначений для постійного
підтримування працездатності систем
газопостачання, усунення дефектів і
виходу газу, виявлених при
технічному обслуговуванні, комплекс
операцій з розбиранням, відновленням
або заміною деталей, вузлів, після
виконання яких гарантується
справність і безаварійність
газопроводів і газового обладнання
на наступний строк експлуатації

Капітальний ремонт Роботи із заміни ділянок
газопроводів, які стали
непридатними, зношених вузлів,
деталей, конструкцій, а також роботи
з ремонту основних конструкцій
будівель і споруд систем
газопостачання

Спеціалізована Організація, основний вид діяльності
організація якої становлять роботи, пов'язані з
проектуванням, будівництвом,
експлуатацією систем газопостачання

Інвентарна заглушка Від'ємна деталь (різьбова або
фланцева), яка дає змогу герметично
закривати труби, отвори, штуцери або
бобишки; листова заглушка повинна
мати хвостовик, а на заглушках
повинно бути клеймо із зазначенням
тиску газу і діаметра газопроводу

3. Проектування і будівництво

3.1. Роботи з будівництва газопроводів газорегуляторних
пунктів та інших об'єктів систем газопостачання міст, селищ і
сільських населених пунктів повинні провадитись згідно з
затвердженим проектом газопостачання населеного пункту, а також за
наявності організації, на яку покладено технічний нагляд і
приймання робіт, а в подальшому - і експлуатацію газового
господарства цього населеного пункту.

3.2. Проектна документація на будівництво (п.1.1.2) повинна
відповідати вимогам ДБНА 2.2-3-97, СНиП 2.04.08-87, СНиП
3.05.02-88, ГОСТ 9.602-89, цим Правилам, іншим нормативним актам
та додатковим вимогам до обладнання систем і об'єктів
газопостачання, викладеним у додатку 1.

3.2.1. При розробці проектів будівництва підземних
газопроводів одночасно повинні розроблятися проекти захисту їх від
корозії.

3.2.2. Газовикористовувальні установки з технічного стану і
будови повинні відповідати чинним нормативним документам з
охорони праці і ефективному використанню газу.

3.2.3. Проектна документація на монтаж додаткових газових
плит, лабораторних пальників та інших дрібних газових приладів,
які не вимагають організованого відводу продуктів опалювання в
димоходи, а також індивідуальних газобалонних установок ЗВГ з
газовою плитою, може бути представлена ескізом, складеним СПГГ
або з його дозволу спеціалізованою будівельно-монтажною
організацією.

3.2.4. Установлення побутових газових лічильників у
газифікованих квартирах та житлових будинках може виконуватися за
ескізами, складеними СПГГ і оформленими в установленому порядку.

3.3. Проектна документація до затвердження замовником повинна
бути погоджена з підприємством газового господарства щодо її
відповідності виданим технічним умовам на проектування, а також
повинна пройти експертизу в експертно-технічних центрах
Держнаглядохоронпраці України відповідно до чинного законодавства.

Проекти підлягають повторному погодженню, коли протягом 24
місяців не було розпочато будівництво систем газопостачання, а за
необхідності - і коригуванню.

3.4. Запроектовані системи газопостачання (п.1.1.2) повинні
забезпечувати безперебійне і безпечне газопостачання, а також
можливість оперативного відключення відгалужень до окремих
мікрорайонів, підприємств, споживачів і ділянок закільцьованих
газопроводів з тиском понад 500 даПа (0,05 кгс/кв. см) до 1,2 МПа
(12 кгс/кв. см) (газопроводи середнього і високого тиску).

3.5. При проектуванні розподільних газопроводів середнього і
високого тиску, які надалі повинні продовжуватись для подачі газу
іншим споживачам (ГРП, підприємствам), на кінцевих ділянках
необхідно передбачити встановлення запірних пристроїв з
заглушеними патрубками довжиною не менше 500 мм.

3.6. Проектування систем газопостачання повинно здійснюватись
спеціалізованими проектними організаціями (незалежно від форм
власності та відомчої належності), які мають дозвіл органів
Держнаглядохоронпраці, одержаний в установленому порядку.

3.7. Допускається розробка проектно-кошторисної документації
проектними організаціями, проектно-конструкторськими бюро, малими
підприємствами, кооперативами та іншими підприємствами, які
отримали дозвіл в органах Держнаглядохоронпраці.

3.8. Нормативні документи, вимогам яких повинні відповідати
зварні, ізоляційні та інші будівельні роботи при спорудженні
систем газопостачання, наведені в додатку 2 цих Правил.

3.9. Будівництво об'єктів систем газопостачання повинно
здійснюватися спеціалізованими будівельно-монтажними
організаціями, які одержали в установленому порядку дозвіл органів
Держнаглядохоронпраці на виконання робіт із спорудження систем
газопостачання і зареєстровані в цих органах за місцем виконання
робіт.

3.10. Субпідрядні будівельно-монтажні організації, які
виконують роботи з ізоляції, електрохімзахисту газопроводів та
інші роботи на об'єктах систем газопостачання, а також
лабораторії, що контролюють якість зварювальних та ізоляційних
робіт, повинні мати дозвіл органів Держнаглядохоронпраці і бути
зареєстровані в місцевих органах Держнаглядохоронпраці за місцем
виконання робіт.

3.11. Допускається виконання робіт із будівництва систем і
об'єктів газопостачання іншими підприємствами за наявності в них
дозволу, одержаного в установленому порядку, і за умови
реєстрації в місцевих органах Держнаглядохоронпраці (п.3.9).

3.12. Дозвіл на право виконання робіт з газифікації видається
згідно з вимогами чинного законодавства і реєструється у
відповідних підрозділах органів Держнаглядохоронпраці.

В разі виконання робіт у різних регіонах власник
підприємства зобов'язаний до початку робіт зареєструвати наявний
дозвіл у відповідному підрозділі органу Держнаглядохоронпраці, на
території якого проводяться роботи.

3.13. Об'єкти систем газопостачання (п.1.1.2), крім житлових
будинків до початку їх спорудження, монтажу і наладки, повинні
бути зареєстровані в місцевих органах Держнаглядохоронпраці.

3.14. Для реєстрації власник (замовник) повинен звернутись
до органу Держнаглядохоронпраці з листом, в якому зазначаються:Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 р

  Документ
  На виконання Закону України "Про охорону праці", на підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 16.07.1997 року N 187 про розгляд остаточної редакції проекту Правил безпеки систем газопостачання України
 2. Державні будівельні норми україни   Інженерне обладнання будинків І споруд

  Документ
  Дані Норми поширюються на проектування, будівництво нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення (далі - будівництво) і експлуатацію систем газопостачання для забезпечення споживачів природними горючими газами нафтових,
 3. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.
 4. Міністерство освіти І науки України (68)

  Документ
  Інформаційний бюлетень відображає основні події, факти, результати діяльності УкрІНТЕІ і регіональних органів науково-технічної і економічної інформації та інформує про найбільш значущі заходи, інформаційні продукти і послуги.
 5. Правила охорони праці в содовій промисловості I. Визначення термінів

  Закон
  У цих Правилах терміни та визначення основних понять у галузі охорони праці вживаються відповідно до Законів України "Про охорону праці", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти підвищеної небезпеки".

Другие похожие документы..