Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебник'
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев». Е.И. Носов «Варька». В.П. Астафьев. Зачем я убил коростеля? Белогрудка. А.Н. Островский. «Снегурочкка». Д....полностью>>
'Документ'
На сегодняшний день существует множество различных методик оценки доли рынка, занимаемой товаром предприятия. К сожалению, все они достаточно наукоем...полностью>>
'Конспект'
В конспекте лекций дана общая характеристика материалов, необходимых для изготовления швейных изделий, представлены ассортиментные группы материалов ...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Регуляция обменных процессов на уровне организма: эндокринная, паракринная и аутокринная системы. Гормоны, их классификация по химической природе и в...полностью>>

В. О. Буряк, студ гр. Фк 08–1

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УДК 368.029.5

В. О. Буряк, студ. гр. ФК 08–1

Кіровоградський національний технічний університет

Розвиток ринку перестрахування в Україні

Наводиться сутність перестрахування на страховому ринку України, визначаються головні проблеми, які існують у даній галузі, надаються пропозиції щодо їх усунення та оптимізації процесів перестрахування на страховому ринку України.

перестрахування, перестраховий ринок України, страхування, перестраховик, цедент, перестрахувальник, цесія

Постановка проблеми та її актуальність. В усьому світі перестрахування важливе, оскільки пропонує механізм захисту окремо взятої компанії і страхового ринку в цілому. Перестрахування є самостійним видом діяльності страховика. Традиційно воно захищає прямого страховика від фінансових втрат, яких він зазнав би за умови необхідності здійснення страхових виплат за договорами страхування, не маючи перестрахового покриття. Окрім того, що перестрахування підтримує необхідну рівновагу в діяльності страховиків, воно також виконує функцію міжнародного переливу капіталу.

Перестрахування є необхідним елементом розвитку страхового ринку України. Ця необхідність обумовлена низькою капіталізацією вітчизняного страховика, а також відсутністю достатньої кількості ефективних фінансових інструментів. Позитивним моментом є те, що перестрахування сприяє збільшенню ємності страховика, переважна більшість яких не здатна взяти на страхування дуже дорогі ризики. Таким чином, проблема перестрахування на страховому ринку, як одного із способів захисту страховика від випадків неплатоспроможності й банкрутства, актуальна і сьогодні. Відтак ця проблема потребує свого наукового осмислення з метою вироблення стратегії її практичного розв’язання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження процесів розвитку ринку перестрахування знайшли відображення в працях таких учених, як М.Ю. Коваленко, Л.О.Позднякова, О.Д. Заруба, Н.В. Ткаченко, О.М. Віленчук.

Метою дослідження є визначення головних факторів, що гальмують розвиток ринку перестрахування в Україні та пошуки ефективних шляхів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. У страховій науці важливим інструментом запобігання та мінімізації наслідків великомасштабних ризиків є система перестрахування, що в класичному варіанті визначається як механізм замкнених економічних відносин між страховиками, за яких страховик, приймаючи на страхування ризики, передає на погоджених умовах усю відповідальність чи її частину іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля ризиків, забезпечення фінансової стійкості і беззбитковості страхових операцій [1, С.90].

Процес розвитку національного ринку перестрахування безпосередньо залежить від розвитку загальної системи страхових відносин. Перестрахувальна діяльність за своєю сутністю більш інтернаціональна, ніж будь-який вид діяльності [2, С. 58]. При цьому виникає завдання доцільного і гнучкого поєднання інтересів вітчизняного ринку перестрахування з можливістю отримати надійний перестрахувальний захист на світових ринках.

У Нормативно-правовому акті, що регулює відносини з перестрахування в Україні – Законі України "Про страхування", Статтею 12 цього Закону перестрахування визначається як страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених ___________

© В. О. Буряк, 2010

договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика), резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестрахувальника, відповідно до законодавства країни, в якій він зареєстрований [3].

Діяльність ринку перестрахування України регулюється з метою попередження неплатоспроможності страховиків у разі обслуговування великих ризиків, підвищення стану ліквідності страховика, посилення захисту майнових інтересів страхувальників та забезпечення умов для розвитку ринку перестрахових послуг, встановленню загального порядку і умов здійснення перестрахових операцій.

На страховому ринку України працюють такі вітчизняні перестраховики, як АТЗТ «Захист», ЗАТ «Скіфія Ре», ВАТ «Українська перестрахувальна компа­нія», АСК «ЕДЕМ», «Гарант Ре» та інші.

Ключовими проблемами вітчизняного ринку перестрахування є: низька капіталізація українських перестраховиків, мала ємність українського ринку, нестабільність державної політики у сфері перестрахування, складність купівлі валюти для розрахунку з іноземними перестрахувальниками-нерезидентами тощо.

Навіть якщо місткість українського перестрахового ринку збільшиться, – це не означає, що він вийде на якісно новий рівень розвитку та займе одне з провідних місць у світі. Необхідно враховувати, що кожна місткість характеризується певними критеріями, наприклад, надійністю, якістю, зручністю користування. Саме цього бракує вітчизняному ринку перестрахування.

Сьогодні в Україні існує така проблема, як складність процедури купівлі вітчизняними перестраховиками валюти, що необхідна для виплат перестрахувальникам-нерезидентам. Тобто український перестраховик у випадку настання страхової події стикається з проблемою виплати необхідної суми іноземному партнерові. Як наслідок, необхідні кошти виплачуються з власних валютних резервів компанії у вигляді коштів отриманих у вигляді страхових і перестрахувальних премій.

У результаті проведеного дослідження ринку перестрахування в Україні, за допомогою аналізу даних провідних 150 страховиків для перестрахування ризиків виявилося: у "Loyd’s" (Великобританія) користувалися захистом 85 українських компаній, у "Москва Ре" (Росія) – 32, "Інгострах" (Росія) – 30, "Munich Re" (Німеччина) – 28, "Russian Re" (Росія) – 25, "SCOR Re" (Франція) – 16, "Транссиб Ре" (Росія) та "Находка Ре" (Росія) – 14, "Авикос" (Росія) – 12, АХА (Франція) – 12, "РЕСО–Гарантия" (Росія), "Polish Re" (Польща) та "Transatlantic Reinsurance Company" (США) – по 11 [4, С.122–123]. Як стверджують аналітики, щорічно українські страхові компанії "відправляют" у перестрахування за кордон близько 2 млрд. грн., але іноземні колеги не відповідають їм взаємністю [5, С.36].

Наведені дані свідчать про значний відтік капіталу за кордон, що є проблемою не лише державних органів, а й усього страхового ринку України. Цікавим є факт перерахування за кордоном вітчизняними компаніями, що займаються страхуванням життя, нагромаджувальної частини внеску-нетто у рамках перестрахування (у той час як за кордоном перестрахування нагромаджувальної частини сурово обмежене, оскільки вона є потужним інвестиційним ресурсом, який має працювати на економіку держави). Отже, як наслідок, українська економіка втрачає чималі кошти, які могли б бути спрямованими на розвиток різних її сфер, у тому числі і ринку перестрахування.

З іншої точки зору, для страхових компаній України отримання зарубіжного перестрахувального захисту є важливою необхідністю. На нашу думку, при перестрахуванні ризиків за кордоном вітчизняний страховик отри­мує перестрахувальний захист, а також спеціальні ноу-хау, розроблені перестраховиком. Важливим моментом є те, що разом із премією «експортується» і сам ризик, тому обмеження передачі ризиків у перестрахування страховику-нерезиденту створює проблеми у розвитку національного страхового ринку.

Без міжнародного перестрахування український ринок не зможе розвиватися швидкими темпами. Для України питання перестрахування ризиків у нерезидентів є особливо актуальним. Специфіка та особливості, які притаманні перестрахуванню, сприяють перерозподілу ризиків на міжнародному страховому ринку. На нашу думку, державне регулювання даного питання полягає в знаходженні оптимального співвідношення інтеграції національного страхового ринку у світову страхову систему з механізмами, що перешкоджатимуть витоку національних капіталів і за допомогою яких відбуватиметься прилив коштів з закордону.

На фоні негативних тенденцій на ринку перестрахування спостерігаються й певні позитивні прояви: збільшення розміщень страхових ризиків на внутрішньому страховому ринку; діяльність на території України відомих іноземних перестраховиків, наприклад, «Marsh», «Heath Lam Group», «Oakeshott» та ін.

Незважаючи на труднощі у страховому ринку Україні, розвиток перестрахування знаходиться в стадії активного попиту та пропозиції [6, С.22].

До характерних особливостей вітчизняного перестрахового ринку можна віднести:

 • невеликі обсяги власних коштів і, відповідно, незначні перестрахувальні місткості. (звідси виникає неможливість прийняття на власне утримання значних обсягів відповідальності);

 • універсальний характер вхідного портфеля і слабка спеціалізація за видами страхування;

 • існування фронтуючих компаній, (по суті, вони виконують функції агентів, передаючи у перестрахування до 90 % і більше премії, безумовно, такі операції важко назвати перестрахуванням);

 • приймання ризиків переважно від страхових компаній із Росії та країн СНД.

Вітчизняний перестрахувальний ринок має потенціал стати конкурентоспроможним, для цього необхідно вирішити такі завдання:

 • нарощування статутного капіталу й інший власний капітал страхових і перестрахових компаній;

 • розширення партнерської бази серед страхових і брокерських компаній різної спеціалізації;

 • розширення географії роботи, проникнення на ринки країн Східної Європи;

 • інтеграція у світовий перестраховий ринок тощо [4, С.123].

Висновки. Розвиток страхового ринку України органічно пов'язаний із процесом перестрахування, який забезпечує створення максимального портфеля ризиків, його збалансованість, додаткові можливості щодо інвестування страхових резервів. Щоб подолати економічну кризу, потрібна зважена інвестиційна політика держави і створення сприятливого інвестиційного клі­мату. Для зміцнення конкурентних позицій вітчизняних перестраховиків необхідно вирішити низку завдань: розширити ринок перестраху­вання за рахунок впровадження нового страхового продукту, переглянути іс­нуючий норматив ліміту власного утримання страховика і режим оподатку­вання страхової та перестрахувальної діяльностей. Потребує подальшо­го теоретичного дослідження і практичного розв’язання важлива проблема інтеграції вітчизняного страхового ринку у світовий.

Список літератури

 1. Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні // Фінанси України. – 2006. – № 11. – С. 90–97.

 2. Позднякова Л.О., Коваленко Ю.М. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 12(66). – С. 53–60.

 3. Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 року №2745–III.

 4. Ткаченко Н.В. Розвиток перестрахування як важіль забезпечення фінансової стійкості страховиків // Фінанси України. – 2007. – №3. – С. 119–123.

 5. «Мы строили-строили, и наконецто построили…» / За матеріалами прес-клубу, проведеного Страховим рейтингом «Insurance Top» Спільно з журналом «Страхова справа» за участю компаній «Інком страх», «Гарант Ре» та «Еталон» на тему: «Перестрахування та його роль у формуванні інвестиційної привабливості України: підсумки 2004 року» // Страхова справа. –2004. – № 4(16). – С.36–41.

 6. Залєтов О. Особливості національного перестрахування // Страхова справа. – 2003. – №3 (11). – С. 20–24.

Одержано 07.04.10Скачать документ

Похожие документы:

 1. 338. 439. 62 К. В. Самсонова, студ гр. Фк-08-1, В. О. Буряк, студ гр. Фк-08-1

  Документ
  Постановка проблеми та її актуальність. Актуальність цієї теми полягає у тому, що новий рівень науково-технічного розвитку викликав посилення інноваційної активності господарюючих суб'єктів.
 2. В. О. Буряк, студ гр. Фк 08–1, С. А. Фрунза, ас

  Документ
  У статті проаналізовано перебіг проведення державного фінансового контролю, визначені основні проблеми розвитку даного контролю за діяльністю учасників небанківського ринку – кредитних спілок; досліджено стан ринку кредитних спілок,
 3. В. О. Буряк, студ гр. Фк 08–1, Н. В. Гаврилова, викладач

  Документ
  У статті розглядаються причини виникнення банківських криз, висвітлюється специфіка вітчизняної банківської кризи, визначається її вплив на кредитування економіки, пропонуються шляхи виходу з кризи.
 4. 1: 336. 74 : 316. 28 : 124. 5

  Документ
  Постановка проблеми та її актуальність. Гроші є основою будь-якої економіки та забезпечують життєдіяльність кожної з ринкових структур, сприяють подальшому розвитку процесу суспільного відтворення матеріальних та нематеріальних благ,
 5. Программа XXX v III студенческой научной конференции Краснодар 2011

  Программа
  Заседания секций XXXVIII студенческой научной конференции на базовых потоках – 1-16 апреля (время и место проведения указаны в Программе конференции);

Другие похожие документы..