Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа курса'
Личное страхование является крупной отраслью страхования. Объекты личного страхования -жизнь, здоровье, трудоспособность человека. Конкретными страхо...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс разработан на основе государственного образовательного стандарта 030501.65 "Юриспруденция" и предназначен для ...полностью>>
'Документ'
- Отсутствие лиц, проживающих (зарегистрированных по месту жительства) в закладываемом жилом помещении, в том числе заемщика и членов его семьи, а так...полностью>>
'Документ'
2 день. ВЕЛО Happening велосипедная дистанция с произвольным порядком прохождения контрольных пунктов (КП). КП на дистанции ВЕЛО имеют различную стоим...полностью>>

Бухгалтерський облік І статистика

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Бухгалтерський облік і статистика

1. Зміст та тематика самостійної роботи студентів :

 1. Зміст та завдання бухгалтерського обліку.

 2. Види обліку. Особливості бухгалтерського обліку та вимоги, які ставляться до нього.

 3. Предмет бухгалтерського обліку.

 4. Елементи методу бухгалтерського обліку.

 5. Класифікація господарських активів.

 6. Джерела утворення господарських активів.

 7. Бухгалтерський баланс.

 8. Бухгалтерські рахунки, їх класифікація та побудова.

 9. Облік касових операцій.

 10. Облік операцій по розрахунковому рахунку.

 11. Основні форми безготівкових розрахунків.

 12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 13. Облік розрахунків за виданими авансами.

 14. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 15. Облік розрахунків за претензіями.

 16. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

 17. Облік розрахунків з різними дебіторами.

 18. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

 19. Облік розрахунків за податками й платежами.

 20. Облік розрахунків за страхуванням.

 21. Облік розрахунків з учасниками.

 22. Облік кредитів банків.

 23. Оплата праці: форми і види.

 24. Первинний облік праці та її оплати.

 25. Облік розрахунків допомоги з тимчасової непрацездатності.

 26. Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток.

 27. Утримання із заробітної плати.

 28. Облік виробничих запасів.

 29. Облік урожаю зернових культур.

 30. Облік продукції овочівництва, садівництва, картоплі та баштанних культур.

 31. Облік кормів.

 32. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.

 33. Економічний зміст основних засобів та їх класифікація.

 34. Оцінка основних засобів.

 35. Облік переоцінки основних засобів.

 36. Облік надходження основних засобів.

 37. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

 38. Облік нематеріальних активів.

 39. Облік капітальних інвестицій.

 40. Економічний зміст оплати праці, форми та види.

 41. Документальне оформлення праці та її оплати.

 42. Облік розрахунків допомоги по тимчасовій непрацездатності.

 43. Облік розрахунків додаткових і щорічних відпусток.

 44. Облік власного капіталу.

 45. Облік джерел фінансування майбутніх витрат і платежів.

 46. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.

 47. Облік допоміжних виробництв, утримання та експлуатація машин та обладнання.

 48. Облік витрат і виконання робіт машинно-тракторного парку.

 49. Облік витрат на організацію виробництва і управління.

 50. Облік витрат майбутніх періодів.

 51. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 52. Облік витрат за елементами.

 53. Визначення собівартості продукції зернових культур.

 54. Визначення собівартості кукурудзи.

 55. Визначення собівартості технічних культур.

 56. Визначення собівартості картоплі, овочів, баштанних, грибів.

 57. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.

 58. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах.

 59. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

 60. Фінансова звітність.

А)Мета та завдання вивчення дисципліни :

Мета вивчення курсу – дати майбутньому фахівцю теоретичні знання та практичні навички з організації бухгалтерського обліку та статистики.

Б) Вимоги до знань та вмінь :

Знати : організацію обліку у виробничих підрозділах та підприємствах, систему економічних показників стану і розвитку сільського господарства основні принципи ведення бухгалтерського обліку, питання методології, організації інвентаризації об’єктів обліку, методику оцінки господарських об’єктів, відображення інформації в обліку і звітності ; предмет і метод статистики, питання статистики рослинництва.

Вміти : самостійно здійснювати облік, аналізувати стан і розвиток підприємств та галузі сільського господарства;володіти методами обліку, узагальнення та аналізу масових статистичних даних провести статистичне спостереження, будувати статистичні таблиці; розраховувати абсолютні, відносні та середні величини, показники динаміки, щільності зв’язку; вміти аналізувати статистичні дані та формувати висновки.

В) Форми самостійної роботи :

Індивідуальні завдання :

1. Визначити трудовий індекс продуктивності праці (додаток 1).

2. Визначити вартісний індекс продуктивності праці (додаток 2).

3. Визначити індивідуальні, загальні індекси собівартості продукції (додаток 3).

4. Визначити індивідуальні, загальні індекси фізичного обсягу продукції (додаток 4).

5. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності зернових культур (додаток 5).

6. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності цукрових буряків (додаток 5).

7. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності картоплі (додаток 5).

8. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності овочів (додаток 5).

9. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по врожайності соняшника на зерно (додаток 5).

10. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору зернових культур (додаток 5).

11. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору цукрових буряків (додаток 5).

12. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору овочів (додаток 5).

13. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору насіння соняшника (додаток 5).

14. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по валовому збору картоплі (додаток 5).

15. Розрахувати показники динамічного ряду (абсолютний приріст, коефіцієнт росту, темп приросту, значення одного процента приросту), середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній коефіцієнт росту по урожайності зернобобових (додаток 5).

16. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та витратами праці на 1 га посівної площі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

17. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

18. Виявити взаємозалежність між урожайністю озимої пшениці (у) та якістю грунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

19. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та внесенням органічних добрив на 1 га (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

20. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

21. Виявити взаємозалежність між урожайністю картоплі (у) та якістю ґрунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

22. Виявити взаємозалежність між урожайністю овочів (у) та внесенням мінеральних добрив на 1 га ріллі (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

23. Виявити взаємозалежність між урожайністю овочів (у) та якістю ґрунтів (х) використовуючи кореляційний метод аналізу. Розрахувати рівняння зв'язку, коефіцієнти кореляції та детермінації (додаток 6).

24. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

25. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

26. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

27. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

28. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

29. Проаналізувати зміну валового збору зернових культур за два останніх роки, використовуючи індексний метод аналізу (додаток 7).

30. Представити "Звіт про підсумки сівби" (ф.4) за останній рік.

Додаток 1

Д
ля розрахунку трудомісткості (кількість часу, витраченого на виробництво одиниці продукції) застосовують формулу:

де t – витрати часу на виробництво продукції (трудомісткість);

T – витрати часу на виробництво цієї продукції;

q – кількість виробленої продукції.

Індивідуальний індекс трудомісткості: it = t0 / t1

З
агальний трудовий індекс продуктивності праці:

де Σ t1 q1 – витрати часу на всю продукцію в звітному періоді;

Σt0 q1 – час, який би необхідно було б витратити для виробництва продукції звітного періоду при трудомісткості базисного періоду.

Всі розрахунки представити у вигляді таблиці.

Таблиця

Дані для розрахунку трудового індексу продуктивності праці

Види продукції

Кількість продукції, ц

Прямі витрати праці, люд.- год.

Індивідуальний

індекс

на виробництво продукції

на 1 ц продукції

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

умовний

базисний

період

звітний

період

q0

q1

T0=t0q0

T1=t1q1

Tум=t0q1

t0

t1

it=t0/t1

Зернові

84360

60920

0,51

0,64

Цукрові буряки

117503

214372

0,47

0,38

Овочі

1704

3772

13,07

11,40

Картопля

987

342

7,47

17,50

Всього

x

x

x

x

x

Додаток 2

Прямим показником продуктивності праці є кількість продукції, виробленої за одиницю часу:де V – рівень продуктивності праці;

q – кількість виробленої продукції;

T – витрати часу на виробництво цієї продукції.

З
агальним показником рівня продуктивності праці є кількість продукції в грошовому виразі, виробленої за одиницю часу:

де p – порівняльні ціни;

q – кількість продукції;

T – витрати праці в люд.-год. або середньорічна чисельність працюючих.

В
артісний індекс продуктивності праці розраховують за формулою:

Дані для розрахунку вартісного індексу продуктивності праці оформити в таблиці.

Таблиця

Дані для розрахунку вартісного індексу продуктивності праці

Види продукції

Кількість продукції, ц

Прямі витрати праці, люд.- год.

Порівняльна ціна,

грн.

Вартість продукції,

тис. грн.

базисний період

звітний

період

на виробництво продукції

на 1 ц продукції

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

базисний період

звітний

період

q0

q1

T0=t0q0

T1=t1q1

t0

t1

р

q0p

q1p

Цукрові буряки

117503

214372

0,47

0,38

12,01

Картопля

987

342

7,47

17,50

47,50

Всього

x

x

x

x

xСкачать документ

Похожие документы:

 1. Тимчасова навчальна програма з дисципліни бухгалтерський облік та статистика для студентів денної І заочної форми навчання спеціальності 130102 "Агрономія"

  Документ
  Курс “Бухгалтерський облік та статистика” для студентів, які навчаються на агрономічному факультеті є фундаментальною дисципліною і складається з двох розділів.
 2. Бухгалтерський облік та аудит фінанси

  Документ
  Аналізуючи об’єктивні умови, що сприяють виникненню та загостренню таких конфліктних ситуацій, слід зауважити, що останні зумовлені цілим рядом причин, серед яких, насамперед, слід виділити низький рівень податкової культури та відсутність
 3. Бухгалтерський облік

  Документ
  Нажаль в нашому економічному житті багато незрозумілого і ми не завжди можемо дати чітку відповідь на досить просте і природне запитання: чому? На наш погляд, серед найбільш очевидних причин такого становища слід назвати єдину - недостатнє
 4. 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти

  Документ
  Загальне поняття обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий і управлінський. Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Зобов'язання підприємства.
 5. Бухгалтерський облік” Напрям підготовки

  Документ
  Бухгалтерія – мистецтво, професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії.

Другие похожие документы..