Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Дисциплина «Оценка и аттестация персонала» относится к дисциплинам специализации. Для эффективного овладения данной дисциплиной студенту необходимы з...полностью>>
'Документ'
Актуальность проблем приватизации земель в настоящее время не вызывает сомнений. Динамичное развитие рыночных отношений привело к резкому увеличению ...полностью>>
'Документ'
В целях обеспечения координации работы муниципальных методических служб, совершенствования системы повышения квалификации педагогических кадров, и на...полностью>>
'Конкурс'
Лауреат Тольяттинского городского конкурса профессионального мастерства «Учитель года — 2011» в номинации «Педагог года» в системе дошкольного образо...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНОТАЦІЯ

Дисціпліна “Контролінг” вивчає методичні прийоми до формування та прийняття управлінського рішення на підприємстві.

Основна тематика дисципліни “Контролінг” пов`язана з вивченням дисциплін “Фінанси підприємств”, “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий аналіз”, “Аудит”.

Предметом вивчення дисципліни “Контролінг” є формування конкретних методів прийняття управлінських рішень на підприємстві, використання відповідних методичних прийомів та організація системи контролінгу на підприємствах.

Мета дисципліни “Контролінг” - отримання студентами базових знань з питань теорії та практики управління ресурсами підприємства, головним чином - витратами підприємства.

В процесі вивчення дисципліни “Контролінг” вирішуються такі учбові завдання:

 • ознайомлення із загальними положеннями контролінгу підприємства,

 • встановлення відміностей та спільних рис оперативного та стратегічного контролінгу,

 • оволодіння методичними прийомами та інструментами контролінгу,

 • вміти проводити необхідні розрахунки щодо підготовки рішення стосовно поточної та інвестиційної діяльності підприємства,

 • розробка необхідних дій для організації служби контролінгу на підприємствах.

Підготовка обгрунтування для прийняття рішень (або відмови від рішення) на рівні підприємства є складовою частиною підготовки бакалавра з економіки та підприємництва за фахом - “Інвестиційний менеджмент” та “Менеджмент організацій”.

Дисципліна “Контролінг” викладається для студентів денної, заочної форм навчання. Застосовується сучасна нормативна база виконання розрахунків підприємствами в Україні.

При вивчення дисципліни “Контролінг” застосовуються наступні форми навчального процесу: лекцій, практичні заняття, семінари, індивідуальна робота, самостійна робота студентів.

Форма контролю знань студентів з дисципліни “Контролінг” - залік.

Програма

курсу КОНТРОЛІНГ

Тема 1. Вступ

Завдання дисципліни “Контролінг”. Значення вивчення дисципліни “Контролінг” для фахівця з організації та управління підприємством.

Тема 2. Cутність, завдання та функції контролінгу

Визначення контролінгу як професійної діяльності. Значення реалізації контролінгу як засобу досягнення цільовой функції - мети підприємства та захисту майнових інтересів власника. Мета та сутність контролінгу. Головні цілі, завдання контролінгу на підприємстві. Розкриття головних функцій контролінгу - сервісної, управлінської, внутрішнього контролю, оцінки та консультування.

Тема 3. Чинники виникнення контролінгу

Внутрішні чинники виникнення контролінгу підприємства. Зовнішні чинники виникнення контролінгу підприємства.

Тема 4. Взаємовідносини контролінгу з іншими функціями управління підприємством

Зв`язок контролінгу з плануванням, організацією, обліком, контролем, аналізом рішень, аналізом інформаційних потоків на підприємстві.

Тема 5. Види контролінгу

Зміст контролінгу як професійної діяльності на підприємстві. Розподіл контролінгу на оперативний та стратегічний контролінг.

Тема 6.Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація

Порівняння спільних сторін та відмінностей стретегічного та оперативного контролінгу

Тема 7. Управлінський облік як основа контролінгу

Поняття та значення управлінського обліку длі вирішення завдань контролінгу. Різновиди витрат підприємства. Основи калькулювання витрат.

Тема 8. Завдання та методи контролінгу

Змінні та постійні витрати, маржинальний дохід. Розрахунок точки беззбитковості.

Мультипликативні та аддитивні методи. Аналіз матеріальних потоків. Аналіз інформаційних потоків.

Тема 9. Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу

Залежність методів прийняття рішень від видів контролінгу. Основні фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

Тема 10. Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу

Процедури при прийнятті рішення: “виробляти чи купувати”, використання ресурсів при обмеженнях, рішення відностно ціноутворення.

Тема 11. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

Поняття системи бюджетування на підприємстві. Скадові бюджетування: система бюджетів та бюджетний комітет.

Тема 12. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємовідносини

Система бюджетів на підприємстві. Бюджет продаж - головний бюджет системи бюджетів.

Тема 13. Сфера використання різних типів бюджетів, особливо залежних від центрів відповідальності

Поняття центрів відповідальності на підприємстві. Види центрів відповідальності - центри витрат, центри прибутки, центри інвестицій. Практичне значення складання різних видів бюджетів для вирішення завдань оперативного контролінгу

Тема 14. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

Класифікація критеріів прийняття рішень в стратегичному контролінгу. Критерії, що грунтуються на традиційних методах та критерїї, що розраховуються із застосуванням методів дисконтування. Аналіз традиційних та сучасних критеріїв оценки інвестиційних проектів.

Тема 15. Механізм реалізації функції системи контролінгу

Складові механізму реалізації функції системи контролінгу на підприємстві - врахування організаційно-методологічних основ системи контролінгу на підприємстві, формування цілісної функції та елементів системи контролінгу, склад та структура служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Основні етапи проведення контролінгу на підприємстві.

Тема 16. Організаційно-методологічні основи створення системи контролінгу на підприємстві

Основні організаційні структури управління підприємством та місце контролінгу в їх складі

Тема 17. Формування цілісної функції та елементів системи контролінгу

Спрямуваня системи контролінгу на головну ціль - сприяння досягненню мети підприємства.

Тема 18. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

Формування служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

Тема 19. Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

Можлива структура та склад служби контролінгу на підприємстві. Основні інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Основні вимоги щодо рівня професійних знань та навичнів фахівця з контролінгу - контролера.

Контролер - домашній лікар підприємства

Тематичний план

Курсу КОНТРОЛІНГ

з/п

Найменування розділів та тем

Кількість годин

лекції

практичні зайняття

індивідуальна робота

самостійна робо

та

Разом

1. Загальні положення з контролінгу підприємств

2

-

-

-

2

1

Вступ

2

Cутність, завдання та функції контролінгу

3

Чинники виникнення контролінгу

4

Взаємовідносини контролінгу з іншими функціями управління підприємством

2. Оперативний та стратегічний контролінг

2

-

-

2

4

5

Види контролінгу

1

6

Сутність стратегічного та оперативного контролінгу та їх класифікація

1

3. Методичні прийоми та інструменти контролінгу

6

6

2

12

26

7

Управлінський облік як основа контролінгу

1

8

Завдання та методи контролінгу

1

9

Методи прийняття управлінських рішень в контролінгу

4

4. Система бюджетуваня в оперативному контролінгу

4

2

3

12

21

10

Класифікація підходів до прийняття управлінських рішень і критерії прийняття рішень в контролінгу

1

11

Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу

1

12

Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємовідносини

1

13

Сфера використання різних типів бюджетів, особливо залежних від центрів відповідальності

1

5. Стратегічний контролінг

4

2

2

12

20

14

Особливості контролінгу інвестиційних проектів

6.Організація контролінгу на підприємстві

2

2

2

2

8

15

Механізм реалізації функції системи контролінгу

16

Організаційно-методологічні основи створення системи контролінгу на підприємстві

17

Формування цілісної функції та елементів системи контролінгу

18

Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства

19

Структура та склад служби контролінгу, інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

Разом, в т.ч. аудиторні (20+12=32)

20

12

9

40

81

Конспект лекцій

з дисципліни КОНТРОЛІНГ

Частина 1

Розділ 1. Загальні положення з контролінгу підприємств

Тема 1. Вступ

Основними завданнями дисципліни “Контролінг” є:

 • ознайомлення студентів із загальними положеннями контролінгу підприємства, як окремої системи інформаційного забезпечення управління підприємством;

 • встановлення відміностей та спільних рис основних напрямків - оперативного та стратегічного контролінгу,

 • оволодіння студентами за допомогою викладача методичними прийомами та інструментами контролінгу,

 • вміти студентам проводити необхідні розрахунки щодо підготовки рішення стосовно поточної та інвестиційної діяльності підприємства,

 • розробка необхідних дій для організації служби контролінгу на підприємствах.

В процесі вивчення дисципліни “Контролінг” фахівець з організації та управління підприємством набуває необхідні знання та навички щодо застосування методичних прийомів управлінського обліку для підготовки та проведення рішень щодо цільового управління ресурсами підприємства. Виходячи із особливостей спеціалізації студентів (“Інвестиційнмй менеджмент” та “Менеджмент організацій”), основний наголос у навчальному матеріалі зроблено на розкриття здійснення стратегічного контролінгу.

Як учбова дисципліна контролінг пов`язаний з бухгалтерським та управлінським обліком, плануванням, фінансовим аналізом, менеджментом, контролем, аудитом, системою оподаткування підприємства.

Тема 2. Cутність, завдання та функції контролінгу

Контролінг - це система інформаційного забезпечення управління підприємством, яка сприяє тривалому існування підприємства у майбутньому.

Контролінг призначений для досягнення наступних цілей підприємства:

 • досігнення мети підприємства (отримання прибутку, рішення соціальних проблем, захоплення сегменту ринку, підтримання якості продукції тощо) при забезпеченні захисту майнових інтересів власника,

 • нормування (планування) витрат;

 • розробка заходів для поліпшення роботи підприємства на основі інформації про відхилення витрат від норм;

 • аналіз тенденцій розвитку підприємства;

 • прогнозування діяльності підприємства у залежності від змін внутрішних та зовнішних умов роботи;

 • відстеження фінансового стану підприємства,

 • внутрішний контроль на підприємстві. За допомогою контролінгу визначається економічність роботи самого підприємства та його підрозділів, система контролінгу забезпечує інформацією адміністративний апарат підприємства для прийняття управлінських рішень.

Мета контролінгу - орієнтація управлінського процесу на досягнення як поточних, так й довгострокових цілей, які стоять перед підприємством. Для досягнення головної мети здійснюються певні заходи контролінгу:

 • діагностування фактичного техніко-економічного та фінансового стану підприємства,

 • порівняння фактичного стану із прогнозованим;

 • встановлення тенденцій та закономірностей розвитку економіці підприємства у відповідності до головної мети;

 • попередження негативного впливу внутрішних та зовнішних факторів на фінансові результати та положення підприємства на ринку.

Головне гасло контролінгу “Підприємство вже діє, а інші лише розмірковують про початок дій”.

При застосуванні системи контролінгу на підприємстві використовують відомі з теорії управління стадії управлінського циклу, див. схему 1.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.

Другие похожие документы..