Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-методический комплекс'
Программирование (язык Ñ,C /Pascal): Характеристики языка. Структура программы. Принципы структурного программирования. Алгоритмы. Типы данных. Перем...полностью>>
'Реферат'
Там, где существует малый бизнес, есть деньги. На 5 процентов американских налогоплательщиков приходится 51 процент общей суммы подоходных налогов СШ...полностью>>
'Программа'
(Председатели: проф., д.м.н. Суворов А.В., проф., д.м.н. Боровков Н.Н., проф., д.м.н. Стронгин Л.Г., проф., д.м.н. Варварина Г.Н., доцент Аминева Н.В...полностью>>
'Программа'
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен­ного образовательного стандарта начального общего образования и обеспече...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ГЕОМЕТРІЯ

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год, всього 70 год)

Тема

К-cть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

24

Чотирикутники. Чотирикутник та його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Паралелограм. Площа паралелограма Прямокутник, ромб, квадрат і їх властивості. Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника. Трапеція. Середня лінія трапеції, її властивості.

Учень:

розпізнає опуклі і неопуклі чотирикутники; знає означення і властивості чотирикутниківзнає ознаки паралелограма, властивості середньої лінії трикутника і трапеції; застосовує властивості і ознаки зазначених у змісті програми чотирикутників до розв’язування задач на доведення, обчислення, побудову; доводить теорему Фалеса.

Сенсомоторний розвиток: будує в зошиті чотирикутник та його елементи, паралелограм, прямокутник, ромб, трапецію; розрізняє зазначені геометричні фігури на малюнках; користується необхідними креслярськими приладдями під час побудови.

Пізнавальна діяльність: систематизує та доповнює знання про чотирикутники та їх властивості; засвоює та використовує теореми під час доведення; застосовує вивчені означення і властивості під час розв’язання задач.

Мовленнєвий розвиток: знає означення чотрикутника, прямокутника, ромба, квадрата, трикутника і трапеції; усно описує чотирикутник і його елементи; формулює означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників, центральних і вписаних кутів, вписаного і описаного чотирикутників, середньої лінії трикутника і трапеції; називає ознаки паралелограма, вписаного і описаного чотирикутників; обгрунтовує доведення теореми Фалеса; використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2.

16

Подібність фігур. Подібність трикутників. Перетворення подібності та його властивості. Подібність фігур. Ознака подібності трикутників за двома кутами. Ознака подібності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Ознака подібності трикутників за трьома сторонами. Подібність прямокутних трикутників.

Учень:

має уявлення про подібність геометричних фігур; знає ознаки подібності трикутників; застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Сенсомоторний розвиток: будує подібні фігури; будує подібні трикутники за ознаками подібності за допомогою креслярських інструментів.

Пізнавальна діяльність: ознайомлюється з поняттям перетворення подібності в геометрії, його видами та властивостями; навчається застосовувати ознаки подібності трикутників до розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток: розпізнає і усно описує подібні трикутники; формулює означення і властивості подібності трикутників; доводить ознаки подібності трикутників, теореми про середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

12

Многокутники. Площі многокутників.Многокутник та його елементи. Опуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. Побудова деяких правильних многокутників. Теорема подібності правильних опуклих многокутників. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Площа трапеції.

Учень:

має уявлення про многокутники; знає означення правильного многокутника, теорему подібності правильних опуклих многокутників; будує правильний чотирикутник, трикутник, шестикутник; пояснює, що таке площа многокутника; формулює теореми передбачені змістом даної теми; розв’язує задачі застосовуючи вивчені формули.

Сенсомоторний розвиток: будує у зошиті правильний чотирикутник, трикутник, шестикутник; розпізнає многокутники на малюнках.

Пізнавальна діяльність: систематизує і розширює знання про многокутники; навчається зображувати та знаходити на малюнках многокутник і його елементи, многокутник вписаний в коло, і многокутник, описаний навколо кола; оволодіває вміннями розв’язувати задачі на знаходження площі многокутників, спираючись на засвоєні властивості і формули; використовує вивчені означення і властивості під час розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток: описує многокутник і його елементи; називає основні властивості площ опуклих і неопуклих многокутників; формулює означення і теореми передбачені програмовим матеріалом; доводить теореми про площі паралелограма, трикутника, трапеції, суми кутів опуклого многокутника; називає вивчені формули; під час усного доведення теорем використовує засвоєні математичні терміни.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

15

Розв’язування прямокутних трикутників. Теорема Піфагора. Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила. Нерівність трикутника. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів. Розв’язування прямокутних трикутників.

Учень:

має уявлення про синус, косинус, тангенс госторого кута прямокутного трикутника; знає доведення теореми Піфагора; усвідомлює алгоритм розв’язування прямокутних трикутників; розв’язує прямокутні трикутники; застосовує відомий алгоритм розв’язування до нових задач.

Сенсомоторний розвиток: будує в зошиті геометричні фігури за допомогою креслярських інструментів; будує прямокутний трикутник, перпендикуляр і похилу; виконує всі необхідні рухи для розв’язання завдань.

Пізнавальна діяльність: формується апарат розв’язування прямокутних трикутників, необхідний для знаходження елементів геометричних фігур; розширюється уявлення про теореми та їх доведення; навчається будувати алгоритм розв’язування прямокутних трикутників до розв’язання простіших прикладних задач.

Мовленнєвий розвиток: описує похилу; формулює властивості перпендикуляра і похилої; називає означення синуса, косинуса і тангенса гострого кута прямокутного трикутника; обгрунтовує доведення теореми Піфагора; використовує нові терміни під час відповідей; обгрунтовує розв’язування задач.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

5.

3

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

знає означення і властивості чотирикутників; знає ознаки паралелограма, властивості середньої лінії трикутника і трапеції; застосовує властивості і ознаки зазначених у змісті програми чотирикутників до розв’язування задач на доведення, обчислення, побудову; має уявлення про синус, косинус, тангенс госторого кута прямокутного трикутника; знає доведення теореми Піфагора; усвідомлює алгоритм розв’язування прямокутних трикутників; розв’язує прямокутні трикутники; розуміє поняття рівності фігур;

має уявлення про подібність геометричних фігур; знає ознаки подібності трикутників; знаходить і зображує центральні і вписані кути; знає теореми косинусів і синусів; використовує алгоритми розв’язування довільних трикутників під час розв’язання задач; знає означення правильного многокутника, теорему подібності правильних опуклих многокутників; будує правильний чотирикутник, трикутник, шестикутник; розв’язує задачі застосовуючи вивчені формули; знає формули для площ прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції; застосовує формули до розв’язування задач на обчислення площ прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції

Особистісний розвиток:

розвиваються вміння грамотно формулювати означення, правила, доводити теореми; збагачується словниковий запас, розвивається довільна пам’ять і увага; формуються вміння контролю і самоконтролю за виконанням завдання «про себе»; систематизуються та доповнюються знання про геометричні фігури і їх властивості; удосконалюються вміння побудови геометричних фігур зазначених у програмі за допомогою необхідного креслярського приладдя; з’являється прагнення до самостіного розв’язання навчальних завдань; формуються вміння чітко і лаконічно будувати відповідь на запитання; навчається адекватно оцінювати виконану роботу, перевіряти завдання під час виконання та його результат; виявляє зацікавленість у позитивній оцінці своїх знань; розширюються уподобання та інтереси; активізується спілкування з товаришами.

9 КЛАС

АЛГЕБРА

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год, всього 70 год.)

Тема

К-cть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

2.

18

Нерівності. Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей нерівностей для оцінювання значення виразу. Лінійні нерівності. Числові проміжки. Розв’язування нерівностей з однією змінною. Системи нерівностей з однією змінною. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування. Доведення нерівностей.

Учень:

знає означення нерівності та їх властивості; має уявлення про означення розв’язку нерівності з однією змінною; оцінює значення виразів за властивостями нерівностей; розв’язує лінійні нескладні нерівності з однією змінною та їх системи.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває новими поняттями: числова нерівність, лінійна нерівність і система нерівностей з однією змінною; навчається розв’язувати нерівності; використовує засвоєні знання під час самостійного виконання завдання.

Мовленнєвий розвиток: засвоює нові математичні терміни; називає означення нерівності та властивості нерівностей; наводить приклади числових нерівностей, нерівностей зі змінними, лінійних нерівностей з однією змінною та подвійних нерівностей; формулює означення розв’язку нерівності з однією змінною, властивості числових нерівностей; записує розв’язки числових нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання; інтерпретує розв’язування нерівностей на числовій прямій.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

23

Квадратична функція. Функція. Повторення про поняття аргументу, залежної змінної, області визначення. Приклади функцій: пряма пропорційність (y = kx, її графік - пряма), лінійна функція (y = kx + b, її графік - пряма), обернена пропорційність (y = k/x, її графік гіпербола). Функції y = x ²,

y =√x, y = x ³, їх графіки. Найпростіші перетворення графіків функцій. Квадратична функція. Графіки функцій і нерівності. Функція y = ax² + bx + c, a ≠ 0, її графік і властивості. Квадратна нерівність ax² + bx + c, a ≠ 0. Приклади квадратних нерівностей. Розв’язування нерівностей за допомогою графіків квадратичних функцій. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

Учень:

має уявлення про функцію, аргумент і значення функції, область визначення, графік функції; знає означення функції; називає формули лінійної функції, прямої і оберненої пропорційності; знає означення квадратичної функції, алгоритм побудови графіка квадратичної функції; будує графік квадратичної функції; знаходить за графіком функції нулі функції, проміжки знакосталості, проміжки зростання і спадання функції; розв’язує квадратні нерівності за допомогою графіків квадратичних функцій; розв’язує системи рівнянь другого степеня з двома змінними.

Сенсомотрний розвиток: будує графіки функцій; графічно розв’язує систему рівнянь; виконує всі рухові дії необхідні для розв’язання поставлених завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттям функції, області визначення і області значень функції; вивчає графіки функцій ї їх властивості; навчається розв’язувати нерівності та системи рівнянь за допомогою графіків квадратичних функцій; оволодіває вміннями складати і розв’язувати системи рівнянь з двома змінними як математичних моделей текстових задач.

Мовленнєвий розвиток: формулює означення функції, три основних способи задання функцій; читає формули лінійної функції, прямої та обернено пропорційної, формулу для обчислення абсциси вершини параболи; називає основні властивості зазначених функцій; пояснює алгоритм побудови графіка квадратичної функції.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

10

Елементи прикладної математики. Математичне моделювання. Приклади математичного моделювання. Перші відомості про статистику. Способи подання статистичних даних (таблиці, діаграми, графіки). Частота. Середнє значення. Мода вибірки. Медіана вибірки. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

Учень:

називає приклади математичного моделювання; усвідомлює поняття статистики; наводить приклади способів подання статистичних даних; пояснює означення частоти, середнього значення, моди вибірки, медіани вибірки; усвідомлює відмінність між математичними задачами і прикладними задачами; застосовує набуті знання до розв’язування найпростіших прикладних задач.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттм математичного моделювання; розуміє загальну задачу математичного моделювання, ілюструє прикладами; створює математичну модель для розв’язання прикладної задачі; ознайомлюється зі способами подання статистичних даних (таблиці, діаграми, графіки); навчається роз’язувати складніші прикладні задачі на відсотки; застосовує формулу складних відсотків під час практичних обчислень.

Мовленнєвий розвиток: наводить приклади моделі, математичної моделі, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків; пояснює означення частоти, середнього значення статистичних вимірювань, моди вибірки і медіани вибірки; використовує математичні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

15

Числові послідовності. Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія. Властивості геометиричної прогресії. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії. Знаменник геометричної прогресії q. Задачі на обчислення суми членів найпростіших послідовностей: арифметичної і геометричної прогресій.

Учень:

має уявлення про числову послідовність; розпізнає арифметичну та геометричну прогресії серед даних послідовностей; користується формулами n-го члена арифметичної і геометричної прогресій під час виконання завдань; розпізнає арифметичну і геометричну прогресії; знаходить суму перших n членів арифметичної і геометричної прогресії; розв’язує задачі на обчислення суми членів найпростіших послідовностей: арифметичної і геометричної прогресій.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттями числової послідовності; засвоює приклади арифметичної і геометричної прогресій; навчається розв’язувати вправи і задачі на застосування вивченого матеріалу.

Мовленнєвий розвиток: розпізнає і наводить приклади арифметичної і геометричної прогресій серед інших послідовностей; записує і пояснює формули суми перших n членів арифметичної і геометричної прогресій; формулює означення і властивості арифметичної, геометричної прогресій; обгрунтовує розв’язання завдань на арифметичну і геометричну прогресії.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

5.

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

знає означення квадратичної функції, алгоритм побудови графіка квадратичної функції; розв’язує нескладні лінійні нерівності з однією змінною та їх системи; розв’язує квадратні нерівності за допомогою графіків квадратичних функцій; знає означення арифметичної та геометричної прогресій; користується формулами n-го члена арифметичної і геометричної прогресій під час виконання завдань; розв’язує задачі на обчислення суми членів найпростіших послідовностей: арифметичної і геометричної прогресій; має уявлення про математичне моделювання; наводить приклади способів подання статистичних даних; пояснює означення частоти, середнього значення, моди вибірки, медіани вибірки; усвідомлює відмінність між математичними задачами і прикладними задачами; застосовує набуті знання до розв’язування найпростіших прикладних задач; роз’язує складніші прикладні задачі на відсотки; застосовує формулу складних відсотків під час практичних обчислень

Особистісний розвиток: формується емоційно-вольова та мотиваційна сфери; спостерігається мовленнєва активність; словниковий запас поповнюється новими математичними термінами, які учні вживають у своїх відповідях; спостерігається позитивна динаміка розвитку словесно-логічного та абстрактного мислення; розвивається внутрішньомисленнєве планування діяльності; формуються компоненти самоконтролю в навчальній діяльності; актуалізуються навчальні мотиви і потреби; збільшується самоактивність учня; спостерігається прагнення учня до самовдосконалення.

9 КЛАС

ГЕОМЕТРІЯ

(2 години на тиждень, І семестр – 32 год, ІІ семестр – 38 год, всього 70 год.)

Тема

К-cть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

16

Розв’язування трикутників. Синус, косинус, тангенс кутів від 0˚до 180˚. Тотожності: sin²ά+cos²ά=1; sin(180˚–ά)=

–sinά; cos(180˚–ά)= –cosά; sin(90˚– ά)= cosά; cos(90˚– ά)= sinά. Теореми косинусів і синусів. Розв’язування трикутників. Прикладні задачі. Формули для знаходження площі трикутника.

Учень:

формулює і доводить теореми косинусів і синусів; використовує основні випадки розв’язування трикутників та алгоритм їх розв’язання до розв’язування прикладних задач; вміє розв’язувати трикутники; читає і записує формули для знаходження площі трикутника; використовує їх під час розв’язування.

Сенсомоторний розвиток: володіє всіма необхідними руховими діями, які потрібні для розв’язування вправ; будує трикутники користуючись креслярськими приладдями.

Пізнавальна діяльність: розширює знання про синус, косинус, тангенс; навчається доводити теореми косинусів і синусів, використовувати їх під час розв’язування прикладних задач; засвоює основні випадки розв’язування трикутників та алгоритм їх розв’язування; оволодіває вміннями розв’язувати основні задачі на знаходження елементів довільних трикутників;

застосовує вивчені формули до розв’язування математичних задач.

Мовленнєвий розвиток: пояснює, що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0˚до 180˚; формулює та доводить теореми синусів і косинусів; описує основні випадки розв’язування трикутників; пояснює алгоритм їх розв’язування; використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2.

8

Правильні многокутники. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. Побудова правильних многокутників. Довжина кола. Довжина дуги кола. Радіанна міра кута.

Площа круга та його частин.

Учень:

знає означення правильного многокутника; формулює теореми про відношення довжини кола до його діаметра, про площу круга; записує і використовує під час розв’язання формули: радіусів вписаного і описаного кіл правильного многокутника; радіусів вписаного і описаного правильного трикутника, чотирикутника, квадрата; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора і сегмента; будує правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; розв’язує задачі застосовуючи засвоєні означення і властивості.

Сенсомоторний розвиток: будує правильний трикутник, чотирикутник, многокутник; користується креслярськими приладдями.

Пізнавальна діяльність: засвоює способи побудови правильного вписаного чотирикутника (квадрата), описаного многокутника; оволодіває вміннями застосовувати вивчені означення, формули і властивості до розв’язання задач.

Мовленнєвий розвиток: усно описує круговий сектор і сегмент; формулює теореми і означення, які передбачені у змісті даної теми; читає формули; доводить формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

11

Декартові координати на площині. Прямокутна система координат. Означення декартових координат. Координати середини відрізка. Відстань між точками. Рівняння кола. Рівняння прямої.

Учень:

записує формули відстані між точками, координат середини відрізка; знає рівняння кола і прямої; знаходить точку на координатній площині за її координатами та розв’язує обернену задачу; обчислює за формулами відстань між двома точками, координати середини відрізка.

Сенсомоторний розвиток: будує відрізок, позначає координати середини відрізка; будує коло.

Пізнавальна діяльність: повторює, систематизує і розширює відомості про прямокутну систему координат на площині; ознайомлюється з елементами векторної алгебри та застосуванням методу координат у геометрії.

Мовленнєвий розвиток: називає поняття зазначені у змісті; називає і записує формули відстані між двома точками, координати середини відрізка; використовує під час відповіді засвоєні терміни.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

10

Геометричні перетворення. Рух. Перетворення фігур. Властивості руху (переміщення). Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої. Поворот. Паралельне перенесення і його властивості. Рівність фігур.

Учень:

має уявлення про перетворення; розуміє поняття рівності фігур; описує симетрію відносно точки і прямої; знає означення понять, зазначених у змісті програми;

Сенсомоторний розвиток: будує фігури, в які переходять дані фігури при переміщеннях та перетвореннях подібності.

Пізнавальна діяльність: засвоює приклади фігур, які мають вісь симетрії, центр симетрії, подібних фігур; ознайомлюється із паралельним перенесенням, поворотом, перетворенням подібності, подібністю фігур; засвоює властивості переміщення та перетворення подібності; навчається застосовувати вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток:

формулює означення і властивості переміщень та перетворення подібності; обгрунтовує теорему про відношення площ подібних фігур; називає приклади фігур, які мають вісь симетрії, центр симетрії; використовує засвоєні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

5.

10

Вектори на площині. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Склярний добуток векторів.

Учень:

усвідомлює поняття вектора, модуля і напряму вектора, абсолютної величини вектора; описує координати вектора і діїї над вектором; відкладає вектор, рівний даному, вектор, рівний сумі (різниці) векторів; знає властивості дій над векторами; формулює означення скалярного добутку векторів, його властивості; розв’язує задачі використовуючи під час розв’язування вивчені ознаки і властивості.

Сенсомоторний розвиток: навчається відкладати вектор і його паралельне перенесення; виконує необхідні рухові дії для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттями вектора, модуля і напряму вектора, абсолютної величини вектора, координати вектора; навчається виконувати дії над векторами; пояснює поняття гомотетії; застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток: описує вектор, модуль і напрям вектора, координати вектора; пояснює дії над векторами, рівність векторів; формулює властивості дій над векторами, означення, які передбачені програмовим матеріалом; записує і пояснює розв’язування задач.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

6.

10

Початкові відомості з стереометрії. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин. Взаємне розташування прямої і площини. Перпендикуляр до площини. Пряма призма. Основа і висота призми. Розгортка поверхні призми. Піраміда. Площа поверхні та об’єм призми і піраміди. Циліндр. Основа і висота циліндра. Розгортка поверхні циліндра. Конус. Куля. Площі поверхонь і об’єми циліндра, конуса і кулі. Розв’язування задач на обчислення площ поверхонь і об’ємів. Використання вимірювальних інструментів під час вимірів.

Учень:

розуміє взаємне розташування прямих у просторі; будує перпендикуляр до площини; має уявлення про прямі призму, циліндр, розгортку поверхні призми і циліндра; будує основу і висоту циліндра, призми; розв’язує задачі на знаходження площі поверхні та об’єму призми і піраміди; записує і пояснює формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмі геометричних фігур.

Сенсомоторний розвиток: зображує та знаходить на малюнках многогранники і тіла обертання та їх елементи; будує взаємне розміщення в просторі двох прямих.

Пізнавальна діяльність: оволодіває новими знаннями з стереометрії; ознайомлюється з геометричними фігурами: пряма призма, піраміда, конус, куля та їх елементами; овлодіває вміннями обчислювати поверхню і об’єм многогранника і тіла обертання; застосовує вивчені означення, формули і властивості до розв’язування задач.

Мовленнєвий розвиток: описує взаємне розміщення в просторі двох прямих, прямої та площини, двох площин; пояснює, що таке пряма призма, піраміда, конус, куля та їх елементи; записує і називає формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмовому матеріалі; засвоює нові терміни і використовує їх під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

7.

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

формулює і доводить теореми косинусів і синусів; використовує основні випадки розв’язування трикутників та алгоритм їх розв’язання до розв’язування прикладних задач; вміє розв’язувати трикутники; читає і записує формули для знаходження площі трикутника; використовує їх під час розв’язування; записує і використовує під час розв’язання формули: радіусів вписаного і описаного кіл правильного многокутника; радіусів вписаного і описаного правильного трикутника, чотирикутника, квадрата; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора і сегмента; будує правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

записує формули відстані між точками, координат середини вфдрізка; знає рівняння кола і прямої; знаходить точку на координатній площині за її координатами та розв’язує обернену задачу; обчислює за формулами відстань між двома точками, координати середини відрізка; має уявлення про перетворення; розуміє поняття рівності фігур; описує симетрію відносно точки і прямої; описує координати вектора і діїї над вектором; відкладає вектор, рівний даному, вектор, рівний сумі (різниці) векторів; знає властивості дій над векторами; формулює означення скалярного добутку векторів, його властивості; має уявлення про прямі призму, циліндр, розгортку поверхні призми і циліндра; будує основу і висоту циліндра, призми; розв’язує задачі на знаходження площі поверхні та об’єму призми і піраміди; записує і пояснює формули площ поверхонь і об’ємів зазначених у програмі геометричних фігур.

Особистісний розвиток: удосконалюється розвиток навчальної мотивації; розвиваються вміння формулювати прості означення і правила; розвиваються вміння обгрунтовувати правильність тих чи інших тверджень чи правил; спостерігається самостійність під час розв’язуваня задач; удосконалюється координація рухів та спостерігається впевненість під час побудови геометричних фігур; розвивається логічне мислення; розвивається самоактивність та самоконтроль; актуалізуються пізнавальні інтереси.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 2. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Образотворче мистецтво, відбиваючи реальну дійсність, є унікальним у вирішенні завдань як художньо-естетичного, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.
 3. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Програма укладена на основі програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи з урахуванням психофізичних особливостей дітей із затримкою психічно­го розвитку, їхніх пізнавальних можливостей, готовності до вивчення другої мови.
 4. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб спілкування та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями.
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової

Другие похожие документы..