Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Средства поиска и структурирования, иногда называемые поисковыми механизмами, используются для того, чтобы помочь людям найти информацию, в которой о...полностью>>
'Документ'
почти невидимое и тем не менее смертельное, которое, под одеждою лести, наносит неотразимый и верный удар....полностью>>
'Реферат'
Приложение В. Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2 . Сертификаты о прохождении профессионального (языкового) стажа в регионе «Шампань – ...полностью>>
'Лекция'
В каждом языке существует круг обычных, установившихся, традиционных словосочетаний, не совпадающих с соответствующим кругом сочетаний в другом языке...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

7 КЛАС

АЛГЕБРА

(2,5 години на тиждень, I семестр – 40 год, II семестр – 47,5 год, всього 87,5 год)

Тема

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

12

Рівняння. Корені рівняння. Розв’язування рівнянь. Рівносильні рівняння. Основні властивості рівнянь. Лінійні рівняння з однією змінною. Вирази Найпростіші перетворення виразів: розкриття дужок, зведення подібних доданків.

Учень:

має уявлення про рівняння, корінь рівняння, рівносильні рівняння; розуміє зміст вимоги “розв’язати рівняння”; знає правила перенесення членів рівняння з однієї частини в іншу;

розв’язує лінійні рівняння та нескладні текстові задачі на складання рівнянь.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: збагачує і систематизує відомості про рівняння, корені рівняння; оволодіває уявленнми про рівносильні рівняння; навчається розв’язувати рівняння та використовувати засвоєні зання в самостійній діяльності.

Мовленнєвий розвиток: обґрунтовує розв’язування нескладних рівнянь з однією змінною та застосовує їх до розв’язування текстових математичних задач; формулює основні властивості рівняння; читає та записує рівняння; обґрунтовує розв’язування задач на складання рівнянь.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2.

48

Цілі вирази. Вирази із змінними. Цілі раціональні вирази. Поняття про степінь з натуральним показником. Тотожні перетворення виразів. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночлена до степеня. Степінь та його властивості. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня. Вирази із степенями. Одночлен. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Ознайомлення з многочленом. Додавання і віднімання многочленів. Стандартний вигляд многочлена. Формули скороченого множення:

(а – b)(а + b) = а²– b²,

+ b)² = а² + 2аb +b². Многочлени. Сума і різниця многочленів. Множення многочленів. Добуток многочлена та одночлена. Добуток многочленів. Формули скороченого множення (різниця квадратів двох виразів, квадрат двочлена).

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування. Сума та різниця кубів. Перетворення цілих виразів.

Учень:

має уявлення про вираз із змінними, тотожність, знає залежність значення виразу із змінними від значень змінних, що до нього входять; вміє додавати і віднімати одночлен; має уявлення про степінь і його властивості, степінь з натуральним показником, одночлен та многочлен;

дотримується правил виконання дій над степенями з натуральними показниками; знає правила додавання, віднімання і множення одночленів, та додавання, віднімання многочленів; розпізнає одночлен серед виразів; знаходить степінь одночлена; вміє перемножати одночлени; записує одночлен у стандартному вигляді; знає правила виконання дій над степенями з натуральними показниками; знає формули скороченого множення; вміє записувати різницю, добуток двох цілих раціональних виразів; записує добуток однакових множників у вигляді степеня; виконує множення степенів з однаковою основою; використовує формули скороченого множення:

(а – b)(а + b) = а²– b²;

+b)² = а² + 2аb + b², а³ + b³ = (а + b)( а² + аb + b²) під час обчислення; записує многочлен у стандартному вигляді; виконує дії додавання, віднімання і множення одночлена на многочлен та двох многочленів; розкладає многочлен на множниками засвоєними способами.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: навчається виконувати дії з виразами: розкриває дужки, бере в дужки, зводить подібні члени; отримує уявлення про тотожність, степінь з натуральним показником; обчислює

значення цілого раціонального виразу підстановкою значень змінних; оволодіває поняттям степеня з натуральним показником; отримує уявлення про многочлени; оволодіває вміннями додавання, віднімання і множення одночлена на многочлен та двох многочленів; засвоює і використовує формули скороченого множення.

Мовленнєвий розвиток: називає нові математичні терміни; використовує їх під час відповідей; розпізнає і називає одночлен серед виразів; формулює правила додавання і віднімання одночленів та многочленів; називає і записує суму, різницю двох цілих раціональних виразів; читає та записує вирази; читає формули скороченого множення та записує їх; обґрунтовує розв’язування навчальних завдань.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

10

Функції. Функція. Поняття аргументу, залежної змінної, області визначення. Способи задання функції. Графік функції. Лінійна функція, її графік та властивості.

Учень:

має уявлення про функції; наводить приклади функціональних залежностей; розпізнає лінійну функцію; знає поняття аргументу, залежної змінної, області визначення; формулює означення понять: функція, лінійна функція.

Сенсомотроний розвиток: будує графік функції, заданої таблично; будує лінійну функцію.

Пізнавальна діяльність: оволодіває вміннями розв’язувати вправи, що передбачають знаходження: області визначення функції; значення функції за даними значеннями аргументу; навчається будувати графік лінійної функції.

Мовленнєвий розвиток: описує побудову графіка функції; формулює означення аргументу, залежної змінної, області визначення.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

13

Системи лінійних рівнянь з двома змінними. Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Рівняння з модулем. Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом, способом підстановки; способом додавання. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

Учень:

має уявлення про рівняння з двома змінними та системи лінійних рівнянь з двома змінними; розв’язує рівняння з двома змінними та системи рівнянь з двома змінними; знає алгоритм розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки і способом додавання; розпізнає рівняння з двома змінними серед інших рівнянь; перевіряє, чи є дана пара чисел розв’язком рівняння з двома змінними; розв’язує нескладні текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: засвоює поняття системи лінійних рівнянь; навчається виконувати розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними: способом підстановки та способом додавання.

Мовленнєвий розвиток: називає і записує розв’язування лінійних рівнянь з двома змінними; називає та пояснює способи розв’язування системи лінійних рівнянь.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

5.

4,5

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

має уявлення про рівняння, корінь рівняння, рівносильні рівняння; розуміє зміст вимоги “розв’язати рівняння”; знає правила перенесення членів рівняння з однієї частини в іншу;

розв’язує лінійні рівняння та нескладні текстові задачі на складання рівнянь; вміє додавати і віднімати одночлен; має уявлення про степінь і його властивості, степінь з натуральним показником, одночлен та многочлен;

дотримується правил виконання дій над степенями з натуральними показниками; знає правила додавання, віднімання і множення одночленів, та додавання, віднімання многочленів; розпізнає одночлен серед виразів; знаходить степінь одночлена; вміє перемножати одночлени; записує одночлен у стандартному вигляді; знає правила виконання дій над степенями з натуральними показниками; знає формули скороченого множення; вміє записувати різницю, добуток двох цілих раціональних виразів; записує добуток однакових множників у вигляді степеня; виконує множення степенів з однаковою основою; використовує формули скороченого множення:

(а – b)(а + b) = а²– b²;

+b)² = а² + 2аb + b², а³ + b³ = (а + b)( а² + аb + b²) під час обчислення; записує многочлен у стандартному вигляді; виконує дії додавання, віднімання і множення одночлена на многочлен та двох многочленів; розкладає многочлен на множниками засвоєними способами; має уявлення про функції; наводить приклади функціональних залежностей; розпізнає лінійну функцію; знає поняття аргументу, залежної змінної, області визначення; розв’язує рівняння з двома змінними та системи рівнянь з двома змінними; знає алгоритм розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки і способом додавання; розпізнає рівняння з двома змінними серед інших рівнянь; перевіряє, чи є дана пара чисел розв’язком рівняння з двома змінними; розв’язує нескладні текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.

Особистісний розвиток:

відбуваються позитивні зміни у розвитку емоційно-вольової сфери, збагачується мовленнєвий розвиток, розвиваються вміння виконувати завдання у нутрішньомисленнєвому плані; розвивається довільна пам’ять та увага, учень дотримується вимог та послідовності виконання завдання; планує виконання задання до початку виконання; виявляє бажання до самостійного виконання завдань; розвивається мовленнєве обгрунтування виконаної роботи; активно спілкується з товаришами та однолітками, співпереживає, адекватно оцінює виконання завдання; збагачує та систематизує математичні знання; доводить до логічного завершення розпочату справу; виявляє зацікавленість до певних занять, які стосуються певних професій; поглиблюються та розширюються інтереси та уподобання.

7 КЛАС

ГЕОМЕТРІЯ

(1,5 години на тиждень, I семестр – 24 год, II семестр – 28,5 год, всього 52,5 год)

Тема

К-cть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

5

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості. Точка і пряма та їх властивості. Відрізок. Вимірювання відрізків. Кут. Відкладання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Пряма. Промінь. Відстань між двома точками.

Учень:

має уявлення про відрізок, точку, знає назви геометричних фігур; знає означення геометричних фігур вказаних у змісті програми; користується теоремами про суміжні і вертикальні кути; вміє зображувати та знаходити на малюнках точки, прямі, відрізки, промінь, кути.

Сенсомоторний розвиток: будує відрізок за допомогою лінійки; виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання; відкладає в зошиті у клітинку прямі, відрізки, півпрямі за допомогою лінійки; вміє користуватися косинцем, лінійкою, транстортиром; будує трикутник, кут; знаходить на малюнках точки, прямі, відрізки, півпрямі.

Пізнавальна діяльність: на наочно-оперативному рівні учень отримує уявлення про геометричні фігури та їх властивості; виконує обчислення геометричних величин; систематизує наочні уявлення про основні властивості найпростіших геометричних фігур; застосовує основні властивості точок і прямих, взаємне розміщення точок на площині під час практичного виконання завдання; оволодіває вміннями відкладати і вимірювати відрізки, кути, прямі.

Мовленнєвий розвиток: знає назви зазначених у змісті геометричних фігур; називає означення фігур вказаних у змісті; встановлює та характеризує взаємне розміщення точки, прямої, відрізка, півпрямої; використовує засвоєні математичні терміни під час відповідей; обґрунтовує розв’язування геометричних задач.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2.

10

Взаємне розташування прямих на площині. Суміжні і вертикальні кути, їх властивості. Паралельні та перпендикулярні прямі та їх властивості. Побудова перпендикуляр-них і паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця.

Перпендикуляр. Існування і єдність перпендикуляра до прямої. Відстань від точки до прямої.

Кут між двома прямими, що перетинаються. Кути утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів утворених при перетині паралельних прямих січною. Доведення від супротивного. Аксіома. Теорема, її доведення.

Учень:

знає ознаки перпендикуляр-них і паралельних прямих; будує за допомогою лінійки перпендикуляр-ні та паралельні прямі; користується креслярськими інструментами для побудови геометричних фігур вказаних у змісті; знаходить відстань від точки до прямої; використовує властивості відрізка, кута прямої під час вимірювання та побудови; засвоює поняття аксіома, теорема, означення, ознака.

Сенсомоторний розвиток:

будує перпендикуляр до прямої і паралельні прямі за допомогою лінійки і косинця.

Пізнавальна діяльність: оволодіває вміннями побудови паралельних і перпендикулярних прямих, кутів за допомогою креслярських інструментів; навчається обґрунтовувати взаємне розміщення вказаних у змісті геометричних фігур, використовуючи їх властивості; застосовує вивчені означення і властивості під час розв’язування задач.

Мовленнєва діяльність: наводить приклади геометричних фігур, вказаних у змісті; формулює означення: суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих; перпендикуляра; називає властивості суміжних і вертикальних кутів; паралельних і перпендикулярних прямих; кутів утворених при перетині паралельних прямих січною; пояснює поняття: аксіома, теорема, означення, ознака; описує кути утворені при перетині двох січних прямою.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

18

Трикутники. Трикутник і його елементи. Існування трикутника, що дорівнює даному. Ознаки рівності трикутників. Рівнобедрений трикутник та його властивість. (Обернена теорема). Висота, бісектриса і медіана трикутника. Властивість медіани рівнобедреного трикутника. Сума кутів трикутника та його властивості. Прямокутний трикутник. Ознаки рівності прямокутних трикутників.

Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Нерівність трикутника.

Учень:

має уявлення про рівність трикутників; розуміє термін «ознака»; знає означення різних видів трикутників, бісектриси, висоти, медіани трикутника; ознаки паралельних прямих; використовує під час доведення властивості рівнобедреного трикутника, суму та властивості внутрішніх кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника; будує в зошиті рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники; позначає їх елементи; доводить рівність трикутників, спираючись на відповідні ознаки; має уявлення про аксіоми, теореми, доведення.

Сенсомоторний розвиток: зображує у зошиті за допомогою лінійки, косинця, транстортира рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники; вміє позначати їх кути, висоту, бісектрису і медіану; орієнтується на сторінках зошита і підручника.

Пізнавальна діяльність: розширює знання про трикутники та їх властивості; ознайомлюється з ознаками рівності трикутників; формуються вміння доводити рівність трикутників, спираючись на ознаки; оволодіває вміннями доводити теореми і використовувати їх під час розв’язання; розуміє відмінність аксіоми від теореми.

Мовленнєвий розвиток: зображує та характеризує рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи; знаходить та називає їх на малюнках; знає властивості кутів утворених при перетині паралельних прямих; обгрунтовує доведення теорем; знає напам’ять аксіоми.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

16

Геометричні побудови. Коло. Довжина кола. (Властивості серединного перпендикуляра відрізка). Коло, описане навколо трикутника. Дотична до кола, її властивості. (Властивість бісектриси кута). Коло, вписане в трикутник. Розв’язання основних задач на побудову. Круг. Площа круга. Куля. Центр, радіус, діаметр кулі. Поняття про геометричне місце точок.

Учень:

має уявлення про коло, круг, кулю, розрізняє їх; будує центр, радіус, діаметр кулі; знає назви зазначених фігур; обчислює за формулою площу круга; зображує та пояснює зазначені геометричні фігури; знає означення кола, радіуса, діаметра і хорди, дотичної до кола; знає властивість дотичної до кола; вміє зображувати на малюнках коло та його елементи; розв’язує основні задачі на побудову; доводить правильність виконаних побудов для основних задач.

Сенсомоторний розвиток: будує коло, круг за допомогою косинця; будує в зошиті коло описане навколо трикутника, дотичну до кола, коло вписане в трикутник за допомогою креслярських інструментів; виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває знаннями про коло, круг, кулю; навчається знаходити центр, радіус, діаметр кулі; обчислює площу круга; розширює уявлення про геометричні фігури; оволодіває вміннями побудови трикутника за трьома сторонами; побудови бісектриси даного кута; поділу даного відрізка навпіл; побудови перпендикулярної прямої; побудови паралельних прямих; застосовує засвоєні означення і властивості під час розв’язання задач.

Мовленнєвий розвиток: розпізнає і називає геометричні фігури зазначені у темі; пояснює, що таке задача на побудову, геометричне місце точок; описує взаємне розташування кола і прямої; формулює означення кола і круга, їх елементів, дотичної до кола, кола описаного навколо трикутника та вписаного в трикутник; називає властивості серединного перпендикуляра, бісектриси кута, дотичної до кола, діаметра, хорди, властивості трикутника, тощо; обґрунтовує розв’язування геометричних задач; використовує засвоєні математичні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

5.

3,5

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

має уявлення про відрізок, точку, перпендикулярні і паралельні прямі, трикутник, коло, круг, кулю; знає назви геометричних фігур; називає координати точки; має уявлення про рівність трикутників; розуміє термін «ознака»; знає означення різних видів трикутників, бісектриси, висоти, медіани трикутника; ознаки паралельних прямих; використовує під час доведення властивості рівнобедреного трикутника, суму та властивості внутрішніх кутів трикутника, властивість зовнішнього кута трикутника; будує в зошиті рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники; позначає їх елементи; доводить рівність трикутників, спираючись на відповідні ознаки; має уявлення про аксіоми, теореми, доведення; обчислює площу трикутника за формулою; будує за допомогою лінійки перпендикулярні та паралельні прямі; розрізняє їх; будує центр, радіус, діаметр кулі; обчислює за формулою площу круга; застосовує засвоєні знання під час розв’язання задач.

Особистісний розвиток:

відбуваються позитивні зміни у розвитку емоційно-вольової сфери, збагачується мовленнєвий розвиток, розвиваються вміння виконувати засвоєні математичні терміни у відповідях; формуються вміння контролю і самоконтролю за виконанням завдання у нутрішньомисленнєвому плані; розвивається довільна пам’ять та увага; дотримується вимог та послідовності виконання завдання; виявляє бажання до самостійного виконання завдань; розвиваються вміння повно та логічно мовленнєво обгрунтувати виконану роботу; активно спілкується з товаришами та однолітками, співпереживає; намагається адекватно оцінити виконання завдання; збагачує та систематизує математичні знання; доводить до логічного завершення розпочату справу; поглиблюються та розширюються інтереси та уподобання.

8 КЛАС

АЛГЕБРА

(2 години на тиждень, I семестр – 32 год, II семестр – 38 год, всього 70 год)

Тема

К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до знань і умінь учнів

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати

1.

32

Раціональні вирази. Дроби. Дробові вирази. Раціональні числа. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Скорочення дробів. Додавання і віднімання дробів. Множення дробів. Ділення дробів. Раціональні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа. Функція у = k/x, її графік і властивості. Обернена пропорційність.

Учень:

має уявлення про дріб; знає основну властивість дробу; розпізнає дріб серед інших буквенних виразів; використовує основну властивість дробу під час обчислення; знаходить суму, різницю, добуток і частку двох дробів; формулює означення оберненої пропорційності, гіперболи; записує формулу функції; складає таблицю значень заданої функції для кількох значень аргументу; будує графік функції.

Сенсомоторний розвиток: будує за допомогою креслярських інструментів графік функції; будує декілька функцій в одній системі координат; виконує всі рухові дії, які потрібні для виконання завдання.

Пізнавальна діяльність: обчислює чотири алгебраїчні дії з дробами; використовує їх основну властивість під час розв’язування; виконує скорочення дробів; навчається будувати функцію та використовувати графік функції під час розв’язування задач; оволодіває вміннями розв’язувати вправи, що передбачають всі дії з дробами, розв’язувати рівняння із змінною в знаменнику дробу; виконує дії над степенями з цілим показником.

Мовленнєвий розвиток: розпізнає, називає і записує дроби; читає арифметичні дії з дробами використовуючи терміни: сума, різниця, добуток і частка; формулює: основну властивість дробу; властивості степеня з цілим показником; відтворює правила додавання, віднімання, множення, ділення дробів; описує алгоритм скорочення дробу; обгрунтовує властивості степеня з цілим показником; називає формулу функції у = k/x, формулює її означення; пояснює графік даної функції.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

2.

17

Квадратні корені. Дійсні числа. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь і його властивості. Рівняння х² = а. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Тотожності

(√а)² = а, а > 0;

√а² = | а |. Квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Функція у=х² та її графік. Функція у=√х, її графік і властивості. Графічне розв’язування рівнянь.

Учень:

має уявлення про квадратний корінь, арифметичний квадратний корінь, тотожності (√а)² = а, а > 0;

√а² = |а|; знає властивості арифметичного квадратного кореня; знаходить значення арифметичного квадратного кореня; застосовує властивості арифметичного квадратного кореня для спрощення виразів; розрізняє графіки функцій у=х² і у=√х; будує графіки функцій у=х² і у=√х за заданими значеннями; графічно розв’язує рівняння.

Сенсомоторний розвиток: будує за допомогою креслярських інструментів графіки функцій у=х² і у=√х; виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттями квадратний корень, арифметичний квадратний корень; засвоює властивості квадратного кореня; отримує уявлення про ірраціональні числа та дійсні числа; навчається виконувати тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені; навчається класифікувати дійсні числа; ознайомлюється з тотожностями (√а)² = а, а > 0; √а² = | а |; оволодіває вміннями розв’язувати вправи, що передбачають застосування поняття арифметичного квадратного кореня для обчислення значень виразів, спрощення виразів, розв’язування рівнянь; навчається аналізувати співвідношення між числовими множинами та їх елементами.

Мовленнєвий розвиток: називає нові математичні терміни; використовує їх під час відповідей; описує поняття: раціональне число, ірраціональне число, дійсне число; формулює означення квадратного кореня з числа, арифметичного квадратного кореня з числа; називає та обгрунтовує властивості арифметичного квадратного кореня; відтворює усно і письмово формули функцій у=х² і у=√х, називає їх графіки.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

3.

16

Квадратні рівняння. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування. Формула квадратного рівняння. Теорема Вієта. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних. Найпростіші дробово-раціональні рівняння. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.

Учень:

має уявлення про квадратне рівняння; знає означення квадратного рівняння; виводить формулу його коренів; розпізнає квадратне рівняння серед інших рівнянь; записує і пояснює формулу коренів квадратного рівняння, способи розв’язування неповних квадратних рівнянь, формулу розкладання квадратного тричлена на множники; розв’язує неповні квадратні рівняння і квадратні рівняння за формулою коренів квадратного рівняння; знаходить суму та добуток коренів зведеного квадратного рівняння за теоремою Вієта; розв’язує нескладні раціональні рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь; розв’язує дробові рівняння; розв’язує нескладні текстові задачі на складання квадратних рівнянь, що зводяться до квадратних.

Сенсомоторний розвиток: виконує всі рухові дії, які необхідні для виконання завдань.

Пізнавальна діяльність: оволодіває поняттям квадратного рівняння; навчається виводити його формулу; формуються вміння розв’язувати квадратні рівняння і застосовувати їх до розв’язання математичних задач; навчається розв’язувати вправи, що передбачають: знаходження коренів квадратних рівнянь різних видів; застосування теореми Вієта і оберненої до неї теореми; оволодіває вміннями складати і розв’язувати квадратні рівняння і рівняння, що зводяться до них, як математичних моделей текстових задач.

Мовленнєвий розвиток: наводить приклади квадратних рівнянь різних видів (повних, неповних, зведених), квадратних тричленів; пояснює необхідні формули, передбачені даною темою; формулює означення квадратного рівняння, кореня квадратного тричлена; читає квадратні рівняння; доводить та обгрунтовує теорему Вієта; вживає засвоєні математичні терміни під час відповідей.

Формування математичного мислення: розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, порівнювати, планувати та контролювати власні дії; розвиток вмінь аналізувати навчальний матеріал, знаходити причинно-наслідкові зв’язки, діяти за аналогією.

4.

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу.

Очікувані навчальні досягнення корекційно-розвивальної роботи на кінець навчального року.

Учень:

має уявлення про степінь і його властивості;

дотримується правил виконання дій над степенями з натуральними показниками; виконує множення степенів з цілим показником; має уявлення про вираз із змінними, тотожність, степінь з цілим показником; знає залежність значення виразу із змінними від значень змінних, що до нього входять; дотримується правил виконання дій над степенями з цілими показниками; розпізнає квадратне рівняння серед інших рівнянь; записує і пояснює формулу коренів квадратного рівняння, способи розв’язування неповних квадратних рівнянь, формулу розкладання квадратного тричлена на множники; розв’язує неповні квадратні рівняння і квадратні рівняння за формулою коренів квадратного рівняння; знаходить суму та добуток коренів зведеного квадратного рівняння за теоремою Вієта; розв’язує нескладні раціональні рівняння, що зводяться до квадратних рівнянь; розв’язує дробові рівняння; розв’язує нескладні текстові задачі на складання квадратних рівнянь, що зводяться до квадратних; розрізняє графіки функцій у=х² і у=√х; будує графіки функцій у=х² і у=√х за заданими значеннями; графічно розв’язує рівняння.

Особистісний розвиток:

відбувається позитивна динаміка розвитку емоційно-вольової сфери, збагачується словниковий запас, розвивається мовленнєве опосередкування; формуєються вміння вживати засвоєні математичні терміни у відповідях; формуються вміння контролю і самоконтролю за виконанням завдання у внутрішньомисленнє-вому плані; розвивається довільна пам’ять та увага; дотримується вимог та послідовності виконання завдання; виявляє бажання до самостійного виконання завдань; розвиваються вміння повно та логічно обгрунтовувати виконану роботу; активно спілкується з товаришами та однолітками, співпереживає; намагається адекватно оцінити виконання завдання; збагачує та систематизує математичні знання; спостерігається бажання доводити до логічного завершення розпочату справу; поглиблюються та розширюються інтереси та уподобання.

8 КЛАССкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальні програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2)

  Документ
  Ця програма розроблена на основі програми масової школи, що належить Міністерству освіти і науки України, і таким чином відповідає Державному освітньому стандарту загальноосвітньої школи, зокрема і Державному освітньому стандарту
 2. Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Образотворче мистецтво, відбиваючи реальну дійсність, є унікальним у вирішенні завдань як художньо-естетичного, так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління.
 3. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Програма укладена на основі програми з української мови для середньої загальноосвітньої школи з урахуванням психофізичних особливостей дітей із затримкою психічно­го розвитку, їхніх пізнавальних можливостей, готовності до вивчення другої мови.
 4. Програми для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної педагогічної корекції

  Документ
  Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб спілкування та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями.
 5. Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей (3)

  Документ
  Навчальні програми для 5-10 класів шкіл для дітей зі зниженим слухом розроблено відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, на основі навчальних програм початкової

Другие похожие документы..