Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Общество создано на основе преобразования в открытое акционерное общество государственного предприятия – Бахаревской мебельной фабрики. ОАО “Перммебе...полностью>>
'Документ'
Как известно, в школе сочинения и изложения оцениваются двумя отметками. Первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая - за грамотность в...полностью>>
'Документ'
Дисциплина будет изучаться в 4 семестре продолжительностью 15 недель. Общая трудоемкость дисциплины 90 часов, из них 30 часов отведено на занятия в а...полностью>>
'Документ'
В последнее время среди обилия вопросов, которые родители задают на консультациях, появился новый вопрос, так или иначе затрагивающий компьютерные иг...полностью>>

Главная > Регламент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

28.04.11 № 119

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення

апарату районної державної адміністрації

1.Відділ фінансово-господарського забезпечення є самостійним структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації .

2.Відділ фінансово-господарського забезпечення підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації.

3.У своїй діяльності відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Державного казначейства України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Положенням про апарат районної державної адміністрації та цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності райдержадміністрації та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

5.Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в Управлінні державного казначейства у Краснокутському районі та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень райдержадміністрації;

веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бюджетними установами, які підпорядковані райдержадміністрації;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан райдержадміністрації, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників управлінь та відділів райдержадміністрації;

11) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

12) здійснює:

технічне забезпечення проведення головою районної державної адміністрації, його заступниками нарад, конференцій, семінарів, зустрічей делегацій, державних та обласних селекторних нарад (звукове підсилення, магнітофонний запис тощо);

організацію та забезпечення постійної роботи з комп'ютерного набору та тиражування проектів службових документів районної державної адміністрації ( розпоряджень голови районної державної адміністрації, виступів та доповідей, матеріалів нарад, зборів, конференцій, службового листування тощо) ;

організацію чіткої роботи технічних працівників в приймальні, кабінетах голови районної державної адміністрації, заступників голови та працівників райдержадміністрації, постійний інструктаж відповідальних працівників приймальні в питаннях роботи з службовими документами та вхідною інформацією;

забезпечення контролю за поточним та капітальним ремонтом електроенергетичної системи, засобів телефонного та внутрішнього зв'язку і радіо;

забезпечення районної державної адміністрації фірмовими бланками, бланками відряджень, розпоряджень голови районної державної адміністрації, замовлення та придбання папок різного характеру, Почесних грамот, посвідчень для працівників райдержадміністрації, печаток та штампів;

контроль за безперебійним забезпеченням керівництва районної державної адміністрації автотранспортом згідно з регламентом роботи;

підготовку проектів договорів по технічному обслуговуванню і ремонту комп'ютерної техніки, розмножувальної та іншої оргтехніки, по переобладнанню мереж телефонного зв'язку;

розробку заходів та роботу по організації режиму економії матеріальних, паливно - енергетичних ресурсів в апараті районної державної адміністрації, контроль за їх виконанням;

надання практичної допомоги управлінням, відділам районної державної адміністрації в здійсненні ними господарської діяльності ( ремонт службових приміщень, будівель, придбання та списання основних фондів, тощо) ;

фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності райдержадміністрації;

13) забезпечує придбання, зберігання та раціональне використання запасних частин та паливно – мастильних матеріалів.

6. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації має право:

1) представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації структурними підрозділами райдержадміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від управлінь райдержадміністрації, підпорядкованих їй установ та підрозділів необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити голові райдержадміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5) брати участь в нарадах та інших заходах з питань фінансово - господарської діяльності, що проводяться в районній державній адміністрації та підпорядкованих їй установах, скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

6) готувати і вносити проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що відносяться до функцій відділу фінансово-господарського забезпечення;

7) вести службову переписку з управліннями, відділами, сільськими, селищними радами, підприємствами та установами, при виконанні своїх функціональних обов'язків;

8) надавати кандидатури працівників відділу фінансово - господарського забезпечення в комісії по проведенню інвентаризації матеріальних цінностей, енергозбереженню, перевірки дотримання державними службовцями та технічними робітниками райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу.

7. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, встановлених пунктом 9 цього положення, головою райдержадміністрації за погодженням з Управлінням державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області після погодження з начальником відділу фінансового забезпечення, головним бухгалтером Харківської обласної державної адміністрації.

Погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера головою райдержадміністрації здійснюється в порядку, встановленому Мінфіном.

Висновок про погодження (відмову в погодженні) кандидатури для призначення на посаду начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера Управління державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області надсилає протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідного подання голови райдержадміністрації.

8. Звітність та документи, підписані особою, призначеною на посаду начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера без дотримання вимог, встановлених пунктом 7 цього положення, Управлінням державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області не приймаються.

9. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи за фахом та на керівних посадах не менш як три роки ;

2) знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі нормативно-правові акти Національного банку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Мінфіну щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання і витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

10. Прийняття (передача) справ начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

11. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер :

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

2) здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна;

4) бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ, які підпорядковані райдержадміністрації;

5) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

6) погоджує кандидатури працівників райдержадміністрації, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

7) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

чисельності працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності райдержадміністрації;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

притягнення до відповідальності працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації за результатами

контрольних заходів, проведених державними органами , що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

організації навчання працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня;

забезпечення відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

8) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

9) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову райдержадміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

10) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться райдержадміністрацією;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна райдержадміністрації;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості райдержадміністрації та бюджетних установ, які їй підпорядковані;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;

усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами , що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

10) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

11) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

12. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер у разі отримання від голови райдержадміністрації розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству, інформує у письмовій формі голову райдержадміністрації про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає голові облдержадміністрації та начальнику управління державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області відповідне повідомлення.

Начальник управління державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі голову райдержадміністрації та головного бухгалтера. Якщо факт порушення не встановлено, керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі голову облдержадміністрації та головного бухгалтера.

13. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов'язки голови райдержадміністрації на період його тимчасової відсутності.

14. Працівники відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації , головному бухгалтеру.

15. У разі тимчасової відсутності начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на спеціаліста І категорії відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

16. Організація та координація діяльності начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Управлінням державного казначейства в Краснокутському районі Головного управління державного казначейства України в Харківській області шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації,головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.

17. Оцінка виконання начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

18. Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.

Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова

Буцька Н.М.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (1)

  Регламент
  1.1.Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Комсомольської міської ради є бухгалтерською службою виконкому Комсомольської міської ради (надалі – відділ).
 2. Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламент (2)

  Регламент
  1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово – господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, повноваження її керівника - начальника відділу та вимоги до його професійно-кваліфікаційного рівня.
 3. Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики. Держкомветмедицини реалізує державну політику в галузі ветеринарної медицини. Держкомветмедицини у своїй діяльності керується Конституцією та закон

  Закон
  1. Державний комітет ветеринарної медицини України (Держкомветмедицини) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики.
 4. Пропозиції, що надійшли через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян на адресу Кабінету Міністрів з питань подолання корупції в Україні (21-28. 02. 2008 р.)

  Документ
  що надійшли через мережу Інтернет на Урядовий портал від підприємців та громадян на адресу Кабінету Міністрів з питань подолання корупції в Україні (21-28.
 5. Постанови кабінету міністрів україни зміст

  Документ
  Про схвалення пропозицій Української Сторони до Програми надання технічної допомоги з боку Європейського Союзу на 1996-1 роки (Індикативна програма ТАСІС на 1996-1 роки) та позиції щодо проведення переговорів з Комісією Європейського

Другие похожие документы..