Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В последнее время в различных отраслях науки и техники наблюдается ряд тенденций, говорящих о том, что методы цифровой обработки сигналов (ЦОС), бази...полностью>>
'Документ'
Цель: дать знания о природных богатствах края, быте, традициях коренных народов, их культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывн...полностью>>
'Закон'
законодательство о труде - совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 13 ноября 2007 г. в 10.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.022.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени док...полностью>>

Главная > Методичні рекомендації

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні кафедри методики позакласної та

позашкільної роботи НЕНЦ

Протокол №___ від «____» ____________2009 р.

Зав. кафедрою ______________В.Г. Чугаєвський

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРОБКИ

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Київ – 2009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є основним нормативним документом, який визначає зміст та методи навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації, послідовність її вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Навчальна програма розробляється керівником курсів підвищення кваліфікації. Програма обговорюється на засіданні кафедри методики позакласної та позашкільної роботи та затверджується завідувачем кафедри і директором центру. Навчальна програма розробляється, обговорюється та затверджується на кожні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Навчальна програма використовується:

Викладачами (лекторами), які читають ті чи інші розділи або теми для планування аудиторної та самостійної роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації;

іншими викладачами (лекторами) – для узгодження своїх розділів, тем з метою уникнення дублювання;

слухачами курсів підвищення кваліфікації - як методичний матеріал для ознайомлення із змістом програми, видами робіт, які слухачу необхідно виконати, формами та принципами оцінювання їх навчальної діяльності в процесі курсової перепідготовки.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Текст навчальної програми необхідно викладати державною літературною мовою, лаконічно, чітко, без вживання складних мовних зворотів, на друкарських аркушах формату A4. Сторінки повинні мати поля: зліва - 20 мм, справа - 20 мм, зверху - 20 мм, знизу - 20 мм. Інтервал між строчками – 1,5, розмір шрифту – 14.

У програмі необхідно використовувати сучасні наукові поняття, позначення та визначення, встановлені відповідними стандартами, а за їх відсутності - загальноприйняті в науковій та спеціальній літературі.

Розділи та теми навчальної програми поділяють (за необхідності) на підрозділи і пункти, їх розміщують за логічною послідовністю, своїм номером і назвою.

Усі сторінки нумерують почергово від титульної до останньої без пропусків, повторень, комбінованого позначення цифрою та літерою (наприклад, 12а). Першою вважають титульну сторінку, але на ній цифра "1" не ставиться, на наступній сторінці ставиться "2" і т.д. Порядковий номер сторінки друкують посередині її нижнього поля.

Орієнтовний загальний обсяг навчальної програми має становити 0,5-1,0 умовний друкарський аркуш.

Навчальна програма подається у трьох примірниках: один примірник залишається на кафедрі, другий – у керівника курсів, третій у матеріалах звіту про проведення курсів.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Навчальна програма має такі обов'язкові складові:

3.1. Титульний аркуш.

3.2.Пояснювальна записка.

3.3. Навчально-тематичний план.

3.4.Програмний матеріал.

3.5.Орієнтовний перелік самостійних або (і) творчих, курсових робіт.

3.6. Список літератури для самостійного опрацювання.

У разі необхідності (з урахуванням специфіки слухачів курсів) у зміст навчальної програми може бути введено:

- орієнтовний перелік тем лабораторних або (і) практичних чи семінарських занять (відповідно до специфіки слухачів курсів підвищення кваліфікації);

- перелік необхідних матеріально-технічних та дидактичних засобів навчання (основне устаткування, прилади, матеріали, методичне забезпечення тощо);

3.1. Титульний аркуш (зразок)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

КАФЕДРА МЕТОДИКИ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор НЕНЦ на засіданні кефедри

_____________В.В. Вербицький Протокол №_______

«_____»_____________20___р. від «___»__________20__р.

Зав. кафедрою

___________В.Г. Чугаєвський

Н А В Ч А Л Ь Н А П Р О Г Р А М А

______________________________________________________

(назва навчальної програми)

для слухачів курсів підвищення кваліфікації (директорів, методистів, педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів)

(___лекційних годин, ___семінарських годин,___ годин практичних занять)

Навчальна програма розроблена

__________________________

(посада)

_________________________

(П.І.Б.)

К И Ї В – 20___

3.2. Вимоги до пояснювальної записки

У пояснювальній записці до навчальної програми курсів підвищення кваліфікації необхідно вказати:

1.Нормативно-правові документи, на основі яких розроблено навчальну програму курсів (закони, положення, програми, навчальні плани тощо). Особливості її виконання з урахуванням специфіки категорії слухачів (керівники, методисти тощо).

2. Завдання навчальної програми

3. Мета навчальної програми

4. Слухачі мають знати

5. Слухачі мають вміти

6. Слухачі мають володіти.

7. Форми контролю знань, вмінь та навичок слухачів у процесі виконання навчальної програми.

У кінці пояснювальної записки зазначається скільки всього годин відведено на реалізацію навчальної програми: із них лекційних, семінарських, практичних, лабораторних годин., та визначаються особливості підсумкової атестації слухачів курсів.

3.3. Навчально-тематичний план (зразок)

Навчально-тематичний план розробляється за таблицею, що додається.

Навчально-тематичний план формується за двома основними циклами: цикл соціально-гуманітарної підготовки та цикл фундаментальної (професійної) підготовки..

Цикл соціально-гуманітарної підготовки є обов’язковим для всіх слухачів курсів незалежно від їх посад за якими вони направляються на курсову перепідготовку. Його зміст формується кафедрою.

Цикл фундаментальної (професійної) підготовки розробляється керівником курсів з урахуванням специфіки роботи слухачів.

Навчально-тематичний план (таблиця)

п/п

Назва теми

Кількість годин

Лекційні

Семінарські

Лабораторно-практичні

Всього по темі

І

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

1.

2.

3.

4.

ІІ

Цикл функціональної (професійної ) підготовки

1

2

3

4

5

Всього годин

3.4. Програмний матеріал

Програмний матеріал розробляється у відповідності до навчально-тематичного плану у довільній формі.. У ньому розкриваються основні (ключові) положення, які будуть висвітлюватись при розкритті кожної з тем навчально-тематичного плану.

3.5. Орієнтовний перелік самостійних або (і) творчих, курсових робіт

Орієнтовний перелік самостійних або (і) творчих, курсових робіт визначається керівником курсів у відповідності з тематикою циклу фундаментальної (професійної) підготовки з урахуванням специфіки роботи слухачів курсів і доводиться до їх відома на початку проведення курсів.

3.6. Список літератури для самостійного опрацювання

Список літератури для самостійного опрацювання розробляється керівником курсив.

Цю частину навчальної програми, виконують згідно з вимогами бібліографії:

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії, підручники, навчальні посібники

один, два або три автори

Шутов М.І., Бабенко В.А., Стоянова Н.М. Державний фінансовий контроль в Україні: Теорія та практика / Одеська національна юридична академія. – Одеса: Юридична література, 2004. – 131 с.

чотири автори

Cоциальная психология: Учеб. пособие для студентов ун-тов / А.В. Петровский, В.В. Абраменкова, М.Е. Зеленова, М.Ю. Кондратьев / Под ред. А.В. Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – 224 с.

п'ять та більше авторів

Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: монографія / Є.В. Мних, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; Київський національний торговельно-економічний ун-т; Є.В. Мних (заг. ред.). – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2008. – 186 с.

Багатотомні видання

Город в средневековой цивилизации Западной Европы: В 4 т. / Ин-т всеоб ист. РАН. – М.: Наука 1999. – Т.1. Феномен средневекового урбанизма. – 390 с.

Збірки наукових праць

Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська; Вступ. ст. І.М. Дзюби; Перед.сл. М. Антоновича. – К.: Либідь, 1993. – 592 с.

Словники

Словник античної міфології / Уклад. І.Я. Козовик, О.Д. Пономарів; вступ. ст. А.О. Білецького / Відп. ред. А.О. Білецький. – 2-е вид. – К.: Наукова думка, 1989. – 240 с

Складові частини книги

Флоря Б.Н. Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа // История Европы: В 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т. 3. От средневековья к новому времени (конец ХV – первая половина ХVII в.). – Ч. V. – Гл. 2. – С. 411-431.

Збірки наукових статей

Варфоломеевская ночь: Событие и споры. Сборник статей / Отв. ред. П.Ю. Уваров. – М.: РГГУ, 2001. – 250 с.

Складові частини збірника

Дмитриев М.В. Польская шляхта в ХVІ – ХVІІІ веках // Европейское дворянство XVI – XVII вв.: Границы сословия / Отв. ред. В.А. Ведюшкин. – М.: Археографический центр, 1997. – С. 192-215.

Складові частини журналу

Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 134-155.

Статті в енциклопедії

Мицик Ю.А. Дорошенко Михайло // Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: Генеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2002. – С. 139-140.

Закони

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» вiд 04.12.1990 № 509-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991. – № 6. – Ст. 37.

Електронні ресурси

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник - 2003. - № 4. - С. 43. - Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Примітка: інтенсивний розвиток науки, техніки і технології з одного боку, тривалість підготовки і видання навчальної літератури - з іншого, сприяють швидкому старінню навчальної інформації, викладеної у підручниках та навчальних посібниках.

Тому першочерговість у списках літератури слід надавати щойно виданим підручникам і посібникам, потім іншим. Література, рік видання якої перевищує 10 років, подається за умови її оригінальності чи відсутності більш нових джерел.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальна програма " Медіаосвіта (медіаграмотність)" (для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних І науково-педагогічних працівників) Київ 2011

  Документ
  Волошенюк О.В., Мороз В. (Тема 11. Нові медіа у світлі сучасних процесів в журналістиці), Кульчинська Л. (Тема 10. Теорії впливу медіа), Почепцов Г.Г.
 2. Ематика випускних робіт, творчих проектів І рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т

  Реферат
  Тематика випускних робіт, творчих проектів і рефератів для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників: Інформаційно-методичний посібник / Т.
 3. Авторська програма Навчально-тематичний план курсу «Інтернет для вчителя фізики» для слухачів курсів підвищення кваліфікації Мирошніченко Ю. Б. методист рмк

  Документ
  У сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого освітнього середовища. В даний час актуальним є питання використання програмно-педагогічних і телекомунікаційних засобів у навчальному
 4. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Диплом
  до змісту та оформлення курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 5. Методичні рекомендації слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів біології Зміст

  Методичні рекомендації
  Програма курсів підвищення кваліфікації вчителів біології в системі загальної середньої освіти розроблена у відповідності до Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту»

Другие похожие документы..