Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
- выбираются эксперты из числа учащихся в зависимости от количества участвующих команд. Работа экспертов заключается в следующем: раздача цветных кар...полностью>>
'Программа'
«Машиностроение», 1988 г. С.Е.Локтева «Станки с программным управлением и промышленные роботы», «Машиностроение», 1988 г 3 А.А.Локтев. «Сборник задач...полностью>>
'Документ'
Материальное поощрение и материальная помощь студентам БГУИР дневной формы обучения осуществляется за счёт фондов поощрения и срочной помощи, создава...полностью>>
'Документ'
Конференция проводится с целью стимулирования научно-технической деятельности молодых учёных, приобретения ими опыта публичных выступлений и подачи н...полностью>>

Главная > Документ

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 5 серпня 2011 року

№ 16-5/2011

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків на період до 2015 року

 1. Загальна частина

Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії.

Відповідно до статті 24 Конституції України рівні права і можливості жінок і чоловіків забезпечуються наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг, створення умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Україна підписала міжнародні документи, в яких визнається гендерна дискримінація, і взяла зобов’язання щодо її подолання. Дискримінація за ознакою статі ще має місце у сферах життя українського суспільства. Зокрема, в області жіноче безробіття зростає швидшими темпами, ніж чоловіче.

Разом з тим, у країні дуже загострились проблеми серед чоловічого населення. Чоловіки йдуть на пенсію пізніше, ніж жінки, хоча тривалість їхнього життя - на 12 років менша. Надзвичайно гострою є проблема збереження репродуктивного здоров’я чоловіків.

Для виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», досягнення цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, необхідно здійснити комплекс заходів для розв’язання гендерних проблем в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

2. Основна мета та завдання

Метою Програми є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації як основного права людини.

3. Основними завданнями Програми є:

- забезпечення співпраці центральних та місцевих органів виконавчої влади з громадськими організаціями у вивченні гендерних питань, залучення до проведення наукових та експертних досліджень;

- підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

- залучення до підготовки рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гендерної рівності громадських організацій;

- організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності;

- проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері;

- забезпечення включення гендерної складової до програм соціально-економічного розвитку області, а також дотримання гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у місцевих органах виконавчої влади;

- проведення моніторингу з дотриманням засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.

4. Заходи обласної програми

забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків на період до 2015 року

4.1. Формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у системі державного управління

4.1.1. Удосконалити методики відбору та проведення гендерно-правової експертизи.

Головне управління юстиції в області, Головне управління економіки облдержадміністрації

2011-2015 роки

4.1.2. Включити до програм професійної підготовки та підвищення кваліфікації педагогів, керівних кадрів обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування навчальні модулі з основ гендерної рівності та гендерного інтегрування.

Управління освіти та науки обл-держадміністрації, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Управління державної служби Головного управління держслужби України в області

2011-2015 роки

4.1.3. Розглядати на сесіях органів місцевого самоврядування, колегіях райдержадміністрацій та виконкомів відповідних рад питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерних підходів у діяльність зазначених органів.

Райдержадміністрації, органи

місцевого самоврядування

2011-2015 роки

4.1.4. Забезпечити подання матеріалів до державної доповіді про виконання в Україні Конвенціїї ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок»

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських

(міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.2. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

4.2.1. Проводити гендерний аналіз кадрового складу органів виконавчої влади області та місцевого самоврядування.

Управління державної служби

Головного управління

держслужби України в області

2011-2015 роки

4.2.2. Під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, враховувати показник пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

Управління державної служби Головного управління держслужби України в області, відділ кадрової роботи апарату облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,

територіальні підрозділи центральних органів

виконавчої влади, органи

місцевого самоврядування

2011-2015 роки

4.2.3. Проводити аналіз рівня доходів жінок і чоловіків у різних галузях відповідно до цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячолітня ООН.

Головне управління економіки

облдержадміністрації

2011-2015 роки

4.2.4. Здійснити заходи, спрямовані на формування свідомого ставлення суспільства до забезпечення гендерної рівності у створенні умов праці та промислової безпеки. Ужити необхідних заходів по контролю за створенням безпечних для життя і здоров’я умов праці.

Головне управління праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації

2011-2015 роки

4.2.5. Сприяти функціонуванню мережі центрів роботи з жінками, гендерних ресурсних та освітніх центрів у містах і районах області.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації, виконкоми міських міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.2.6. Забезпечити розвиток та підтримку діяльності гендерних центрів, кафедр, лабораторій, відділів, студій у вищих навчальних закладахі науково-дослідних установах. Підтримувати науково-дослідну роботу, спрямовану на утвердження гендерної рівності.

Управління освіти та науки

облдержадміністрації

2011-2015 роки

4.2.7. Залучати представників громадських молодіжних, міжнародних організацій і фондів до діяльності у напрямку впровадження гендерної рівності.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських

(міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.2.8. Проводити семінари, тренінги, засідання круглих столів за участю представників засобів масової інформації, громадських організацій, УМВС України в області тощо з гендерних питань

Управління з питань внутрішньої політики, управління у справах сім’ї,

молоді та спорту облдерж-адміністрації, райдержадміністрації,

виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.2.9. З метою подолання стереотипів щодо ролі чоловіка і жінки у сімї та суспільстві, формування відповідального материнства та батьківства, утвердження гендерної культури, виховання поваги до батьків проводити заходи до Міжнародного жіночого дня 8 березня, Дня сімї, Дня матері, Дня батька, проводити спортивні змагання «Тато, мама, я – спортивна сімя», обласний конкурс «Жінка року» тощо.

Управління культури, туризму

і курортів , у справах сім’ї, молоді

та спорту, освіти та науки облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських (міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.3. Заходи щодо подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми

4.3.1. Підтримати проведення обласного етапу Міжнародної акції «16 днів проти гендерного насильства»

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських

(міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.3.2. Проводити в бібліотеках, навчальних закладах області круглі столи, семінари, тренінги з питань подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, дискримінації за ознакою статі.

Управління культури, туризму

і курортів, освіти та науки

облдержадміністрації, райдерж-адміністрації, виконкоми міських

(міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.3.3. Проводити лекції, тренінги для осіб «груп ризику» з питань запобігання торгівлі людьми, подолання насильства в сімї, дискримінації за ознакою статі.

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконкоми міських

(міст обласного значення) рад

2011-2015 роки

4.3.4. Вживати заходів щодо проведення медіа-кампаній у ЗМІ щодо подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми (тематичні програми, транслювання відеороликів, виготовлення вуличної соціальної реклами).

Управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації

2011-2015 роки

4.3.4. Сприяти роботі правових громадських приймалень з ідентифікації ситуацій дискримінації за ознакою статі, насильства, випадків торгівлі людьми та надання правової допомоги постраждалим особам

Головне управління юстиції

в області

2011-2015 роки

4.3.5. Забезпечувати ефективну діяльність «гарячих ліній» та «телефонів довіри» при центрах соціальних служб для сімї, дітей та молоді з надання консультацій особам, які зазнали насильства, дискримінації, випадків торгівлі людьми тощо.

Обласний центр соціальних

служб для сімї, дітей та молоді

2011-2015 роки

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми дасть змогу:

- стабілізувати соціальне становище в області та забезпечити злагоду в суспільстві;

- створити умови в області для підвищення рівня та якості життя жінок і чоловіків;

- забезпечити рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків;

- продовжити процес виконання державної політики у Хмельницькій області у сфері забезпечення гендерної рівності;

- підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;

- спрямувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості на підвищення ефективності проведення державної політики у сфері забезпечення гендерної рівності.

6. Фінансове забезпечення реалізації заходів програми

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів, державного, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством.

Начальник управління у справах cім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації О.ДанилюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма розвитку агропромислового комплексу сумської області на період до 2015 року

  Документ
  Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, Сумський національний аграрний університет, Сумський інститут агропромислового виробництва УААН
 2. Про проект Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року Відповідно до частини першої статті 6, статей 34, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»

  Закон
  2. Головному управлінню агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації подати проект Програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області на період до 2015 року на розгляд Сумської обласної ради.
 3. Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Комплексну програму підтримки розвитку українського села на період до 2015 року (далі Програма, додається). Міністерству фінансів України передбачати у проектах закон

  Закон
  2. Міністерству фінансів України передбачати у проектах законів України про Державний бюджет України на 2008 рік та наступні роки виділення необхідних коштів на реалізацію положень Програми, із врахуванням асигнувань, передбачених
 4. Р І шенн явід 05. 11. 2008 №17-9/V смт Катеринопіль Про районну програму "Репродуктивне здоров'я на період до 2015 року" Відповідно до статті 43 Закон

  Закон
  Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект програми, поданий районною державною адміністрацією та центральною районною лікарнею,
 5. Державна програма «репродуктивне здоров’я нації» у Запорізькій області на період до 2015 року

  Документ
  Чисельність жінок репродуктивного віку, порівнянні з 2001 роком, знизилась майже на 33 тисячі осіб. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі.

Другие похожие документы..