Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
НИЦШЕ (Nietzsche) Фридрих (1844-1900), немецкий философ, представитель философии жизни. Профессор классической филологии Базельского университета (186...полностью>>
'Программа'
Программа духовно-нравственного развития и воспитания создана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта и Концепц...полностью>>
'Программа'
А., д.ф.н., проф. каф. русской литературы XX века СГУ АЛТЫНБАЕВА Г.М., ведущий документовед каф. русской литературы XX века СГУ РЕГИСТРАЦИЯ участников...полностью>>
'Книга'
И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком дл...полностью>>

Бізнесу в структуру комерційного банку

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:


міністерство освіти і науки україни

Донецький національний УНІВЕРСИТЕТ

Пугачов Ігор Генріхович

УДК 519.876.2:336.71МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРАЦІЇ ЕЛЕКТРОННОГО

БІЗНЕСУ В СТРУКТУРУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі

та інформаційні технології в економіці

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі економічної кібернетики Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України
(м. Запоріжжя).

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Лисенко Юрій Григорович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної кібернетики (м. Донецьк).

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Румянцев Микола Васильович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри математики та математичних методів в економіці
(м. Донецьк);

кандидат економічних наук Дем’янов Віталій Михайлович, Донецька філія ЗАТ «Альфа Банк», керуючий філією (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 23 січня 2008 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти та науки України за адресою: 83015,
м. Донецьк, вул. Челюскінців, 198а, великий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти та науки України за адресою: 83055,
м. Донецьк, вул. Університетська, 24.

Автореферат розісланий 21 грудня 2007 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.С. Овечко

Загальна|спільна| характеристика роботи

Актуальність теми. Сфера електронного бізнесу є|з'являється,являється| однією з тих, що на цей час найбільш динамічно розвиваються в світі. Швидка оборотність, відсутність географічних обмежень кола|кола| споживачів, низькі витрати, широкий набір унікальних маркетингових інструментів і інші переваги визначають інтерес до електронного бізнесу з боку виробників товарів і послуг.

Динаміка розвитку електронного бізнесу в цілому|загалом| по СНД хоч і із|із| запізнюванням, але|та| повторює загальносвітові тенденції. Проте|однак| темпи зростання|зросту| цієї сфери в Україні дещо нижчі, ніж можна було б очікувати. Значною мірою це пояснюється пасивною позицією тих суб'єктів економіки, які за своєю суттю мають бути зацікавленими в перевагах, які надає електронний бізнес. В першу чергу|передусім,насамперед| до таких суб'єктів можна віднести банки. Порівняльний аналіз банківської сфери Росії і України показує, що в Росії послуги інтернет-банкінгу| надають 60 банків, а в Україні тільки|лише| 10. З|із| них повноцінний інтернет-банкінг|, що включає можливість|спроможність| здійснення платежів, за станом на кінець 2006 року, надавало тільки|лише| 3 банки.

Проте|однак| відставання від світових тенденцій може негативно позначитися на вітчизняних банках, особливо з урахуванням|з врахуванням| очікуваного|сподіваного| найближчим часом|ближчим часом| відкриття|відчинення| в Україні філіалів крупних|великих| іноземних банків. Маючи в своєму розпорядженні розвинені і налагоджені системи електронного бізнесу, вони здатні|здібні| швидко монополізувати порожні|порожніти| ніші електронного ринку, тим самим різко ускладнивши вхід на ринок нових учасників. У цих умовах українським банкам необхідно активізувати роботи по інтеграції послуг електронного бізнесу в існуючу структуру, що обумовлює актуальність теми дисертаційної роботи.

Науковою базою дослідження є|з'являються,являються| результати роботи відомих вітчизняних і зарубіжних вчених в таких областях, як моделювання систем (В. Христіановський, В. Петренко,
Л. Сергєєва, М. Лепа, М. Румянцев), прийняття |прийняття,приймання|рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| (Ю. Лисенко, М. Гузь, Т. Клебанова,
В. Вітлінський, В. Вовк, В. Заруба, В. Дем’янов), інформаційна безпека (А. Родіонов, В. Галатенко, Ф. Хисамов, Ю. Макаров), штучний інтелект (Е. Хантер, С. Хайкін, М. Іванов,
Є. Кравчук, А. Єжов, С. Шумській).

Разом з тим|в той же час|, аналіз наукових публікацій показує, що роботи в даному напрямку|направленні| носять розрізнений характер|вдачу| і багато |суттєвих|проблем так і залишилися невирішеними|нерозв'язаними|. Так, відсутній комплексний підхід щодо оцінки і впровадження різних напрямів|направлень| електронного бізнесу. Вимагають удосконалення інформаційні моделі систем віддаленого|віддаленого| обслуговування клієнтів і системи безпеки операцій. Недостатньо досліджено процес прийняття|прийняття,приймання| управлінських рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| в даній сфері.

Наявність вказаних проблем і зумовила вибір теми, мету|цілі| і завдання|задач| дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з|із| науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана за матеріалами держбюджетних тем ДонНУ: «Моделювання динаміки виробничо-економічних систем» Г-00/54 (номер державної реєстрації 0100U001971), «Моделювання інформаційних та інфологічних систем» Г-00/29 (номер державної реєстрації 0100U001967), в яких автор брав участь як співвиконавець.

Мета і завдання дослідження. Метою|ціллю| дисертації є|з'являється,являється| розробка комплексу моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Для досягнення цієї мети в дисертації поставлено і вирішено|розв'язані| такі завдання|задачі|:

проаналізовано особливості використання електронного бізнесу в системі послуг комерційних банків;

проаналізовано основні інструментальні засоби моделювання і управління процесами інтеграції електронного бізнесу;

розроблено концептуальні положення|становища| моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку;

розроблено моделі і методи оптимізації структури інформаційних систем обробки банківської інформації;

розроблено імітаційну модель роботи відділень|відокремлень| комерційного банку для визначення оптимальних параметрів інформаційних систем;

розроблено адаптивну систему безпеки транзакцій комерційного банку;

розроблено організаційні заходи щодо впровадження послуг електрон-ного бізнесу з урахуванням|з врахуванням| специфіки комерційного банку;

розроблено комплекс інформаційно-аналітичного забезпечення процесів впровадження і просування послуг електронного бізнесу;

розглянуто|розгледіти| практичне використання|вживання| запропонованих моделей і методів в рамках|у рамках| комерційного банку.

Об'єктом дослідження є|з'являються,являються| процеси інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Предметом дослідження є|з'являються,являються| моделі і методи управління процесами інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

Методи дослідження. Теоретичними і методологічними основами дослідження послужили розробки вітчизняних і зарубіжних вчених: в області моделювання і аналізу інформаційних систем – для побудови моделей і методів оптимізації структури інформаційних систем обробки банківської інформації; роботи з імітаційного моделювання – в процесі розробки імітаційної моделі роботи відділення комерційного банку; з інформаційної безпеки при розробці адаптивної системи забезпечення безпеки транзакцій банку; з використання|вживанню| методів штучного інтелекту – при створенні інтелектуальної системи моніторингу транзакцій електронного бізнесу з використанням адаптивних нейронних мереж. Інформаційну базу дослідження склали статистичні дослідження державних і комерційних інститутів США, Росії і України, бази даних найбільших пошукових систем мережі|сіті| Інтернет, результати дослідження роботи відділень|відокремлень| ЗАТ КБ ПриватБанк.

Наукова новизна|новинка| одержаних|отриманих| результатів полягає в розробці теоретичних і методичних аспектів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. При цьому до основних наукових результатів роботи можна віднести такі|слідуючі|:

Вперше|уперше|:

розроблено концепцію моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру послуг комерційних банків, яка заснована на принципах системного підходу і функціонального моделювання складних структур, реалізація концепції дозволяє істотно|суттєво| скоротити операційні витрати|затрати| і одержати|отримати| додаткові доходи за рахунок розширення спектру послуг;

розроблено імітаційну модель роботи відділення|відокремлення| банку, в якій одним з основних ресурсів є|з'являється,являється| пропускна спроможність каналів зв'язку, що дозволяє оптимізувати характеристики інформаційної системи, оцінити якість обслуговування клієнтів і підвищити прибутковість роботи відділень|відокремлень|.

Удосконалено:

модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє в 15-20 разів скоротити інтенсивність інформаційних потоків і тим самим знизити|знизити| витрати|затрати| на апаратне забезпечення системи;

методи інформаційного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у сфері електронного бізнесу, які базуються на використанні Інтернет-орієнтованих технологій та які дозволяють проводити оперативний моніторинг кон'юнктури, оцінювати ефективність маркетингових заходів і таким чином підвищують прибутковість електронного бізнесу комерційного банку.

Дістала подальшого|дальший| розвитку:

модель системи безпеки електронних операцій, яку побудовано з використанням інтелектуальних методів виявлення підозрілих транзакцій, що дозволяє знизити|знизити| кількість помилкових спрацьовувань і підвищити ефективність роботи системи безпеки в цілому|загалом|, що веде до зниження ризику втрат банку від несанкціонованого доступу до інформаційної системи.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані в дисертаційній роботі модель організації інтерфейсних взаємодій, імітаційна модель роботи інформаційної системи, модель системи безпеки, а також методи інформаційного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| у сфері електронного бізнесу дозволяють скласти комплексне методологічне забезпечення інтеграції і експлуатації послуг електронного бізнесу в українських комерційних банках. Використання|вживання| цих моделей і методів дозволяє оптимізувати структуру банківських інформаційних систем і інтегрувати послуги електронного бізнесу в комплекс традиційних банківських послуг, що знижує витрати|затрати| банку, підвищує його конкурентоспроможність і дає можливість|спроможність| одержання|здобуття| додаткових доходів від розширення спектру послуг за рахунок електронних ринків. Це й визначає практичну значущість результатів дисертації.

Одержані|отримані| в дисертації наукові результати, концептуальні положення|становища|, принципи моделювання, а також розроблені моделі і методи знайшли практичне застосування|вживання| в ЗАТ КБ ПриватБанк. Економічний ефект від впровадження результатів дослідження склав 300 тис. грн.

Апробація|випробування| результатів дисертації. Основні результати дисертації докладалися|доповідалися| і обговорювалися на ХII Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми економічної кібернетики” (3-5 жовтня 2007 р., м. Львів, 2007 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Наука і освіта «2003» (Дніпропетровськ, 2003 р.), наукових семінарах кафедри економічної кібернетики Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, які містяться в дисертації, отримано автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використано лише ті положення, що належать особисто автору.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, загальним|спільним| обсягом|обсягом| 5,3 д.а., з|із| яких автору належить 4,6 д/а.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу|вступу|, трьох розділів, висновків|укладення,ув'язнення|, списку використаних джерел зі|із| 130 найменувань, 3 додатків|застосувань|. Робота викладена на 151 сторінці машинописного тексту, матеріал дисертації ілюструють 24 таблиці, 38 рисунків.

Основні положення|становища| дисертаційної роботи

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і завдання|задачі| дослідження, об'єкт, предмет і методологічну основу дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, подано інформацію щодо апробації та кількості публікацій за результатами дисертації, наведено структуру дисертації.

У першому розділі «Теоретичні основи інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку в Україні» проведено аналіз особливостей сфери електронного бізнесу. Розглянуто|розгледіти| динаміку розвитку електронного бізнесу, як в цілому|загалом|, так і за основними напрямами|направленнях|. Виділено інструментальні засоби вирішення задач, що виникають при інтеграції електронного бізнесу в систему послуг комерційного банку, і запропоновано концепцію інтеграції, що дозволяє скоротити операційні витрати|затрати| банку і одержати|отримати| додаткові доходи за рахунок розширення спектру послуг.

Дослідження показують, що сфера електронного бізнесу сьогодні|нині| демонструє високі темпи зростання|зросту|. На рис. 1 наведено|уявлений| графік зміни обсягів|обсягів| операцій сфери електронного бізнесу в світі за останні 10 років.

Проте|однак| змінюється не тільки|не лише| абсолютне значення обсягів|обсягів| |скоюваних,чинених|операцій, що здійснюються. Тенденції до зміни спостерігаються і в структурному аспекті|вираженні|. Так, частка|доля| електронної комерції в загальних|спільних| обсягах|обсягах| споживчих продажів США за період з 1999 до 2006 рр. зросла з 0,67% до 3,27%, тобто|цебто| майже в 5 разів. Аналогічні процеси спостерігаються в цей час |нині|практично в усіх країнах, включаючи Україну. Сьогодні український ринок електронної комерції в споживчому класі B2C можна оцінити в $600 млн., а в корпоративному класі B2B – $700 млн. Тому організація і обслуговування операцій у сфері електронного бізнесу є|з'являється,являється| перспективним напрямком|направленням| у діяльності українських комерційних банків.

Електронний бізнес в деяких джерелах визначають як інтеграцію систем, процесів, організацій, каналів обміну інформацією, ринків і ланцюгів|цепів|, що створюють вартість, в яких використання Інтернету і пов'язаних з ним телекомунікаційних мереж|сітей|, інформаційних технологій і методологій грає ключову|джерельну| роль в одній або декількох стадіях підприємницької діяльності.

Рис. 1. Обсяги|обсяги| операцій сфери електронного бізнесу в світі

Система електронного бізнесу взаємодіє з|із| внутрішніми і зовнішніми об’єктами|сутністю,єством|. Під зовнішнім об’єктом розуміють суб'єкти, що не входять до системи даного комерційного банку, але|та| безпосередньо впливають на стратегію і тактику розвитку електронного бізнесу, визначаючи правове поле його розвитку і кон'юнктуру ринку. До внутрішнього об’єкту|сутності,єства| відносяться підрозділи банку, з|із| якими система електронного бізнесу взаємодіє в процесі своєї діяльності.

Концепція інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку, що забезпечує адекватний взаємозв'язок компонентів системи електронного бізнесу із|із| зовнішнім і внутрішнім об’єктами|сутністю,єством|, наведено на рис. 2.

Таким чином, інтеграція електронного бізнесу в систему комерційного банку передбачає створення|створіння| відокремленої організаційної структури, виділення в її рамках ряду|лави,низки| підсистем і організацію їх взаємодії з|із| існуючими банківськими структурами за допомогою відповідних внутрішніх інтерфейсів.

У другому розділі «Інформаційне забезпечення систем підтримки електронного бізнесу в комерційному банку» запропоновано моделі організації банківської інформаційної системи (ІС), яка відповідає концепції електронного бізнесу, імітаційну модель для визначення оптимальної пропускної спроможності каналів зв'язку банківських відділень|відокремлень|, а також моделі організації інформаційної безпеки систем електронного бізнесу.

На сьогодні деякі банки України перейшли від локальних до централізованих систем обробки інформації і зокрема – до систем підтримки електронних платежів (СПЕП), які за концепцію побудови|шикування| повторюють систему інтернет-банкінгу| (рис. 3).

Рис. 3. Інтернет-орієнтована інтерфейсна взаємодія

Обмін інформацією між ІС і інтерфейсом ІС на рис. 3 відбувається|походить| у внутрішньому форматі програмного забезпечення. Потік – це інформація, яка витікає з терміналу , потік – інформація, що входить|надходить| в ІС. Між інтерфейсом ІС і терміналом обмін інформацією відбувається|походить| у форматі клієнтського терміналу. Відповідно інформацію, що витікає, наведено потоком, а що входить – потоком .

Використання такої організації інтерфейсу робить|чинить| можливим використання для обох систем однієї і тієї ж програмної платформи та істотно|суттєво| зменшує витрати|затрати| на програмне забезпечення кінцевих|скінченних| терміналів, але|та| в той же час збільшує навантаження на канали зв'язку, яке на рівні головного відділення|відокремлення| (ГВ|) може бути визначено за формулою:

, (1)

де l0 – необхідна пропускна спроможність каналів зв'язку на рівні ВО|; – мінімально припустима для стійкої роботи пропускна спроможність каналу зв'язку -го територіально-відокремленого безбалансового відділення| -го філіалу|філії| -го регіонального управління.

Для вирішення цієї проблеми на практиці зазвичай застосовують екстенсивні заходи, підвищуючи пропускну спроможність каналів зв'язку і обчислювальну потужність серверів. У дисертації запропоновано метод, пов'язаний зі зміною структури інтерфейсів (рис. 4).

Рис. 4. Структурно-орієнтована інтерфейсна взаємодія

При цьому дані від центрального серверу до серверів філіалів передаються в компактному внутрішньому форматі системи, а там вже здійснюється перетворення в гіпертекстовий формат html, зручний для відображення на терміналах користувачів. При цьому необхідна пропускна спроможність на рівні ГВ| визначається вже таким чином:

, (2)

де .

Розрахунки доводять, що інтенсивність інформаційних потоків при такій організації інтерфейсу може бути зниженою|знижена| в 15-20 разів. Проте,|однак| для систем, що вже знаходяться|перебувають| в експлуатації, цей шлях|колія,дорога| не завжди підходить|пасує,личить|, оскільки він пов'язаний з|із| істотними|суттєвими| структурними змінами. Тому в дисертації запропоновано модель, що дозволяє оцінити стійкість роботи системи електронних платежів і вибрати оптимальні параметри її компонентів, достатні для забезпечення стійкої роботи. При цьому канал реалізації послуг електронного бізнесу розглядається|розглядується| як система масового обслуговування (СМО|).

Очевидно, що пропускна спроможність каналів зв'язку буде достатньою для забезпечення будь-яких потреб щодо передачі інформації, якщо виконано умову:

, (3)

де – максимальна кількість квантів інформації в одиницю часу, що генеруються підсистемами каналу обслуговування при обміні даними з|із| ГВ|; F – пропускна спроможність каналу зв'язку.

Проте|однак| умова (3) є|з'являється,являється| дуже|занадто| жорсткою, і на практиці канал з|із| пропускною спроможністю, що задовольняє (3), ніколи не буде повністю задіяний. Тому необхідно знайти таке значення F, при якому перевантаження каналу зв'язку були б можливі, але|та| досить|досить| рідкісні|рідкі|.

Цю задачу |задача|можна вирішити|розв'язане| аналітичними і імітаційними методами. Розглянемо|розгледимо| аналітичне вирішення|розв'язання,вирішення,розв'язування|. Для більшої визначеності, у якості каналу реалізації послуг електронного бізнесу будемо розглядати відділення|відокремлення| комерційного банку.

Нехай|нехай| у відділенні|відокремленні| працює n операціоністів, що виконують деякий набір однотипних банківських операцій, кожна з яких характеризується однаковим часом виконання l і часом роботи з|із| сервером m. Знайдемо вірогідність|ймовірність| різних станів завантаження|загрузки| каналів зв'язку. Вірогідність|ймовірність| того, що система знаходиться|перебуває| в початковому стані, тобто коли всі канали вільні, дорівнює:

(4)

де – інтенсивність вхідного потоку, – інтенсивність потоку обслуговування.

Вірогідність|ймовірність| того, що система знаходиться|перебуває| у стані|спроможний|, коли каналів зайнято можна визначити таким чином|позичено,посісти|:

(5)

Припустимо|передбачимо|, що відділення|відокремлення| працює з|із| максимально можливою інтенсивністю, тобто|цебто| всі операціоністи протягом всього робочого часу зайняті|позичені,посісти| обслуговуванням клієнтів. Нехай|нехай| при цьому обмін інформацією між терміналом і сервером займає|позичає,посідає| 50% загального|спільного| часу виконання клієнтської заявки, тобто m=0,5l. Результати обчислень|підрахунків| по формулах (4) -(5) для n=3,4,5, наведено у
табл. | 1.

Таблиця 1

Вірогідність|ймовірність| завантаження|загрузки| каналів зв'язку при різній
кількості потоків обробки вхідних заявок

Параметр

Значення n

3

4

5

P0

0,608

0,607

0,607

P1

0,304

0,303

0,303

P2

0,076

0,076

0,076

P3

0,013

0,013

0,013

P4

0,00158

0,00158

P5

0,000158

З|із| аналізу табл|. 1 видно|показно|, що при збільшенні кількості терміналів вірогідність|ймовірність| максимального завантаження|загрузки| каналів зв'язку Pn зменшується із|із| зростаючою інтенсивністю. Так, вже при п'яти терміналах, що є характерним|вдача| для невеликого відділення|відокремлення| комерційного банку, значення P5 для каналів зв'язку з|із| пропускною спроможністю, обраною згідно з (3), складе 0,016%. Таким чином, можна затверджувати|стверджувати,ухвалювати|, що пропускна спроможність каналів зв'язку є|опиняється| критичною не на рівні відділень|відокремлень|, а на рівні філіалів. Оскільки для філіалів, як правило, справедливо n>100, використовувати для оцінки каналів зв'язку філіалів вираз|вираження| (3) некоректно.

Розглянемо|розгледимо| імітаційну модель руху потоку заявок на прикладі|зразку| міні-відділення банку (відділення|відокремлення|, штат якого складають 3-4 людини, що виконує обмежений набір найбільш затребуваних|зажадати| банківських операцій). Модель для чотирьох категорій виконуваних операцій, наведено на рис. 5.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ризик кредитних операцій комерційного банку “

  Документ
  Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище .та неможливістю прогнозувати розвиток подій .
 2. «Аналітичні можливості балансу комерційного банку»

  Реферат
  Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною i багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату дiяльностi комерцiйного банку необхiдно використовувати оптимальну систему показникiв.
 3. Формування та використання прибутку комерційного банку Зміст

  Документ
  Банківська система є важливою складовою економічної системи держави. Забезпечення стабільного прозорого функціонування банківських установ є однією з умов забезпечення конкурентоспроможності української економіки.
 4. План вступ 3 розділ теоретико-методологічні основи банківської діяльності на світовому фінансовому ринку 6 Понятійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку 6

  Документ
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій
 5. Комерційні банки

  Документ
  Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався.

Другие похожие документы..