Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
В 10-м юбилейном конкурсе приняли участие более 70 мастеров из Ленинградской области. Конкурс проводился комитетом по развитию малого, среднего бизне...полностью>>
'Документ'
Красный плоский лишай (КПЛ) – хронический, длительно текущий дерматоз мультифакториальной природы, с многообразными клиническими проявлениями и вовле...полностью>>
'Документ'
/catalog/?rd=3 – «Псипортал»: Детская психология, Популярная психология, Практическая психология, Психология общения, Учебные заведения, Клиническая ...полностью>>
'Анкета'
Диагностика социотипа личности (ТИМ) методом анализа поведения и продуктов деятельности в тренинговой группе (разработана нами – ГЦВР «Досуг», 2005г)...полностью>>

Бізнесу в структуру комерційного банку

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рис. 5. Імітаційна модель руху потоку заявок у міні-відділенні банку

У якості обмежених ресурсів в наведеній моделі розглядаються|розглядуються| операційні співробітники, які обслуговують клієнтів, і пропускна спроможність каналів зв'язку, яку виражено|виказана,висловлена| в обсязі|у кількості| часу на передачу 1 кванта інформації. Банківські операції в моделі характеризуються вірогідністю|ймовірністю| вибору клієнтом, кількістю квантів інформації на одну операцію і терміном виконання. Результати моделювання в програмі Arena 9.0 для різної пропускної спроможності каналів зв'язку наведено у табл|. 2.

Аналіз даних табл. 2 показує, що із|із| зменшенням часу передачі кванта даних відбувається|походить| різке зниження часу обслуговування клієнта, яке потім стає більш плавним. Оскільки в середньому клієнти згодні чекати не більше 0,5 години, то згідно з табл|. 2, необхідно забезпечити час передачі кванта інформації на рівні не більше 0,75 хвилини (45 сек.). При величині кванта інформації 100 кБайт|, це еквівалентно вимогам до пропускної спроможності каналів на рівні 2200-2300 байт в секунду, що може бути забезпечено за допомогою звичайного модемного зв'язку.

Аналіз причин уповільнення на початку 2000-х років темпів зростання|зросту| сфери електронного бізнесу дозволив встановити, що однією з причин може бути|з'являтися,являтися| зростання|зріст| недовіри з боку клієнтів у зв'язку з великою кількістю шахрайських транзакцій. Тому в роботі розглянуто|розгледіти| питання організації системи безпеки електронних операцій. Сукупність заходів безпеки, що вживають банки, при цьому класифіковано на пасивні, які покликані утруднити несанкціонований доступ до рахунку,|лічби| і активні, які покликані виявляти транзакції, що здійснюються|скоюються,чиняться| у випадку, якщо|у разі , якщо,в случае | такий доступ все ж таки|все же| було отримано.

Таблиця 2

Результати моделювання пропускної спроможності відділення|відокремлення| банку

з/п

Час передачі 1 кванта, хвил.

Час очікування, годин

Всього часу на обслуговування, годин

Прим.

хвил.

мінім.

сер.

макс.

мінім.

сер.

макс.

1

1,5

0,016

2,44

59,7

0,34

2,8

59,98

2

1,25

0,005

0,95

11,8

0,29

1,31

12,13

3

1

0,014

0,6525

3,6

0,27

1,01

3,88

4

0,9

0,003

0,58

4,2

0,26

0,94

4,5

5

0,75

0,005

0,5

2,7

0,23

0,86

3,12

6

0,5

0,004

0,42

2,9

0,23

0,78

3,25

7

0,25

0,00006

0,31

2,19

0,22

0,67

2,52

В даний час|нині| підсистема активної безпеки будується зазвичай на основі евристичних методів детектування підозрілих транзакцій. Істотним|суттєвим| недоліком|нестачею| такої системи є|з'являється,являється| її нездатність самостійно адаптуватися до змін зовнішнього середовища|середи|. Для поліпшення|покращання| роботи активної системи безпеки пропонується організація інтелектуальної системи моніторингу транзакцій електронного бізнесу з використанням нейронних мереж|сітей|, що самоорганізуються. При цьому вектор вхідних даних включає інформацію за 25 базовими і похідними характеристиками транзакції, що дозволяє одержати|отримати| високу якість навчання|вчення| нейронної мережі|сіті|, результатом якого є|з'являється,являється| проекція вхідних даних на двовимірну матрицю – карту Кохонена. На цій карті можна виділити так звані «зони ризику», тобто|цебто| кластери, що містять|утримують| найбільшу кількість несанкціонованих транзакцій (рис. 6).

У залежності від того, в яку зону потрапляє|попадає| поточна транзакція, інтелектуальна система безпеки дозволяє визначити вірогідність|ймовірність| того, що вона є|з'являється,являється| несанкціонованою.

У третьому розділі «Організаційно-економічні питання інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку» розглянуто|розгледіти| питання, пов'язані з практичною організацією надання послуг електронного бізнесу. Проаналізовано роботу каналів реалізації послуг, методи визначення ефективності їх використання, бізнес-моделі впровадження послуг, методи оцінки кон'юнктури ринку і просування послуг банку до ринку. Проведено|вироблений,справлений| розрахунок ефективності впровадження послуг електронного бізнесу в ПриватБанку.

Рис. 6. Відображення зони ризику на карті Кохонена

Відповідно до визначення електронного бізнесу, до нього можна віднести досить|досить| велику кількість різних напрямів|направлень|. З|із| них в даний час|нині| найбільш динамічно розвиваються обмінні|змінні| операції з|із| електронними валютами, продаж електронних товарів і послуг, що передплачено, електронні магазини і торгові|торгівельні| майданчики, системи електронних платежів, віддалений|віддалений| продаж банківських послуг, інтернет-аукціони.

На відміну від традиційних банківських послуг, що надаються через систему відділень|відокремлень| і філіалів, послуги електронного бізнесу можуть надаватися через значно більшу кількість каналів (відділення|відокремлення|, банкомати, POS-термінали, Call-центри, Інтернет-сайти банку, мережа|сіть| агентів). Тому ефективність послуг електронного бізнесу залежить також і від повноти використання каналів їх реалізації.

Будемо вважати|лічити| ефективністю каналу реалізації послуги прибуток, який банк за деякий стандартний період одержить|отримає| від реалізації i-ої послуги через j-ий канал. Тоді ефективність реалізації i-ої послуги можна визначити як:

(6)

де А – матриця припустимих каналів реалізації, причому aij=1, якщо i послуга може бути реалізована через j-ий канал; інакше aij=0; b – матриця використовуваних каналів реалізації, причому bij=1, якщо i послуга реалізується через j-ий канал; інакше bij=0.

Очевидно, що значення eij залежить від багатьох чинників|факторів|. Оскільки жоден з перерахованих каналів не володіє істотними|суттєвими| перевагами перед іншими, можна припустити, що потенційно всі канали мають однакову ефективність. В цьому випадку формула (6) може бути спрощеною:

. (7)

На підставі|основі,заснуванні| (7) можна розрахувати матрицю ефективності реалізації послуг. Для ПриватБанку вона має такий |такий|вигляд|вид| (табл|. 3).

Таблиця 3

Матриця ефективності реалізації послуг

електронного бізнесу Приватбанку

Види послуг

Канали реалізації послуг

Ефективність реалізації послуг

Відділення

Банкомати

POS-термінали

Call-центр

Інтернет-сайт

Агенти

Продаж ел. товарів і

передопл. послуг

100%

Обмінні операції

з ел. валютами

0%

Електронні магазини

20%

Системи електронних платежів

100%

Віддалений продаж

банківських послуг

50%

Інтернет-аукціон

0%

де поєднання послуга/канал є можливим, але|та| в ПриватБанку не використовується; поєднання послуга/канал є можливим, і використовується в ПриватБанку; поєднання послуга/канал є неможливим, або недоцільним.

У роботі побудовано|споруджені| бізнес-моделі впровадження послуг електронного бізнесу, які ще не задіяні в ПриватБанку.

Для інформаційного забезпечення роботи центру електронного бізнесу розроблено комплекс методів оцінки маркетингових заходів, аналізу рейтингових позицій банку і розрахунку ефективності різних каналів реалізації послуг. В цілому|загалом|, ПриватБанк відноситься до найбільш часто згадуваних в ЗМІ, проте|однак| дослідження показали, що ефективність просування окремих послуг банку є|з'являється,являється| надто|надто| низькою. Так, за важливішими з погляду електронного бізнесу запитами «Переклад|переведення,переказ| на рахунок|лічбу|», «Код поповнення», «Електронний платіж», «Інтернет-банкінг», сайт Приватбанку знаходиться|перебуває| в межах ста найбільш популярних. Це означає низьку ефективність використання інструментів електронного маркетингу.

У дисертації розроблено метод порівняльного аналізу ефективності різних маркетингових інструментів, що дозволяє використовувати найбільш ефективні з|із| них.

Питання економічної ефективності інтеграції комплексу моделей і методів, розглянутих|розгледіти| в рамках|у рамках| даної роботи, в систему комерційного банку можуть бути розглянуті|розгледіти| з декількох позицій:

 • отримання|здобуття| прямого доходу від розширення спектру послуг банку;

 • скорочення операційних витрат|затрат| на надання існуючих банківських послуг через електронні канали;

 • збільшення оборотів|зворотів,обертів| традиційних послуг за рахунок підвищення пропускної спроможності відділень|відокремлень|.

Аналіз табл|. 3 дозволяє виявити, що такі напрями|направлення| електронного бізнесу, як операції з|із| електронними валютами і організація інтернет-аукціонів дотепер|до цих пір| абсолютно|цілком| не охоплені ПриватБанком. Дослідження кон'юнктури ринку і можливостей|спроможностей| банку дозволило визначити економічну ефективність від впровадження цих послуг на базі Запорізького РУ| ПриватБанку таким чином (табл|. 4).

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження, з урахуванням|з врахуванням| разових витрат, склав 300 тис. грн.

Питання скорочення операційних витрат|затрат| і підвищення пропускної спроможності підрозділів банку було досліджено на базі імітаційної моделі відділення|відокремлення| групи В, Запорізького РУ| КБ ПриватБанк. Одержані|отримані| результати дозволили розробити рекомендації щодо|відносно| кадрового і технічного забезпечення роботи відділення,|відокремлення| що дозволяють підвищити його пропускну спроможність і прибутковість.

Таблиця 4

Ефективність впровадження послуг електронного бізнесу

з/п

Вид операції

Очікуваний доход,

тис. грн.

Витрати

Прибуток, тис. грн.

Маркетинг, щорічно, тис. грн.

Разові витрати, тис. грн.

1.

Обмін електронних валют

500

150

150

200

2.

Інтернет-аукціони

190

50

40

100

Всього

690

200

190

300

ОСНОВНІ Висновки|виведення| ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

1. Аналіз статистичних даних про споживчі продажі провідних країн світу показує зростання|зріст| частки|долі| послуг, що надаються за допомогою телекомунікаційних мереж|сітей|, в порівнянні із звичайними|звичними|. Проте|однак| український ринок, що має для цього великий потенціал, все ще недостатньо охоплений послугами електронної комерції. Це робить|чинить| його перспективним для комерційних банків, які володіють значними ресурсами і можуть в короткий час одержати|отримати| значну частку|долю| на ринку електронних послуг.

2. До основних методів і інструментальних засобів даного дослідження можна віднести елементи теорії масового обслуговування, методи моделювання процесів бізнесу, прикладні напрями|застосування| штучного інтелекту, що дозволило розробити вимоги до інтеграції послуг електронного бізнесу в комерційних банках.

3. Запропоновано концепцію моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Відповідно до неї передбачається|припускається| створення|створіння| відокремленої організаційної структури, виділення в її рамках ряду|лави,низки| підсистем і організація їх взаємодії з|із| існуючими банківськими структурами і зовнішніми суб'єктами за допомогою системи інтерфейсів.

4. Запропоновано комплексний підхід до формування інформаційної системи комерційного банку, реалізація якого істотно|суттєво| знижує навантаження на її канали зв'язку і підвищує загальну|спільну| її надійність.

5. Запропоновано модель роботи підрозділів банку, яка призначена для визначення оптимальних параметрів апаратних компонентів інформаційної системи. Задачу|задача| розглянуто|розгледіти| з позицій теорії масового обслуговування. Аналіз різних підходів до вирішення задач в рамках|у рамках| цієї теорії виявив переваги імітаційних методів моделювання перед аналітичними. Результати моделювання підтверджують, що шляхом оптимізації каналів зв'язку можна знизити|знизити| показники середнього і максимального часу знаходження клієнтів в черзі до прийнятних|допустимих| значень.

6. Аналіз існуючих систем безпеки, заснованих на евристичних алгоритмах, дозволив виявити такий недолік|нестачу|, як неможливість автоматичної адаптації до зміни навколишнього середовища, зокрема до появи нових методів шахрайства. Для вирішення цієї задачі|задачі| запропоновано використовувати нейронні мережі|сіті|, що самоорганізуються, як компонент активних систем банківської безпеки. Запропонована модель системи безпеки дозволяє не тільки|не лише| виправити|справити| недоліки|нестачі| евристичних алгоритмів щодо виявлення підозрілих транзакцій, але й зберегти їх основні переваги, такі, як прозорість і простота внесення змін в роботу системи.

7. Розроблено заходи щодо організаційного забезпечення інтеграції послуг електронного бізнесу в структуру комерційного банку. Для цього проаналізовано найбільш затребувані|зажадати| на ринку послуги і канали їх реалізації, розроблено і застосовано для аналізу діяльності ЗАТ КБ ПриватБанк метод оцінки ефективності реалізації послуг електронного бізнесу, виявлено напрями|направлення| підвищення ефективності реалізації послуг в ПриватБанку і запропоновано модель процесу впровадження нових послуг в систему електронного бізнесу.

8. Для розробки інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття|прийняття,приймання| рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань| проаналізовано найважливіші канали одержання|здобуття| інформації у сфері електронного бізнесу, розроблено комплекс методів для аналізу і управління ефективністю маркетингових заходів в цій сфері. Розроблено бізнес-модель просування послуг електронної комерції і метод оцінки ефективності різних інструментів просування.

9. Визначено найбільш перспективні напрями|направлення| розвитку ПриватБанку у сфері електронного бізнесу – надання послуг з обміну електронних валют і організацію інтернет-аукціонів. Проаналізовано основні параметри ринку і визначено потенційні можливості|спроможності| одержання|здобуття| банком прибутку від надання вказаних послуг. Економічний ефект від запропонованих заходів склав 300 тис. грн., що підтверджено актом впровадження.

Список опублікованих АВТОРОМ

праць ЗА темОЮ дисертації

у фахових| виданнях:

1. Пугачев И.Г. Анализ процесса интеграции электронного бизнеса в структуру услуг коммерческого банка. Модели управления в рыночной экономике: Сб. науч. тр. Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ, Том 2, 2006. – Спец. вып. С. 32–40.

2. Пугачев И.Г. Моделирование устойчивости банковских информационных систем. Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.); Донецкий нац. ун-т. // Модели информационного сервиса в системах управления. – Донецк: ООО «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – № 1. – С. 141–150.

3. Лысенко Ю.Г., Пугачев И.Г. Методы обеспечения безопасности расчетов в системах электронного бизнеса. Новое в экономической кибернетике: (Сб. науч. ст.); Донецкий нац. ун-т. // Финансовое моделирование. – Донецк: ДонНУ, 2007. – № 2. – С. 5–16. (Особистий внесок здобувача: запропоновано методи забезпечення безпеки розрахунків у системах електронного бізнесу).

4. Пугачев И.Г., Лысенко Ю.Г. Интеграция компонентов электронного бизнеса в систему коммерческого банка. Моделювання та інформаційні технології (Зб. науч. пр.); КНЕУ. – Київ: КНЕУ, 2007. – № 76. – С. 330–340. (Особистий внесок здобувача: розглянуто механізми інтеграції електронного бізнесу в систему управління комерційного банку).

5. Пугачев И.Г. Оптимизация структуры внутрибанковской системы поддержки электронных платежей. Торгівля і ринок України (Зб. науч. пр.); ДонНУЕТ. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – № 24. – С. 374–386.

за матеріалами конференцій:

1. Пугачев И.Г. Определение эффективности реализации услуг электронного бизнеса КБ ПриватБанк. Тези доповідей. ХII всеукраїнська науково-методична конференція “Проблеми економічної кібернетики”, 3-5 жовтня 2007 р. – м. Львів, 2007. – С. 240–242.

2. Пугачев И.Г. Комплексный подход к построению модели предприятия. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта «2003». Том 21. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 46.

в інших виданнях:

1. Пугачев И.Г. Вопросы финансового планирования. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 10. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – С. 77–88.

2. Пугачев И.Г. Балансовое планирование. Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 108. – Дніпропетровськ: ДНУ 2001. – С. 104–113.

3. Пугачов І.Г. Імітаційне моделювання балансово-фінансового планування. Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту. – Випуск 3 (22). – Київ, 2003. – С. 194–199.

Анотація

Пугачов І.Г. Моделювання процесів інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007 р.

В дисертації здійснено постановку і вирішення нової актуальної задачі розробки комплексу моделей і методів, що забезпечують оптимальні умови інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку.

В роботі розроблено концепцію інтеграції компонентів електронного бізнесу в структуру комерційного банку, яка забезпечує їх адекватний взаємозв’язок з зовнішніми і внутрішніми об’єктами і більш ефективне обслуговування інформаційних потоків, пов’язаних з наданням послуг електронного бізнесу.

В рамках запропонованої концепції розроблено комплекс моделей і методів, які реалізують технологію інтеграції електронного бізнесу в структуру комерційного банку:

модель організації інтерфейсних взаємодій у внутрішньобанківській інформаційній системі, яка дозволяє скоротити інтенсивність інформаційних потоків і підвищити продуктивність системи;

імітаційна модель роботи відділення банку, яка дозволяє оптимізувати пропускну спроможність каналів зв’язку і основні характеристики інформаційної системи;

модель системи безпеки електронних операцій;

методи інформаційного забезпечення прийняття рішень у сфері електронного бізнесу.

На прикладі ЗАТ КБ ПриватБанку було розраховано ефективність впровадження послуг електронного бізнесу.

Ключові слова: електронний бізнес, комерційний банк, інформаційна система, комплекс моделей і методів, інтерфейсні взаємодії, безпека електронних операцій.

Аннотация

Пугачев И.Г. Моделирование процессов интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.11 – математические методы, модели и информационные технологии в экономике. – Донецкий национальный университет, Донецк, 2007 г.

В диссертации осуществлена постановка и решение новой актуальной задачи разработки комплекса моделей и методов, обеспечивающих оптимальные условия интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка, реализация которых позволит коммерческим банкам сократить операционные затраты и получить дополнительные доходы за счет расширения спектра услуг.

Анализ мировых тенденций развития электронного бизнеса показывает высокие темпы роста операций, относящихся к этой сфере, причем как в абсолютном, так и в относительном выражении. Однако темпы роста электронного бизнеса в Украине несколько ниже, чем можно было бы ожидать. В значительной мере это объясняется пассивной позицией отечественных банков. Это может отрицательно повлиять на их конкурентоспособность, особенно с учетом наметившихся тенденций к интервенции иностранного капитала в украинскую банковскую сферу.

Электронный бизнес предполагает интеграцию систем, процессов, организаций, каналов обмена информацией, рынков и цепей, создающих стоимость, в которых использование Интернета, телекоммуникационный сетей, информационных технологий играет ключевую роль.

В диссертационной работе разработана концепция интеграции компонентов электронного бизнеса в структуру коммерческого банка, обеспечивающая их адекватную взаимосвязь с внешними и внутренними объектами и позволяющая наиболее эффективно обслуживать информационные потоки, связанные с предоставлением услуг электронного бизнеса.

Интеграция электронного бизнеса в систему коммерческого банка предполагает создание обособленной организационной структуры, выделение в ней ряда подсистем и организацию их взаимодействия с существующими банковскими структурами посредством внутренних интерфейсов.

В рамках предложенной концепции разработан комплекс моделей и методов, реализующих технологию интеграции электронного бизнеса в структуру коммерческого банка:

модель организации интерфейсных взаимодействий во внутрибанковской информационной системе, позволяющая сократить интенсивность информационных потоков и повысить производительность системы;

имитационная модель работы отделения банка, позволяющая оптимизировать пропускную способность каналов связи и основные характеристики информационной системы;

модель системы безопасности электронных операций, с использованием интеллектуальных методов выявления подозрительных транзакций, что позволяет снизить количество ложных срабатываний и повысить эффективность системы безопасности в целом;

методы информационного обеспечения принятия решений в сфере электронного бизнеса, основанные на использовании Интернет-ориентированных технологий и позволяющие проводить оперативный мониторинг и определение эффективности маркетинговых мероприятий.

В диссертационной работе исследованы вопросы, связанные с практической организацией предоставления услуг электронного бизнеса.

Проанализированы каналы реализации услуг, методы определения эффективности их использования, бизнес-модели внедрения услуг, методы оценки конъюнктуры рынка и продвижения услуг банков на рынок.

На примере ЗАО КБ ПриватБанка произведен расчет эффективности внедрения услуг электронного бизнеса.

Полученные результаты использованы для разработки практических рекомендаций относительно кадрового и технического обеспечения работы отделения банка и позволили повысить его пропускную способность и доходность.

Ключевые слова: электронный бизнес, коммерческий банк, информационная система, комплекс моделей и методов, интерфейсные взаимодействия, безопасность электронных операций.

SUMMARY

Pugachev I.G. Modeling the integration processes of e-commerce into commercial banks structure. – Manuscript.

Thesis for competing scientific degree of candidate of economic science by specialty 08.00.11 – mathematical methods, models and information technologies in economy. Donetsk national university Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2007.

The thesis sets and resolves new and important problem of developing the complex of models and methods that provide optimal conditions for integration e-commerce into commerce bank structure.

In thesis the conception of integration components of e-commerce into the structure of commercial bank is proposed. It provides adequate interconnection of the bank with external and internal objects and raises efficiency of processing of information flows tied with providing the services of e-commerce.

Within the conception the complex of models and methods that implement technology of integration e-commerce into commerce bank’s structure is proposed. In particular, model of organizing interface interactions via intrabank information system that allows to reduce intensiveness of information flows and increase productivity of the system;

simulation model of bank’s branch operation, that allows to optimize carrying capacity of communication channels and main characteristics of information system;

model of security system of electronic transactions;

methods of information support of decision making in the field of e-commerce.

On the basis of CJSC CB PrivatBank the efficiency of implementing services of e-commerce was calculated.

Key words: e-commerce, commerce bank, information system, complex of models and methods, interface interactions, electronic transactions security.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ризик кредитних операцій комерційного банку “

  Документ
  Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище .та неможливістю прогнозувати розвиток подій .
 2. «Аналітичні можливості балансу комерційного банку»

  Реферат
  Комерцiйна дiяльнiсть любого банку є складною, багатоаспектною i багаторiвневою. Для забезпечення реальної картини кiнцевого результату дiяльностi комерцiйного банку необхiдно використовувати оптимальну систему показникiв.
 3. Формування та використання прибутку комерційного банку Зміст

  Документ
  Банківська система є важливою складовою економічної системи держави. Забезпечення стабільного прозорого функціонування банківських установ є однією з умов забезпечення конкурентоспроможності української економіки.
 4. План вступ 3 розділ теоретико-методологічні основи банківської діяльності на світовому фінансовому ринку 6 Понятійно-категорійна сутність міжнародної діяльності комерційного банку на світовому фінансовому ринку 6

  Документ
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій. Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій
 5. Комерційні банки

  Документ
  Банківська сиcтема - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався.

Другие похожие документы..